Dato for udgivelse
16 sep 2008 11:18
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
04 sep 2008 08:53
SKM-nummer
SKM2008.723.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
8. afdeling, B-0470-08
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Udleje og bortforpagtning
Emneord
Forbrugsafgifter, refunderet, lejerne, fradrag
Resumé

Ved dommen i SKM2008.220.BR havde byretten fundet, at skatteyderen, der havde udlejet en ejendom til sine to døtre og to af deres venner, ikke havde udlejet til markedslejen og derfor skulle beskattes af forskellen mellem markedslejen og den aftalte leje. Byretten havde også fundet, at da forbrugsudgifter sædvanligvis afholdes ud over den aftalte leje, og skatteyderen ikke har godtgjort at have påtaget sig at afholde udgifterne til lejernes forbrug, kunne han også nægtes fradrag for disse udgifter.

For så vidt angår det sidste spørgsmål om forbrugsafgifter, ankede skatteyderen dommen til landsretten. Landsretten udtalte, at de forbrugsafgifter, som sagen vedrører, efter skatteansættelserne i skattemæssig henseende forudsattes opkrævet hos lejerne ud over huslejen. Da skatteyderens udgifter til forbrugsudgifterne således var refunderet lejerne, havde han ikke ret til fradrag herfor efter statsskattelovens § 6 a.

Reference(r)
Statsskatteloven § 6 a    
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-3 E.K.1.3

Parter

A
(advokat Jes Weyhe Grønbæk)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke)

Afsagt af landsdommerne

Lis Frost, Ida Skouvig og Thomas Jønler

Byretten har den 20. februar 2008 afsagt dom i 1. instans (BS 1-369/2007).

For landsretten har appellanten, A, nedlagt påstand om, at indstævnte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at appellanten har fradragsret for yderligere 3.502,10 kr. som driftsomkostning i 2001, 6.586,79 kr. i 2002, 7.869,12 kr. i 2003 og 4.042,25 kr. i 2004.

Det er oplyst, at As påstand vedrører udgiften til renovation, vand og kloak i de pågældende år.

Skatteministeriet har påstået dommen stadfæstet.

Af en afgørelse om skatteansættelse, der er truffet af SKAT den 28. marts 2006 fremgår bl.a. følgende:

"Vi har ændret din skatteansættelse for indkomståret 2004 på følgende punkter

Lejeindtægten af ejendommen ..., som er udlejet til din datter, skal ansættes skønsmæssigt til det beløb, en tilsvarende ejendom kan udlejes for til fremmede (statsskattelovens § 4, stk. 1 litra b samt LV 2005 afsnit E.K.1.3.)

 
 

Lejeindtægten skønnes til 5.500 kr. pr. måned. Ved fastsættelsen af den skønnede husleje er der henset til, at de lokale skattemyndigheder for årene 2001-2002 og 2003 har skønnet samme beløb. Skatteankenævnet har i kendelse af 16/12-2005 stadfæstet denne ansættelse.

+66.000

 

Medregnet husleje i dit regnskab 33.075 kr. minus el, vand, varme og renovation 28.852 kr. =

-4.223

Samlet ændring af indkomst

+61.777

..."

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.

Landsrettens begrundelse og resultat

Huslejen for ejendommen er af skattemyndighederne fastsat skønsmæssigt.

Det må på baggrund af oplysningerne om Skatteankenævnets og skattecentrets fastsættelse af den skønsmæssige husleje lægges til grund, at denne er fastsat eksklusiv forbrugsafgifter. De forbrugsafgifter, som sagen vedrører, forudsættes dermed i skattemæssig henseende opkrævet hos lejerne ud over huslejen. Da As udgifter til forbrugsafgifterne således refunderes af lejerne, har han ikke ret til fradrag herfor efter statsskattelovens § 6 a.

Skatteministeriets påstand om stadfæstelse tages derfor til følge.

A skal betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med i alt 13.000 kr. Beløbet omfatter udover udgiften til advokatbistand 400 kr. til ekstrakt. Landsretten har lagt vægt på sagens omfang og karakter.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

Appellanten, A, skal betale sagens omkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 13.000 kr.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.