Dato for udgivelse
08 okt 2008 14:54
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 sep 2008 12:42
SKM-nummer
SKM2008.813.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
11. afdeling, B-0348-08
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Inddrivelse + Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsgrundlag
Emneord
Skønsmæssig, ansættelse, hunde
Resumé

Appellanten havde i perioden 1. januar 2003 til 31. marts 2005 - ifølge SKATs oplysninger - drevet selvstændig økonomisk virksomhed med salg af hunde uden at afregne salgsmoms af disse. På den baggrund forhøjede myndighederne appellantens skyldige momstilsvar med skønsmæssigt kr. 40.400,-. Appellanten var uenig i denne forhøjelse og indbragte sagen for byretten, der imidlertid henset til sagens omstændigheder lagde til grund, at appellanten havde drevet økonomisk virksomhed med salg af hunde uden at have ført noget regnskab herfor, hvorfor myndighederne var berettiget til at ansætte appellantens momstilsvar skønsmæssigt. Der var ikke grundlag for at anse den skønsmæssige ansættelse for åbenbart urimeligt eller at anse skønnet for udøvet på et klart fejlagtigt eller ufuldstændigt grundlag.

Landsretten tiltrådte af byrettens grunde, at appellanten havde drevet økonomisk virksomhed med salg af hunde. En række efterfølgende fremlagte bilag og erklæringer kunne ikke medføre, at skønnet kunne tilsidesættes. På den baggrund stadfæstede landsretten byrettens dom.

Reference(r)

Opkrævningsloven § 5, stk. 2

Henvisning
Momsvejledningen 2008-4 T.4.2

Parter

A
(advokat Helge Pedersen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/adv. Andreas Medom Madsen)

Afsagt af landsdommerne

Vogter, John Lundum og Jens Chr. Brodersen (kst.)

Byretten har den 22. februar 2008 afsagt dom i 1. instans (BS C10-1100/2007).

For landsretten har appellanten, A, gentaget sin påstand for byretten.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået dommen stadfæstet og har i øvrigt gentaget sin subsidiære påstand for byretten.

Forklaringer

Appellanten har supplerende forklaret, at han etablerede løbegårde og hundehuse omkring sit hus i ...1, for at hundene havde mulighed for at være ude uden at genere naboerne. Han brugte 120.000 kr. på disse løbegårde m.v. Da han flyttede til Toftlund, måtte han etablere nye hegn og hundehuse. Det har han brugt ca. 70.000 kr. på. Her etablerede han bokse m.v. i stalden. Han havde ikke oplysninger om disse udgifter med, da sagen blev behandlet i byretten, da han som følge af en hjerneskade efter et færdselsuheld har mistet sin hukommelse i vidt omfang. Da byretsdommeren spurgte, om han havde haft udgifter i forbindelse med hundeholdet, gik han hjem og fandt kvitteringerne. Der har også været andre udgifter, som han ikke har bilag på. Det drejer sig om ca. 60.000 kr. til 70.000 kr. Hans plan var at begynde med at avle hunde til salg, når han ikke længere er stærk nok til at optræde som stærk mand. Kvitteringerne fra KL vedrørende køb af hunde, har KL udarbejdet efterfølgende på baggrund af computeroptegnelser. Der var en række hunde, der blev aflivet, hvilket også fremgår af de bilag fra G3 Dyrehospital, der er fremlagt. Da fjernsynsprogrammet blev vist, og hans rygte blev ødelagt, måtte han forære nogle hunde væk, fordi han ikke havde råd til at betale foder. Af de 18 hunde, der blev fundet under ransagningen, blev 11 hunde aflivet eller foræret væk. Han har ikke solgt hunde i ..., og han har aldrig under afhøringerne hos politiet været forelagt de oplysninger, politiet har videregivet til SKAT. Det er helt urealistiske priser, politiet har oplyst. De ligger flere tusinde kroner over de beløb, han annoncerede med. I alt har han solgt ca. 20 hunde. Annoncerne i Den Blå Avis gav en række henvendelser, men der kom ikke mange salg ud af det. Han har købt ca. 30 hunde, men har kun solgt ca. de 20 af dem. Resten er foræret væk eller aflivet. Han har købt hunde for 80.000 kr. og har brugt mere end 200.000 kr. på løbegårde, medicin m.v. Han har tabt penge på hundeaktiviteterne.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af de grunde, som byretten har anført, tiltræder landsretten, at det er lagt til grund, at appellanten har drevet økonomisk virksomhed med salg af hunde. Det bemærkes i den forbindelse, at de bilag, appellanten har fremlagt for landsretten vedrørende en enkelt leverandør af hunde og vedrørende hunde, der er aflivet eller foræret væk, ikke kan antages at give fuldstændige eller blot rimeligt dækkende oplysninger om appellantens køb og salg af hunde.

Erklæringerne fra personer, der angiver at have fået hunde foræret gratis, er ensidigt indhentet under sagen. De pågældende personer har ikke afgivet forklaring i retten. Der kan derfor ikke lægges vægt på erklæringerne.

De øvrige udgifter, appellanten har oplyst om for landsretten, er for langt størstedelens vedkommende ikke dokumenteret ved fakturaer, som det kræves for at kunne få fradrag for købsmoms. Der er således alene en enkelt egentlig faktura, der vedrører køb af 2 hundehuse til en pris på 5.400 kr. + moms 1.350 kr. Dette beløb er ikke af en sådan størrelse, at der er grundlag for at antage, at den skønsmæssige ansættelse er åbenbart urimelig. Der er heller ikke grundlag for at anse skønnet for at være udøvet på et klart fejlagtigt eller ufuldstændigt grundlag.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

Appellanten, A, skal betale sagsomkostninger for landsretten til indstævnte, Skatteministeriet, med i alt 15.750 kr. Beløbet omfatter 12.500 kr. til udgifter til advokatbistand og 3.250 kr. til udgifter til materialesamling. Landsretten har lagt vægt på sagens værdi og udfald.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

Appellanten, A, skal betale sagens omkostninger for landsretten til indstævnte, Skatteministeriet, med 15.750 kr.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.