Dato for udgivelse
05 jan 2009 15:41
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
05 jan 2009 15:41
SKM-nummer
SKM2009.8.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
09-000136
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Udlæg + Afdragsordninger og henstand + Forældelse + Indberetning, regulering og efterangivelse + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Erindring og rykker + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt
Emneord
Inddrivelse, indsigelser, opsættende virkning
Resumé

Hvis der er tvist om et kravs eksistens eller størrelse, skal tvisten afklares ved fordringshaverens foranstaltning.

Pr. 1. januar 2009 trådte Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov nr. 1333 af 19/12/2008 (INDOG) i kraft. Den nye lov medfører, at RIM kan bestemme, at indsigelser om kravets eksistens og størrelse under visse betingelser kan tillægges opsættende virkning. RIM kan endvidere tilbagesende en fordring til fordringshaveren, hvis tvisten om kravet ikke afklares af fordringshaveren inden rimelig tid.

Reference(r)

§ 2, stk. 2 i Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige
§ 3, stk. 2 i Inddrivelsesbekendtgørelsen
Inddrivelsesvejledningens afsnit A.3.2
Inddrivelsesvejledningens afsnit A.3.4

1. Indledning

I denne meddelelse orienteres om de ændrede regler vedr.

  • opsættende virkning i tilfælde af indsigelser mod eksistens og størrelse af fordringen
  • tilbagesendelse af krav

der trådte i kraft pr. 1. januar 2009.

Pr. 1. januar 2009 trådte Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. lov nr. 1333 af 19/12/2008 (INDOG) i kraft. Den nye lov medfører, at RIM kan bestemme, at indsigelser om kravets eksistens og størrelse under visse betingelser kan tillægges opsættende virkning. RIM kan endvidere tilbagesende en fordring til fordringshaveren, hvis tvisten om kravet ikke afklares af fordringshaveren inden rimelig tid.

2. Oversigt


Tidligere bestemmelse


Nye bestemmelse

 § 2, stk. 2

Beregning og opgørelse af fordringer og udsendelse af opkrævninger m.v. forestås af fordringshaveren, eller den der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen. Tilsvarende gælder behandlingen af indsigelser om fordringen

 § 2, stk. 2

Beregning og opgørelse af fordringer og udsendelse af opkrævninger m.v. forestås af fordringshaveren eller den, der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen. Tilsvarende gælder behandlingen af indsigelser om fordringen, jf. dog §§ 17 og 18.
Restanceinddrivelsesmyndigheden kan beslutte, at indsigelser om kravets eksistens og størrelse tillægges opsættende virkning, hvis der er en begrundet formodning om, at kravet ikke er opgjort korrekt eller ikke eksisterer. Hvis fordringshaveren ikke søger skyldnerens indsigelser om kravets eksistens eller størrelse afklaret inden rimelig tid, kan restanceinddrivelsesmyndigheden tilbagesende kravet til fordringshaveren.

3. Indsigelser mod kravets oprindelige eksistens og størrelse

Fremkommer en skyldner med indsigelser om fordringens eksistens eller størrelse, vedrørende et krav som RIM har til inddrivelse, skal RIM sende skyldners indsigelse til fordringhaveren, eller den der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen, til afgørelse af indsigelserne. RIM skal samtidig underrette skyldneren skriftligt om oversendelsen.

Fordringshaveren behandler alene indsigelser, der vedrører kravets oprindelige eksistens og størrelse,da det blev overdraget til inddrivelse hos RIM.
Se §§ 17 og 18, stk. 2 i INDOG.

Hovedreglen er fortsat, at en skyldners indsigelser om kravets eksistens eller størrelse IKKE har opsættende virkning for RIMs inddrivelse af kravet.

En skyldner kan derfor IKKE udskyde eller undgå inddrivelse af en gæld ved at fremsætte tilfældige indsigelser om, at kravet ikke eksisterer eller er opgjort forkert.

3.1 Hvornår kan RIM tillægge skyldners indsigelser opsættende virkning

RIM kan i konkrete tilfælde, hvor skyldneren har fremsat kvalificerede indsigelser og hvor RIM på grundlag af en vurdering af indsigelserne har en begrundet formodning om, at

  • kravet ikke er opgjort korrekt af fordringshaveren eller
  • kravet ikke eksisterer

sætte inddrivelsen i bero, indtil der er en afklaring fra fordringshaveren om, hvorvidt kravet eksisterer og/eller om størrelsen af kravet.

Se INDOG § 2, stk. 2 samt inddrivelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 2, BEK nr. 1365 af 19/12/2008.

3.2. Hvornår kan RIM tilbagesende en fordring til fordringshaveren.

Hvis fordringshaveren ikke inden rimelig tid har afklaret tvisten med skyldner, kan RIM tilbagesende kravet til fordringshaveren. Bestemmelsen skal sikre, at RIM ikke skal have fordringer registreret i meget lang tid, uden at fordringshaveren foretager sig noget for at afklare tvisten.

Når kravet er uomtvistet, kan fordringshaveren på et senere tidspunkt, på ny overdrage kravet til inddrivelse hos RIM.

4. Indsigelser vedr. kravets eksistens og størrelse, der vedrører RIMS administration

Klager over kravets eksistens og størrelse, der relaterer sig til den periode, hvor RIM har haft kravet til inddrivelse, fx. spørgsmålet om et krav er betalt til RIM, behandles IKKE af fordringshaveren, men indbringes for Landsskatteretten, med mindre andet er bestemt i lovgivningen. For klager over RIMs administration af kravet gælder endvidere, at disse klager er  omfattet af remonstrationsordningen. Se § 17 i INDOG.

5. Særligt vedrørende kontrolafgifter

Skyldners klager over kravets eksistens og størrelse vedrørende følgende krav:

  • Færdselsloven
  • Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed,
  • Jernbaneloven
  • Lov om trafikselskaber

indbringes for fogedretten, uanset om skyldners indsigelse vedrører kravets oprindelige berettigelse eller forhold, der er indtrådt under RIMs inddrivelse af kravet. Se § 18 i INDOG.

Reglerne for fogedrettens behandling af indsigelser om krav vedrørende kontrolafgift vil således i alle tilfælde kunne angå kravets berettigelse, berettigelsen af en afgørelse om lønindeholdelse og om en gennemført modregning.

6. Oversendelse af krav til inddrivelse uden underretning om oversendelse af skyldner

Der er endvidere sket en jurstering af § 2, stk. 4:


Tidligere bestemmelse


Nye bestemmelse

 § 2, stk. 4

Inden overdragelse af fordringer m.v. til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden skal fordringshaveren eller den, der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen, skriftligt underrette skyldneren om overdragelsen.

 § 2, stk. 4

Inden overdragelse af fordringer m.v. til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden skal fordringshaveren eller den, der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen, skriftligt underrette skyldneren om overdragelsen. Underretning kan dog undlades, hvis det må antages, at muligheden for at opnå dækning ellers vil blive væsentligt forringet

Hovedreglen er herefter fortsat, at det er en betingelse for overdragelse til RIM, at fordringshaveren skriftligt underretter skyldneren om overdragelse.

Underretning kan dog undlades, hvis det må antages, at muligheden for at opnå dækning eller vil blive væsentligt forringet. Af lovens bemærkninger (INDOG) fremgår, at bestemmelsen alene kan anvendes i særlige situationer, hvor der kan være behov for at handle hurtigt for at sikre det offentliges krav, f.eks. ved foretagelse af arrest, ved foretagelse af udlæg uden forudgående underretning, jf. RPL § 486 og § 493, eller indgivelse af konkursbegæring, f.eks. i sager, hvor der optræder økonomisk kriminalitet eller for uforfaldne krav konstateret i forbindelse med kontrol i en virksomhed. I sådanne særlige situationer, der overvejende kan opstå i forhold til fordringer, som vedrører virksomheder, bør formelle regler om underretning af skyldner om overdragelsen af fordringen til inddrivelse ikke hindre en effektiv inddrivelse eller forårsage tab for det offentlige.