Dato for udgivelse
14 nov 2008 11:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 okt 2008 15:06
SKM-nummer
SKM2008.915.SHR
Myndighed
Sø- og Handelsretten
Sagsnummer
P-2-08
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Betalingsstandsning og konkurs
Emneord
Konkurs, modregning, condictio, indebiti, tilbagesøgning
Resumé

Overskydende skat blev udbetalt til et konkursbo, selv om der burde være foretaget modregning med skyldig moms.

Den skyldige moms var på udbetalingstidspunktet endnu ikke opgjort, idet resultat af netop gennemført momskontrol endnu ikke forelå.

I udbetalingsskrivelse var ikke taget forbehold om modregning. Det var der derimod i tidligere opgørelser, idet det var anført, at udbetaling af overskydende skat ikke ville ske, forinden momskontrol var gennemført, ligesom der var taget forbehold om modregning.

SKAT havde inden for 3 uger efter udbetalingen telefonisk over for kurator anført, at udbetalingen beroede på en fejl og ønskedes tilbagebetalt.

Tilbagesøgning ud fra condictio indebiti lignende betragtninger blev tilladt, idet det blev lagt til grund, dels at kurator på udbetalingstidspunktet vidste, at der var et momstilgodehavende, og at momskontrollen ikke var afsluttet, dels at kurator ikke havde disponeret i tillid til betalingen, og dels at SKAT havde krævet tilbagebetaling i løbet af ca. 3 uger.

Tilbagesøgningskravet anset for massekrav, jf. konkurslovens § 93, nr. 3.

Reference(r)

Konkursloven § 44

Parter

SKAT
(Advokat Finn Mejnertsen)

mod

2M Invest A/S under konkurs
(Advokat Erik Malberg)

Afsagt af dommer

Mette Skov Larsen

Sagens spørgsmål er, om SKAT ud fra condictio indebiti lignende betragtninger kan forlange, at konkursboet tilbagebetaler et beløb, som SKAT ved en fejl har udbetalt til konkursboet, selv om der ubestridt kunne være sket modregning til dækning af SKATs momstilgodehavende.

Anmelderen, SKAT, har nedlagt påstand om, at sagsøgte, H1 Invest A/S under konkurs (i det følgende: Konkursboet) skal anerkende det af SKAT anmeldte krav på 308.818,00 kr. med procesrente fra den 1. april 2004 som massekrav, jf. konkurslovens § 93, nr. 3.

Konkursboet har påstået frifindelse.

Sagen er anlagt den 14. januar 2008.

Sagens omstændigheder

H1 Invest A/S blev taget under konkursbehandling ved dekret afsagt den 18. juli 2002. Advokat Erik Malberg blev udpeget som kurator.

Den 13. august 2002 anmeldte ToldSkat et foreløbigt krav i konkursboet på 6.812.031 kr., herunder et krav på told/afgift på 2.442.188 kr., som i det væsentligste skyldtes en afgørelse om forhøjelse af momstilsvaret for perioden 1. januar 1999 til 31. marts 2001, som ToldSkat havde truffet den 14. maj 2002.

Efter anmodning fra kurator traf ToldSkat den 11. september 2002 en ny enslydende afgørelse om forhøjelse af momstilsvaret for den pågældende periode. Kurator påklagede afgørelsen til Landsskatteretten, som den 15. december 2003 stadfæstede ToldSkats afgørelse.

Efter at Landsskatteretten havde truffet afgørelse i en sag om størrelsen af H1 Invests selskabsskat, havde konkursboet krav på tilbagebetaling af indbetalt a conto skat for 2000 og 2001. I et brev af 10. oktober 2002 til kurator redegjorde ToldSkat derfor for, hvad acontoskatten for 2000 og 2001 var eller ville blive anvendt til. Det fremgår af brevet, at der var sket modregning i acontoskat for 2000, således at der intet kom til udbetaling. ToldSkat har herefter anført følgende:

"...

Vedr. renteharmoniseringsbeløbet på kr. 727.901 er regionen ved at undersøge, hvorfor dette ikke er frigivet til udbetaling til virksomheden. Det må kunne forventes, at dette beløb kommer til udbetaling snarest.

Acontoskat for 2001

Marts 2001

Indbetalt 1. rate acontoskat for 2001

1.435.500

I alt

Indbetalt acontoskat for 2001

1.435.500

Selskabsskatten for 2001 er pt. ved at blive beregnet i kommunerne. Fristen for kommunernes arbejde er medio november 2002. Såfremt der ikke skal betales selskabsskat for 2001, vil den betalte acontoskat incl. godtgørelse komme til udbetaling ultimo november 2002.

...

Regionen skal gøre opmærksom på, at inden udbetaling af acontoskatten for 2001 og renteharmoniseringen, vil der blive modregnet anden gæld til ToldSkat. I dette tilfælde vil der blive modregnet den resterende mornsgæld til ToldSkat Ligeledes vil en evt. overskydende acontoskat ikke blive udbetalt før den ønskede momskontrol for perioden 01.04.2001 - 18.07.2002 (konkursdagen) er foretaget.

På næste side er lavet opgørelse over skyldig moms til ToldSkat.

..."

Af opgørelsen over den skyldige moms for perioden 1. januar 1999 til 31. marts 2001 fremgår, at der efter modregning i tilbageholdte negative momsangivelser for 1. kvartal 2001 og i acontoskatten for 2000 resterede et momskrav for perioden på 326.581 kr.

Af brevet fremgår herefter

"...

Regionen skal gøre opmærksom på, at der kan være yderligere renter og gebyrer, der endnu ikke er blevet tilskrevet kontoen.

Derudover skal regionen gøre opmærksom på, at der endnu mangler at blive foretaget kontrol for perioden 01.04.2001 - 18.07.2002 (konkursdagen). For denne periode har regionen tilbageholdt negative momsangivelser på kr. -2.964.422.

..."

Ved brev af 14. oktober 2002 tilkendegav ToldSkat over for kurator, at man ønskede at foretage momskontrol for perioden 1. april 2001 til 18. juli 2002 og anmodede kurator om at sende diverse regnskabsmateriale til ToldSkat senest 14 dage efter modtagelsen af brevet.

Kommunen afsluttede ligningen af H1 Invest A/S for indkomståret 2001 i slutningen af oktober 2002, og årsopgørelsen viste, at selskabet havde krav på overskydende skat på 1.496.040 kr. Ved brev af 8. november 2002 til kurator meddelte ToldSkat, at der efter modregning af retsafgift på 28.190 kr. ville ske udbetaling af overskydende skat på 1.467.850 kr. Der var i brevet ikke taget forbehold om tilbagebetaling. Beløbet blev udbetalt den 11. november 2002 og blev modtaget af kurator den 12. november 2002.

Den 15. november 2002 sendte ToldSkat kurator en foreløbig opgørelse over ToldSkats momstilgodehavende for perioden 1. april 2001 til 18. juli 2002. Det fremgår heraf, at ToldSkat havde et samlet momstilgodehavende for perioden på 4.142.357 kr. Efter modregning af tilbageholdte negative momsangivelser udgjorde ToldSkats tilgodehavende 1.177.935 kr. Det fremgår herefter: "Ovennævnte beløb vil blive modregnet i overskydende selskabs- og acontoskat ".

På grundlag af et internt notat om konkursboets tilgodehavende skatte- og momskrav udarbejdet af advokat TT til advokat KK den 11. november 2002 redegjorde kurator i sin cirkulæreskrivelse af 18. november 2002 til kreditorerne blandt andet for boets tilgodehavende selskabsskat som følger:

"...

Tilgodehavende selskabsskat

Den bogførte værdi af tilgodehavende selskabsskat var pr. 31. december 2001 kr. 4.306.000. Beløbet vedrører for meget indbetalt acontoskat og renter heraf samt et af ToldSkat efter konkursen godkendt tilbagebetalingskrav vedrørende uberettiget opkrævning af skat af næringsskattepligtige avancer.

ToldSkat vil imidlertid delvis afgøre tilbagebetalingskravet ved modregning i ToldSkats krav vedrørende H1 Invests mornsgæld.

Således har H1 Invest i sine momsangivelser foretaget fuldt momsfradrag, mens regionen gør gældende, at selskabet alene er berettiget til 7 % momsfradrag. På dette grundlag har regionen et krav mod selskabet, som modregnes ved tilbagebetalingen af acontoskattebeløbet til boet.

Boets nettokrav efter ovenstående modregning udgør ca. kr. 1,8 mio., hvoraf kr. 1,4 mio. på nuværende tidspunkt er udbetalt til boet.

Såfremt boet får medhold i sit anbringende om fuld fradragsret for moms, vil der opstå yderligere et tilbagebetalingskrav på op til kr. 2.506.000.

..."

Den 25. november 2002 sendte ToldSkat kurator et forslag til ændring af indgående afgift for perioden 1. april 2001 til 18. juli 2002, som var i overensstemmelse med den foreløbige opgørelse af 15. november 2002. Afgørelsen om ændring af indgående afgift for perioden blev truffet af ToldSkat den 6. januar 2003 og var uden ændringer i forhold til det tidligere fremsendte.

Ved brev af 31. marts 2004 anmeldte ToldSkat sit endelige krav i boet. Af anmeldelsen fremgår blandt andet:

"...

Simple krav

Efter konkurslovens § 97 anmeldes som simpelt krav moms i alt 308.818 kr.

Regionen har ved en fejl udbetalt 1.467.850 kr. til boet den 8. november 2002. Regionen har både skriftligt og mundtligt gjort opmærksom på at beløbet ville blive tilbageholdt til modregning i momsen og man har da fejlen blev opdaget mundtligt bedt kurator om at returnere beløbet. Beløbet som skal tilbagesendes er efter modregning kun det simple krav på 308.818 kr."

Der er enighed mellem parterne om størrelsen af det opgjorte krav, ligesom der er enighed om, at ToldSkat inden udbetalingen af overskydende skat til konkursboet kunne have foretaget modregning med det skyldige momskrav efter konkurslovens § 42, stk. 1.

Forklaringer

NB har forklaret blandt andet, at hun i 2002 var ansat hos ToldSkat, hvor hun beskæftigede sig med momskontrol. Hun havde på daværende tidspunkt arbejdet med momskontrol i to år. For så vidt angik selskabet H1 Invest A/S, foretog hun en udbetalingskontrol for perioden 1. januar 1999 til 31. marts 2001 med henblik på at konstatere, hvorvidt selskabets momstilgodehavende var korrekt, da der var meget store negative momsangivelser. Hun traf den første afgørelse vedrørende momstilsvaret i midten af maj 2002. Der var tale om en betydelig reduktion af det negative momstilsvar. I juli 2002 blev hun kontaktet af kurator ved advokat TT, som ønskede en forlængelse af klagefristen, hvorfor hun traf en ny enslydende afgørelse den 11. september 2002. Konkursboet påklagede herefter afgørelsen til Landsskatteretten. Den 10. oktober 2002 sendte hun en telefax til konkursboet med opgørelse af skattekravene. Hun tog i opgørelsen udtrykkeligt forbehold for modregning over for konkursboet, fordi hun havde en formodning om, at momskontrollen for perioden 1. april 2001 til 18. juli 2002 ville medføre en regulering af det negative momstilsvar af nogenlunde samme størrelse som for 1. kontrolperiode. Der var ikke tale om et standardforbehold. Hun kan ikke huske, om hun har oplyst advokat TT om, at hun havde denne formodning, men hun mener, at hun tilkendegav over for ham, at afgørelsen for den efterfølgende periode ville følge samme principper som for 1. kontrolperiode. Hun var ikke i tvivl om, at de tilbageholdte negative momsangivelser på godt 2,9 mio. kr. ikke ville være tilstrækkelige til at dække ToldSkats tilgodehavende, og at hun derfor havde behov for at tilbageholde selskabets overskydende acontoskat for at kunne modregne. Acontoskatten blev dog alligevel udbetalt til konkursboet grundet en fejl, som skyldtes, at ToldSkat opererer med flere forskellige sagsbehandlingssystemer, samt at der var travlhed i bogholderiet i den pågældende periode. Hun havde sat en markering i det sagsbehandlingssystem, som hun arbejdede i, som indikerede, at der var en verserende momssag, og at der derfor ikke måtte ske udbetaling af noget beløb til selskabet. I bogholderiets sagsbehandlingssystem kan man ikke se, at der er en verserende momssag. Dette kan kun konstateres ved manuelt opslag i det andet system, hvilket ikke var sket. Hun er usikker på, hvorvidt der sker registrering i ToldSkats systemer af, at et selskab er taget under konkursbehandling. Ligeledes er hun usikker på, hvorvidt en sådan registrering ville føre til en mere intensiv kontrol i bogholderiet forinden udbetaling. Da advokat TT under en telefonsamtale i slutningen af november nævnte, at konkursboet havde modtaget acontoskatten for 2001, gjorde hun ham straks opmærksom på, at der var tale om en fejludbetaling. Det materiale, hun havde rekvireret fra konkursboet den 14. oktober 2002, modtog hun 4-5 dage senere. Desuden foretog hun en bilagskontrol den 31. oktober 2002. Hun mener, at der var udbetalt negativ moms til selskabet for en del af perioden 1. april 2001 til 18. juli 2002. På foranledning af advokat TT sendte hun ham den 15. november 2002 en foreløbig opgørelse over ToldSkats momstilgodehavende for perioden 1. april 2001 til 18. juli 2002 baseret på den momskontrol, som hun havde foretaget. Opgørelsen var kun foreløbig, idet den endnu ikke var blevet kontrolleret af hendes kollega. Der har under hele sagsforløbet været løbende kontakt mellem hende og advokat TT om kravets størrelse.

Advokat TT har forklaret blandt andet, at han i sit virke som advokat hovedsagligt arbejder med skat og moms. Han håndterede derfor de skatte- og momsspørgsmål, som opstod i forbindelse med behandlingen af H1 Invest A/S under konkurs. Han har i den forbindelse haft en række drøftelser med NB. Efter Landsskatterettens afgørelse om selskabsskatten modtog han den 10. oktober 2002 en opgørelse fra NB over indbetalt acontoskat og foretagen modregning. Af opgørelsen fremgik blandt andet, at ToldSkat havde anvendt den indbetalte acontoskat for 2000 til modregning af en række krav mod H1 Invest A/S, herunder ToldSkats momstilgodehavende. Han havde på dette tidspunkt ikke et fuldstændigt overblik over mellemværendet med ToldSkat. Ud fra oplysningerne i opgørelsen af 10. oktober 2002 gik han ud fra, at de negative momsangivelser på godt 2,9 mio. kr., som ToldSkat havde tilbageholdt for perioden 1. april 2001 til 18. juli 2002, svarede til, hvad selskabet havde angivet i alt af negativ moms for denne periode. Det var først på et senere tidspunkt, at det gik op for ham, at selskabets negative momsangivelser for perioden havde været langt større, og at ToldSkat på et tidspunkt forud for konkursen havde udbetalt en del heraf. Han var således af den opfattelse, at resultatet af momskontrollen for perioden 1. april 2001 til 18. juli 2002 i værste fald ville blive, at ToldSkat modregnede hele den negative momsangivelse på godt 2,9 mio. kr., således at konkursboet stadigvæk ville have et tilgodehavende hos ToldSkat på omkring 1,8 mio. kr., idet konkursboet havde et samlet tilgodehavende hos ToldSkat på 2.163.401 kr. og ToldSkats modkrav var på 326.581 kr. Han redegjorde for sin opfattelse i et internt notat, som han sendte til advokat KK den 11. november 2002. Da han modtog udbetalingen af selskabsskat for 2001, regnede han således med, at konkursboet skulle have pengene, også selv om han vidste, at momskontrollen for den 2. kontrolperiode ikke var afsluttet. Da han den 15. november 2002 modtog den foreløbige momsopgørelse for den 2. kontrolperiode, kunne han se, at opgørelsen fra ToldSkat ikke var som forventet, og han var klar over, at udbetalingen af acontoskatten for 2001 beroede på en fejl. Han husker, at han talte med NB i slutningen af november 2002. Det kan godt passe, at hun i den forbindelse gav udtryk for, at udbetalingen til konkursboet var sket ved en fejl, men han husker det ikke i dag.

Parternes synspunkter

SKAT har gjort gældende, at konkursboet ud fra principperne om condictio indebiti skal tilbagebetale det for meget udbetalte beløb med henblik på, at SKAT foretager modregning med skyldig moms. Det var en åbenbar fejl, at ToldSkat udbetalte den overskydende skat for 2001 uden forinden at foretage modregning af ToldSkats momstilgodehavende. Kurator har ved modtagelsen af den overskydende skat været klar over, at udbetalingen måtte bero på en fejl, idet det af ToldSkats brev af 8. november 2002, som har karakter af et standardbrev, fremgår, at der kun er modregnet en retsafgift. Kurator vidste fra den opgørelse, som ToldSkat havde sendt den 10. oktober 2002, at der pr. denne dato var en skyldig moms på 326.581 kr., og at ToldSkat havde taget forbehold om modregning i acontoskatten for 2001, ligesom ToldSkat i brevet havde tilkendegivet, at der ikke ville ske udbetaling af overskydende skat for indkomståret 2001, førend momskontrollen for perioden 1. april 2001 - 18. juli 2002 var gennemført. Kurator var endvidere klar over, at den igangværende momskontrol for perioden 1. april 2001 til 18. juli 2002 ikke var afsluttet, ligesom kurator set i lyset af reguleringen for den forudgående momsperiode har været fuldt ud klar over, at momskontrollen for perioden 1. april 2001 - 18. juli 2002 ville give anledning til regulering og betydelig forhøjelse. Konkursboet har ikke indrettet sig på betalingen, idet kurator få dage efter, at konkursboet havde modtaget den overskydende skat, modtog ToldSkats foreløbige opgørelse af momstilsvaret for perioden 1. april 2001 til 18. juli 2002, der viste, at ToldSkat havde et yderligere momstilgodehavende på 1.177.935 kr.

ToldSkat har reklameret rettidigt, idet NB, så snart hun under en telefonsamtale med advokat TT fra kurators kontor blev gjort bekendt med udbetalingen af overskydende skat, tilkendegav, at der var tale om en fejludbetaling, og at beløbet skulle tilbagebetales.

SKAT har endelig anført, at beløbet skal tilbagebetales efter reglerne i konkurslovens § 44, idet der med hensyn til ToldSkats momstilgodehavende for perioden 1. april 2001 til 18. juli 2002 var tale om en betinget fordring, da momskontrollen endnu ikke var færdig, og beløbet derfor ikke gjort op.

Det rejste krav kræves forrentet fra den dag, hvor SKAT endeligt anmeldte sit krav i konkursboet.

Konkursboet har gjort gældende, at SKAT ikke har krav på at blive stillet, som om der er foretaget modregning. SKAT fortabte sin mulighed for at foretage modregning, da man valgte at udbetale selskabsskatten for 2001 til konkursboet. Reglerne om condictio indebiti finder ikke anvendelse i det foreliggende tilfælde, idet SKAT rent faktisk skyldte boet selskabsskat for 2001. Betingelserne for tilbagesøgning efter reglerne om condictio indebiti er endvidere ikke opfyldt. Konkursboet var i god tro om berettigelsen af ToldSkats udbetaling af 1.467.850 kr. den 12. november 2002, idet konkursboet på daværende tidspunkt endnu ikke havde modtaget resultatet af ToldSkats momskontrol for perioden 1. april 2001 til 18. juli 2002. Konkursboet havde ifølge de på udbetalingstidspunktet foreliggende oplysninger et tilgodehavende hos ToldSkat på 4.073.341 kr., mens det endnu ikke var klart, hvor stort et tilgodehavende ToldSkat ville gøre gældende. Det fremgår af såvel det interne notat fra advokat TT til advokat KK, som den udsendte cirkulæreskrivelse nr. 3 af 18. november 2002, at kurator mente, at parternes samlede mellemværende udviste en saldo på minimum 1,8 mio. kr. i konkursboets favør. Det har efterfølgende vist sig, at beløbet, som blev udbetalt, lå meget tæt på parternes samlede mellemværende, som viste sig at udgøre 1.159.032 kr. i konkursboets favør, og det kan derfor ikke bebrejdes kurator, at man ved modtagelsen af de 1.467.850 kr. den 12. november 2002 ikke indså, at udbetalingen var uretmæssig og beroede på en fejl.

Konkursboet har videre gjort gældende, at SKAT har medvirket til at bringe konkursboet i god tro om berettigelsen af udbetalingen, idet ToldSkat flere gange forud for udbetalingen havde meddelt, at der ikke ville blive udbetalt noget beløb, før der var sket modregning af ToldSkats eventuelle tilgodehavender. Da udbetalingen skete, blev der faktisk modregnet et mindre tilgodehavende. Desuden skete udbetalingen uden forbehold for tilbagesøgning, hvis der opstod yderligere modregningsberettigede krav. Konkursboet havde således al mulig grund til at tro, at ToldSkat havde forholdt sig til spørgsmålet om modregning, da udbetalingen skete den 12. november 2002. ToldSkat var endvidere på tidspunktet for udbetalingen som den eneste selv bekendt med, at der bestod et yderligere modregningsberettiget krav mod konkursboet, og at dette krav oversteg de negative momsangivelser på 2.964.422 kr., som ToldSkat havde tilbageholdt. Det forhold, at ToldSkat på tidspunktet for udbetalingen den 12. november 2002 endnu ikke havde truffet en egentlig afgørelse om konkursboets fradragsret for moms, og at kravet derfor endnu ikke var indtastet i ToldSkats Edb-system, medfører ikke, at ToldSkat ikke var bekendt med sit krav mod konkursboet, ligesom det ikke medfører, at SKATs krav var eller kunne sidestilles med en betinget fordring. Betingelserne for at kræve tilbagebetaling efter konkurslovens § 44 er derfor heller ikke opfyldt.

ToldSkat har desuden udvist retsfortabende passivitet, idet man ikke reagerede straks eller i hvert fald meget hurtigt efter udbetalingen af 1.467.850 kr. den 12. november 2002 og krævede beløbet tilbagebetalt af konkursboet.

Skifterettens begrundelse og resultat

Kurator havde i efteråret 2002 en betydelig skriftlig og telefonisk kontakt med ToldSkat, om mellemværendet mellem ToldSkat og konkursboet. Det må på den baggrund have stået kurator klart, at ToldSkat ville benytte sig af sin adgang til modregning, og at udbetalingen af acontoskat for 2001 på godt 1,4 mio. kr. måtte bero på en fejl. Kurator vidste således på udbetalingstidspunktet den 12. november 2002, at ToldSkat havde et momstilgodehavende i konkursboet for perioden 1. januar 1999 til 31. marts 2001 på 326.581 kr., som ikke var modregnet, ligesom kurator ikke havde modtaget meddelelse om, at momskontrollen for perioden 1. april 2001 til 18. juli 2002 var afsluttet.

Kurator har ikke disponeret i tillid til betalingen, idet kurator allerede den 15. november 2002 modtog en foreløbig opgørelse over ToldSkats momstilgodehavende for perioden 1. april 2001 til 18. juli 2002, hvoraf fremgik, at ToldSkat havde et yderligere momstilgodehavende i boet på 1.177.935 kr.

Det må endvidere efter forklaringerne lægges til grund, at NB, ToldSkat, i slutningen af november 2002, da hun blev gjort opmærksom på udbetalingen, straks tilkendegav telefonisk over for kurator, at udbetalingen beroede på en fejl, og at man ønskede beløbet tilbagebetalt.

Efter principperne om condictio indebiti skal SKAT derfor stilles, som om beløbet på 1.467.850 kr. ikke var blevet betalt, og SKAT havde modregnet sit modkrav på 308.818 kr. heri.

Skifteretten tager derfor SKATs påstand til følge.

De tilkendte sagsomkostninger dækker retsafgift med 7.720 kr. og udgift til advokatbistand med 31.250 kr.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

H1 Invest A/S under konkurs skal anerkende det af SKAT anmeldte krav på 308.818,00 kr. med procesrente fra den 1. april 2004 som massekrav, jf. konkurslovens § 93, nr. 3.

I sagsomkostninger skal konkursboet inden 14 dage betale SKAT 38.970 kr.