åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "H.3.2.4 Hvilke skadesforsikringer er fritaget for afgift?" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

En række skadesforsikringer er særskilt fritaget for afgift. Fritagelsesbestemmelsen er en undtagelse til hovedreglen i STEMPAL § 1 om stempelpligtige skadesforsikringer. Se STEMPAL §§ 53 og 69.

Dette afsnit beskriver de forsikringer, der i henhold til stempelafgiftslovens §§ 53 og 69 er undtaget fra stempelpligten i § 1.

Afsnittet indeholder:

  • Forsikringer, hvor forsikringssummen ikke overstiger 12.000 kr.
  • Forsikringer, der tegnes af gensidige forsikringsselskaber, der ikke er undergivet tilsyn
  • Arbejdsskadeforsikring (lov om arbejdsskadesikring)
  • Sø - og transportforsikring samt luftfartsforsikring
  • Kreditforsikringer og kautionsforsikringer
  • Dokumenter om overdragelse af erstatningskrav til den forsikringsvirksomhed, der har dækket skaden
  • Overdragelse af forsikringer fra en forsikringsvirksomhed til en anden forsikringsvirksomhed efter godkendelse fra Finanstilsynet
  • Nytegning af skadesforsikringer i forbindelse med selskabsomstruktureringer m.m.
  • Indtræden i afdødes forsikringsaftaler

Forsikringer, hvor forsikringssummen ikke overstiger 12.000 kr.

Ved forsikringssummen forstås beløbsgrænsen for selskabets ansvar i henhold til policen, og den danner ofte grundlaget for præmieberegningen. Er forsikringssummen 12.000 kr. eller derunder, er oprettelsen af forsikringen afgiftsfri. Se STEMPAL § 69, stk. 1, nr. 6.

Forsikringer, der tegnes af gensidige forsikringsvirksomheder, der ikke er undergivet tilsyn

I §§ 294 - 303 i lovbekendtgørelsen om finansiel virksomhed nr. 705 af 25. juni 2012, er beskrevet en række særlige bestemmelser for gensidige skadesforsikringsvirksomheder.

Det fremgår af § 301, jf. § 294, at hvis den gensidige skadesforsikringsvirksomhed opfylder en række krav til vedtægternes indhold; til forsikringsvirksomhedens geografiske forretningsområde og til størrelsen af virksomhedens samlede forsikringssum, er skadesforsikringsvirksomheden ikke undergivet tilsyn.

Gruppen af gensidige forsikringsvirksomheder, der ikke er undergivet tilsyn efter bestemmelserne i lovbekendtgørelse om finansiel virksomhed nr. 705 af 25. juni 2012 , er fritaget for betaling af stempelafgift. Se STEMPAL § 69, stk. 1, nr. 1.

Arbejdsskadeforsikring (lov om arbejdsskadesikring)

Forsikringer som tegnes i henhold til lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 om arbejdsskadesikring, er fritaget for afgift. Se STEMPAL § 69, stk. 1, nr. 2.

Sø - og transportforsikring samt luftfartsforsikring

STEMPAL § 69, stk. 1, nr. 3, fritager "sø- og transportforsikring samt luftfartsforsikring" for stempelafgift.

Stempelafgiftsloven indeholder ingen selvstændig definition af, hvad der skal forstås ved sø- og transport- og luftfartsforsikring. Stempelafgiftsloven bygger derfor på den almindelige forståelse af disse begreber inden for forsikringsbranchen mv.

Søforsikring
I §§ 59 - 76 i lovbekendtgørelse nr. 999 af 5. oktober 2006 om forsikringsaftaler (forsikringsaftaleloven) og i Dansk Søforsikringskonvention er fastsat en række bestemmelser og definitioner, der alle vedrører søforsikring.

Heraf fremgår bl.a., at en søforsikring er en forsikring mod fare under søtransporter. Forsikringen omfatter både skib og gods og dertil knyttet interesse, under transport på havet, på søer, på floder, kanaler og på andre vandveje.

Omfatter forsikringen også forsikring mod fare ved transport eller ophold på land i forbindelse med søtransporten, er hele forsikringen at anse som en søforsikring. Se forsikringsaftalelovens § 59 stk. 1.

Forsikring, der knytter sig til et skib, der er på bedding, i dok eller som i øvrigt er stilleliggende samt forsikring af gods i sådant skib, anses også for søforsikring. Se forsikringsaftaleloven § 59, stk. 2.

►Lystfartøjsforsikringer er omfattet af begrebet søforsikring. Hvis der er betalt stempelafgift af sådanne søforsikringer, kan afgiften tilbagebetales. SKAT vil snarest udsende en meddelelse, hvor dette præciseres, og hvoraf mulighederne for tilbagebetaling fremgår.◄

Luftfartsforsikring
En luftfartsforsikring omfatter kaskoforsikring, der dækker tab af eller skade på fly, der befinder sig i luften, på jorden, i vandet eller i hangar. Endvidere omfatter luftfartsforsikring ansvarsforsikring for skade på tredjemand.

Anden transportforsikring
§§ 77 og 78 i forsikringsaftaleloven, vedrører anden transportforsikring. Anden transportforsikring end søforsikring omfatter efter ordlyden i § 77 -"enhver art af fare, for hvilken den forsikrede interesse udsættes under transporten."

En transportforsikring omfatter almindeligvis både forsikring af varer under forsendelse samt det ansvar, som transportører, ekspeditører, godsterminaler mv., har for varerne under forsendelsen.

Kreditforsikringer og kautionsforsikringer

En kreditforsikring og kautionsforsikring er karakteriseret ved, at forsikringsvirksomheden påtager sig risikoen for en persons eller selskabs betalingsevne og betalingsvilje.

Disse forsikringer er fritaget for stempelafgift som en følge af, at stempelpligten for garanti- og kautionsdokumenter er bortfaldet. Se STEMPAL § 69, stk. 1, nr. 4.

Dokumenter om overdragelse af erstatningskrav til den virksomhed, der har dækket skaden

Når en forsikringsvirksomhed har udbetalt skadeserstatning til forsikringstageren, indtræder virksomheden i forsikringstagerens erstatningskrav mod skadevolderen. Se STEMPAL § 69, stk. 1, nr.5.

Overdragelse af forsikringer fra en forsikringsvirksomhed til en anden forsikringsvirksomhed

En hel eller delvis overdragelse af et skadesforsikringsvirksomheds forsikringsportefølje til en anden forsikringsvirksomhed efter godkendelse af Finanstilsynet, er fritaget for stempelafgift. Den modtagende forsikringsvirksomhed kan således indtræde i de forsikringsaftaler der overdrages, uden at der på ny skal betales stempelafgift. Se STEMPAL § 69, stk. 2.

Bestemmelsen er en undtagelse til reglen i STEMPAL § 1, stk. 3, hvorefter der ved ny virksomheds overtagelse af forsikringen skal betales ny stempelafgift.

Nytegning af skadesforsikringer i forbindelse med selskabsomstruktureringer m.m.

Dokumenter, der oprettes i forbindelse med omdannelse af gensidige forsikringsforeninger til aktieselskaber, jf. fusionsskatteloven (FUL) § 14 d, er stempelfri. Se STEMPAL § 53, stk. 1.

Omstrukturering af selskaber og omdannelse af virksomheder
Udstedelse af ny forsikringspolice på uændrede vilkår til det fortsættende selskab er afgiftsfri, i forbindelse med selskabers mv. fusion, fission (spaltning) eller tilførsel af aktiver samt omdannelse af selskaber mv. eller af en personligt drevet virksomheder til et selskab. Se STEMPAL § 53, stk. 2.

Se H.3.6.8 om selskabers omstruktureringer m.m.

Familieforhold

En ægtefælle eller arving, der har overtaget afdødes gældsansvar, kan overtage afdødes forsikringsforhold, uden at der derved udløses ny stempelafgift. Bestemmelsen gælder ikke for legatarer, idet legetarer ikke kan overtage afdødes gældsansvar. Se STEMPAL § 78.