Indhold

Afsnittet beskriver, hvem der skal betale stempelafgift i et forsikringsforhold.

Afsnittet indeholder:

  • Aftalens parter
  • Herboende repræsentant

Aftalens parter

Ved oprettelsen af en skadesforsikring, der er stempelpligtig efter STEMPAL, hæfter såvel forsikringstager som forsikringsvirksomheden for afgiftens betaling. Se STEMPAL § 31, stk. 1, 1. pkt.

Herboende repræsentant

Er forsikringsgiver og forsikringstager uden fast ophold inden for EU og forsikringsaftalen er underskrevet af en herboende repræsentant, som repræsenterer disse, hæfter repræsentanten tillige for afgiften. Det er dog en yderligere betingelse at forsikringsgiver og forsikringstager har fast ophold eller forretningssted i et land, som Danmark ikke har et retligt instrument om gensidig bistand med den retsvirkning, der svarer til reglerne inden for EU. Inden for EU har Danmark mulighed for at anmode de øvrige medlemslande om bistand til opkrævning af afgiften. Hvis Danmark har en lignende aftale med et land uden for EU, hæfter repræsentanten ikke solidarisk med forsikringens parter.

Se STEMPAL § 31, stk. 1, 2. pkt i sammenhæng med Rådets direktiv af 15. marts 1976 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med visse bidrag, afgifter, skatter og andre foranstaltninger, artikel 3, stk. 1, 6. led, litra d.