Dato for udgivelse
05 Jan 2009 15:09
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
05 Jan 2009 15:09
SKM-nummer
SKM2009.7.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
08-185207
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Lønindeholdelse + Forældelse
Emneord
Forældelse, lønindeholdelse
Resumé

I denne meddelelse orienteres der om de ændrede regler om lønindeholdelse som forældelsesafbrydende skridt, der træder i kraft pr. 1. januar 2009.

Hjemmel
Lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer med senere ændringer
Reference(r)
Lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer med senere ændringer 
Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2008-4 F.14.5
Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2008-4 F.3.
Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2008-4 F.9.1.4.2.3
Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2008-4 F.10.1.3.1
Redaktionelle noter
Styresignal ophæves ved SKM2010.376.SKAT

1. Indledning

I denne meddelelse orienteres der om de ændrede regler om lønindeholdelse som forældelsesafbrydende skridt, der trådte i kraft pr. 1. januar 2009.

2. Afbrydelse ved underretning om afgørelse om lønindeholdelse

2.1 Forældelseslovens § 18, stk. 4

Det fremgår af ændringen af § 18, stk. 4, i lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer med senere ændringer (forældelsesloven), at forældelse afbrydes ved restanceinddrivelsesmyndighedens underretning til skyldneren om afgørelse om indeholdelse i løn mv.

Ændringen trådte i kraft pr. 1. januar 2009.

2.2 Afgørelse om lønindeholdelse

Efter den ændrede affattelse af forældelseslovens § 18, stk. 4, afbrydes forældelsen ved restanceinddrivelsesmyndighedens underretning til skyldneren om afgørelse om indeholdelse i løn m.v.

Der er således 2 forhold, der begge skal være opfyldt for, at lønindeholdelse er forældelsesafbrydende. Der skal foreligge

 1. en afgørelse om lønindeholdelse, og 
 2. underretningen om denne afgørelse skal være kommet frem til skyldner.

2.2.1 Hvornår foreligger der en afgørelse?

Der skal foreligge en afgørelse om lønindeholdelse. Der sker således ikke afbrydelse af forældelsen ved varsling om lønindeholdelse i henhold til inddrivelsesbekendtgørelsens § 8, stk. 4.

Der foreligger en afgørelse om lønindeholdelse i følgende tilfælde:

 • Afgørelse om lønindeholdelse, hvor lønindeholdelsesprocenten fastsættes i henhold til reglerne om tabeltræk i inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1. SKAT varsler skriftligt skyldneren om, at lønindeholdelse agtes iværksat, jf. § 8, stk. 4, i inddrivelsesbekendtgørelsen.  Skyldner indsender ikke budgetskemaet. På den baggrund træffer restanceinddrivelsesmyndigheden afgørelse om lønindeholdelse i henhold til reglerne om tabeltræk og underretter skyldneren herom. Afgørelsen skal være skriftlig og angive gældens art og størrelse, jf. § 8, stk. 5, i inddrivelsesbekendtgørelsen.
 • Afgørelse om lønindeholdelse, hvor lønindeholdelsesprocenten fastsættes på baggrund af en konkret betalingsevneberegning i henhold til kapitel 3 i inddrivelsesbekendtgørelsen. SKAT varsler skyldneren om, at lønindeholdelse agtes iværksat, jf. § 8, stk. 4, i inddrivelsesbekendtgørelsen. Skyldner indsender budgetskemaet. På denne baggrund foretager restanceinddrivelsesmyndigheden en konkret betalingsevneberegning og underretter skyldneren om størrelsen af lønindeholdelsesprocenten. Afgørelsen skal være skriftlig og angive gældens art og størrelse, jf. § 8, stk. 5, i inddrivelsesbekendtgørelsen.
 • Afgørelse om lønindeholdelse, hvor lønindeholdelsesprocenten fastsættes som en reduceret lønindeholdelsesprocent i henhold til inddrivelsesbekendtgørelsens § 8, stk. 3. SKAT varsler skyldneren om, at lønindeholdelse agtes iværksat, jf. § 8, stk. 4, i inddrivelsesbekendtgørelsen med en reduceret lønindeholdelsesprocent. På denne baggrund foretager restanceinddrivelsesmyndigheden en konkret betalingsevneberegning og underretter skyldneren om størrelsen af lønindeholdelsesprocenten. Afgørelsen skal være skriftlig og angive gældens art og størrelse, jf. § 8, stk. 5, i inddrivelsesbekendtgørelsen.
 • Afgørelse om lønindeholdelse, der iværksættes uden forudgående varsel i henhold til inddrivelsesbekendtgørelsens § 8, stk. 8. Hvis SKAT modtager en restance til inddrivelse, og skyldner i forvejen har en restance, der inddrives ved lønindeholdelse, kan lønindeholdelse iværksættes uden forudgående varsel. Skyldneren skal dog underrettes om afgørelsen om lønindeholdelse. Afgørelsen skal være skriftlig.
 • Afgørelse om en ændret lønindeholdelsesprocent, som følge af, at skyldners økonomiske forhold har ændret sig, jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 8, stk. 9. Hvis skyldners økonomiske forhold ændre sig kan restanceinddrivelsesmyndigheden træffe afgørelse om en ændret lønindeholdelsesprocent.Skyldneren skal underrettes om afgørelse om ændring af lønindeholdelsesprocenten. Afgørelsen skal være skriftlig.

SKAT skal i underretning om afgørelse om lønindeholdelse oplyse skyldner om, at afgørelsen om lønindeholdelse har forældelsesafbrydende virkning.

2.2.2 Varsling om lønindeholdelse

Der sker ikke afbrydelse af forældelsen ved varsling om lønindeholdelse. Der er således ikke sket afbrydelse af forældelsen i følgende tilfælde:

 • Skriftlig varsling om lønindeholdelse, jf. § 8, stk. 4 i inddrivelsesbekendtgørelsen. SKAT varsler som udgangspunkt skyldneren om, at lønindeholdelse agtes iværksat, og sender i den forbindelse et budgetskema til skyldneren med oplysning om, at skyldneren kan udfylde og indsende skemaet, og at oplysningerne vil indgå i vurderingen af, om lønindeholdelse kan gennemføres og med hvilken lønindeholdelsesprocent, jf. § 8, stk. 4, i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige. På den baggrund træffer restanceinddrivelsesmyndigheden afgørelse og underretter skyldneren herom. Afgørelsen skal være skriftlig og angive gældens art og størrelse, jf. § 8, stk. 5, i bekendtgørelsen.
 • Nyt skriftligt varsel om forhøjelse af den varslede lønindeholdelsesprocent, jf. SKM2007.647.SKAT. Det er i SKM2007.647.SKAT fastsat, at det på baggrund af Landsskatterettens afgørelse i SKM2007.627.LSR kan lægges til grund, at SKAT kan foretage lønindeholdelse hos en skyldner med den lønindeholdelsesprocent, som kan fastsættes på baggrund af en konkret betalingsevnevurdering, selvom SKAT har varslet en lønindeholdelse med en lavere lønindeholdelsesprocent efter tabeltrækket. Resulterer betalingsevnevurderingen således i, at den maksimale lønindeholdelsesprocent i henhold til inddrivelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 1 og 2 og § 14, stk. 4, pkt. 3, er højere end den lønindeholdelsesprocent, der er varslet overfor skyldneren, kan SKAT, efter fornyet varsel, træffe afgørelse om, at der foretages lønindeholdelse hos skyldneren med den højere lønindeholdelsesprocent som er beregnet efter betalingsevnevurderingen. 
 • Skriftlig varsling om forhøjelse af lønindeholdelsesprocenten, jf. § 9, 2. pkt. i inddrivelsesbekendtgørelsen.

2.2.3 Kommet frem

Hvis lønindeholdelse sker uden underretning til skyldner, vil der ikke ske afbrydelse af forældelsen.

Lønindeholdelse kan iværksættes uden forudgående varsel og underretning, hvis skyldner ikke er tilmeldt folkeregisteret og ikke har oplyst en adresse, hvortil breve kan sendes, jf. § 8, stk. 6, i inddrivelsesbekendtgørelsen. Hvis lønindeholdelse sker uden underretning til skyldneren, jf. § 8, stk. 6, vil der ikke ske afbrydelse af forældelsen. Forældelseslovens § 14 vil kunne finde anvendelse i sådanne tilfælde. Efter forældelseslovens § 14, stk. 1, indtræder forældelse tidligst 1 år efter, at fordringshaveren fik eller burde have fået kendskab til skyldnerens opholdssted, hvis fordringshaveren har været afskåret fra at afbryde forældelse på grund af ukendskab til skyldnerens opholdssted. Bestemmelsen kan højst forlænge andre frister med 10 år, jf. forældelseslovens § 14, stk. 2.

Afbrydelsen af forældelsen indtræder, når underretningen om afgørelsen om lønindeholdelse er kommet frem til skyldneren.

Underretningen kan anses for at være kommet frem, når afgørelsen om lønindeholdelse er kommet så vidt, at skyldner kan gøre sig bekendt med afgørelsen ved handlinger han efter almindelig skik og brug bør foretage. Der er således ikke krav om, at afgørelsen om lønindeholdelse skal være kommet til skyldners kundskab.

Underretning om afgørelse af lønindeholdelse anses normalt for at være kommet frem til skyldner dagen efter afsendelse af afgørelsen fra SKAT.

Eksempel 1

Hvis en afgørelse om lønindeholdelse er dateret den 22. januar 2008, vil man normalt gå ud fra at den er kommet frem til skyldner dagen efter, nemlig tirsdag den 23. januar 2008.

Som udgangspunkt har myndighederne bevisbyrden for, hvornår en afgørelse om lønindeholdelse må antages at være kommet frem og afbrydelse af forældelsen af restancen dermed sket.

2.3 Hvilken gæld er omfattet af afbrydelsen af forældelsen

Det fremgår af inddrivelsesbekendtgørelsens § 8, stk. 5, at afgørelsen om lønindeholdelse skal være skriftlig og angive arten og størrelsen af den gæld, der foretages lønindeholdelse for.

Der sker alene afbrydelse af forældelsen i henhold til forældelseslovens § 18, stk. 4, for den gæld, hvis art og størrelse er angivet i afgørelsen om lønindeholdelse.

Krav på renter, gebyrer og andre omkostninger skal betragtes som selvstændige krav, der er undergivet selvstændig forældelse

Bemærk, at forældelsesfristen for renter, omkostninger og gebyrer altid er 3 år, uanset om forældelsesfristen for hovedstolen er på 10 år, jf. forældelseslovens § 5, stk. 2.

2.4 Skal lønindeholdelsen være aktiv?

Det afgørende i forhold til afbrydelse af forældelse i henhold til forældelseslovens § 18, stk. 4, er, at skyldneren underrettes om afgørelsen om lønindeholdelse. Det er således ikke afgørende, hvornår der ved lønindeholdelsen afdrages på den fordring, som den pågældende afgørelse om lønindeholdelse angår.

Dette betyder, at selvom der i henhold til § 4 i lov om det fælles lønindeholdelsesregister sker en prioritering af afgørelser om lønindeholdelse i forhold til, hvilket krav, der foretages lønindeholdelse for, der kan betyde, at:

 1. Indeholdelsen kan umiddelbart imødekommes (aktiv), da der ikke er andre højere prioriterede krav. 
 2. Indeholdelsen kan ikke imødekommes, da der er aktive, bedre prioriterede indeholdelser og indeholdelsen bliver derfor booket. 
 3. Indeholdelsen kan imødekommes delvist. Der er andre aktive indeholdelser som anvender en mindre indeholdelsesprocent, end den der ønskes på det aktuelle krav

har dette ingen betydning for hvorvidt der er sket afbrydelse af forældelsen. I modsætning til hvad der var gældende før 1. juni 2008, jf. SKM2007.941.SKAT har prioriteringen af afgørelserne om lønindeholdelse, herunder om lønindeholdelsen bliver aktiv eller booket i det fælles lønindeholdelsesregister,  ingen betydning for hvornår og i hvilket omfang en lønindeholdelse har forældelsesafbrydende virkning.

Eksempel 1

SKAT træffer en afgørelse om lønindeholdelse.  Lønindeholdelsen kan umiddelbart gennemføres (bliver aktiv), da der ikke er andre krav til lønindeholdelse hos den pågældende skyldner. SKAT kan registrere afbrydelse af forældelsen, når skyldner har modtaget underretning om afgørelsen.

Eksempel 2

SKAT træffer afgørelse om lønindeholdelse for et kategori 3-krav. Afgørelse om lønindeholdelse kan ikke gennemføres, idet der allerede er en aktiv lønindeholdelse vedr. et kategori 2-krav. Lønindeholdelsen for kategori 3-kravet bliver booket i DFLS. SKAT kan registrere afbrydelse af forældelsen for kategori 3-kravet, når skyldner har modtaget underretning om afgørelsen.

2.5 Betingelser for at træffe afgørelse om lønindeholdelse

Forældelsen af en fordring afbrydes kun ved restanceinddrivelsesmyndighedens underretning til skyldneren om afgørelse om indeholdelse i løn m.v., hvis skyldner opfylder betingelserne for foretagelse af lønindeholdelse.

Der er i SKM2008.495.SKAT nærmere redegjort for hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at der kan afsendes varsel og træffes afgørelse om lønindeholdelse.

Følgende betingelser skal være opfyldt:

 • Skyldner skal have en betalingsevne. Det kan lægges til grund, at skyldner har en betalingsevne, hvis
  • Skyldners nettoindkomst ligger indenfor tabellen i inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1. Ved fastlæggelse af hvorvidt skyldner har en betalingsevne i forbindelse med afgørelse om lønindeholdelse, skal der således fortsat tages udgangspunkt i tabellen i inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1. Viser en opgørelse af skyldners indkomst, at der er en betalingsevne, er betingelsen om at skyldner har en betalingsevne, opfyldt.
  • Skyldner i henhold til inddrivelsesbekendtgørelsens kapitel 6 efter en konkret betalingsevneberegning har en betalingsevne. Hvis skyldner i henhold til inddrivelsesbekendtgørelsens § 8, stk. 4, indsender budgetskema, og en betalingsevneberegning foretaget efter reglerne i inddrivelsesbekendtgørelsens kapitel 6 viser, at skyldner har en betalingsevne, er betingelsen om at skyldner har betalingsevne ligeledes, opfyldt.
 • Skyldner skal have udbetalt A-indkomst, der kan lønindeholdes i. Det er en betingelse, at skyldner oppebærer A-indkomst, der kan foretages lønindeholdelse i, på det tidspunkt, hvor der afsendes varsel, eller på afgørelsestidspunktet.
 • Skyldner skal have et eSkattekort. Det er en betingelse, at skyldner aktuelt er forskudsregistreret med et skattekort. Hvis skyldner ikke har et eSkattekort, kan der ikke træffes afgørelse om lønindeholdelse. Dette er begrundet i, at lønindeholdelse efter 1. juni 2008 alene kan ske over eSkattekortet. eSkattekortet er det skattekort, der indeholder oplysninger om skyldners forskudsregistrering, f.eks. skyldners trækprocent og fradrag, og lønindeholdelsesprocenten, hvis der er truffet afgørelse om lønindeholdelse.

SKAT kan således ikke træffe afgørelse om lønindeholdelse overfor en skyldner uden betalingsevne alene med det formål at foretage afbrydelse af forældelsen. I disse situationer skal SKAT i stedet anvende erklæring om suspension af forældelse og passivitet, jf. Inddrivelsesvejledningens afsnit F.12.

3. Den nye forældelsesfrist

3.1 Forældelseslovens § 19, stk. 6, 2. pkt.

Det fremgår af ændringen af § 19, stk. 6, 2. pkt. i lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer med senere ændringer(forældelsesloven), at er forældelsen afbrudt ved underretning om afgørelse om lønindeholdelse, jf. § 18, stk. 4, regnes den nye forældelsesfrist fra det tidspunkt, da der træffes afgørelse om lønindeholdelsen ophører, eller senest fra det tidspunkt, da lønindeholdelsen har været stillet i bero i 1 år.

Ændringen trådte i kraft pr. 1. januar 2009.

3.2 Hvornår regnes den nye forældelsesfrist fra?

Den nye forældelsesfrist regnes fra det tidspunkt, da

 1. der træffes afgørelse om, at lønindeholdelsen ophører, eller
 2. senest fra det tidspunkt, da lønindeholdelsen har været stillet i bero i 1 år.

3.2.1 Afgørelse om ophør af lønindeholdelse

Inddrivelsesbekendtgørelsen stiller ikke krav om, at det hverken af varsel om lønindeholdelse eller af selve afgørelsen om lønindeholdelse skal fremgå, hvornår lønindeholdelsen ophører.

Det vil derfor sædvanligvis ikke fremgå af SKATs afgørelser om lønindeholdelse, hvornår lønindeholdelsen ophører.

SKAT vil dog i 2 situationer sædvanligvis træffe en formel afgørelse om ophør af lønindeholdelse:

 • Inddrivelsesbekendtgørelsens § 8, stk. 9. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan træffe afgørelse om en ændret lønindeholdelsesprocent, hvis skyldners økonomiske forhold ænder sig. Hvis restanceinddrivelsesmyndigheden i medfør af denne bestemmelse ændrer lønindeholdelsesprocenten til 0, og lønindeholdelsen dermed bortfalder, foreligger der en afgørelse om at lønindeholdelsen ophører i henhold til forældelseslovens § 19, stk. 6, 2. pkt., 1. led.
 • Inddrivelsesbekendtgørelsens § 8, stk. 10. Restanceinddrivelsesmyndigheden skal gennemføre en betalingsevnevurdering efter reglerne i inddrivelsesbekendtgørelsens kapitel 6, hvis skyldner som følge af væsentlig ændrede økonomiske forhold anmoder herom. Hvis restanceinddrivelsesmyndigheden på baggrunden af den konkrete beregning af skyldners betalingsevne må konstatere at skyldner ikke har en betalingsevne og lønindeholdelsen dermed skal ophører, foreligger der en afgørelse om at lønindeholdelsen ophører i henhold til forældelseslovens § 19, stk. 6, 2. pkt., 1. led.

Herudover kan der foreligge andre situationer, hvor SKAT træffer en formel afgørelse om ophør af lønindeholdelsen.

Bemærk, at det afgørelsesbegreb, der anvendes i denne forbindelse er det forvaltningsretlige afgørelsesbegreb. I forvaltningsretten defineres en afgørelse således som en forvaltningsmyndigheds meddelelse til en borger/virksomhed om, hvad der er eller skal være ret vedrørende den pågældende borger/virksomhed i et konkret foreliggende tilfælde.

Der løber en ny forældelsesfrist fra det tidspunkt, hvor SKAT træffer en formel afgørelse i henhold til inddrivelsesbekendtgørelsens § 8, stk. 9 eller 10, om ophør af lønindeholdelsen.

Begyndelsestidspunktet for den nye forældelsesfrist er afgørelsestidspunktet, jf. forældelseslovens § 19, stk. 6, 2. pkt.

Eksempel 1

SKAT træffer den 22. januar 2009 afgørelse om lønindeholdelse for et krav, der er omfattet af den 3-årige forældelsesfrist. Den 1. maj 2009 anmoder skyldner i medfør af inddrivelsesbekendtgørelsens § 8, stk. 10 om at SKAT gennemfører en betalingsevneberegning. Betalingsevneberegningen viser at skyldner ikke har nogen betalingsevne. SKAT træffer derfor den 20. maj 2009 afgørelse om at lønindeholdelsen skal ophøre. Der løber en ny forældelsesfrist på 3 år fra den 20. maj 2009.

Eksempel 2

SKAT træffer den 3. februar 2009 afgørelse om lønindeholdelse for et krav, der er omfattet af den 10-årige forældelsesfrist. Den 11. oktober 2009 anmoder skyldner i medfør af inddrivelsesbekendtgørelsens § 8, stk. 10 om, at SKAT gennemfører en betalingsevneberegning. Betalingsevneberegningen viser, at skyldner ikke har nogen betalingsevne. SKAT underretter derfor den 20. oktober 2009 skyldner om at lønindeholdelsen vil blive tilbagekaldt. Der løber en ny forældelsesfrist på 10 år fra den 20. oktober 2009.

Når forældelsesfristen afbrydes ved lønindeholdelse har den nye frist altid samme længde, som den frist der blev afbrudt ved lønindeholdelsen.

Bemærk, at forældelsesfristen for renter, omkostninger og gebyrer altid er 3 år, uanset om forældelsesfristen for hovedstolen er på 10 år, jf. forældelseslovens § 5, stk. 2.

3.2.2 Lønindeholdelsen har været stillet i bero

Det fremgår af SKM2008.495.SKAT, at der gælder følgende administrative retningslinjer for SKATs tilbagekaldelse af lønindeholdelsen, i de tilfælde hvor skyldners økonomiske forhold ændrer sig efter at der er truffet afgørelse om og iværksat lønindeholdelse:

Hovedregel:

SKAT tilbagekalder ikke lønindeholdelsen, men lader lønindeholdelsesprocenten forblive indregnet i eSkattekortet.

Undtagelse:

SKAT tilbagekalder lønindeholdelsen fra eSkattekortet, når der er gået 90 dage efter, at der ikke længere modtages afregninger (indberetninger om afregninger) fra Det Fælles Lønindeholdelsessystem og det ved undersøgelse af sagen kan konstateres, at dette skyldes

 • Skyldner er blevet selvstændig. 
 • Skyldner er flyttet til udlandet. 
 • Skyldner vedblivende eller over et langt eller længere tidsrum, vil oppebære A-indkomst, der er fritaget for lønindeholdelse.
 • Andre forhold, der bør føre til at lønindeholdelsen tilbagekaldes.

Som følge af forældelseslovens § 19, stk. 6, 2. pkt. ændres retningslinjerne om SKATs tilbagekaldelse af lønindeholdelse fra eSkattekortet.

SKAT skal efter 1. januar 2009 først tilbagekalde lønindeholdelsen fra eSkattekortet, når der er gået 365 dage efter at der ikke længere modtages afregninger (indberetninger om afregninger) fra Det Fælles Lønindeholdelsessystem og der ved undersøgelse af sagen konstateres nogle af de ovenfor nævnte grunde.

3.2.2.1 Lønindeholdelsen har været stillet i beror uafbrudt i 1 år

Har skyldneren således efter at der er truffet afgørelse om lønindeholdelse ikke længere indtægter, der beskattes, eller indtægter, som kan gøres til genstand for lønindeholdelse, jf. § 12 i inddrivelsesbekendtgørelsen, fremgår det af SKM2008.495.SKAT, at lønindeholdelsen vil blive stillet i bero, og at SKAT som hovedregel ikke træffer en formel afgørelse om, at lønindeholdelsen ophører.

Det fremgår af forældelseslovens § 19, stk. 6, 2. pkt. 2. led, at hvor en lønindeholdelse således sættes i bero, uden at der træffes en formel afgørelse om ophør af lønindeholdelsen, løber en ny forældelsesfrist fra det tidspunkt, da lønindeholdelsen har været stillet i bero uafbrudt i 1 år.

Perioden på 1 år regnes fra det tidspunkt, hvor den seneste indeholdelse af løn mv. blev foretaget.

Den seneste indeholdelse af løn fastlægges som den a-skatteperiode, hvor der senest er sket opsplitning/fordeling af indeholdt A-skat til lønindeholdelse.

Det kan i Detail-COR konstateres i hvilken a-skatteperiode, der senest er sket opsplitning/fordeling af tilbageholdt A-skat til lønindeholdelse. Detail-Cor indeholder imidlertid ikke oplysninger om selve datoen for overførslen/angivelsen fra arbejdsgivers side til eIndkomst. Som følge heraf fastsættes tidspunktet for den seneste indeholdelse af løn mv. til starten af den skatteperiode i hvilken der er sket opsplitning af indeholdt A-skat til lønindeholdelse.

Eksempel 1

Skyldner har betalingsevne efter reglerne om tabeltræk og modtager A-indkomst, der kan foretages lønindeholdelse i, samt har et eSkattekort. SKAT træffer derfor den 1. marts 2009 afgørelse om lønindeholdelse og underretter skyldner herom.  Lønindeholdelsesprocenten på 6 % indregnes i trækprocenten i eSkattekortet. Skyldner overgår den 1. september 2009 fra almindelig lønindkomst til udelukkende at oppebære A-indkomst i henhold til § 12 i inddrivelsesbekendtgørelsen. SKAT tilbagekalder ikke lønindeholdelsen, selvom skyldner nu udelukkende oppebærer A-indkomst, der ikke kan foretages lønindeholdelse i, jf. SKM2008.495.SKAT. Dette er begrundet i, at den indeholdelsespligtige i henhold til inddrivelsesbekendtgørelsens § 12, stk. 3, rekvirerer et eSkattekort, hvor trækprocenten i henhold til forskudsregistreringen er angivet særskilt. Lønindeholdelsen vil derfor i denne situation blive inaktiv og stilles således i bero. SKAT konstaterer den 15. november 2010, at skyldner fortsat udelukkende oppebærer A-indkomst i henhold til § 12 i inddrivelsesbekendtgørelsen, og at den seneste indeholdelse i lønnen skete i a-skatteperiode 08-2009. Der løber en ny forældelsesfrist fra den 1. august 2010. SKAT kan afbryde den nye forældelsesfrist ved at træffe en ny afgørelse om lønindeholdelse og underrette skyldneren herom, jf. forældelseslovens § 18, stk. 4. Skyldner skal dog opfylde de under pkt. 2.3 anførte betingelser for foretagelse af lønindeholdelse.

Eksempel 2

SKAT har truffet afgørelse om lønindeholdelse hos skyldner for et personskattekrav. Lønindeholdelsen er aktiv. SKAT modtager yderligere en fordring til inddrivelse. SKAT træffer den 11. maj 2009 afgørelse om lønindeholdelse og underretter skyldner om afgørelsen. Den nye fordring er et kategori 3-krav. Selvom den nye fordring er efterstillet personskattekravet i Det Fælles Lønindeholdelsesregister og der således ikke aktivt sker lønindeholdelse for kravet er forældelse afbrudt. Den 1. maj 2010 foretages der fortsat lønindeholdelse hos skyldner for personskattekravet. Det vil sige at det kategori 3-krav, der blev truffet afgørelse om lønindeholdelse for den 1. maj 2009 endnu ikke er blevet aktiv, og at lønindeholdelsen for kategori 3-kravet har været stillet i bero på grund af lønindeholdelse for et bedre prioriteret krav i henhold til § 4 i lov om det fælles lønindeholdelsesregister. I denne situation finder 1-årsfristen i forældelseslovens § 19, stk. 6, 2. pkt. anvendelse for kategori 3-kravet. Dette betyder, at der begynder at løbe en ny forældelsesfrist for kategori 3-kravet den 11. maj 2010.

3.2.2.2 Afgørelse om ophør efter udløbet af perioden på 1 år

Hvis der træffes afgørelse om, at lønindeholdelsen ophører, efter der er forløbet mere end 1 år fra det tidspunkt, hvor lønindeholdelsen blev stillet i bero, vil det afgørende tidspunkt for beregning af den nye forældelsesfrist være udløbet af perioden på 1 år fra, at lønindeholdelsen blev stillet i bero, og ikke tidspunktet for afgørelsen.

SKAT kan således ikke som fordringshaver udskyde begyndelsestidspunktet for den nye forældelsesfrist ved at træffe afgørelse om ophør af lønindeholdelsen mere end 1 år efter af lønindeholdelsen uafbrudt har været stillet i bero.

Eksempel 3

Skyldner har betalingsevne efter reglerne om tabeltræk og modtager A-indkomst, der kan foretages lønindeholdelse i, samt har et eSkattekort. SKAT træffer derfor den 1. marts 2009 afgørelse om lønindeholdelse og underretter skyldner herom.  Lønindeholdelsesprocenten på 6 % indregnes i trækprocenten i eSkattekortet. Skyldner overgår den 1. september 2009 fra almindelig lønindkomst til udelukkende at oppebære A-indkomst i henhold til § 12 i inddrivelsesbekendtgørelsen. SKAT skal ikke tilbagekalde lønindeholdelsen, selvom skyldner nu udelukkende oppebærer A-indkomst, der ikke kan foretages lønindeholdelse i, jf. SKM2008.495.SKAT. Dette er begrundet i, at den indeholdelsespligtige i henhold til inddrivelsesbekendtgørelsens § 12, stk. 3, rekvirerer et eSkattekort, hvor trækprocenten i henhold til forskudsregistreringen er angivet særskilt. Lønindeholdelsen vil derfor i denne situation blive inaktiv og i realiteten blive stillet i bero. SKAT konstaterer den 15. november 2010, at skyldner fortsat udelukkende oppebærer A-indkomst i henhold til § 12 i inddrivelsesbekendtgørelsen og at den seneste indeholdelse i lønnen skete den 25. august 2009. SKAT træffer derfor den 20. november 2010 om ophør og tilbagekaldelse af lønindeholdelsen. Der løber en ny forældelsesfrist fra den 25. august 2010. SKAT kan afbryde den nye forældelsesfrist ved at træffe en ny afgørelse om lønindeholdelse og underrette skyldneren herom, jf. forældelseslovens § 18, stk. 4. Skyldner skal dog opfylde de under pkt. 2.3 anførte betingelser for foretagelse af lønindeholdelse.

Når forældelsesfristen afbrydes ved lønindeholdelse har den nye frist altid samme længde, som den frist der blev afbrudt ved lønindeholdelsen.

Bemærk, at forældelsesfristen for renter, omkostninger og gebyrer altid er 3 år, uanset om forældelsesfristen for hovedstolen er på 10 år, jf. forældelseslovens § 5, stk. 2.

3.2.2.3 Lønindeholdelsen har været stillet i en kortere periode end 1 år

Hvis lønindeholdelsen har været stillet i bero i en kortere periode end 1 år, f.eks. tre måneder, vil en ny forældelsesfrist ikke løbe.

Eksempel

Skyldner har betalingsevne efter reglerne om tabeltræk og modtager A-indkomst, der kan foretages lønindeholdelse i, samt har et eSkattekort. SKAT træffer derfor den 1. marts 2009 afgørelse om lønindeholdelse og underretter skyldner herom. Lønindeholdelsesprocenten på 6 % indregnes i trækprocenten i eSkattekortet. Skyldner overgår den 1. september 2009 fra almindelig lønindkomst til udelukkende at oppebære A-indkomst i henhold til § 12 i inddrivelsesbekendtgørelsen. SKAT skal ikke tilbagekalde lønindeholdelsen, selvom skyldner nu udelukkende oppebærer A-indkomst, der ikke kan foretages lønindeholdelse i, jf. SKM2008.495.SKAT. Dette er begrundet i, at den indeholdelsespligtige i henhold til inddrivelsesbekendtgørelsens § 12, stk. 3, rekvirerer et eSkattekort, hvor trækprocenten i henhold til forskudsregistreringen er angivet særskilt. Lønindeholdelsen vil derfor i denne situation blive inaktiv og i realiteten blive stillet i bero. SKAT konstaterer den 1. april 2010, at skyldner i perioden 1. september til 31. november 2009 udelukkende oppebar A-indkomst i henhold til § 12 i inddrivelsesbekendtgørelsen, men at lønindeholdelsen på ny blev aktiv fra og med december 2009, hvor skyldner fik almindeligt lønarbejde. I dette tilfælde er der ikke begyndt at løbe en ny forældelsesfrist for restancen omfattet af lønindeholdelsen. Der løber således ikke en ny forældelsesfrist fra det tidspunkt der ligger 1 år efter det tidspunkt hvor seneste indeholdelse af løn mv. blev foretaget før 1. september 2009. Der vil først begynde at løbe en ny forældelsesfrist fra det tidspunkt, hvor lønindeholdelsen uden formel afgørelse herom har været stillet i beror i uafbrudt i 1 år, eller hvor SKAT træffer en formel afgørelse om ophør af lønindeholdelsen.

4. Foreløbig afbrydelse af forældelsen

Hvis SKAT har truffet afgørelse om lønindeholdelse, men lønindeholdelsen gennemføres aldrig, idet skyldner f.eks. er fratrådt sit ansættelsesforhold, vil der være tale om, at der er sket foreløbig afbrydelse af forældelsen, jf. forældelseslovens § 20, stk. 3.

SKAT er i denne situation uden skyld i, at lønindeholdelsen ikke kan gennemføres. På det tidspunkt, hvor SKAT traf afgørelse om lønindeholdelse var skyldner, ifølge de oplysninger som SKAT har adgang til, ansat og oppebar en indkomst der kunne foretages lønindeholdelse i, jf. de under pkt. 2.3 nævnte betingelser. Det beror således ikke på SKATs forhold, at lønindeholdelse ikke kan iværksættes.

5. Overgangsregler vedrørende lønindeholdelse som forældelsesafbrydende skridt

5.1 Konvertering af lønindeholdelser pr. 1. juni 2008

SKAT foretog pr. 1. juni 2008 konvertering af samtlige, aktive såvel som bookede, lønindeholdelser på grundlag af trækkort udstedt med virkning forud for den 1. juni 2008, jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 43.

Der er i inddrivelsesbekendtgørelsens § 43 fastsat følgende bestemmelse om konvertering af lønindeholdelserne:

Stk. 1. Lønindeholdelser på grundlag af trækkort udstedt med virkning forud for den 1. juni 2008, skal konverteres til lønindeholdelse ved indregning af lønindeholdelsesprocenten i indeholdelsesprocenten efter kildeskattelovens § 48, stk. 4 eller 6, 4. pkt.

Stk. 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden forestår konverteringsberegningen, hvor det tilstræbes, at seneste beløbsmæssige niveau for lønindeholdelse videreføres. Beregningen sker ud fra aktuelle skattekortdata og lønindeholdelsesafregninger for op til 3 afsluttede måneder. Hvis den beregnede lønindeholdelsesprocent ikke er et helt tal, nedrundes den til nærmeste hele procent. § 8, stk. 3, 4. pkt. finder tilsvarende anvendelse. Er restanceinddrivelsesmyndigheden uden afregninger, der kan indgå i konverteringen, kan denne foretages efter restanceinddrivelsesmyndighedens skøn.

Stk. 3. Lønindeholdelse ved konvertering efter stk. 1 og 2 kan uanset § 8, stk. 4, iværksættes uden varsel af skyldneren.

Stk. 4. Restanceinddrivelsesmyndigheden underretter straks skyldneren om afgørelsen. Underretningen skal være skriftlig og skal indeholde følgende oplysninger:

 1. Angivelse af den oprindelige restance.
 2. Angivelse af den hidtidige lønindeholdelsesprocent og tidspunktet for registreringen af den hidtidige lønindeholdelse.
 3. Angivelse af lønindeholdelsesprocenten efter konverteringen.
 4. Oplysning om, at restanceinddrivelsesmyndigheden kan ændre lønindeholdelsesprocenten efter stk. 5 eller efter reglerne om ændring af lønindeholdelsesprocenten efter § 8.
 5. Oplysning om skyldnerens mulighed for at anmode om ny fastsættelse af lønindeholdelsesprocenten efter stk. 5.

Stk. 5. Hvis skyldneren forud for eller efter afgørelse om konverteringen anmoder herom, skal restanceinddrivelsesmyndigheden fastsætte lønindeholdelsesprocenten efter reglerne i § 8 og kapitel 6. Reglerne i stk. 2-4 gælder ikke, hvis anmodning efter 1. pkt. modtages forud for restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelse om konvertering.

Stk. 6. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan fastsætte lønindeholdelsesprocenten efter § 8 og kapitel 6 i tilfælde, hvor restanceinddrivelsesmyndigheden vurderer, at en lønindeholdelsesprocent fastsat efter stk. 2 vil føre til en lønindeholdelsesprocent, som afviger væsentligt fra den lønindeholdelsesprocent, som ville blive fastsat efter reglerne i § 8 og kapitel 6. Reglerne i stk. 2-4 gælder ikke i disse tilfælde. Tilsvarende gælder, hvis restanceinddrivelsesmyndigheden efter konverteringen konstaterer, at en lønindeholdelsesprocent efter stk. 2 væsentligt afviger fra den lønindeholdelsesprocent, der ville blive fastsat efter reglerne i § 8 og kapitel 6.

Konverteringen af lønindeholdelser på grundlag af trækkort udstedt med virkning forud for den 1. juni 2008, til lønindeholdelse ved indregning af lønindeholdelsesprocenten i indeholdelsesprocenten efter kildeskattelovens § 48, stk. 4 eller 6, 4. pkt. skete på følgende måde:

 • SKAT tilbagekaldte samtlige lønindeholdelser på grundlag af trækkort, der var udstedt forud for den 1. juni 2008.
 • For hovedparten af lønindeholdelserne skete der en automatisk konvertering, jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 43, der førte til at SKAT traf afgørelse om konverteringen og skriftligt underrettede skyldner herom. 
 • For de lønindeholdelser, hvor der ikke skete automatisk konvertering, skete der er en manuel visitering, der enten førte til at SKAT traf afgørelse om lønindeholdelse i henhold til inddrivelsesbekendtgørelsens regler pr. 1. juni 2008, jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 43 stk. 6, eller at SKAT meddelte skyldner at der ikke længere var mulighed for at foretage lønindeholdelse.

5.1.1 Aktive lønindeholdelser

Det kan lægges til grund, at der løber en ny forældelsesfrist fra den 31. maj 2008 for de aktive lønindeholdelser, der pr. 1. juni 2008 eller senere blev konverteret til lønindeholdelse ved indregning af lønindeholdelsesprocent i indeholdelsesprocenten i eSkattekortet.

Dette er begrundet i, at det følger af forældelseslovens dagældende § 19, stk. 6, hvoraf det fremgik, at var forældelse afbrudt ved pålæg om lønindeholdelse skulle den nye forældelsesfrist regnes fra det tidspunkt, da lønindeholdelsen i henhold til pålægget ophørte.

5.1.2 Bookede lønindeholdelser

Det kan lægges til grund, at der ikke løber en ny forældelsesfrist fra den 31. maj 2008 for de bookede lønindeholdelser, der pr. 1. juni 2008 eller senere blev konverteret til lønindeholdelse ved indregning af lønindeholdelsesprocent i indeholdelsesprocenten i eSkattekortet.

Dette er begrundet i, at der ikke skete afbrydelse af forældelsen i henhold til den dagældende § 18, stk. 4 i forældelsesloven, idet der alene skete booking af kravet. Da det følger af forældelseslovens dagældende § 19, stk. 6, at det var en forudsætning for beregning af en ny forældelsesfrist, at forældelse var afbrudt ved pålæg om lønindeholdelse, løber der ikke en ny forældelsesfrist fra den 31. maj 2008 for de på daværende tidspunkt bookede lønindeholdelser.

Det kan ligeledes lægges til grund, at der ikke skete afbrydelse af forældelsen ved konverteringen af lønindeholdelse pr. 1. juni 2008 for de bookede lønindeholdelser. Dette gælder uanset om konverteringen af lønindeholdelsen skete automatisk eller manuelt.

Dette er begrundet i, at afbrydelse i henhold til forældelseslovens dagældende § 18, stk. 4, alene kunne ske ved pålæg til arbejdsgiveren. Konverteringen pr. 1. juni 2008, herunder underretningen af skyldner om konverteringsafgørelsen, har således ingen forældelsesafbrydende virkning for de bookede lønindeholdelser.

Hvorvidt der er sket afbrydelse af forældelsen for krav omfattet af bookede lønindeholdelser og fastlæggelse af begyndelsestidspunktet for en eventuel ny forældelsesfrist, skal derfor for disse bookede krav afgøres og fastlægges efter forældelseslovens øvrige bestemmelser om afbrydelse af forældelse.

5.2 Ændringen af forældelsesloven pr. 1. januar 2009

Det fremgår af ikrattrædelsesbestemmelsen i L 21 (konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige), at ændringerne af forældelseslovens § 18, stk. 4 og § 19, stk. 6, 2. pkt. alene finder anvendelse på afgørelser om lønindeholdelse, der træffes efter lovens ikrafttrædelse.

Dette medfører, at alle afgørelser om lønindeholdelser, der er meddeles skyldner for uforældede fordringer fra og med den 1. januar 2009 bliver forældelsesafbrydende, under forudsætning af, at betingelserne for foretagelse af lønindeholdelse er opfyldt, jf. SKM2008.495.SKAT. Dette gælder uanset om lønindeholdelsen bliver aktiv eller booket i Det fælles Lønindeholdelsessystem.

Eksempel 1

Skyldner har betalingsevne efter reglerne om tabeltræk og modtager A-indkomst, der kan foretages lønindeholdelse i, samt har et eSkattekort. SKAT har i forbindelse med konverteringen af lønindeholdelser pr. 1. juni 2008 den 5. juni 2008 truffet afgørelse om konvertering af lønindeholdelsen og underrettet skyldner herom, jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 43. Den konverterede lønindeholdelse, der vedrører et kategori 3-krav bliver booket, idet der hos skyldner foretages lønindeholdelse for et kategori 1-krav. Der begynder ikke at løbe en ny forældelsesfrist for kategori 3-kravet den 5. juni 2009. Forældelseslovens § 19, stk. 6, 2. pkt. finder således ikke anvendelse, da underretningen om afgørelse om lønindeholdelse er sket før den 1. januar 2009. Forældelsesfristen for det bookede krav løber derimod fra det tidspunkt, hvor der skete afbrydelse af forældelsen i henhold til forældelseslovens øvrige bestemmelser om afbrydelse af forældelsen. SKAT skal derfor først foretage forældelsesafbrydende skridt vedr. det bookede krav, på det tidspunkt hvor kravet er forældelsestruet. SKAT kan afbryde den forældelsesfristen ved at træffe en ny afgørelse om lønindeholdelse og underrette skyldneren herom, jf. forældelseslovens § 18, stk. 4. Skyldner skal dog opfylde de under pkt. 2.3 anførte betingelser for foretagelse af lønindeholdelse.

Eksempel 2

Skyldner har betalingsevne efter reglerne om tabeltræk og modtager A-indkomst, der kan foretages lønindeholdelse i, samt har et eSkattekort. SKAT har i forbindelse med konverteringen af lønindeholdelser pr. 1. juni 2008 den 5. juni 2008 truffet afgørelse om konvertering af lønindeholdelsen og underrettet skyldner herom, jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 43. Den konverterede lønindeholdelse er aktiv. Der er ikke sket afbrydelse af forældelsen ved konverteringsafgørelsen den 5. juni 2009. Forældelseslovens § 18, stk. 4 finder således ikke anvendelse, da underretningen om afgørelse om lønindeholdelse er sket før den 1. januar 2009. Forældelsesfristen for dette aktive krav løber derimod fra det tidspunkt, hvor SKAT i forbindelse med konvertering af lønindeholdelser til foretagelse over eSkattekortet tilbagekaldte pålægget om lønindeholdelse hos arbejdsgiveren. SKAT kan afbryde den forældelsesfristen ved at træffe en ny afgørelse om lønindeholdelse og underrette skyldneren herom, jf. forældelseslovens § 18, stk. 4. Skyldner skal dog opfylde de under pkt. 2.3 anførte betingelser for foretagelse af lønindeholdelse.