Dato for udgivelse
29 Oct 2008 14:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 Oct 2008 11:33
SKM-nummer
SKM2008.859.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-156187
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Driftsfradrag, bonusløn
Resumé

Forespørgslen angår et særligt vederlag (bonus), som et holdingselskab (H A(S) og/eller et af dets datterselskaber (D A/S) påtænker at udbetale til ledende medarbejdere i H A/S og/eller D A/S, idet det forudsættes, at bonusaftalen indgås på et tidspunkt, hvor der ikke er aktuelle planer om salg.

Skatterådet bekræftede, at H A/S, henholdsvis D A/S, ville kunne fradrage udgiften til bonus til de respektive selskabers medarbejdere, hvis nærmere anførte betingelser, hvoraf ingen af disse knyttede sig til salgstransaktioner eller transaktionssummer, var opfyldt.

Hjemmel
08-136734
Reference(r)

Statsskatteloven §, 6, stk. 1, litra a
Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 1 og 2

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-4 E.A.2.1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-4 E.B.3
Spørgsmål

Kan SKAT bekræfte, at Holdingselskabet (H A/S) henholdsvis et af holdingselskabets datterselskaber (D A/S) vil have fradrag for udgifterne til fastholdelsesbonus til H A/S's henholdsvis D's ledende medarbejdere?

Udbetaling af denne bonus er betinget af, at medarbejderen undlader at opsige sin stilling i en periode på 6 - 12 måneder, efter at den omhandlede transaktion har fundet sted.

Bonussen kan maksimalt udgøre et beløb svarende til 6 - 24 måneders ekstra løn, og dens størrelse er afhængig dels af længden af den ansættelsesperiode, som medarbejderen har været beskæftiget i H A/S/D A/S, dels af den pågældendes placering i hierarkiet. Konkret betyder sidstnævnte, at en medarbejder på salgschefniveau modtager bonus svarende til 6 - 9 måneders løn, en landedirektør eller markedschef 12 - 15 måneders løn og et medlem af koncernledelsen/direktionen 18 - 24 måneders løn?

Svar

Ja, Se sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

H A/S beskæftiger sig hovedsageligt med salg af annoncefinansierede profilmagasiner til kunder i både ind- og udland samt andre relaterede marketingydelser.

H A/S indgår i dag i en koncern bestående af H A/S som moderselskab, hvorfra overordnede administrative og strategiske funktioner for hele koncernen udføres. Herudover består koncernen af et dansk samt øvrige udenlandske datterselskaber, som alle varetager salg i de enkelte lande. Koncernen er foreløbig repræsenteret i Danmark, Tyskland, Østrig, Sverige, Island, Spanien, Norge og Finland. Koncernen har i dag omkring 400 medarbejdere.

H A/S har en eneaktionær, som er i begyndelsen af 30'erne.

H A/S har i de seneste år overtaget en række virksomheder ved fusioner. Eneaktionæren har ved efterfølgende køb af de aktier, der blev udstedt som vederlag ved fusionerne, opretholdt ejerskabet af H A/S.

Koncernen er en virksomhed i betydelig vækst. De ledende medarbejderes lønninger har i forhold til udviklingen og sammenlignet med tilsvarende virksomheder været relativt lave. På denne baggrund var der i 2007 et udtalt ønske fra disse medarbejdere om væsentlige lønstigninger eller andre incitamentsordninger. Der er ingen aktuelle planer om salg af virksomheden, men det er de ledende medarbejderes opfattelse, at det bør komme dem til gode, hvis et sådant salg alligevel skulle blive aktuelt.

H A/S er ikke næringsdrivende med køb og salg af aktier.

De ledende medarbejdere har ingen familiemæssige relationer til Eneaktionæren.

Oplysninger om dispositionen

H A/S henholdsvis D A/S ønsker at indføre en bonusordning for selskabets ledende medarbejdere. Der er tale om en fastholdelsesbonus, hvor udbetaling af bonussen er betinget af, at medarbejderen undlader at opsige sin stilling i en periode på 6 - 12 måneder efter at en af følgende begivenheder er indtruffet:

  • mere end 50 % af den nominelle aktiekapital i H A/S overdrages eller
  • samtlige aktiviteter i H A/S overdrages eller
  • mere end 50 % af aktie/anpartskapitalen eller 50 % af aktiviteterne i samtlige de D A/S'er, der beskæftiger sig med markedsføring eller co-branding overdrages eller
  • H A/S noteres på Børsen

Herefter benævnes hver af de ovenfor anførte begivenheder for "transaktionen".

Bonussen kan maksimalt udgøre et beløb svarende til 6 - 24 måneders ekstra løn, og dens størrelse er afhængig dels af længden af den ansættelsesperiode, som medarbejderen har været beskæftiget i H A/S / D A/S, dels af den pågældendes placering i hierarkiet. Konkret betyder sidstnævnte, at en medarbejder på salgschefniveau modtager bonus svarende til 6 - 9 måneders løn, en landedirektør eller markedschef 12 - 15 måneders løn og et medlem af koncernledelsen/direktionen 18 - 24 måneders løn?

Det kan lægges til grund, at aftalen om fastholdelsesbonus ikke indgår som et vilkår i kontrakten i forbindelse med salg af aktierne mv., og at udgiften til bonussen derfor påhviler selskabet, efter det er solgt.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Alle erhvervsmæssigt betingede lønudgifter kan som udgangspunkt fradrages, jf. ligningsvejledningen E.B.3.1. Dette er i overensstemmelse med det almindelige princip om, at der er fradrag for driftsomkostninger, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Der er derimod som udgangspunkt ikke fradrag for udgifter

  • som overvejende må anses for at vedrøre virksomhedens formuegrundlag,
  • hvor selskabet ikke kan anses for rette omkostningsbærer, eller
  • som overvejende må anses for at være af privat karakter for aktionæren.

Bonusudgifter må som udgangspunkt sidestilles med almindelige lønudgifter, selv om bonussen er betinget af, at selskabet opnår visse resultater inden for en bestemt periode. Som udgangspunkt betragtes også en resultatafhængig bonus som almindelig løn. Det samme gælder, hvis udbetalingen eksempelvis er afhængig af, at arbejdsgiverselskabet eller andre selskaber opnår en vis omsætning, balance eller nøgletal.

Selv om den påtænkte fastholdelsesbonus bl.a. er betinget af transaktionen, dækker bonussen betaling for arbejde i selskabet, der hovedsageligt må antages at vedrøre selskabs drift efter transaktionen. Bonussens uafhængighed af transaktionen understreges af, at bonussens størrelse alene er afhængig af ansættelsesperiodens længde, og hvor højt placeret medarbejderen er i organisationen.

Det er derfor vor opfattelse, at spørgsmålet skal besvares "Ja".

SKATs indstilling og begrundelse

Der spørges, om SKAT kan bekræfte, at H A/S henholdsvis D A/S vil have fradrag for udgifterne til fastholdelsesbonus til H A/S´s henholdsvis D A/S´s ledende medarbejdere, hvis udbetalingen sker under følgende betingelser:

  • at medarbejderen undlader at opsige sin stilling i en periode, der spænder fra 6 til 12 måneder, der regnes fra det tidspunkt, hvor en omhandlet transaktion har fundet sted
  • at bonussens størrelse maksimalt kan udgøre et beløb, der svarer til mellem 6 og 24 måneders ekstra løn
  • at lønnens størrelse afhænger af, hvor lang tid, medarbejderen har været ansat i selskabet og hvor i hierarkiet den pågældende er placeret

SKAT finder, at udgifterne til den beskrevne fastholdelsesbonus kan betragtes som fradragsberettigede driftsudgifter, jf. SL § 6, stk. 1, litra a, for henholdsvis H A/S og D A/S, alt efter hvis medarbejdere, der er tale om.

SKAT har i den forbindelse henset til, at bonus dækker betaling for arbejde i selskabet, der må antages at vedrøre det "nye" selskabs drift, at bonussens størrelse er afhængig af ansættelsesperiodens længde, og hvor højt placeret medarbejderen er i organisationen.

SKAT har noteret sig spørgers oplysning om, at det lægges til grund, at aftalen om denne fastholdelsesbonus ikke indgår som et vilkår i kontrakten i forbindelse med salg af aktierne mv., og at udgiften til bonussen derfor påhviler selskabet, efter det er solgt.

SKAT indstiller derfor til Skatterådet, at det stillede spørgsmål besvares med JA.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKAT´s indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.