EU har i forbindelse med samhandlen med tredjelande indgået en række handelsaftaler om forskellige landbrugsprodukter, som blandt andet indebærer en anden beregning af importafgifterne eller en regulering af markedsadgangen til EU eller til bestemte tredjelande.

EU har i henhold til WTO-aftalen mulighed for at yde eksportrestitutioner på visse landbrugsprodukter, herunder forarbejdede landbrugsvarer med henblik på at udligne forskellen mellem prisniveauet i EU og på verdensmarkedet.

For at administrere handelsaftalerne eller overvåge markedet kræver import eller eksport af en række landbrugsvarer fra eller til tredjelande, at importøren eller eksportøren fremlægger en import- eller eksportlicens for SKAT ved varens fortoldning til overgang til fri omsætning sammen med eventuelle oprindelsescertifikater og andre supplerende dokumenter, eller ved varens udførsel ud af EU.

Importøren eller eksportøren noterer afskrivning af den indførte eller udførte mængde og afskrivningsdato på licensens bagside samt henviser til tolddokumentets art og nummer, medmindre eksporten foretages ved anvendelse af en af FødevareErhverv udstedt deponeret eksportlicens.

Hvis der er tale om en deponeret eksportlicens, noteres afskrivningen via YM-systemet, og importøren eller eksportøren kan og skal ikke fremlægge en fysisk licens over for SKAT.

Reglerne for licenser, herunder deponerede licenser, er beskrevet i FødevareErhvervs vejledning "Den generelle eksportørvejledning", der ligger på FødevareErhvervs hjemmeside, jf. nedenfor.

Der er tre overordnede licenstyper:

  • Almindelig licens for vareområder med pligt til at fremlægge en licens ved import eller eksport af den pågældende vare.
    • Importlicens til en kvote- eller en præferenceordning ved indførsel af varer, hvor der er fastsat enten en afgrænset mængde af varer eller en ubegrænset mængde varer, der ved overgang til fri omsætning i EU kan indfortoldes til nedsat eller ingen told, eller
    • eksportlicens til en kvote- eller en præferenceordning, der er åbnet af tredjelande, og hvor forvaltningen af kvote- eller præferenceordningen i de pågældende tredjelande i henhold til aftale med EU kræver fremlæggelse af en licens udstedt af EU. 
  • Licens på landbrugsprodukter, herunder forarbejdede landbrugsvarer, hvor der er mulighed for hjemtagning af eksportrestitutioner, idet eksportlicensen er en forudsætning for, at der kan ydes eksportrestitution.

Det overordnede legale grundlag er:

Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen), med senere ændringer.

Kommissionens forordning (EF) nr. 376/2008 af 23. april 2008 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter, med senere ændringer.

Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicens, men senere ændring.

Kommissionens forordning (EF) nr. 612/2009 af 7. juli 2009 om fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for landbrugsprodukter (omarbejdet), med senere ændringer.

Licensordningen administreres i Danmark af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, FødevareErhverv. Yderligere information om licensordningen kan læses på www.ferv.fvm.dk.