Dato for udgivelse
27 okt 2008 13:24
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 sep 2008 11:46
SKM-nummer
SKM2008.847.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-072115
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
Ejendomme
Resumé
Skatterådet svarer ja til at en eventuel avance ved salg af parcelhus ikke skal beskattes.
Hjemmel
08-072115
Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 8
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008.3 E.J.1
Spørgsmål

Kan ejendommen ... sælges skattefrit i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 8 ?

Svar

Ja, se SKATs indstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A ejer 50 % af enfamilieshuset ... Der er tale om et enfamilieshus med en grund på 5.548 m2. Ejendommen har tjent til bolig for As hustru og børn siden anskaffelsen i 2001. Hustruen  har siden anskaffelsen af huset i 2001 haft folkeregisteradresse på ejendommen.  Kommune, Byggeafsnittet, har i mail af 30. juni 2008 meddelt, at ejendommen ligger indenfor området med særlige restriktioner omkring ... Lufthavn, jf. Regionplan 2005 for ... regionen, og at der indenfor området som hovedregel ikke gives tilladelse til opførelse af ny boligbebyggelse. Med den begrundelse, har kommunen oplyst, at der ikke kan gives tilladelse til udstykning af ejendommen. Ejendommen er ejet i sameje med  As søster, som tillige bebor ejendommen.  A arvede i 2001 ejendommen sammen med sin søster. Ejendommen var  As barndomshjem. A ønsker nu at sælge sin andel af enfamilieshuset.

A har selv boet i København i mange år og har ind til for nylig ejet en andelslejlighed gade 20, 1. tv. Han har i perioden 1. marts 1989 til 26. juni 2008 haft folkeregisteradresse på adressen gade 20, 1 tv. Efter denne dato er folkeregisteradressen ...

A har arbejdet som psykoterapeut og har haft patienter både i ...gade og på ...vej.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Rådgiver  har på vegne af  A svaret, at han er enig i sagsfremstillingen og dermed ikke har bemærkninger eller kommentarer hertil.

SKATs indstilling og begrundelse

I henhold til § 8, stk. 1, i ejendomsavancebeskatningsloven, skal fortjeneste ved afståelse af en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder ikke medregnes, hvis huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit.

Med hensyn til enfamilieshuse gælder denne fritagelse dog kun, såfremt

1) ejendommens samlede grundareal er mindre end 1.400 m2 eller

2) der ifølge offentlig myndigheds bestemmelse ikke fra ejendommen kan udstykkes grund til selvstændig bebyggelse eller

3) udstykning ifølge erklæring fra told- og skatteforvaltningen vil medføre væsentlig værdiforringelse af restarealet eller den bestående bebyggelse.

Ifølge praksis fortolkes begrebet husstand i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, 1. punktum snævert til ægtefælle og mindre børn.

Da As ægtefælle og mindreårige børn har beboet huset i en årrække, har huset tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand og kravene i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, 1. punktum er derfor opfyldt.

Endvidere er ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk.1, 2. punktum opfyldt, idet kommunen har oplyst, at der ikke kan gives tilladelse til udstykning af ejendommen.

Det indstilles at spørgsmålet besvares med et ja, idet både ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, 1. og 2. punktum er opfyldt.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.