Dato for udgivelse
30 Sep 2008 15:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10 Sep 2008 14:32
SKM-nummer
SKM2008.780.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 273/2007
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Resumé

Sagerne drejede sig om, hvorvidt et revisionsanpartsselskab og dets eneanpartshaver var næringsdrivende med køb og salg af aktier med den følge, at de kunne fradrage tab i deres almindelige skattepligtige indkomster.

Selskabet havde i indkomstårene 1999, 2000 og 2001 foretaget 354, 312 henholdsvis 122 aktiehandler.

Eneanpartshaveren havde i indkomstårene 2000 og 2001 foretaget 696 henholdsvis 431 aktiehandler.

Østre Landsret lagde vægt på, at eneanpartshaveren, der forestod handlerne såvel for selskabet som for sig selv, er uddannet statsautoriseret revisor og driver en sædvanlig revisionsvirksomhed. Han har aldrig været ansat inden for eller på anden måde haft professionel tilknytning til det finansielle marked. Uanset handlernes meget betydelige omfang og den økonomiske betydning, som tabene i de omhandlede indkomstår havde haft såvel for selskabet som for eneanpartshaveren, kunne handlen med aktier herefter i skattemæssig henseende ikke anses for at være sket som et led i selskabet eller eneanpartshaverens næringsvej.

Højesteret stadfæstede dommen i henhold til grundene.

Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 3 (dagældende)

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-3  S.G.8.1.1

Parter

H1 Revisionsanpartsselskab og statsautoriseret revisor A
(advokat Nis Stemann Knudsen for begge)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard I-lansen)

Afsagt af højesteretsdommerne

Per Sørensen, Peter Blok, Poul Søgaard, Jon Stokholm og Jens Peter Christensen

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 13. afdeling den 23. april 2007.

Påstande

Appellanterne, H1 Revisionsanpartsselskab og statsautoriseret revisor A, har gentaget deres påstande.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Højesterets begrundelse og resultat

Af de grunde, der er anført af landsretten, stadfæster Højesteret dommen.

T h i   k e n d e s   fo r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal H1 Revisionsanpartsselskab betale 40.000 kr. til Skatteministeriet, og statsautoriseret revisor A skal betale 30.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.