Dato for udgivelse
12 Jan 2009 14:57
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 Dec 2008 13:20
SKM-nummer
SKM2009.29.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
2. afdeling, 387/2007
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning + Arv og gaver
Emneord
Gaver, selskab, udbytte, hovedaktionær, interesse, godkendt, forening
Resumé

Et selskab gav en gave på kr. 100.000,- til G1 Mission. Foreningen er godkendt efter ligningslovens § 8 A, stk. 2, til at modtage fradragsberettigede gaver, og Højestret udtalte, at skattemyndighederne dermed har anerkendt, at foreningens midler anvendes i almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af personer, hvorfor gaver, som gives til en sådan almennyttig forening, som udgangspunkt må forventes at blive ydet ud fra en ideel interesse i at fremme foreningens formål.

 

Højesteret fandt det ikke godtgjort, at den gave, skatteyderen som eneanpartshaver lod sit selskab yde G1 Mission, blev givet i strid med de selskabsretlige regler, eller at gaven blev ydet for direkte eller indirekte at tilgodese andre interesser end hans ideelle interesse i at fremme foreningens almennyttige formål. Det gjaldt, selv om hans hustru var medlem af foreningen og virkede som såkaldt "præceptor" til fremme af foreningens aktiviteter.

 

Højesteret fandt det på denne baggrund ikke godtgjort, at der forelå skattepligtig maskeret udlodning, jf. ligningslovens § 16 A.

Reference(r)

Ligningsloven § 16 A, stk. 1 

Ligningsloven § 8 A, stk. 1 (dagældende)
Ligningsloven § 8 A, stk. 2 (dagældende)
Aktieselskabsloven § 114

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-4 S.F.2.1.11

Parter

A
(advokat Lars Kjeldsen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen)

Afsagt af højesteretsdommerne

Poul Sørensen, Asbjørn Jensen, Lene Pagter Kristensen, Poul Dahl Jensen og Vibeke Rønne.

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 14. afdeling den 29. juni 2007.

Påstande

Appellanten, A, har gentaget sin påstand.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Højesterets begrundelse og resultat

H1 ApS uddelte i indkomståret 2000 en gave på 100.000 kr. til G1 Mission. Denne forening er godkendt efter ligningslovens § 8 A, stk. 2, til at modtage fradragsberettigede gaver, og skattemyndighederne har dermed anerkendt, at foreningens midler anvendes i almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af personer. Gaver, som gives til en sådan almennyttig forening, må som udgangspunkt forventes at blive ydet ud fra en ideel interesse i at fremme foreningens formål.

Det er ikke godtgjort, at den gave, som A som eneanpartshaver lod sit selskab yde G1 Mission, blev givet i strid med de selskabsretlige regler, eller at gaven blev ydet for direkte eller indirekte at tilgodese andre interesser end hans ideelle interesse i at fremme foreningens almennyttige formål. Dette gælder, selv om hans hustru var medlem af foreningen og virkede som såkaldt "præceptor" til fremme af foreningens aktiviteter.

Højesteret finder det på denne baggrund ikke godtgjort, at A havde en sådan direkte eller indirekte økonomisk eller personlig interesse i at begunstige foreningen, at gaven kan anses for ydet af ham personligt med den virkning, at der foreligger en maskeret udlodning, som er skattepligtig efter ligningslovens § 16 A. Højesteret tager derfor hans påstand til følge.

Sagsomkostningerne fastsættes til dækning af advokatudgifter for landsret og Højesteret med 60.000 kr. og af retsafgift for landsret og Højesteret med 2.000 kr.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Skatteministeriet skal anerkende, at As aktieindkomst i indkomståret 2000 skal nedsættes med 94.500 kr.

I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal Skatteministeriet inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse betale 62.000 kr. til A. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.