Dato for udgivelse
17 Dec 2008 15:40
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Sep 2008 13:09
SKM-nummer
SKM2008.1006.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
08-01235
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Salg, guitar, skattefri indtægt, salg af privat indbo, bindende svar
Resumé

En antik spansk guitar blev anset for privat indbo, og der skulle ikke ske spekulationsbeskatning ved salg af guitaren.

Reference(r)

Statsskatteloven § 5, stk. 1, litra a

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-4 E.A.1.3.1

Sagen drejer sig om, hvorvidt en antik spansk guitar skattemæssigt kan anses for privat indbo.

Landsskatterettens afgørelse

Klageren har bedt om et bindende svar. Der er stillet følgende spørgsmål:

"Kan SKAT bekræfte, at klagerens eventuelle salg af antik spansk guitar skattemæssigt anses for salg af privat indbo og således ikke medfører beskatning af eventuel gevinst/tab?"

Svar:

"Nej, den spanske guitar er erhvervet som led i almindelig næringsvirksomhed, hvorfor der skal ske beskatning af eventuel fortjeneste efter statsskattelovens § 4, stk. 1, litra a."

Landsskatteretten ændrer det bindende svar til ja.

Sagens oplysninger

Klageren er uddannet guitarbygger og har studeret guitarbygning i Spanien. Klageren oprettede i 1975 sit eget værksted, hvor han bygger klassiske guitarer, som sælges i Danmark, USA og Japan. Klageren udfører restaurering og reparation af guitarer samt i et vist omfang fremstilling af nye guitarer.

Klageren har arbejdet som volontør og har gennem årene skrevet diverse guitarlitterært stof til aviser, fagblade og tidsskrifter. Klageren har tillige skrevet og udgivet en bog. Klageren er desuden medlem af Danske Kunsthåndværkere og har modtaget arbejdslegater fra Statens Kunstfond.

På klagerens hjemmeside er der følgende beskrivelse af værkstedet:

"Håndbyggede klassiske guitarer af høj kvalitet
1. klasses reparations- og restaureringsværksted
Vurdering
Køb og salg af alle typer strengeinstrumenter
Forhandling af guitarer af andre mærker i flere prislag"

Det er oplyst, at der i realiteten ikke foregår handel med guitarer gennem værkstedet. Værkstedet har for henholdsvis 2004, 2005 og 2006 haft følgende omsætning 301.000 kr., 423.000 kr. og 299.000 kr. I 2005 udgjorde 100.000 kr. af omsætningen et arbejdslegat fra Statens kunstfond. Af specifikation over omsætningen i 2005 fremgår det at der i dette regnskabsår i alt er solgt 5 stk. guitarer i et prisleje mellem 10.000 kr. til 30.000 kr., og at klageren har restaureret 4 stk. mandoliner. Det er oplyst, at klageren bygger ca. 4 guitarer om året.

Den 1. september 2005 købte klageren en ældre spansk guitar for 537.189 kr. Købet blev finansieret ved et provenu, klageren og klagerens ægtefælle havde opnået ved at omprioritere lånet i deres bolig. Guitaren blev købt som privat indbo og har siden købet været bevaret privat i et brand- og tyveriforsikret skab. Klageren købte guitaren for at spille på den. Det er over for Landsskatteretten oplyst, at der er tale om en "guitarernes stradivarius", samt at der i dag kun findes ca. 100 eksemplarer.

I klagerens indkomstopgørelse for 2005 under kapitalforklaringer er købet anvist som køb af privat indbo.

Det er oplyst, at det er kendt i samlerkredse, at klageren er i besiddelse af den pågældende guitar, og at et eventuelt salg vil ske til samlere, der allerede har henvendt sig til klageren, eller på auktion i London. Det er endvidere oplyst, at klageren ønsker at købe et fritidshus i Spanien, og det er derfor nødvendigt at afhænde guitaren.

Skattecentrets afgørelse

Det er SKATs opfattelse, at den spanske guitar er erhvervet som led i almindelig næringsvirksomhed, og at der skal ske beskatning af en eventuel fortjeneste efter statsskattelovens § 4, stk. 1, litra a.

Sekundært er det SKATs opfattelse, at der sker beskatning efter statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a, som led i en spekulationsforretning.

SKAT har i afgørelsen lagt vægt på, at den spanske guitar er erhvervet, mens den erhvervsmæssige virksomhed har været i gang.

Der henvises til ligningsvejledningen afsnit E.A.1.3. SKAT har endvidere anført, at hvis private samlere går over til at drive erhvervsmæssig handel med deres samlerobjekter, godkendes det i praksis, at den del af den private samling, der overgår til den nystartede virksomhed som varelager, kan optages til handelsværdien, med fradrag af normal bruttoavance, på dette tidspunkt som primo varelager. Genstande, der bevises at være erhvervet, før den erhvervsmæssige virksomhed er påbegyndt, og som ikke er overført som varelager til forretningen, kan fortsat sælges uden beskatning af fortjenesten. Genstande erhvervet efter, at den erhvervsmæssige virksomhed er i gang, vil som altovervejende hovedregel skulle anses for anskaffet som et led i virksomheden jf. TfS 1990, 2360E.

Ved udtalelse af 1. juli 2006 har SKAT anført, at den antikke spanske guitar må anses for anskaffet i spekulationsøjemed. Dels i kraft af den erhvervsmæssige viden og indsigt i forbindelse med køb, salg og bygning af guitarer, dels fordi klageren har studeret bygning af klassiske guitarer hos en berømt spansk guitarbygger og derved må have stor indsigt i guitarens værdi. SKAT har anført, at da købet af den spanske guitar sker for lånte midler, kan dette bestyrke, at anskaffelsen er sket i spekulationsøjemed, da lånets forrentning ligeledes skal finansieres i senere fortjeneste.

Endvidere har SKAT anført, at rettens kontorindstilling ikke er i overensstemmelse med Østre Landsrets dom af 23. april 1990.

Klagerens påstand og argumenter

Repræsentanten har påstået, at det stillede spørgsmål skal besvares bekræftende.

Der er tale om salg af privat indbo. Den omhandlede guitar har fra erhvervelsen været behandlet som privat indbo, og klagerens virksomhed omfatter ikke handel med guitarer i den klasse, som der her er tale om.

Den pågældende guitar har været opbevaret i klagerens private beboelse i et brandsikkert og aflåst skab. Den har været selvstændigt forsikret, og forsikringen har været betalt privat. Guitaren har aldrig været en del af klagerens virksomhed.

Repræsentanten har henvist til Næringsvirksomhed i Skatteret, Speciel del 2008, side 142, og fremhævet, at det heraf følger, at hvert enkelt aktivitetsområde må bedømmes for sig og ud fra egne forudsætninger, og det er principielt uden betydning, hvorledes skatteyderen som person eller i selskabsform udøver sin virksomhed på andre områder end det betragtede. Repræsentanten bemærker i denne sammenhæng, at det anføres, at det indirekte har betydning for en bevisbedømmelse, hvordan skatteyder har ageret på tilgrænsende områder.

Det er i nærværende sag afgørende, at den pågældende guitar ikke er og aldrig har været en del af virksomheden, og at guitaren ikke er frembragt af virksomheden.

SKAT har henvist til Vestre Landsrets dom TfS 1996-177 V, men denne sag vedrørte salg af malerier, der var frembragt, mens kunstmaleren drev erhvervsmæssig virksomhed med produktion af kunstværker. Her er den spanske guitar netop aldrig indgået i virksomheden, og der er ikke tale om, at den skal overgå til virksomheden, idet salget af guitaren ikke skal ske i virksomheden. Virksomheden er ikke af en sådan art, at den kan forestå et sådant salg.

Købet af guitaren er ikke sket i virksomheden, og det kommende salg er heller ikke en del af virksomheden. En eventuel gevinst/tab er derfor den skattepligtige indkomst uvedkommende.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det følger af statsskattelovens § 5, at formueforøgelse, der fremkommer ved, at de formuegenstande, en skattepligtig ejer, stiger i værdi, eller indtægter, som hidrører fra salg af den skattepligtiges ejendele, for så vidt disse salg ikke henhører til vedkommendes næringsvej eller er foretaget i spekulationsøjemed, ikke henregnes til indkomsten.

Det følger af ligningsvejledningen, at indtægt ved salg af private aktiver, f.eks. indbo eller frimærke-, mønt og bogsamlinger, som udgangspunkt er skattefri efter hovedreglen i statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a.

Det følger endvidere af ligningsvejledningen afsnit E.A.1.3.1 om spekulation, at der i dette begreb for det første ligger et krav om, at det pågældende aktiv skal være erhvervet i den hensigt at videresælge det, og for det andet et krav om, at dette skal ske med det formål at opnå en fortjeneste.

Uanset det forhold, at den spanske guitar sandsynligvis har været en god investering for klageren, finder Landsskatteretten ikke, at dette er tilstrækkeligt til, at der kan statueres spekulation.

Østre Landsret har i dom af 23. april 1990 anset en tæppehandler for indkomstskattepligtig af en fortjeneste ved salg af nogle tæpper. Det var i sagen ikke godtgjort, at tæpperne havde været overladt skatteyderen til privat brug, og det måtte antages, at tæpperne, der havde været anvendt som udstillingsgenstande i skatteyderens forretning, var blevet solgt som led i hans næringsvirksomhed.

De faktiske forhold herunder skatteyderens opbevaring af tæpperne i oven nævnte sag er efter Landsskatterettens opfattelse ikke sammenlignelige med de faktiske forhold i nærværende sag. Den spanske guitar har efter det oplyste under hele ejertidsperioden været holdt adskilt fra klagerens erhvervsmæssige virksomhed, ligesom den heller ikke har været udstillet i klagerens værksted.

Landsskatteretten er af den opfattelse, at der i det foreliggende tilfælde er tale om privat indbo, der ikke kan anses som erhvervet som led i klagerens næringsvirksomhed eller i spekulationsøjemed. Landsskatteretten har herved lagt vægt på, at købet er finansieret gennem private midler uden om virksomheden, at den er forsikret gennem en privat tegnet forsikring, at hensigten med erhvervelsen har været at spille på den, og at den pågældende guitar efter rettens opfattelse må betragtes som et særligt samlerobjekt. Landsskatteretten har endvidere lagt vægt på, at klagerens primære arbejde består i restaurering og reparation af guitarer samt, at klageren kun sælger ganske få guitarer om året i et væsentlig lavere prisleje.

Det bindende svar ændres derfor i overensstemmelse hermed.