Dato for udgivelse
30 Dec 2008 09:20
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
05 Dec 2008 10:41
SKM-nummer
SKM2008.1055.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
2. afdeling, B-0576-08
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ejendomssalg, grund, nullitet, tilbageskødning, ophævelse
Resumé

Landsskatteretten fandt, at der ikke kunne bortses fra en ejendomshandel i skattemæssig henseende, da handlen af køber var hævet på grund af hævebegrundende mangel og ikke på grund af bortfald af en betingelsde i købsaftalen8 SKM2007.897.LSR). Skatteyderen indbragte kendelsen for domstolene, hvor Skatteministeriet tog til bekræftende til genmæle.

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 1

Henvisning

Ligningsvejledningen 2008-4 E.J.2.1.2

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-4 E.J.2.1.3 
Redaktionelle noter
Det oprindelige resumé er ændret af redaktionen

Parter

A
(advokat Knud Borup Jensen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat H. C. Vinten)

Afsagt af landsdommerne

Bjerg Hansen, Hans-Jørgen Nymark Beck og Frank Mørch (kst.)

Under denne sag, der er anlagt den 11. december 2007, har sagsøgeren, A, nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, dømmes til at anerkende, at han ikke skal medregne avance for salg af ejendommen ... i sin skattepligtige indkomst med kr. 79.950 kr. for indkomståret 2004.

Sagsøgte, Skatteministeriet, påstod i svarskrift af 13. februar 2008 frifindelse, men har i brev af 15. oktober 2008 fra Kammeradvokaten taget bekræftende til genmæle.

Sagen blev anlagt ved byretten, men er ved byrettens kendelse af 8. april 2008 efter anmodning fra Skatteministeriet henvist til landsretten, jf. retsplejelovens § 226, stk. 1.

Landsskatteretten har afsagt kendelse i sagen den 26. november 2007.

A har under sagen haft fri proces uden retshjælp.

Da Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle, afsiger landsretten dom i overensstemmelse med As påstand.

Skatteministeriet skal betale sagsomkostninger til statskassen med 25.500 kr. inkl. moms til dækning af udgifterne til retsafgift og advokatbistand. Landsretten har lagt vægt på sagens økonomiske værdi og resultat, på omfanget af skriftvekslingen og den omstændighed, at forberedelsen blev sluttet den 8. september 2008, og på, at Skatteministeriet har anset sagen for principiel.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende, at sagsøgeren, A, ikke skal medregne avance for salg af ejendommen ... i sin skattepligtige indkomst med 79.950 kr. for indkomståret 2004.

Skatteministeriet skal betale sagens omkostninger til statskassen med 25.500 kr.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage og forrentes efter rentelovens § 8 a.