Dato for udgivelse
21 aug 2008 12:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 aug 2008 09:23
SKM-nummer
SKM2008.685.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-119962
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Motorkøretøjer
Emneord
Gulpladebiler, kørsel, sommerhus, båd, campingvogn
Resumé
Skatterådet besvarer en række spørgsmål om kørsel i specialindrettede køretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, herunder at det ved kørsel til en midlertidig bolig i form af f.eks. sommerhus, båd eller campingvogn er en betingelse, at der er sket en egentlig flytning til den midlertidige bolig for en periode. Der kan således ikke køres til den midlertidige bolig på enkelte dage eller for en enkelt week-end.
Hjemmel

07-169399

Reference(r)

Momsloven § 41

Henvisning
Momsvejledningen 2008-3 J.2.4.1
Spørgsmål
 1. Kan vores køretøjer skattemæssigt kvalificeres som specialindrettede køretøjer?
 2. Kan vi foretage fradrag for momsen på selskabets specialindrettede køretøjer, hvis medarbejderne anvender bilerne til kørsel mellem medarbejdernes sommerhus, hvor de er bosiddende om sommeren, og selskabets kunder?
 3. Kan vi foretage fradrag for momsen på selskabets specialindrettede køretøjer, hvis medarbejderne anvender bilerne til kørsel mellem medarbejdernes båd, hvor de er bosiddende om sommeren, og selskabets kunder?
 4. Kan vi foretage fradrag for momsen på selskabets specialindrettede køretøjer, hvis medarbejderne anvender bilerne til kørsel mellem medarbejdernes campingvogn, hvor de er bosiddende om sommeren, og selskabets kunder?
 5. Kan vi foretage fradrag for momsen på selskabets specialindrettede køretøjer, hvis medarbejderne parkerer og arbejder hos A og derefter går hen og handler privat i B, som ligger lige ved siden af A?
 6. Kan vi foretage fradrag for momsen på selskabets specialindrettede køretøjer, hvis medarbejderne gør stop på en erhvervsmæssig rute (eksempelvis i forbindelse med kørsel mellem to kunder) for at købe cigaretter eller sodavand til sig selv?
 7. Kan vi foretage fradrag for momsen på selskabets specialindrettede køretøjer, hvis medarbejderne på en erhvervsmæssig rute samler en blaffer op og sætter blafferen af senere på ruten?
 8. Kan vi foretage fradrag for momsen på selskabets specialindrettede køretøjer, hvis medarbejderne i forbindelse med arbejde i en af C´s butikker samtidig køber ind til privat brug?
 9. Kan vi foretage fradrag for momsen på selskabets specialindrettede køretøjer, hvis medarbejderne mellem to kundebesøg, kører ned på havnen, som kørselsmæssigt afviger 2 km fra den erhvervsmæssige rute, for at vente?
 10. Kan vi foretage fradrag for momsen på selskabets specialindrettede køretøjer, hvis medarbejderne kører forbi en blomsterhandler for at købe blomster til en kollega, der er indlagt på sygehuset, for derefter at køre på sygehuset for at aflevere blomsterne?
 11. Kan vi foretage fradrag for momsen på selskabets specialindrettede køretøjer, hvis medarbejderne mellem to kundebesøg, kører på cafeteria for at indtage sin frokost?
 12. Kan vi foretage fradrag for momsen på selskabets specialindrettede køretøjer, hvis medarbejderne, i forbindelse med kørsel som beskrevet under spørgsmål 11, på vejen til cafeteriaet kører forbi en kiosk for at købe sodavand og avis til sin frokost?
 13. Kan vi foretage fradrag for momsen på selskabets specialindrettede køretøjer, hvis medarbejderne kører til møde med selskabets ledelse på et hotel?
 14. Kan vi foretage fradrag for momsen på selskabets specialindrettede køretøjer, hvis medarbejderne mindre end én gang om ugen i gennemsnit kører til møde med selskabets ledelse på selskabets adresse?
 15. Kan vi foretage fradrag for momsen på selskabets specialindrettede køretøjer, hvis medarbejderne kører til kursus på selskabets adresse?
 16. Kan vi foretage fradrag for momsen på selskabets specialindrettede køretøjer, hvis medarbejderne kører fra deres private bopæl til posthuset for at hente post (arbejdssedler) og pakker (reservedele) til brug for arbejdet og derefter kører tilbage til deres private adresse for, jf. arbejdssedlernes indhold, at supplere lageret i bilen og herefter kører på kundebesøg?
 17. Kan vi foretage fradrag for momsen på selskabets specialindrettede køretøjer, hvis medarbejderne kører fra deres private bopæl på kundebesøg, for herefter at køre til selskabets adresse for at hente reservedele til brug for arbejdet og derefter køre på kundebesøg for herefter at returnere til deres private bopæl?

Svar

 1. Ja.
 2. Ja.
 3. Ja.
 4. Ja.
 5. Ja.
 6. Ja.
 7. Ja.
 8. Ja.
 9. Ja.
 10. Ja.
 11. Ja.
 12. Ja.
 13. Ja.
 14. Ja.
 15. Ja.
 16. Ja.
 17. Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Vi producerer, leverer og reparerer hårde hvidevareprodukter, der indgår i danskernes husholdning.

Selskabet er beliggende i X-by. Selskabet har desuden adresse i Y-by, som dels udgør et lager for færdigvarer samt adresse, hvortil selskabet får sendt reservedele fra et lager i Sverige. Der er således ikke et decideret lager for reservedele, idet de bestilles fra dag til dag. Adressen fungerer således som en lager- og postboksadresse. Selskabet har ikke kontorlokaler på adressen, men har alene har mulighed for at opbevare færdigvarer og reservedele, indtil de bliver afhentet af medarbejderne.

Selskabet har en række montører ansat, som leverer og reparerer selskabets produkter. Medarbejderne er ansat på selskabets adresse i X-by, men har skiftende arbejdspladser, herunder deres private bopælsadresse, hvor de har et lille hjemmelager. Vi kompenserer medarbejderne helt eller delvist for deres udgifter til hjemmelageret.

Medarbejderne får stillet en specialindrettet værkstedsbil på gule plader til rådighed i forbindelse med udførelse af deres hverv. Bilerne har en totalvægt på højst 3 tons. Bilerne er forsynet med fastmonterede reoler og udstyret med diverse værktøj og reservedele. Vi har vedlagt billeder af bilerne som bilag. Bilerne anvendes udelukkende til momspligtige aktiviteter, og medarbejderne har fået forbud mod at anvende bilerne til private formål.

Værkstedsbilerne er placeret ved medarbejdernes private bopælsadresse, hvor hjemmelageret er beliggende. Medarbejderne supplerer her bilerne op med reservedele fra hjemmelageret. Medarbejderne kører herefter fra deres private bopælsadresse/hjemmelageret ud til selskabets kunder.  

Medarbejdere bosiddende på Sjælland kører i et vist omfang også fra privatadressen/hjemmelageret og direkte ind til selskabets adresse i Y-by for at hente reservedele (i gennemsnit mindre end 1 gang om ugen). Typisk har medarbejderne behov for at køre til selskabets adresse i Y-by hver dag, idet reservedelene bliver leveret fra Sverige fra dag til dag. Medarbejderne bestiller en reservedel dag 1. Varen bliver leveret til adressen i Y-by natten mellem dag 1 og dag 2. Medarbejderne kan herefter hente reservedelen dag 2 og køre ud til kunden samme dag.

Medarbejderne skal selv sørge for frokost i løbet af dagen. Selskabet stiller ikke lokaler til rådighed herfor. Medarbejderne spiser derfor typisk deres frokost i bilen. Hvis muligt ønsker medarbejderne at kunne køre til nærmeste cafeteria eller lignende for at indtage deres frokost.

Vi ønsker at sikre sig, at medarbejdernes kørsel i selskabets specialindrettede værkstedsbiler ikke medfører, at selskabet ikke kan foretage fradrag for købsmomsen på bilerne.

I den forbindelse ønsker selskabet at få bekræftet, at de pågældende biler anses som værende specialindrettede i skattemæssig henseende samt at få en klar sondring af, hvad der momsmæssigt anses som værende erhvervsmæssig kørsel og privat kørsel. På den måde kan der udstikkes retningslinier til medarbejderne om, hvad de må benytte bilerne til.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling 

Det er vores vurdering, at varebilernes indretning mv. efter gældende praksis på området kan kvalificeres som specialindrettede køretøjer i skattemæssig henseende. Vi henviser i det hele til vedlagte fotos, der viser indretning mv. af et af selskabets specialindrettede køretøjer.
I henhold til spørgsmål 2 - 4 er det vores vurdering, at der er tale om kørsel fra den private bopæl til skiftende arbejdssteder, uanset om kørslen sker fra medarbejdernes helårsbopæl, sommerhus, båd eller campingplads. Det forudsættes naturligvis, at medarbejderne tager fast ophold på de nævnte steder for en periode, således at medarbejderne kan anses for at have fast bopæl på de pågældende steder. Vi anerkender samtidig, at kørsel direkte fra én bopæl til en anden (f.eks. helårsbopæl til sommerhus) ikke kan anses for erhvervsmæssig.

I henhold til spørgsmål 5 - 8 er det vores vurdering, at disse forhold ikke begrænser den momsmæssige fradragsret for indkøbet af bilerne. Bilerne anvendes alene til at tilbagelægge en strækning, som er erhvervsmæssigt begrundet, og dermed er der ingen kilometer, der kan anses som værende kørt privat.

I henhold til spørgsmål 9 - 12 er det vores opfattelse, at forhold/kørsler som disse må anses for værende erhvervsmæssigt begrundet. Idet kørslen er foretaget i arbejdstiden, og kørslen er relateret til arbejdet, er det vores vurdering, at denne kørsel ikke kan anses som værende privat, og dermed ikke kan medføre, at virksomheden nægtes den momsmæssige fradragsret for indkøb af bilerne.

I henhold til spørgsmål 13 er det vores opfattelse, at denne kørsel sker i selskabets interesse, og at der er tale om et arbejdsrelateret møde. Derfor er det vores vurdering, at denne kørsel må anses som værende erhvervsmæssig.

I henhold til spørgsmål 14 - 17 er det vores opfattelse, at samtlige af disse kilometer er kørt i selskabets interesse. Da der således ikke er noget privat islæt, kan momsfradragsretten ikke begrænses.

Samtlige af ovenstående forhold må anses for at vedrøre erhvervsmæssigt kørte kilometer i virksomhedens interesse.

I højesteretsdom af 19. oktober 1984, gengivet i UfR 1984.1083, er konklusionen således:

"De i sagen omhandlede tjenestevogne, der er særligt indrettet til service og montering, og som medfører værktøj og reservedele, er for at fremme det sagsøgende selskabs rationelle og effektive drift stationeret på montørernes bopæle. Kørslerne fra bopæl til første arbejdssted og fra sidste arbejdssted tilbage til bopælen foregår således, som denne ordning er organiseret, i selskabets tjeneste og som et led i dets omsætning af varer og afgiftspligtige ydelser. Uanset at de ansatte herved sparer befordringsudgifter, som de ellers ville have haft, finder kørslerne med tjenestevognene, der alene er købt til brug for selskabet, udelukkende at vedrøre den nævnte omsætning, til hvilken de er nøje knyttet. Afgiften ved indkøb af vognene findes derfor, som af sagsøgeren påstået, at kunne medregnes til selskabets indgående afgift."

I henhold til denne højesteretsdom er det væsentlige, hvilke formål, bilerne er erhvervet til, og ikke om de ansatte eventuelt skulle spare befordringsudgifter.

Grundet den store lighed mellem højesteretsdommen og de aktuelle forhold i denne anmodning er det vores opfattelse, at samtlige af spørgsmålene skal besvares bekræftende.

SKATs indstilling og begrundelse

Praksis for kørsel i vare- og lastvogne med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton er ændret ved SKM2008.354.SKAT med virkning fra 15. april 2008.

Følgende kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, hvor der er fratrukket moms ved anskaffelsen, er nu også tilladt:

 • Kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede køretøjer.
 • I tilknytning til kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede køretøjer kan der foretages svinkeærinder på op til 1.000 km/år, som for eksempel at aflevere/hente børn eller handle. Små svinkeærinder, der ikke afviger mere end højst et par hundrede meter fra den erhvervsbetingede kørselsrute medregnes ikke til de 1.000 km/år.
 • Undtagelsesvis kørsel mellem hjem og arbejde op til 25 gange om året, når bilen den efterfølgende dag skal anvendes erhvervsmæssigt, f.eks. til kørsel til et møde, et kursussted eller en lufthavn med henblik på videretransport til møde mv. Det gælder også kørsel mellem hjem og arbejde op til 25 gange om året dagen efter, bilen har været anvendt erhvervsmæssigt. I dette eksempel tæller kørslen 2 gange.
 • I tilknytning til kørsel mellem hjem og skiftende arbejdssteder kan der køres ubegrænset mellem skiftende arbejdssteder og virksomhedens faste forretningssted. Der er ikke knyttet betingelser til formålet med at køre fra det skiftende arbejdssted til det faste forretningssted.
 • Der kan køres til spisning eller hentes mad, når kørslen sker i arbejdstiden.
 • I tilknytning til kørsel mellem hjem og arbejde kan der afhentes/afsættes kollegaer, når arbejdsgiveren beordrer det. Arbejdsgiveren kan beordre det mundtligt og generelt, og det behøver ikke vedrøre en specifik situation.

Ved vurderingen af, om der konkret er tale om et specialindrettet køretøj, skal der altid være tale om, at køretøjet ikke egner sig som et alternativ til en privat bil, og:

 • at der er et erhvervsmæssigt behov for, at køretøjet er indrettet på den specielle måde
 • at det specialindrettede køretøj er nødvendigt for at brugeren kan udføre sit arbejde

Spørgsmål 1

Efter SKATs opfattelse kan spørgers køretøjer kvalificeres som specialindrettede køretøjer. Der er herved lagt vægt på:

 • at installationen ved passagersædet gør, at dette umiddelbart ikke kan anvendes,
 • at der er fastmonterede reoler i begge sider af varerummet fyldt med værktøj og reservedele, og
 • at der ikke er sideruder bag i køretøjet.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 1 besvares med ja.

Spørgsmål 2

SKAT indstiller, at der svares ja til, at spørger har fradragsret for moms af anskaffelse af specialindrettede køretøjer, når køretøjerne anvendes til kørsel mellem medarbejdernes sommerhus, hvor de er bosiddende om sommeren, og selskabets kunder. Kørslen opfylder betingelserne for kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede køretøjer.

Det er en betingelse, at der er sket en egentlig flytning til den midlertidige bolig for en periode. Der kan således ikke køres til sommerhuset på enkelte dage eller for en enkelt week-end.

Spørgsmål 3

SKAT indstiller, at der svares ja til, at spørger har fradragsret for moms af anskaffelse af specialindrettede køretøjer, når køretøjerne anvendes til kørsel mellem medarbejdernes båd, hvor de er bosiddende om sommeren, og selskabets kunder. Kørslen opfylder betingelserne for kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede køretøjer.

Det er en betingelse, at der er sket en egentlig flytning til den midlertidige bolig for en periode. Der kan således ikke køres til båden på enkelte dage eller for en enkelt week-end.

Spørgsmål 4

SKAT indstiller, at der svares ja til, at spørger har fradragsret for moms af anskaffelse af specialindrettede køretøjer, når køretøjerne anvendes til kørsel mellem medarbejdernes campingvogn, hvor de er bosiddende om sommeren, og selskabets kunder. Kørslen opfylder betingelserne for kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede køretøjer.

Det er en betingelse, at der er sket en egentlig flytning til den midlertidige bolig for en periode. Der kan således ikke køres til campingvognen på enkelte dage eller for en enkelt week-end.

Spørgsmål 5

SKAT indstiller, at der svares ja til, at spørger har fradragsret for moms af anskaffelse af specialindrettede køretøjer, hvis medarbejderne parkerer og arbejder hos A og derefter går hen og handler privat i B, som ligger lige ved siden af A, da kørslen til A alene er erhvervsmæssigt begrundet.

Spørgsmål 6

SKAT indstiller, at der svares ja til, at spørger har fradragsret for moms af anskaffelse af specialindrettede køretøjer, hvis medarbejderne gør stop på en erhvervsmæssig rute (eksempelvis i forbindelse med kørsel mellem to kunder) for at købe cigaretter eller sodavand til sig selv.

Køretøjerne kan benyttes til afhentning af mad, når det foregår i arbejdstiden. Det er SKATs opfattelse, at mad også omfatter drikkevarer.

Det er endvidere SKATs opfattelse, at der ikke er noget til hinder for at gøre stop, når der ikke sker afvigelse fra den erhvervsbetingede kørselsrute.

Spørgsmål 7

SKAT indstiller, at der svares ja til, at der er fradragsret for moms af anskaffelse af specialindrettede køretøjer, hvis medarbejderne på en erhvervsmæssig rute samler en blaffer op og sætter blafferen af senere på ruten, da kørslen alene er erhvervsmæssigt begrundet.

Ved besvarelsen af spørgsmål 1 er der bl.a. lagt vægt på, at installationen ved passagersædet gør, at dette ikke umiddelbart kan anvendes. Det er ikke en generel betingelse for at få et køretøj godkendt som specialindrettet, at passagersædet ikke kan anvendes.

Selv om spørgers køretøjer ikke kan bruges til kørsel med blaffere, er der således andre godkendte specialindrettede køretøjer, hvor passagersædet kan anvendes til en sådan kørsel.

Spørgsmål 8

SKAT indstiller, at der svares ja til, at spørger har fradragsret for moms af anskaffelse af specialindrettede køretøjer, hvis medarbejderne i forbindelse med arbejde i en af C´s butikker samtidig køber ind til privat brug, da kørslen til C er erhvervsmæssigt begrundet.

Spørgsmål 9

SKAT indstiller, at der svares ja til, at spørger har fradragsret for moms af anskaffelse af specialindrettede køretøjer, hvis medarbejderne mellem to kundebesøg kører ned på havnen, som kørselsmæssigt afviger 2 km fra den erhvervsmæssige rute, for at vente, da formålet med afvigelsen fra kørselsruten ikke kan anses for at have et privat formål.

Spørgsmål 10

SKAT indstiller, at der svares ja til, at spørger har fradragsret for moms af anskaffelse af specialindrettede køretøjer, hvis medarbejderne kører forbi en blomsterhandler for at købe blomster til en kollega, der er indlagt på sygehuset, for derefter at køre på sygehuset for at aflevere blomsterne, når arbejdsgiveren har bedt medarbejderen om det.

Spørgsmål 11

SKAT indstiller, at der svares ja til, at spørger har fradragsret for moms af anskaffelse af specialindrettede køretøjer, hvis medarbejderne mellem to kundebesøg, kører på cafeteria for at indtage sin frokost, da køretøjerne kan benyttes til kørsel til spisning, når det foregår i arbejdstiden.

Spørgsmål 12

SKAT indstiller, at der svares ja til, at spørger har fradragsret for moms af anskaffelse af specialindrettede køretøjer, hvis medarbejderne, i forbindelse med kørsel som beskrevet under spørgsmål 11, på vejen til cafeteriaet kører forbi en kiosk for at købe sodavand og avis til sin frokost.

Køretøjerne kan benyttes til kørsel til spisning eller afhentning af mad, når det foregår i arbejdstiden. Det er SKATs opfattelse, at mad også omfatter drikkevarer.

Det er endvidere SKATs opfattelse, at der ikke er noget til hinder for at gøre stop, når der ikke sker afvigelse fra den erhvervsbetingede kørselsrute.

Spørgsmål 13

SKAT indstiller, at der svares ja til, at spørger har fradragsret for moms af anskaffelse af specialindrettede køretøjer, hvis medarbejderne kører til møde med selskabets ledelse på et hotel, da kørslen alene er erhvervsmæssigt begrundet.

Spørgsmål 14

SKAT indstiller, at der svares ja til, at spørger har fradragsret for moms af anskaffelse af specialindrettede køretøjer, hvis medarbejderne mindre end en gang om ugen i gennemsnit kører til møde med selskabets ledelse på selskabets adresse, da der ikke er nogen grænser for, hvor ofte et specialindrettet køretøj med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton må køre til virksomhedens adresse.

Spørgsmål 15

SKAT indstiller, at der svares ja til, at spørger har fradragsret for moms af anskaffelse af specialindrettede køretøjer, hvis medarbejderne kører til kursus på selskabets adresse, da der ikke er nogen grænser for, hvor ofte et specialindrettet køretøj med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton må køre til virksomhedens adresse.

Spørgsmål 16

SKAT indstiller, at der svares ja til, at spørger har fradragsret for moms af anskaffelse af specialindrettede køretøjer, hvis medarbejderne kører fra deres private bopæl til posthuset for at hente post (arbejdssedler) og pakker (reservedele) til brug for arbejdet og derefter kører tilbage til deres private adresse for, jf. arbejdssedlernes indhold, at supplere lageret i bilen og herefter kører på kundebesøg, da kørslen alene er erhvervsmæssigt begrundet.

Spørgsmål 17

SKAT indstiller, at der svares ja til, at spørger har fradragsret for moms af anskaffelse af specialindrettede køretøjer, hvis medarbejderne kører fra deres private bopæl på kundebesøg, for herefter at køre til selskabets adresse for at hente reservedele til brug for arbejdet og derefter køre på kundebesøg for herefter at returnere til deres private bopæl, da der ikke er nogen grænser for, hvor ofte et specialindrettet køretøj med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton må køre til virksomhedens adresse.    

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.