åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvorledes afgiften opgøres i de tilfælde hvor forsikringen dækker flere forskellige forsikringsbegivenheder.

Afsnittet indeholder

  • Kombinerede forsikringer 
  • Afgiften beregnes af forsikringssummen
  • Afgiften beregnes af præmien

Kombinerede forsikringer

En kombineret forsikring dækker flere forskellige former for forsikringsbegivenheder. Der er ofte knyttet forskellige forsikringsdækninger til hver forsikringsbegivenhed. Der kan vælges om afgiften skal beregnes af forsikringssummen eller af præmien. Se STEMPAL § 66, stk. 1.

Afgiften beregnes af forsikringssummen

I kombinerede forsikringer, hvor afgiften beregnes af forsikringssummen, beregnes afgiften af den del af forsikringssummen der relaterer sig til den forsikringsbegivenhed, der vil kunne udløse den højeste erstatning (forsikringssum) ved forsikringsbegivenhedens indtræden. Dvs. den maksimale forsikringssum, der vil kunne komme til udbetaling efter forsikringsaftalen. Der sker således ikke en sammenlægning af forsikringsdækningerne, når afgiften skal beregnes. 

Afgiften beregnes af præmien

I de tilfælde hvor præmien er valgt som grundlag for afgiftsberegningen, beregnes afgiften af den forsikringsbegivenhed, hvor præmien er højest. Der sker således ikke en sammenlægning af præmierne for samtlige forsikringsbegivenheder, som den kombinerede forsikring omfatter.

Tidligere udmeldt styresignal uden betydning
Med SKM2012.93.SKAT er der udmeldt en ændret praksis for beregning af stempelafgift vedrørende kombinerede forsikringer med virkning fra 1. januar 2013. Denne ændring får dog ingen betydning, idet stempelafgiftsloven ophæves fra og med 1. januar 2013.◄