Dato for udgivelse
27 Nov 2008 11:41
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
06 Nov 2008 13:13
SKM-nummer
SKM2008.954.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
2. afdeling, 113/2005
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Motorcykel, ombygning, motorudskiftning, stel
Resumé

Højesteret fastslog, at de ændringer, der blev foretaget ved motorcyklens stel i forbindelse med motorudskiftningen, og som bestod i en forlængelse af de to forreste stelrør med ca. 38 mm, en forlængelse af de øverste stelrør foran saddelrøret og selve saddelrøret med ca. 20 mm samt en opretning af de øverste stelrør bag ved saddelrøret, var konstruktive ændringer af stellets dimensioner, som bevirkede, at motorcyklen ikke i afgiftsmæssig henseende var identisk med det tidligere afgiftsberigtigede køretøj. Ændringerne udløste derfor ny registreringsafgift.

Reference(r)
Registreringsafgiftsloven § 1, stk. 3
Henvisning

Punktafgiftsvejledningen 2008-4 E.1.3.2

Parter

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Hans Chr. Vinten)

mod

A
(advokat Steen Eriksen, beskikket)

Afsagt af højesteretsdommerne

Per Walsøe, Asbjørn Jensen, Lene Pagter Kristensen, Poul Dahl Jensen og Henrik Waaben.

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 13. afdeling den 2. februar 2005.

Påstande

Appellanten, Skatteministeriet, har påstået frifindelse.

Indstævnte, A, har påstået stadfæstelse.

Anbringender

Skatteministeriet har yderligere gjort gældende, at motorcyklens bremsesystem er blevet udskiftet med skivebremser siden registreringssynet i april 1998. hvilket også medfører, at motorcyklen har mistet sin afgiftsmæssige identitet, jf. registreringsafgiftslovens § 1, stk. 3.

A har heroverfor anført, at motorcyklen allerede ved indførslen til Danmark var udstyret med skivebremser, og skatteregionen har ikke ved besigtigelsen af motorcyklen i 2002 noteret, at bremsesystemet skulle være nyt. Det må derfor lægges til grund, at motorcyklen er afgiftsberigtiget i 1998 med de eksisterende skivebremser.

Supplerende sagsfremstilling

For Højesteret er fremlagt et brev af 24. oktober 2000 fra Statens Bilinspektion til A. Brevet lyder:

"...

Vedr. stelændring mhp. udskiftning til større Harley Davidson-motor.

De har pr. telefax fremsendt kopi af Færdselsstyrelsens tilladelse af 5. feb. 1996 til ombygning af stel mhp. placering af "Evolution-motor".

Efter telefonisk anmodning herom bekræftes, at tilladelsen efter undertegnedes opfattelse vil kunne lægges til grund for synsgodkendelse af teknisk identiske ombygninger på samme betingelser - herunder henvisningen til ToldSkat.

Det bemærkes, at den ved syn forelagte tekniske dokumentation efter undertegnedes opfattelse skal bestå af

  • kopi af ovennævnte tilladelse fra Færdselsstyrelsen,
  • en skrivelse fra Force Institutterne med udpegning af en konkret svejseprocedure for den pågældende stelændring.
  • den konkrete procedure, og
  • bevis for, at den person, der har udført svejsningen, besidder de i proceduren foreskrevne kvalifikationer.

..."

I den tilladelse af 5. februar 1996 fra Færdselsstyrelsen, som der henvises til i bilinspektionens brev af 24. oktober 2000, og som vedrører en anden sag, hedder det:

"De har ved brev af 21. november 1995 ansøgt Færdselsstyrelsen om tilladelse til at foretage konstruktive ændringer på Deres motorcykel.

Ansøgningen omfatter en Harley Davidson, årgang 1967, stelnummer ...

Ansøgningen er begrundet med, at De ønsker at udskifte den originale motor med en motor af typen Evolution, som på grund af anderledes konstruktion vil kræve ændringer i stellet.

Ifølge Deres oplysninger medfører motorudskiftningen ikke en effektforøgelse, der overstiger 20 %.

Ændringerne vil ifølge det oplyste bestå i en forlængelse af de forreste stelrør, under kronrøret, hvor der vil blive isvejset stykker på ca. 38 mm, en forlængelse af de øverste stelrør foran saddelrøret samt selve saddelrøret med isvejsning af stykker på ca. 20 mm, samt en opretning af de øverste stelrør bagved saddelrøret, og vil medføre, at akselafstanden, der oprindeligt var 1613 mm, vil øges med ca. 10 mm.

Færdselsstyrelsen tillader, at motorcykler med de beskrevne ændringer i stellet kan godkendes ved syn hos Statens Bilinspektion, når der medbringes dokumentation for, at svejsninger er udført i overensstemmelse med en svejseprocedure, der er udarbejdet af force Institutterne.

Opmærksomheden henledes på, at de ønskede ændringer på motorcyklen evt. vil medføre, at der indtræder registreringsafgiftspligt. Henvendelse herom rettes til den lokale ToldSkat med oplysning om den ønskede motorudskiftning og de konstruktive ændringer i stellet.

Dette brev - eller kopi heraf - medbringes ved syn hos Statens Bilinspektion."

Der er mellem parterne enighed om, at motorcyklens stel er ændret på samme måde som beskrevet i Færdselsstyrelsens brev af 5. februar 1996.

Højesterets begrundelse og resultat

De ændringer, der blev foretaget ved motorcyklens stel i forbindelse med motorudskiftningen, bestod i en forlængelse af de to forreste stelrør med ca. 38 mm, en forlængelse af de øverste stelrør foran saddelrøret og selve saddelrøret med ca. 20 mm samt en opretning af de øverste stelrør bag ved saddelrøret. Ændringerne medførte, at akselafstanden, der oprindelig var 1613 mm, blev øget med ca. 10 mm.

Højesteret finder, at motorcyklen som følge af de nævnte konstruktive ændringer af stellets dimensioner ikke i afgiftsmæssig henseende er identisk med det tidligere afgiftsberigtigede køretøj, jf. registreringsafgiftslovens § 1, stk. 3.

Højesteret finder endvidere, at de foretagne ændringer af stellets dimensioner ikke kan anses for en reparation eller genopbygning omfattet af afgiftsfritagelsen i § 7 a. Det kan ikke føre til en anden bedømmelse, at ændringerne skete med det formål at give mulighed for en motorudskiftning, som i sig selv ville have været afgiftsfri efter § 7 a, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 2.

ToldSkats udtalelse af 5. september 2002, om at motorudskiftningen ikke gav anledning til opkrævning af registreringsafgift, er afgivet under den udtrykkeligt anførte forudsætning, at der - som det var blevet oplyst af A i hans forespørgsel - ikke skete anden ombygning af motorcyklen end udskiftning af motoren. På den baggrund finder Højesteret, at ToldSkat ikke kan anses at have afgivet tilsagn om, at stelændringerne i forbindelse med motorudskiftningen ikke ville medføre, at der skulle betales ny registreringsafgift.

Højesteret tager på denne baggrund Skatteministeriets frifindelsespåstand til følge.

Højesteret finder herefter ikke anledning til at tage stilling til, om der i tiden mellem afgiftsberigtigelsen i 1998 og den fornyede afgiftsvurdering i 2002 er sket udskiftning af motorcyklens bremsesystem.

Sagsomkostningerne for landsretten fastsættes til 15.000 kr. til dækning af advokatudgift.

Sagsomkostningerne for Højesteret fastsættes til dækning af advokatudgift med 30.000 kr. og retsafgift for Højesteret med 2.710 kr., i alt 32.710 kr.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Skatteministeriet frifindes.

I sagsomkostninger for landsretten skal A betale 15.000 kr. til Skatteministeriet.

I sagsomkostninger for Højesteret skal statskassen betale 32.710 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.