Dato for udgivelse
09 jan 2009 08:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 dec 2008 12:58
SKM-nummer
SKM2009.23.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
2. afdeling, 47/2007
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, grundværdi, handelspris, økonomisk, anvendelse
Resumé

Højesteret stadfæstede landsrettens dom, hvorefter der ikke var grundlag for at tilsidesætte skønnet over grundværdien pr. 1. januar 2002 af en ejendom, for hvilken der ikke var udarbejdet lokalplan. Landsretten havde fundet at den nuværende anvendelse til kursus- og hotelvirksomhed måtte anses for den økonomisk bedste anvendelse, at der ikke var grundlag for at anfægte den ved vurderingen foretagne arealfordeling, og at grundejeren ikke med henvisning til grundværdiansættelsen af andre ejendomme i området eller oplysning om grundværdien af slotshoteller, beliggende andre steder i landet, havde bevist, at grundværdien oversteg handelsprisen.

Reference(r)

Vurderingslov § 6
Vurderingslov § 13

Henvisning
Vurderingsvejledningen 2008-4 C.1

Parter

H1 Slotshotel ApS
(advokat Erik Høimark)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen)

Afsagt af højesteretsdommerne

Poul Sørensen, Asbjørn Jensen, Thomas Rørdam, Poul Dahl Jensen og Henrik Waaben.

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 14. afdeling den 10. januar 2007.

Påstande

Appellanten, H1 Slotshotel ApS, har gentaget sin principale påstand og har subsidiært påstået grundværdien fastsat til et beløb mellem 960.973 kr. og 3.011.300 kr. Mere subsidiært har H1 Slotshotel gentaget påstanden om hjemvisning.

Skatteministeriet har påstået stadfæstelse og har subsidiært gentaget påstanden om hjemvisning.

Højesterets begrundelse og resultat

Af de grunde, landsretten har anført, stadfæster Højesteret dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal H1 Slotshotel ApS betale 30.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.