Dato for udgivelse
04 Nov 2008 10:36
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 Oct 2008 09:59
SKM-nummer
SKM2008.890.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-157111
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Genanbringelse, ejendomsavance, pavillon
Resumé

Skatterådet fandt, at avance ved salg af landbrugsjord ikke kunne genplaceres i en nyopført pavillon men godt i en nyopført tilbygning til en bestående stald.

Hjemmel
08-107932
Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 6 A
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-4 E.J.2.6

Spørgsmål

  1. Kan en avance opstået ved salg af landbrugsjord fra spørgers landbrugsejendom genplaceres i en nyopført pavillon på en nabogrund, når denne pavillon indrettes som butik eller er en sådan pavillon at betragte som løsøre?
  2. Kan en avance opstået ved salg af landbrugsjord fra spørgers landbrugsejendom genplaceres i en nyopført tilbygning til den bestående stald på matriklen, når denne tilbygning indrettes som butik selv om spørger tidligere har fået afgørelse for at hans landbrug var at betragte som hobby?

Svar

  1. Nej, se indstilling og begrundelse
  2. Ja, se indstilling og begrundelse

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har siden 1993 drevet et mindre deltidslandbrug sammen med den daværende samlever og senere ægtefælle, ......

Fra denne ejendom, der har et matrikuleret areal på ... m 2, er der solgt ca. ... m2 eng i begyndelsen af 2008, og salget vil frembringe en skattepligtig avance, som ikke er endelig beregnet endnu. Salgsprisen var ... kr.

En tidligere skattesag handler om spørgers drift af landbrug, hvor spørgers landbrugsvirksomhed under SE nr. ..., drevet sammen med den daværende ægtefælle, ... Sagen gik på, om spørgers og ægtefællens landbrug skulle anses som hobby på grund af underskud gennem flere år.   Denne sag blev påklaget til Landsskatteretten, men blev efter syn og skøn trukket tilbage af klager. Omsætningen dengang var primært ...

Spørger blev skilt og har nu en ny samlever, og det er sammen med denne, at den nye virksomhed er registreret.

Spørger har pr 1/6 2007 startet den ny virksomhed, A I/S, sammen med ... Virksomheden er pt. beliggende på ovennævnte ejendom.

Denne virksomhed beskæftiger sig med ...

Omsætningen er pænt stigende, og der er investeret en del i et varelager.

Virksomheden mangler plads, da man indtil nu har forsøgt at opbevare varelageret i alle ledige rum i privatboligen, hvilket ikke er holdbart.

Af den grund ønsker spørger og dennes samlever at opføre en pavillon på nabogrunden, som spørger ligeledes ejer.

En pavillon er en bygning, som er 60 - 80 m2, og den vil blive placeret, så den kan tjene som butik. Der vil blive installeret vvs, sanitet og el.

Bygningen bygges ikke på stedet, da den er flytbar, og transporteres derfor færdigbygget til grunden.  Den vil på samme måde kunne flyttes igen, hvis det viser sig, at den ikke er stor nok til formålet i forbindelse med en evt. udvidelse i fremtiden.

Der skal indhentes almindelig byggetilladelse til opførelsen af pavillonen.

Jordsalget, som frembringer avancen, er gennemført.

Etablering af bygningen afventer SKATs svar på nærværende spørgsmål.

Spørger har i årene 2004 til 2007 haft følgende overskud før renter fra sin virksomhed:

2004 ...  

2005 ...

2006 ...

2007 ... (opstart af ny virksomhed)

Det er oplyst, at spørger anvender kapitalafkastordningen jf. virksomhedsskatteloven § 22a

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Den nye virksomhed , som drives sammen med en anden samlever og som er en helt anden branche, bør efter spørgers mening ikke have noget med den gamle sag at gøre. Spørger ønsker dette bekræftet af SKAT.

Spørger mener ikke, at den gamle sag bør kunne påvirke afgørelsen af den nye, idet der er tale om vidt forskellige virksomheder.

SKATs indstilling og begrundelse

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næring, skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven (EBL).

Efter EBL § 6 A kan en skattepligtig dog i visse tilfælde ved at genanskaffe en ny ejendom i forbindelse med afståelsen af den fast ejendom udskyde beskatningen af fortjenesten ved afståelse af en fast ejendom til en senere ejendomsafståelse.

Den skattepligtige kan således vælge mellem at lade sig beskatte ved afståelsen af ejendommen eller at udskyde beskatningen til en senere afståelse ved at modregne fortjenesten i anskaffelsessummen for den nyerhvervede ejendom.

Ejendomme omfattet af EBL § 6 A, er fast ejendom, der anvendes i ejerens (eller den samlevende ægtefælles) erhvervsvirksomhed, med undtagelse af næringsejendomme og ejendomme omfattet af parcelhusreglen. Det er således en betingelse, at ejendommen anvendes erhvervsmæssigt.

Det er ligeledes en betingelse for anvendelse af reglerne om genanbringelse, at den skattepligtige enten erhverver fast ejendom i samme indkomstår, hvori den skattepligtige afstår fast ejendom, eller erhverver fast ejendom senest i det indkomstår, der følger efter afståelsesåret, eller erhverver fast ejendom i det seneste indkomstår forud for afståelsesåret. Dette følger af EBL § 6 A, stk. 2, nr. 1.

Det fremgår af EBL § 6 A, stk. 2, nr. 2, at det endvidere er en betingelse, at den skattepligtige senest fra det indkomstår, hvori erhvervelsen finder sted, begærer reglerne anvendt ved indsendelse af rettidig selvangivelse eller, såfremt erhvervelsen af fast ejendom finder sted i det seneste indkomstår forud for afståelsesåret, begærer reglen anvendt senest ved indsendelse af rettidig selvangivelse for afståelsesåret. Det er altid et krav, at selvangivelsen for det pågældende indkomstår er indgivet rettidigt, jf. fristen i skattekontrolloven § 4.

Det er ligeledes en betingelse for anvendelse af genanbringelsesreglerne, at spørger i forbindelse med begæring om anvendelse af reglerne afgiver de nødvendige oplysninger om de implicerede ejendomme, således at skattemyndighederne kan konstatere, om det formelle og reelle grundlag for genanbringelse efter EBL § 6 A er opfyldt.

Begrebet fast ejendom er ikke defineret specielt i skatteretten. Der tages derfor udgangspunkt i begrebets anvendelse i civilretten.

Ifølge tinglysningslovens ejendomsbegreb anses fast ejendom således at omfatte jordarealer eventuelt med bygninger samt bygninger uden jordarealer, jf. Finn Träff, Køb og salg af fast ejendom, 3 udg. 2005, pp. 31-34.

Efter SKATs opfattelse omfatter ejendom i ejendomsavancebeskatningslovens forstand derfor såvel bebyggede, ubebyggede ejendomme som bygninger på fremmed grund, jf. således SKM2007.329.SR.

Hvorvidt der i en given situation er tale om bebyggelse eller løsøre er der i teorien nogenlunde enighed om. Det afgørende for, at der er tale om en bebygget ejendom er, om bygningsværket dvs. indretningen på ejendommen, har en sådan karakter, at den anses for anbragt varigt på ejendommen jf. Finn Träff, Køb og salg af fast ejendom, 3 udg. 2005, p. 33 eller ifølge Peter Mortensen, Tinglysning - rettigheder over fast ejendom, p. 41, om den pågældende genstand er bestemt til varig forbliven på grunden.

Der er således enighed om, at for at der er tale om en bebyggelse på ejendommen, skal "bebyggelsen" være bestemt for varigt at være anbragt på ejendommen.

Hvorvidt en pavillon er fast ejendom eller løsøre afgøres således af, hvorvidt den varigt er anbragt på grunden.

I henhold til det oplyste er en pavillon en bygning, der ikke bygges på stedet, da den er flytbar, og den transporteres derfor færdigbygget til grunden. Den vil på samme måde kunne flyttes igen, hvis det viser sig, at den ikke er stor nok til formålet eller at den ønskes flyttet i forbindelse med en eventuel udvidelse i fremtiden.

Efter SKATs opfattelse kan en sådan pavillon ikke betragtes for varigt anbragt på ejendommen, da den kan flyttes til et andet sted eller udskiftes med en større eller anden model, såfremt det ønskes.

SKAT indstiller derfor at spørgsmål 1 besvares med et nej.

Det er som tidligere nævnt en betingelse for at anvende EBL §6 A, at ejendommen er en fast ejendom, der anvendes i ejerens (eller den samlevende ægtefælles) erhvervsvirksomhed, med undtagelse af næringsejendomme og ejendomme omfattet af parcelhusreglen. Det er således en betingelse, at ejendommen anvendes erhvervsmæssigt.

Spørger har ifølge partsrepræsentanten drevet et mindre landbrug samt virksomhed med ... Spørger har pr 1/6 2007 startet en ny virksomhed i stedet for ... Virksomheden er pt. beliggende på ovennævnte ejendom.

Driften af landbruget samt virksomheden har de sidste 4 år givet overskud.

Ud fra en konkret vurdering anses driften af ovennævnte ejendom og virksomhed som erhvervsmæssig, hvorfor salg af den ca. ... m2 eng og en efterfølgende genplacering i en nyopført tilbygning til den bestående stald på matriklen er mulig.

SKAT indstiller derfor at spørgsmål 2 besvares med et ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet er enigt i indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.