Den 1. januar 2000 blev stempelloven ændret til kun at omfatte afgift på skadesforsikringer. Den væsentligste del af stempelloven afløstes samtidigt af lov nr. 382 af 2. juni 1999 om afgift af tinglysning og registrering af ejer - og panterettigheder (tinglysningsafgiftsloven).

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlaget H.3.1.1
  • Stempelafgiftslovens historik H.3.1.2   
  • Administration af stempelafgiftsloven H.3.1.3

Ny lov med ikræfttræden 1. januar 2013

►Ved Lov nr. 551 af 18. juni 2012 med ikrafttræden 1. januar 2013 har folketinget vedtaget en ny lov om afgift af skadesforsikringer, som samtidig ophæver stempelafgiftsloven.

Den ny lov er en præmieafgiftslov. Det betyder, at der betales en løbende afgift af præmien for forsikringen. Med den nye lov sker der som udgangspunkt ingen ændringer i afgiftens anvendelsesområde med hensyn til afgiftspligtige og afgiftsfrie forsikringer.

Der vil blive udsendt en særskilt juridisk vejledning om skadesforsikringsafgiften inden lovens ikrafttræden.◄