Dato for udgivelse
16 Oct 2008 08:42
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
09 Oct 2008 13:41
SKM-nummer
SKM2008.827.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
4. afdeling, B-1988-07
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Krav, ambi, tilbagebetalingstidspunkt, eksekutionsfrist
Resumé

Skatteyderen havde ved en byretsdom i oktober 2000 fået medhold i, at han havde et krav på tilbagebetaling af ambi med tillæg af renter. Skatteministeriet ankede dommen efter eksekutionsfristen og havde forud for anken betalt såvel domsbeløbet som tilkendte omkostninger til skatteyderen. Østre Landsret stadfæstede byrettens dom i 2001.

Sagen vedrørte, om beløbet skulle beskattes i år 2000 eller i år 2001.

Vestre Landsret fandt i modsætning til byretten, at beløbet skulle beskattes i 2001. Landsretten lagde vægt på, at der indtil Østre Landsrets ankedom bestod en reel tvist om kravet, og at indtægten derfor ikke kunne anses for endelig erhvervet før end på dette tidspunkt. Landsretten udtalte, at det forhold, at anken af byrettens dom fra 2000 først skete efter eksekutionsfristens udløb, jf. retsplejelovens § 480, stk. 1, og at domsbeløbet var betalt, ikke kunne føre til et andet resultat.

Reference(r)
Retsplejeloven § 480, stk.1
Statsskatteloven § 4

Parter

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke)

mod

A
(advokat Søren Aagaard)

Afsagt af landsdommerne

Fabrin, Henrik Bjørnager og Hans-Jørgen Nymark Beck

Byretten har den 6. december 2007 afsagt dom i 1. instans (BS 4-974/2007).

For landsretten har appellanten, Skatteministeriet, gentaget sin påstand for byretten om frifindelse.

Indstævnte, A, har påstået dommen stadfæstet.

Det er for landsretten oplyst, at indstævnte ved eksekutionsfristens udløb den 20. oktober 2000 rykkede for domsbeløbet, der blev betalt med forbehold om anke af byrettens dom.

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det tiltrædes, at det afgørende tidspunkt for beskatningen af en indtægt som den foreliggende er tidspunktet for den endelige erhvervelse af retten hertil.

Da der indtil Østre Landsrets ankedom af 20. december 2001 bestod en reel tvist om kravet, kan indtægten ikke anses for endeligt erhvervet førend på dette tidspunkt.

På denne baggrund, og da det ikke kan føre til et andet resultat, at anke af byrettens dom af 6. oktober 2000 først skete efter eksekutionsfristens udløb, jf. retsplejelovens § 480, stk. 1, og at domsbeløbet blev betalt, tages Skatteministeriets frifindelsespåstand herefter til følge.

A skal betale sagsomkostninger for begge retter til Skatteministeriet med i alt 47.050 kr. Beløbet omfatter 4.000 kr. til retsafgift for landsretten, 40.000 kr. inklusiv moms til udgifter til advokatbistand for begge retter og 3.050 kr. inklusiv moms til udgifter til ekstrakt og materialesamling.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Appellanten, Skatteministeriet, frifindes.

I sagsomkostninger for begge retter skal indstævnte, A, betale 47.050 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.