Dato for udgivelse
21 Oct 2008 14:38
SKM-nummer
SKM2008.841.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
08-143449
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Opgørelse, angivelse og betaling
Emneord
Registreringsgrænse, afmeldelse og mulighed for tilbagebetaling
Resumé

SKAT ændrer praksis for hvornår virksomheder er berettiget til tilbagebetaling af lønsumsafgift ved afmeldelse fra registrering, når dette sker på baggrund af, at afgiftsgrundlaget ikke overstiger 80.000 kr. over en 12-måneders periode. Det er herefter muligt, at lade sig afmelde og få tilbagebetalt allerede indbetalt afgift.

Reference(r)

Lønsumsafgiftsloven § 2, stk. 2

Henvisning
Lønsumsafgiftsvejledningen 2008-4 B.2.6.1

SKAT skal på given foranledning meddele følgende vedrørende virksomheder, som enten ved en fejl har ladet sig registrere for lønsumsafgift eller efter at være blevet registeret, er blevet opmærksomme på, at afgiftsgrundlaget ikke overstiger 80.000 kr. over en 12-måneders periode.

Det følger af lønsumsafgiftsvejledningens afsnit B.2.6.1, at virksomheder, der er registreret, skal betale lønsumsafgift, uanset at afgiftsgrundlaget i et enkelt år ikke overstiger 80.000 kr.

SKAT har revurderet praksis på området og har med henvisning til ordlyden jf. lønsumsafgiftslovens § 2, stk. 2 fundet, at det ikke er muligt, at opkræve afgift i tilfælde hvor virksomhedens afgiftsgrundlag ikke overstiger registreringsgrænsen.

Virksomheder har fremover mulighed for, at lade sig afmelde og undlade at betale afgift, hvis den bliver bekendt med, at registreringsgrænsen for perioden ikke er overskredet.

Ændring af praksis

Der er tale om en praksisændring, når det ved offentliggørelse af denne meddelelse bestemmes, at i tilfælde hvor virksomheder kan godtgøre, at de ikke overstiger registreringsgrænsen jf. lønsumsafgiftslovens § 2, stk. 2, kan lade sig afmelde og få tilbagebetalt allerede indbetalt afgift.

Genoptagelse

Virksomheder, der efter den hidtidige praksis har indbetalt lønsumsafgift jf. lønsumsafgiftslovens § 4, uagtet at grænsen for registrering jf. lovens § 2, stk. 2 ikke er oversteget, kan anmode om tilbagebetaling af betalt afgift.

Frister for genoptagelse

I henhold til skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, kan der ske ordinær genoptagelse af afgiftstilsvaret, hvis anmodning herom fremsættes inden 3 år efter angivelsesfristens udløb.

Da der er tale om en praksisændring kan der ske ekstraordinær genoptagelse i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1. I disse tilfælde kan genoptagelse foretages til gunst for den afgiftspligtige fra og med den afgiftsperiode, der er helt eller delvis sammenfaldende med den afgiftsperiode, der var til prøvelse i den første sag, der resulterede i underkendelse af praksis, eller den afgiftsperiode, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet, 3 år forud for underkendelsen af praksis. Tilsvarende kan genoptagelse ske til gunst for den godtgørelsesberettigede vedrørende godtgørelse af afgift, der kunne være gjort gældende fra og med det tidspunkt, der var til prøvelse i den første sag, der resulterede i underkendelse af praksis, eller 3 år forud for underkendelsen af praksis.

For virksomheder der opgør afgiftsgrundlaget efter lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 2, nr. 2-4 (metode 1), er den første afgiftsperiode der kan ske genoptagelse af perioden 1. juli 2005 til 30. september 2005, der havde angivelsesfrist den 15. oktober 2005.

For virksomheder der opgør afgiftsgrundlaget efter lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 2, nr. 1 (metode 2), er den første afgiftsperiode der kan ske genoptagelse af perioden 1. september 2005 til 30. september 2005, der havde angivelsesfrist den 15. oktober 2005.

For virksomheder der opgør afgiftsgrundlaget efter lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 5 (metode 3), er den første afgiftsperiode der kan ske genoptagelse af perioden 1. juli 2005 til 30. september 2005, der havde angivelsesfrist den 15. oktober 2005.

For virksomheder der opgør afgiftsgrundlaget efter lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 1 (metode 4), er den første afgiftsperiode der kan ske genoptagelse af perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005, der havde angivelsesfrist den 15. august 2006.

Anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes under iagttagelse af bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2. Det vil sige, at anmodningen om genoptagelse skal fremsættes inden 6 måneder efter, at den afgiftspligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af den ordinære genoptagelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2.

Reaktionsfristen på 6 måneder i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, regnes fra offentliggørelsen af denne meddelelse på SKATs hjemmeside.

Anmodning om genoptagelse

Anmodning om genoptagelse skal indgives til SKAT.

Anmodningen skal indeholde oplysninger om virksomhedens navn, adresse og CVR-nr., samt en specificeret opgørelse af kravet på tilbagebetaling.

Dokumentation

Virksomheden skal kunne dokumentere opgørelsen af tilbagebetalingskravet gennem relevant regnskabsmateriale og andet bilagsmateriale, som efter virksomhedens opfattelse kan dokumentere kravet.