Dato for udgivelse
17 Sep 2008 12:51
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Aug 2008 10:49
SKM-nummer
SKM2008.733.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-134892
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning
Land
Chile
Emneord
Ejendomsavance, genanbringelse, skovejendom
Resumé

Skatterådet bekræftede, at spørger kunne genanbringe ejendomsavance i skovejendom i Chile.

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 6 A
Selskabsskatteloven § 8
Selskabsskatteloven § 31

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-3 E.J.2.6
Spørgsmål

Kan ejendomsavance opnået ved salg af skov i Danmark genanbringes i skovejendom i Chile?

Svar

Ja, se dog SKATs indstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger ejer selskabet S. Selskabets formål er skovdrift og dermed forbunden virksomhed. Selskabet ejede tre skovejendomme i Danmark på i alt 170 ha, som alle er fredskov. Ejendommene blev erhvervet i 1997. Selskabet har afstået en af skovejendommene i 2007, mens to andre skovejendomme er solgt i 2008. Der er realiseret ejendomsavance på ca. 17,3 mio. kr.

Selskabet ønsker at genanbringe ejendomsavancen i tre specifikke ejendomme i Chile - H1, H2 og H3.

Ejendommene grænser op til hinanden og ligger i Midtchile. To af skovejendommene (H1 og H3) er på 5.000 ha, mens den tredje (H2) er på 2.000 ha.

Det fremgår af fremsendte opgørelser, at ejendommene har følgende værdi:

H1

Værdi: 250 $ - svarende til ca. 5,9 mio. kr. (5.000 ha á (250 x 4,75 kr.))

H2

Værdi: 250 $ svarende til ca. 2,4 mio. kr. (2.000 ha á (250 x 4,75 kr.))

H3

Værdi 400.000.000 ChS svarende til ca. 3,8 mio. kr.

Den samlede værdi for skovejendommene er ca. 12 mio. kr.

Købsprisen for de tre ejendomme er ca. 10,1 mio. kr. Dette svarer til 842 kr. pr. ha.

Skovejendommene har været anvendt som produktionsskov i ca. 70 år og består af flere forskellige træsorter, hvoraf kun en har været udnyttet i kommercielt.

To af skovejendommene er vurderet af en chilensk vurderingsmand til at have træ til en værdi af henholdsvis ca. 40 mio. kr. og 50 mio. kr. Spørger forventer at den tredje skov har træ af den samme værdi. Dvs. der er en samlede træværdi på ca. 140 mio. kr.

Det er oplyst, at området er yderst velegnet til skovdrift på grund af den store regnmængde. Skovdriften er dog besværliggjort at adgangsforholdene. Adgangen til området er i dag ikke særlig god, da broerne til skovejendommene er i en dårlig forfatning. Der er dog i området et projekt om et vandkraftværk, som skal stå færdigt omkring år 2012. I forbindelse med dette projekt bliver adgangsveje og broer til området forbedret. Dette betyder, at det fremover vil blive lettere at drive skovdrift i området.

Spørger oplyser, at der vil blive genplantet hjemmehørende træer. Skov- og naturstyrelsen i Chile (Conaf) yder støtte på ca. 5.500 kr. pr. 4 ha.

Det er spørgers intention at opstarte en brændeproduktion, når adgangsforholdene til området bliver bedre. Brænde er dyrt i området. Spørger forventer, at der vil blive masser af brænde som følge af genplantningen, idet der skal ryddes spor, i hvilke genplantningen skal foregå. Spørger forventer at skabe ca. 10 arbejdspladser i forbindelse med brændeproduktionen.    

Endvidere vil spørger tage initiativ til at skabe lidt turisme, hvor især jagt og fiskeri er nærliggende.

Spørger forbliver fuldt skattepligtig til Danmark, ligesom selskabet forbliver hjemmehørende i Danmark.

Spørger har tidligere fået bindende svar på, at ejendomsavance generelt kunne genanbringes i skovejendom i Chile.

SKATs indstilling og begrundelse

Generelt

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næring, skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven (EBL).

Efter EBL § 6 A kan en skattepligtig i visse tilfælde ved at genanskaffe en ny ejendom i forbindelse med afståelse af en fast ejendom udskyde beskatningen af fortjeneste ved afståelse af en fast ejendom til en senere ejendomsafståelse.

Den skattepligtige kan således vælge mellem at lade sig beskatte ved afståelsen af ejendommen eller at udskyde beskatningen til en senere afståelse ved at modregne fortjenesten i anskaffelsessummen for den nyerhvervede ejendom.

Det er bl.a. en betingelse for anvendelse af reglerne om genanbringelse, at den skattepligtige enten erhverver fast ejendom i samme indkomstår, hvori den skattepligtige afstår fast ejendom, eller erhverver fast ejendom senest i det indkomstår, der følger efter afståelsesåret, eller erhverver fast ejendom i det seneste indkomstår forud for afståelsesåret. Dette følger af EBL § 6 A, stk. 2, nr. 1. Fast ejendom i ejendomsavancebeskatningslovens forstand skal forstås som ejendom beliggende i såvel Danmark som i udlandet.

Det er endvidere en betingelse, jf. EBL § 6 A, stk. 2, nr. 2, at den skattepligtige senest for det indkomstår, hvori erhvervelsen finder sted, begærer nedsættelsesreglen anvendt ved indsendelse af rettidig selvangivelse eller, såfremt erhvervelsen af fast ejendom finder sted i det seneste indkomstår forud for afståelsesåret, begærer reglen anvendt senest ved indsendelse af rettidig selvangivelse for afståelsesåret.

Overstiger den opgjorte fortjeneste den kontante anskaffelsessum beskattes den overskydende fortjeneste efter lovens almindelige regler.

Der er ved lov nr. 221 af 31. marts 2004 indsat regler i EBL § 6 A om, at skatten under visse betingelser kan udskydes ved nedsættelse af anskaffelsessummen for udenlandske ejendomme.

Udgangspunktet er at genanbringelsesreglerne tilsvarende finder anvendelse, når der er tale om fast ejendom i udlandet, forudsat at ejendommen anvendes erhvervsmæssigt.

Genanbringelse efter EBL § 6 A skal ske med hele den del af fortjenesten opgjort uden fradrag efter EBL § 6, stk. 2, og 3, der vedrører den erhvervsmæssigt anvendte del af den afståede ejendom. Dette dog højst med et beløb svarende til den del af den kontante anskaffelsessum for den erhvervede ejendom, der vedrører den del, der skal anvendes erhvervsmæssigt. Overstiger den opgjorte fortjeneste den kontante anskaffelsessum, beskattes den overskydende fortjeneste efter lovens almindelige regler.

Det fremgår af EBL § 6 A, stk. 4, 2. pkt., at den fortjeneste, der stammer fra nedsættelse af anskaffelsessummen på den erhvervede ejendom, er fortjeneste fra fast ejendom beliggende i den stat, hvor den afståede ejendom lå.

Ifølge forarbejderne til bestemmelsen vil avance i dobbeltbeskatningsoverenskomst sammenhæng herefter skulle behandles som avance på den tidligere afståede ejendom. Hvis denne lå i Danmark, behandles avancen i dobbeltbeskatningsoverenskomst sammenhæng altså med udgangspunkt i, at indkomstkilden ligger i Danmark. Hvis der efter udenlandske regler opstår en avance på den erhvervede ejendom, kan den udenlandske skat af denne altså ikke fratrækkes i danske skat, der stammer fra nedsættelsen af anskaffelsessummen.

Indkomstbeskatning af selskaber

Ved lov nr. 426 af 6. juni 2005 blev der gennemført en ændring af reglerne om sambeskatning mellem koncernforbundne danske selskaber mv.

Reglerne går ud på, at alle danske koncernforbundne selskaber mm. og koncernforbundne udenlandske selskabers faste driftssteder og faste ejendomme i Danmark altid skal sambeskattes (national sambeskatning). Dette fremgår af selskabsskattelovens (SEL) § 31.

Derimod er der ikke et krav om tvungen sambeskatning med udenlandske selskaber (international sambeskatning). Dette fremgår af SEL § 31 A.

National sambeskatning

Den nationale sambeskatning omfatter som udgangspunkt kun virksomhed på dansk territorium. Overskud og underskud ved erhvervsvirksomhed i udlandet (fast driftssted eller fast ejendom) medregnes ikke ved opgørelsen af selskabers skattepligtige indkomst i Danmark.

Når der kun vælges national beskatning, opgøres selskabers skattepligtige indkomst efter reglerne i SEL § 8.

For danske selskabers indkomst fra udlandet fremgår det af SEL § 8, stk. 2, at indtægter og udgifter hos selskabets faste driftssteder eller faste ejendomme i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland som hovedregel ikke skal medregnes ved opgørelsen af den danske indkomst i selskabet. Som indkomst fra fast driftssted og fast ejendom anses indkomst som nævnt i SEL § 2, stk. 1, litra a og b, jf. § 8. stk. 2. Det danske selskab skal således heller ikke ved indkomstopgørelsen medregne fortjeneste ved afståelse af fast ejendom.

Som undtagelse hertil fremgår det af SEL § 8, stk. 2, sidste pkt., at der ved afståelse af fast ejendom i fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland, hvor anskaffelsessummen er nedsat efter EBL § 6 A, skal den del af fortjenesten, der vedrører fast ejendom beliggende i Danmark, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Undtagelsen betyder, at selskabet ved indkomstopgørelsen vil skulle medregne den fortjeneste, der er genanbragt i den udenlandske ejendom.

Det er således ikke en betingelse for anvendelse af genanbringelsesreglerne i forbindelse med en fast ejendom i udlandet, at ejendommens ejer skal medregne hele fortjenesten ved afståelse af ejendommen ved opgørelsen af sin skattepligtige indkomst i Danmark.

Konkret

Spørger ønsker at genanbringe ejendomsavance i tre specifikke skovejendomme i Chile. Der foreligger ikke underskrevne købsaftaler. Der er tale om 2 skovejendomme på 5.000 ha og en ejendom på 2.000 ha. Der er tale om produktionsskov og det fremgår af fremlagte vurderinger, at skovejendommene har en træværdi på ca. 140 mio. kr. Det fremgår ikke af det fremsendte materiale, hvorvidt det er nutidsværdien af skovejendommene, eller om det er når skovene er vokset til.

SKAT skal bemærke, at det virker underligt, at tre skovejendomme med en træværdi på 140 mio. kr. kan erhverves for ca. 12 mio. kr.

Der foreligger kun sparsomme oplysninger om projektets økonomi, herunder ingen oplysninger om årlig hugst og forventet årlige nettoindtægt. Det er derfor svært for SKAT at vurdere skovejendommene. Efter danske forhold er 12.000 ha dog en stor skovejendom. De anførte træarter kender SKAT ikke, men de skal øjensynlig anvendes til brændeproduktion, som må betegnes som erhverv (måske specielt i Sydamerika).

Ud fra størrelsen og det forhold, at spørger angiveligt kan beskæftige 10 mand i skovbruget, der det dog SKAT vurdering, at skovejendommene kan anses som erhvervsmæssige.

På baggrund heraf indstiller SKAT, at spørgsmålet om ejendomsavance opnået ved salg af skov i Danmark genanbringes i skovejendom i Chile, besvares med et ja, forudsat at betingelserne i EBL § 6 A i øvrigt er opfyldt.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.