Dato for udgivelse
09 okt 2008 10:33
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 sep 2008 13:49
SKM-nummer
SKM2008.815.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
13. afdeling, B-2686-07
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Parcelhusreglen, lejlighed, udlejet, beboelse
Resumé

Skatteyderne gjorde gældende, at avance ved salg af en ejerlejlighed var skattefri, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, idet ejerlejligheden havde tjent til familiens bolig i otte uger over sommeren, hvor den sædvanlige helårsbolig var udlejet og ikke til rådighed for familien. Ejerlejligheden blev sat til salg, umiddelbart efter at familien ved udlejningsperiodens ophør var flyttet tilbage til helårsboligen.

Byretten fastslog, at under omstændigheder, hvor skatteyderne kun midlertidigt og for en kort periode henover sommeren havde fraskrevet sig rådigheden over deres hidtidige bolig, havde de ikke godtgjort, at ejerlejligheden reelt havde tjent som bolig for familien, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1. Den omstændighed, at skatteyderne havde boet i ejerlejligheden i en del af perioden, hvor deres hidtidige bolig var udlejet, og havde medtaget en mindre del af familiens indbo, kunne ikke føre til et andet resultat. Avancen ved salget af lejligheden var derfor skattepligtig. Byrettens dom er optrykt som SKM2008.49 BR.

For landsretten blev det ikke bestridt, at skatteyderne havde taget ophold i ejerlejligheden i otte uger. Landsretten stadfæstede byrettens dom af de anførte grunde og med henvisning til opholdets længde, det begrænsede indbo, der fra helårsboligen på 6 værelser var medbragt til ejerlejligheden på 2 værelser, og at salgsbestræbelser var indledt under opholdet i ejerlejligheden.

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 1

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-3 E.J.1.6.1

Parter

A og B
(Selv)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Anne Krebs)

Afsagt af landsdommer

M. Levy, Kaspar Linkis og Niels Christian Baark (kst).

Byrettens dom af 26. november 2007 (BS 37A-1224/2007) er anket af appellanterne, A og B, med påstand om, at indstævnte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at avancen ved salget af appellanternes lejlighed, ...1, er fritaget for beskatning.

Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

Der er i landsretten afgivet supplerende partsforklaring af B, der har forklaret i det væsentlige som for byretten.

Parterne har i det væsentlige gentaget deres procedure for byretten.

Appellanterne opholdt sig sammen med deres hjemmeboende datter i lejligheden på 2 værelser på ...1 fra medio juli 2002 til medio september 2002. De medbragte kun i begrænset omfang indbo fra deres ejendom med 6 værelser og kælder ...2. Mens de opholdt sig i lejligheden, indledte de salgsbestræbelser, idet en ejendomsmægler den 22. august 2002 besigtigede og vurderede lejligheden.

Herefter og i øvrigt af de grunde, der er anført af byretten, tiltræder landsretten, at appellanten ikke har godtgjort, at lejligheden på ...1 reelt har tjent som bolig for dem og deres datter i sommeren 2002.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

Med sagens omkostninger forholdes som nedenfor bestemt, idet bemærkes, at 1.256 kr vedrører indstævntes udgifter til materialesamling, medens det øvrige beløb vedrører indstævntes udgifter til advokatbistand.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal A og B in solidum betale 26.256 kr. til indstævnte, Skatteministeriet.

Det idømte betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.