Dato for udgivelse
06 jan 2009 15:40
SKM-nummer
SKM2009.16.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-001045
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning + Salg
Emneord
Fondsbeskatning, fagforeninger, genanbringelsesreglen, ejendomsavancebeskatning, foreningsaktiviteter
Resumé

Skatterådet afgjorde, at fagforeninger ikke kan gøre brug af genanbringelsesreglen i EBL § 6A, når bygningen, der sælges, har været anvendt til foreningsaktiviteter.

Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 6A
Fondsbeskatningsloven § 1, stk. 1, nr. 3
Fondsbeskatningsloven § 8
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-4 S.H.18
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-4 E.J.2.6

Skattecenter Svendborg har spurgt Center for Store Selskaber, Selskabsbeskatningskontoret, om følgende:

Kan fagforeninger anvende genanbringelsesreglen i ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, som forudsætter erhvervsmæssig anvendelse?

Selskabsbeskatningskontoret har i samarbejde med Juridisk Service valgt at forelægge problemstillingen for Skatterådet i medfør af skatteforvaltningslovens § 2.

Beskrivelse af faktiske forhold

Center for Store Selskaber, Selskabsbeskatningskontoret er blevet kontaktet af Skattecenter Svendborg, der har anmodet om svar på, hvorvidt fagforeninger omfattet af fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 3 kan anvende genanbringelsesreglen i ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, som forudsætter erhvervsmæssig anvendelse.

I de konkrete situationer ønsker de pågældende fagforeninger at benytte genanbringelsesreglen i EBL § 6 A, når de sælger bygninger, der har været anvendt til foreningsaktiviteter finansieret af kontingenter fra medlemmerne.

Jus:

En fagforening er som udgangspunkt skattepligtig efter fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 3.

Indkomsten for skattesubjekter omfattet af fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 3., skal opgøres efter fondsbeskatningslovens § 8.

Det følger af fondsbeskatningslovens § 8, at en fagforening omfattet af fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 3 er skattepligtig af følgende:

1) Indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed.

2) Renteindtægter

3) Udbytteindtægter efter Ligningslovens § 16A

4) Indtægt efter Ligningslovens § 16B

5) Indkomst opgjort efter ejendomsavancebeskatningsloven

6) Indkomst opgjort efter aktieavancebeskatningsloven

7) Indkomst opgjort efter kursgevinstloven

8) Fortjeneste og tab på ombygnings- og forbedringsudgifter, indretninger m.v. indvundet ved afståelse af lejede lokaler, jf. afskrivningslovens § 39

9) Fortjeneste og tab ved afståelse af goodwill og andre immaterielle aktiver, jf. afskrivningslovens § 40

10) Beløb omfattet af ligningslovens § 16 G

11) Indkomst som nævnt i afskrivningslovens §§ 9 og 21

Dette medfører, at gaver, løbende ydelser og kontingenter derimod ikke skal medregnes til den skattepligtige indkomst, jf. FBL § 8, stk. 1 modsætningsvist.

Det følger endvidere af FBL § 8, stk. 3, at de pågældende fagforeninger beskattes fuldt ud af indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed. Den øvrige samlede indkomst beskattes alene i det omfang, den overstiger 200.000 kroner.

Dette indebærer altså, at en fagforenings indkomst skal opgøres i tre grupper: 1) Indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed 2) Øvrig indkomst (indkomst omfattet af pkt. 2 til 11 ovenfor) og 3) skattefri indkomst.

I dette tilfælde vil indtægt ved salg af fagforeningens ejendomme skulle beskattes som "øvrig indkomst" dvs. med et bundfradrag på 200.000 kroner. Spørgsmålet bliver herefter om fagforeninger kan bruge genanbringelsesreglen i ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, når de solgte ejendomme har været benyttet i foreningsregi og været finansieret af primært kontingenter.

Kravene til genanbringelse følger af ejendomsavancebeskatningslovens § 6A:

Ordlyden af EBL § 6 A, stk. 1, 1. og 2. pkt.:

"§ 6 A.  Såfremt den skattepligtige erhverver en ejendom, der er omfattet af lovens regler, med undtagelse af ejendomme, der er omfattet af § 8, kan den skattepligtige i stedet for at medregne fortjeneste ved afståelse af fast ejendom til den skattepligtige indkomst, vælge at nedsætte anskaffelsessummen for den erhvervede ejendom med fortjenesten. Reglerne i 1. pkt. gælder alene for fortjeneste, der vedrører den del af den afståede ejendom, som blev anvendt erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevede ægtefælles erhvervsvirksomhed, og det er kun den del af anskaffelsessummen, der vedrører den del af den erhvervede ejendom, som skal anvendes erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed, der kan nedsættes med fortjenesten."

Heraf følger, at det er et krav, at den afståede ejendom har været anvendt erhvervsmæssigt i ejerens erhvervsvirksomhed.

SKATs indstilling

Det er Selskabsbeskatningskontorets vurdering, at fagforeninger ikke kan gøre bruge af genanbringelsesreglen i § 6 A i den beskrevne situation. Dette følger af, at der i medfør af fondsbeskatningslovens § 8 skal sondres mellem indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed, øvrig indkomst og skattefri indkomst.

Da bygningerne i det konkrete tilfælde har været benyttet til ikke-skattepligtig virksomhed, er det SKATs vurdering, at kravet i ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A om erhvervsmæssig anvendelse i ejerens erhvervsvirksomhed ikke er opfyldt, jf. sondringen for denne type skattesubjekter i fondsbeskatningslovens § 8, hvorefter denne form for aktivitet skatteretligt i et sådant tilfælde netop ikke vil være at betragte som en del af ejerens erhvervsvirksomhed.  

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.