Dato for udgivelse
21 Jul 2008 14:43
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 Jun 2008 11:03
SKM-nummer
SKM2008.628.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
14. afdeling, B-2314-07
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Ordinær, genoptagelse, delvist, imødekommet, grundlag
Resumé

Sagen drejede sig om, hvorvidt der var grundlag for at genoptage skatteansættelserne for indkomstårene 2002 og 2003 for så vidt angår fradrag for udgifter til flybilletter, mobiltelefon, arbejdstøj, rejse- og opholdsudgifter og for så vidt angår en skønsmæssig forhøjelse af den skattepligtige indkomst.

De omhandlede udgifter relaterede sig til skatteyderens ophold og arbejde på Færøerne.

Landsretten fandt det, på grundlag af erklæringer fra skatteyderens hvervgivere, fakturaer, kontoudtog, samt skatteyderens forklaring, sandsynliggjort, at han havde afholdt udgifter til flybilletter til rejser til Færøerne med henblik på indkomstskabende aktiviteter, og at betingelserne for at genoptage sagen i henhold til skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, på dette punkt var opfyldt. Skatteyderen havde frafaldet et anbringende om genoptagelse for så vidt angår fradrag for udgifter til flybilletter til skatteyderens samlever, en datter og en ansats ægtefælle.

For så vidt vidt angår udgifter til telefon, arbejdstøj og rejse- og opholdsudgifter fandt landsretten, at der ikke var fremkommet oplysninger, der kunne begrunde en ændring af skatteansættelserne.

Den skønsmæssige forhøjelse af skatteyderens indkomst var foretaget uden hensyntagen til samleverens indkomst. Under hensyn til husstandens størrelse, oplysninger i øvrigt om samleverens indkomstforhold samt privatforbruget i tidligere år, fandt landsretten, at skønnet ikke var åbenbart urimeligt eller udøvet på et klart fejlagtigt eller ufuldstændigt grundlag.

Reference(r)
Skatteforvaltningsloven § 26, stk. 2.
Henvisning
Processuelle regler 2008-3 G.1.1

Parter

A
(advokat Per Elander Rasmussen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen)

Afsagt af landsdommerne

Rosenløv, B. O. Jespersen og Hanne Harritz Pedersen (kst.)

Byrettens dom af 24. oktober 2007 (BS 1-331/2007) er anket af A med påstand om, at indstævnte, Skatteministeriet, tilpligtes at genoptage As skatteansættelser for indkomstårene 2002 og 2003.

Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

Sagen drejer sig om, hvorvidt der er grundlag for at genoptage skatteansættelser for så vidt angår fradrag for udgifter til flybilletter, mobiltelefon, arbejdstøj, rejse- og opholdsudgifter og for så vidt angår en skønsmæssig forhøjelse af den skattepligtige indkomst.

Sagen angik oprindelig også spørgsmål om genoptagelse af ansættelserne med hensyn til fradrag for udgifter til varekøb og fremmed arbejde ved opførelse af en carport og fradrag for udgifter til flybilletter til Færøerne til As samlever, datter og en medarbejder, der besøgte en ansats ægtefælle. Dette er under sagens behandling i landsretten frafaldet af A.

Supplerende sagsfremstilling

Landsskatteretten afsagde den 15. november 2006 følgende kendelse i anledning af As klage over skatteankenævnets afgørelse af 8. marts 2006:

"...

Klagen skyldes, at skatteankenævnet har nægtet at genoptage klagerens skatteansættelser for indkomstårene 2002 og 2003 efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 758 af 2. august 2005. Skatteforvaltningen har nægtet klageren fradrag for diverse udgifter til varekøb, fremmed arbejde, arbejdstøj, rejser og mobiltelefon. Forvaltningen har endvidere forhøjet klagerens indkomst for 2003 skønsmæssigt med 160.000 kr.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten stadfæster skatteankenævnets afgørelse om at nægte at genoptage klagerens skatteansættelser for indkomstårene 2002 og 2003.

Møde mv.

Klagerens revisor har haft møde med Landsskatterettens sagsbehandler (forhandling).

Sagens oplysninger

Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren driver selvstændig virksomhed med tømrer- og snedkerforretning. I indkomstårene 2002 og 2003 arbejdede klageren noget af tiden som underentreprenør på Færøerne.

Revisoren har i regnskaberne opgjort resultaterne af klagerens virksomhed som følger

Indkomståret 2002

Omsætning

 

633.032 kr.

Vareforbrug

Varekøb

8.728 kr.

 

Fremmed arbejdskraft

53.872 kr.

 

Færgebilletter

1.076 kr.

 

Flybilletter

46.373 kr.

109.959 kr.

   

523.072 kr.

Lønninger

107.234 kr.

 

Skattefri rejsegodtgørelse

97.000 kr.

 

Sociale omkostninger

1.186 kr.

205.421 kr.

   

317.651 kr.

Omkostninger

Arbejdstøj

2.846 kr.

 

EDB-lønudgift

5.972 kr.

 

Kørsel, 5.080 km á 2,84 kr.

14.427 kr.

 

Kontorartikler

677 kr.

 

Nyanskaffelser u/ 10.500 kr. pr. stk.

2.394 kr.

 

Porto

462 kr.

 

Regnskabsassistance

6.900 kr.

 

Rejseomkostninger

2.506 kr.

 

Repræsentation, 25%

217 kr.

 

Reparation og vedligeholdelse

2.595 kr.

 

Telefon

4.929 kr.

 

Værktøj

 6.473 kr.

 50.402 kr.

Årets overskud

 

267.249 kr.

 

Indkomståret 2003

Omsætning

 

475.480 kr.

Vareforbrug

Varekøb

47.553 kr.

 

Fremmed arbejdskraft

675 kr.

 

Færgebilletter

3.905 kr.

 

Flybilletter

13.472 kr.

 65.605 kr.

 

 

409.875 kr.

Lønninger

76.410 kr.

 

Skattefri rejsegodtgørelse

27.000 kr.

 

Sociale omkostninger

  1.180 kr.

104.590 kr.

   

305.284 kr.

Omkostninger

Autodrift

Brændstof

5.579 kr.

   

Vægtafgift og forsikring

10.605 kr.

   

Vedligeholdelse

   164 kr.

16.348 kr.

 

Arbejdstøj

2.425 kr.

 

EDB-lønudgift

397 kr.

 

Kontorartikler

1.927 kr.

 

Nyanskaffelser u/ 10.500 kr. pr. stk.

2.076 kr.

 

Porto

315 kr.

 

Regnskabsassistance

7.100 kr.

 

Rejseomkostninger

5.890 kr.

 

Personaleudgifter

290 kr.

 

Reparation og vedligeholdelse

1.012 kr.

 

Telefon - privat andel

19.621 kr.

 

Værktøj

      39 kr.

57.444 kr.

   

247.839 kr.

Afskrivninger

Vareautomobil

 

   4.050 kr.

Årets resultat

 

243.789 kr.

For så vist angår klagerens regnskabsmateriale er det oplyst, at der ikke er foretaget daglige bogføringer med afstemning af kassebeholdningen. Det er ved en gennemgang af bilagsmaterialet konstateret, at faktura nr. 1, 9 og 14 ikke er medtaget i den foreliggende bogføring. Klagerens selvangivne privatforbrug er opgjort til 203.730 kr. for indkomståret 2002 og til -28.825 kr. for indkomståret 2003.

...

Skatteforvaltningen har haft klagerens selvangivelse for 2002 til ligningsmæssig behandling, og forvaltningen har foretaget en revisionsmæssig gennemgang af selvangivelsen for 2003. Den 8. februar 2005 traf forvaltningen afgørelser om nægtelse af flere af de selvangivne fradrag samt om skønsmæssig forhøjelse af klagerens indkomst for 2003.

Klagerens revisor anmodede den 14. juli 2005 om genoptagelse af klagerens skatteansættelser for indkomstårene 2002 og 2003. Revisoren havde pga. sygdom ikke været i stand til at passe sit arbejde, herunder (efter anmodning fra skatteforvaltningen) at indsende supplerende materiale. Skatteforvaltningen nægtede ved afgørelse af 26. juli 2005 at genoptage klagerens ansættelser. Den 8. marts 2006 stadfæstede skatteankenævnet forvaltningens afgørelse om at nægte at genoptage klagerens ansættelser for 2002 og 2003.

Skattemyndighedernes afgørelse

Skatteforvaltningen har alene godkendt fradrag for udgifter til ... flybilletter, arbejdstøj og rejser med følgende beløb:

Indkomståret 2002

...

   

Køb af flybilletter er i regnskabet fratrukket med

46.373 kr.

 

Godkendt med

 3.311 kr.

43.062 kr.

 

Køb af arbejdstøj er i regnskabet fratrukket med

2.794 kr.

 

Godkendt med

      0 kr.

2.794 kr.

 

Fradrag for rejseudgifter selvangivet med 135

   

dage á 534 kr. - 4.600 kr.

67.490 kr.

 

Godkendt med

        0 kr.

67.490 kr.

 

Indkomståret 2003

...

Køb af flybilletter er i regnskabet fratrukket med

13.472 kr.

 

Godkendt med

        0 kr.

13.472 kr.

 

Mobiltelefonsamtaler er i regnskabet fratrukket

med

22.653 kr.

 

Godkendt skønsmæssigt

 5.000 kr.

17.653 kr.

 

Køb af arbejdstøj er i regnskabet fratrukket med

2.424 kr.

 

Godkendt med

      0 kr.

2.424 kr.

 

Skønsmæssig forhøjelse

 

160.000 kr.

 

Øv. lønmodtagerudgifter er i regnskabet

   

fratrukket med

93.796 kr.

 

Godkendt med

        0 kr.

93.796 kr.

Skatteforvaltningens begrundelse for ikke at godkende de omhandlede fradrag efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, er som følger:

...

Ad flybilletter

Indkomståret 2002

Der blev i 2002 afholdt følgende udgifter til flybilletter

Bilag 95, flyrejse 28. oktober 2002

4.815 kr.

Bilag 96, Atlantic Airways

8.120 kr.

Bilag 97, Maersk Air

6.916 kr.

Bilag 139, Maersk Air

23.211 kr.

Bilag 95 fra Maersk Air angår en flyrejse fra Billund til Færøerne (retur) den 28. oktober 2002 købt til klagerens samlever DT og datter CT. Endvidere deltog NK, der var ansat i klagerens virksomhed. NK besøgte sin mand på Færøerne.

Det er forvaltningens opfattelse, at udgiften til flyrejsen må anses for en privatudgift, der ikke er fradragsberettiget.

For så vidt angår bilag 96, 97 og 139 er dokumentation for køb af flybilletterne ikke fremlagt. Der er endvidere ikke fremlagt kontoudtog eller lignende, der kan dokumentere, at udgiften til køb af flybilletter er afholdt af klageren. Der er alene fremlagt "passenger ticket", som ikke er behørig dokumentation.

Indkomståret 2003

 

Den samlede udgift til flybilletter er opgjort til 13.472 kr.

Bilag 4, Maersk Air, følgeseddel og passengen receipt

2.445 kr.

Bilag 5, Maersk Air, passenger receipt

2.483 kr.

Bilag 59, Atlantic Airways, passenger receipt

2.580 kr.

Bilag 148, DSB - togbilletter

904 kr.

Bilag 149, Atlantic Airway, passenger receipt

2.485 kr.

Bilag 149, Atlantic Airways, passenger receipt

 2.575 kr.

I alt

13.472 kr.

Dokumentation for køb af flybilletter er ikke fremlagt. Der er endvidere ikke fremlagt kontoudtog fra bank eller anden form for kvittering, der kan godtgøre at klageren har afholdt udgiften. Der er alene fremlagt "passenger ticket", som ikke er behørig dokumentation.

Ad telefon - TDC mobil

Indkomståret 2003

Bilag 102 vedrører udgift til TDC mobil på 11.132 kr. De fremlagte bilag (side 2 ud af i alt 19 sider) er ikke tilstrækkelig dokumentation for til at få, fradrag for udgiften.

Bilag 117 vedrører udgift til TDC mobil på 7.563 kr. Der er tale om 264 samtaler modtaget på Færøerne fra Danmark samt 313 opkald fra Færøerne. Det fremlagte bilag er ikke tilstrækkelig dokumentation til at få fradrag for udgiften.

Bilag 142 vedrører udgift til TDC mobil på 4.480 kr. Der er tale om 122 samtaler modtaget på Færøerne fra Danmark samt 114 opkald fra Færøerne. Det fremlagte bilag er ikke tilstrækkelig dokumentation til at få fradrag.

Skatteforvaltningen har skønsmæssigt ansat erhvervsmæssige mobilsamtaler til- og fra Færøerne samt mobilsamtaler i Danmark til 5.000 kr. i mangel af dokumentation. Øvrige samtaler til- og fra Færøerne er anset for private samtaler. Såfremt der fremlægges samtalespecifikationer for samtaler til- og fra Færøerne, der dokumenterer den erhvervsmæssige tilknytning, kan det foretagne skøn ændres i overensstemmelse med specifikationerne.

Ad arbejdstøj

Indkomstårene 2002 og 2003

Der er i indkomstårene 2002 og 2003 afholdt i alt 2.794 kr. og 2.424 kr. til arbejdstøj. Beløbene kan specificeres som følger:

3. juli 2002, bilag 53, G1 Maskiner, 1 overall, 1 jakke

550 kr.

23. september 2002, bilag 55, G1 Maskiner, 1 overall

339 kr.

4. september 2002, bilag 58, G2 Trælast, 1 benklæder

269 kr.

8. december 2002, bilag 125, G1 Maskiner, 2 overall, 1 pilotjakke

1.157 kr.

19. december 2002, bilag 126, G1 Maskiner, jakke

  479 kr.

I alt

2.794 kr.

 

8. maj 2003, bilag 21, G1 Maskiner, benklæder

311 kr.

8. september 2003, bilag 132, G1 Maskiner, sikkerhedstræsko

543 kr.

8. december 2003, bilag 140, G1 Maskiner, 1 pilotjakke

599 kr.

8. december 2003, G1 Maskiner, 1 støvler

  971 kr.

I alt

2.424 kr.

Forvaltningen har henvist til ligningsvejledningen, afsnit A.F.1.19, hvoraf det fremgår at arbejdstøj er en privat udgift, idet den afholdte udgift svarer til sparet hjemmeforbrug på almindeligt tøj. Der er ikke påvist merudgifter til anskaffelses af arbejdstøj. Det fremgår videre af ligningsvejledningen, at beklædningsudgifter i almindelighed er en privat udgift og dermed indkomstopgørelsen uvedkommende, også i det omfang der er tale om decideret arbejdstøj.

Ad skønsmæssig forhøjelse

Indkomståret 2003

Skatteforvaltningen har ikke anset regnskabsmaterialet egnet som grundlag for en nøjagtig indkomstopgørelse, idet der ikke er foretaget daglig bogføring med afstemning af kassebeholdning. Der er endvidere (på trods af opfordring) ikke fremlagt kontoudtog fra pengeinstitutter.

Forvaltningen har herefter gjort gældende, at klagerens selvangivne indkomst sammenholdt med formuebevægelserne ikke giver plads til et acceptabelt privatforbrug. Forvaltningen har således beregnet privatforbruget for 2003 til -28.825 kr., hvilket ikke er acceptabelt. Under henvisning til det negative privatforbrug samt privatforbruget for tidligere år (privatforbruget for 2002 var på 203.730 kr.) har forvaltningen forhøjet klagerens indkomst skønsmæssigt med 200.000 kr., inklusive moms på 40.000 kr.

Det er endelig bemærket, at en nummerkontrol af de fremlagte fakturaer viser, at faktura nr. 1, 9 og 14 mangler/ ikke er medtaget i den foreliggende bogføring.

Ad rejse- og opholdsudgifter

Indkomstårene 2002 og 2003

Forvaltningen har bemærket, at selvstændigt erhvervsdrivende kan fratrække dokumenterede, faktiske merudgifter til kost, småfornødenheder og/eller logi på rejser i deres personlige indkomst.

Selvstændig erhvervsdrivende kan i stedet vælge at foretage fradrag for rejseudgifter (i den personlige indkomst) uden dokumentation for beløbene. Fradrag for udokumenterede rejseudgifter tages med de standardsatser, der gælder for lønmodtagere i de samme erhverv og på de samme betingelser. Der henvises til foranstående om udbetalte rejsegodtgørelser til medarbejdere.

Forvaltningen har imidlertid ikke godkendt det af klageren opgjorte fradrag for rejser, idet klageren ikke har fremlagt opgørelse af rejsedage, ligesom det ikke er sandsynliggjort, at de afholdte udgifter til ophold og fortæring på Færøerne er betalt af klageren.

Skatteankenævnet har ved kendelse af 8. marts 2006 nægtet at genoptage klagerens skatteansættelser for indkomstårene 2002 og 2003, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at klageren ikke har fremsendt den dokumentation, som skatteforvaltningen under sagens behandling har anmodet om samt at klageren ikke har dokumenteret eller sandsynliggjort, at de foretagne skatteansættelser er forkerte.

Klagerens påstand og argumenter

Revisoren har over for Landsskatteretten nedlagt påstand om, at klagerens skatteansættelser for indkomstårene 2002 og 2003 skal genoptages og foretages som selvangivet. Klagerens skatteansættelser for 2002 og 2003 skal herefter nedsættes med følgende beløb:

Indkomståret 2002

...

Ikke godkendte flybilletter

43.062 kr.

Ikke godkendt arbejdstøj

2.794 kr.

Ikke godkendte rejseudgifter

67.490 kr.

 

Indkomståret 2003

...

Ikke godkendte flybilletter

13.472 kr.

Ikke godkendt mobiltelefon

17.653 kr.

Ikke godkendt arbejdstøj

2.424 kr.

Skønsmæssig forhøjelse

160.000 kr.

Ikke godkendte rejseudgifter

93.796 kr.

Revisoren har til støtte for påstanden fremført følgende bemærkninger til de enkelte punkter

...

Ad flybilletter

Klageren var i 2002 og 2003 underentreprenør på Færøerne. Klagerens kone og datter samt en medarbejder (NK) var på Færøerne for at ordne forholdene for klageren og de 3 andre medarbejdere, der skulle sove i skurvogne. NK var ansat i klagerens virksomhed og skulle tillige besøge sin mand på Færøerne.

Ad arbejdstøj

Der er tale om udgifter til sikkerhedssko og blåt håndværkersæt/tøj til klageren og de 3 medarbejdere. Arbejdstøjet blev udleveret til medarbejderne ifølge overenskomst.

Ad mobiltelefon

Udgifterne til mobiltelefon er forholdsvis store, da en del af klagerens omsætning er tjent på Færøerne. Skattemyndighedernes skøn om, at alene 5.000 kr. angår erhvervsmæssige telefonsamtaler er helt forkert. Det er i denne forbindelse bemærket, at minutsatsen fra Færøerne er ca. 7-8 kr.

Klageren har/havde to mobiltelefoner: En telefon til erhvervsmæssige samtaler og en anden telefon til private samtaler.

Ad rejseudgifter (udlæggerpenge)

En del af klagerens omsætning er tjent på Færøerne, og en del af omsætningen er tjent i Syddanmark. Det er revisorens opfattelse, at såvel en arbejdsgiver som en lønmodtager har ret til udefradrag ifølge ligningsvejledningen.

Revisoren har opgjort de beløbsmæssige påstande som følger:

"...

Indkomståret 2002

 

Den reviderede liste for rejsedage viser 132 dage med overnatning
samt 14 ud- og hjemrejsedage.

 
 

Der er fratrukket 135 dage á 534 kr.

72.090 kr.

- fast fradrag  

 4.600 kr.

 

67.490 kr.

 

Af udedagene har 114 dage været på Færøerne, hvilket egentlig
berettiger til fradrag for eksport. Dette fradrag er ikke taget.

 
 

Indkomståret 2003

 

De reviderede lister for rejsedage viser 157 dage med overnatning
samt 18 ud- og hjemrejsedage.

 
 

Der er fratrukket 162 dage á 553 kr.

89.586 kr.

Eksport 162 dage á 55 kr.

 8.910 kr.

 

98.486 kr.

-fast fradrag

 4.700 kr.

 

93.796 kr.

..."

Klageren har under sagens behandling i Landsskatteretten udarbejdet en håndskrevet liste over de 132 og 157 dage med overnatning. Det er gjort gældende, at der til grundlag for listen forefindes en kalender.

Ad skønsmæssig forhøielse

Revisoren har opgjort klagerens privatforbrug for indkomstårene 2002 og 2003 til henholdsvis 294.257 kr. og 188.224 kr. Der er ifølge revisoren intet grundlag er for skønsmæssige forhøjelser, da familiens beregnede privatforbrug for begge år er høje.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 758 af 2. august 2005, at en skattepligtig, der ønsker at få ændret sin skatteansættelse senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb skal fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen.

Klagerens revisor anmodede den 14. juli 2005 om genoptagelse af klagerens skatteansættelser for indkomstårene 2002 og 2003. Skatteforvaltningen nægtede ved afgørelse af 26. juli 2005 at genoptage klagerens ansættelser. Den 8. marts 2006 stadfæstede skatteankenævnet forvaltningens afgørelse om at nægte at genoptage klagerens ansættelser for 2002 og 2003.

Landsskatteretten finder, at det af revisoren fremførte ikke giver tilstrækkeligt grundlag for at pålægge skatteankenævnet at genoptage sagen med henblik på fornyet prøvelse. Retten har herved henset til, at der ikke foreligger nye oplysninger af betydning for sagens afgørelse, ligesom en fornyet prøvelse på det foreliggende grundlag ikke kan antages at føre til et ændret resultat. Retten kan i det hele tilslutte sig skatteforvaltningens afgørelse og begrundelse.

..."

A har i forbindelse med retssagen fremlagt kontoudtog, hvoraf det fremgår, at der på As konto nr. ... i F1-Bank er afholdt udgifter til navnlig luftfartsselskaber på følgende tidspunkter og med følgende hele beløb:

"...

For 2002

 

02.08

Flogfelag Føroya

2.370 kr.

09.09

Lufthavn

306 kr.

24.09

Dk94220 Maersk Air

330 kr.

24.09

Dk 06060 Maersk Air

2.203 kr.

24.09

Dk 06070 Maersk Air

2.203 kr.

24.09

Dk06080 Maersk Air

2.203 kr.

30.09

Dkttno 94220

330 kr.

30.09

Maersk Air

229 kr.

30.09

Dkttno06060

2.203 kr.

30.09

Dkttno06070

2.203 kr.

30.09

Dkttno06080

2.203 kr.

30.09

Dk 42450 Maersk Air

2.203 kr.

30.09

Dk 42460 Maersk Air

2.203 kr.

30.09

Dk 42470 Maersk Air

180 kr.

02.10

Dk50920 Maersk Air

4.643 kr.

07.11

Dk 80730 Maersk Air

1.690 kr.

07.11

Dk 80730 Maersk Air

1.690 kr.

08.11

Dk 02584 Flogfelag Føroya

1.675 kr.

21.11

Dk 02642 Flogfelag Føroya

11.215 kr.

02.12

Dk 74178 Airport

615 kr.

02.12

Dk 29537 Lufthavns

98 kr.

16.12

Dk 02742 Flogfelag Føroya

1.825 kr.

17.12.

Lufthavn

     420 kr.

I alt

 

45.240 kr.

 

For 2003

14.01

Dk 63750 Maersk Air

2.483 kr.

23.01

Dk 02844 Flogfelag Føroya

2.580 kr.

24.01

Dk Lufthavn

206 kr.

28.02

Dk 01644 Smyril-line

2.840 kr.

06.03

Dk 08216 Smyril-line4

66 kr.

15.07

Dk 08960 Maersk Air

3.533 kr.

15.07

Dk 08970 Maersk Air

315 kr.

06.08

Dk 00923 Atlantic Airways p

2.705 kr.

16.09

Dk 130 Lufthavn.

226 kr.

03.10

Dk03366 Atlantic Airways P/f

240 kr.

14.10

Dk03282 Atlantic Airways P/f

3.390 kr.

15.10

Dk03933 Atlantic Airways P/f

420 kr.

14.11

Dk 01515 Atlantic Airways p

157 kr.

17.11

Dk 05595 Atlantic Airways p

375 kr.

16.12

Fi/giro3.

    540 kr.

I alt

 

23.476 kr.

..."

A har under sagen fremlagt flere "passenger ticket"/flybilletter. Der er herunder bl.a. fremlagt "passenger ticket" af 2. august 2002 og 22. januar 2003 til A opgjort til henholdsvis 2.370 kr. og 2.580 kr. samt "passenger ticket" af 7. juni 2002 og 5. juli 2002 til A opgjort til henholdsvis 5.025 kr. og 3.095 kr.

Det fremgår endvidere af kontoudtogene, at der er hævet beløb i Føroya Sparikassi P/F henholdsvis Føroya Banki P/F på følgende tidspunkter og med følgende beløb:

2002

 

18.06

1.000 kr.

26.06

2.000 kr.

10.07

1.000 kr.

16.07

1.000 kr.

23.07

1.000 kr.

24.07

1.000 kr.

31.07

1.000 kr.

05.08

1.000 kr.

06.09

2.000 kr.

17.09

1.000 kr.

24.09

1.000 kr.

24.09

500 kr.

02.10

1.000 kr.

08.10

2.000 kr.

22.10

1.000 kr.

05.11

2.000 kr.

12.11

2.000 kr.

21.11

1.000 kr.

17.12

2.000 kr.

 

2003

 

14.01

1.000 kr.

18.02

1.000 kr.

24.02

1.000 kr.

25.02

1.000 kr.

16.07

1.000 kr.

29.07

1.000 kr.

01.08

2.000 kr.

04.08

2.000 kr.

05.08

500 kr.

01.09

2.000 kr.

02.09

1.000 kr.

01.10

1.000 kr.

06.10

500 kr.

15.10

2.000 kr.

04.11

2.000 kr.

18.12

500 kr.

Ved breve af 14. august 2007 har henholdsvis G3 Byg ved LL og SM bekræftet, at A i 2002 og 2003 har udført underentrepriser for dem på Færøerne. Det drejer sig om entrepriser på opførelse af en lagerhal for et islandsk rederi, G4, hvor A ifølge erklæringen fra LL har isoleret hallen m.m. Entrepriserne angik endvidere byggeri af G5 og G6, hvor A ifølge SMs erklæring monterede stål- og sinusplader m.m.

A har for disse arbejder til SM faktureret for montage af hal på Færøerne udført den 7.-16. juni 2002, 17.-30. juni 2002, 5.- 21. juli 2002 og 22. juli - 3. august 2002 samt den 22., 23., 28. og 29. august 2002. Til samme har A faktureret for diverse opgaver fra mangels liste på "G7" udført den 11.- 22. februar 2003 og for montage på "G6" for perioderne den 28. juni - 13. juli 2003, 14. - 22. juli 2003, 30. juli - 4. august 2003, 25. august - 7. september 2003 og 13. oktober - 13. november 2003. En sammentælling af fakturabeløbene viser, at A for disse arbejder har faktureret for over 450.000 kr.

Endvidere har A til LL, G3 Byg ApS, den 25. september 2002 faktureret 20.000 kr. med tillæg af moms for a conto rejser til Færøerne vedrørende G4 samt faktureret for arbejde udført på Færøerne fra den 5.- 26. september 2002. A har til samme i oktober/november 2002 tre gange faktureret a conto for arbejder for fire personer vedrørende G4. En sammentælling af fakturabeløbene viser, at A for disse arbejder har faktureret for over 400.000 kr.

Der er under sagen fremlagt fakturaer og samtalespecifikationer fra TDC med opgørelser over samtaler til og fra As mobiltelefon. Det fremgår af specifikationerne bl.a., at der har været adskillige opkald til og fra Færøerne i tiden den 16. november - 15. december 2002 og den 9. januar - 27. februar 2003 og 30. juni - 31. august 2003. A har foretaget en fordeling mellem samtaler, der har erhvervsmæssig tilknytning, og de samtaler, der er af privat karakter.

As samlever, DT, har ifølge årsopgørelse for 2003 haft en skattepligtig indkomst på 148.754 kr., hvoraf der er indeholdt 40.450 kr. i A-skat. Hun har ifølge en håndskreven opgørelse i 2003 modtaget i alt 54.580 kr. i børnepenge for husstandens tre børn. Husstanden har i samme år ligeledes ifølge en håndskreven opgørelse haft faste udgifter på 65.771 kr.

For landsretten er der fremlagt en udskrift af retsbogen for 1. april 2004 fra skifteretten, hvoraf fremgår, at selskabet G3 Byg ApS denne dato blev tvangsopløst uden ejer af aktiver, jf. konkurslovens § 143. I en e-mail af 21. april 2008 har advokatfuldmægtig JJ oplyst, at A var på den klientliste, som selskabets revisor havde udfærdiget, med et krav på 31.297,50 kr.

Forklaringer

Der er for landsretten afgivet supplerende partsforklaring af A, der har forklaret i det væsentlige som for byretten.

A har yderligere forklaret bl.a., at det hovedsageligt var ham selv, der udførte arbejdet på de pågældende underentrepriser på Færøerne. Han fakturerede LL, G3 Byg ApS, 20.000 kr. med tillæg af moms for á conto rejse til Færøerne, idet han havde medbragt selskabets materialer til Færøerne. Grunden til, at denne faktura blev momsbelagt, er, at prisen relaterer sig til udført transportarbejde. Da G3 Byg ApS standsede betalingerne, skyldte selskabet ham for en måneds arbejde. Mange af flybilletterne er bortkommet. Han og hans husstand havde få midler til privatforbrug i 2003. Således fik han 30.000 kr. udbetalt i for meget betalt skat for 2002, hvilket beløb indgik i rådighedsbeløbet. Beløbet er senere tilbagebetalt. Han har ikke kunnet fremskaffe alle telefonoplysninger om sin mobiltelefon fra TDC, hvorfor de opgjorte perioder for telefonsamtaler ikke er udtryk for, at han ikke har haft telefonsamtaler på andre tidspunkter til og fra Færøerne.

Procedure

Parterne har i det væsentlige gentaget deres procedurer for byretten med de ændringer, som følger af, at A i landsretten har frafaldet anbringender om genoptagelse af skatteansættelser for så vidt angår fradrag for udgifter til opførelse af carport og udgifter til flybilletter til As samlever, datter og en ansats ægtefælle.

A har under sagens behandling i landsretten yderligere gjort gældende, at skatteforvaltningen ved sin beregning af privatforbruget i 2003 også burde have taget højde for, at han det år dels modtog 30.000 kr. tilbage i skat, dels havde tab på debitorer.

Skatteministeriet har under hovedforhandlingen for landsretten ikke bestridt, at der ved beregningen af privatforbruget i 2003 skal tages hensyn til husstandens samlede indkomst. Det er imidlertid fortsat ministeriets opfattelse, at der ikke er grundlag for at genoptage skatteansættelsen om den skønsmæssige forhøjelse, idet privatforbruget til trods for samleverens indkomst ifølge ministeriet stadig er usandsynligt lavt.

Landsrettens begrundelse og resultat

As skatteansættelser for indkomstårene 2002 og 2003 kan genoptages, såfremt der er fremlagt oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde en ændring af ansættelserne, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2.

Fradrag for udgifter til flybilletter

Skatteforvaltningen har i afgørelserne af 2. februar 2005 som begrundelse for alene at godkende fradrag for køb af flybilletter med 3.311 kr. i indkomståret 2002 og for ikke at godkende fradrag for flybilletter i indkomståret 2003 anført, at der ikke var fremlagt dokumentation for køb af billetter, og at der ikke var fremlagt kontoudtog eller lignende, der kunne dokumentere, at udgiften til køb af flybilletter var afholdt af A. Der blev henvist til, at der alene var fremlagt "passenger ticket".

Landsretten lægger efter bevisførelsen, herunder erklæringerne fra LL og SM, og de fremlagte fakturaer samt afgivne forklaringer, til grund, at A har udført underentrepriser på Færøerne adskillige gange i tiden fra juni til december 2002 samt i januar og februar 2003 og fra juni til december 2003, og at en væsentlig del af indtjeningen i de pågældende indkomstår relaterer sig til disse arbejder.

A har ved sagens behandling i retten fremlagt kontoudtog, hvoraf fremgår, at han navnlig til luftfartsselskaber har betalt over 40.000 kr. i indkomståret 2002 og over 20.000 kr. i indkomståret 2003. De enkelte hævninger på kontoen er i flere tilfælde sket omkring de tidspunkter, hvor det er oplyst, at underentrepriserne er startet eller afsluttet.

På den baggrund finder landsretten det sandsynliggjort, at A har afholdt udgifter til flybilletter til rejser til Færøerne med henblik på indkomstskabende aktiviteter i 2002 og 2003. Det må som følge heraf antages, at sagen ville have fået et andet udfald for så vidt angår fradrag for disse udgifter, hvis dokumentationen havde foreligget ved skatteforvaltningens oprindelige stillingtagen til sagen.

Herefter er betingelserne i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, for at genoptage sagen med hensyn til fradrag for udgifter til flybilletter i indkomstårene 2002 og 2003 opfyldt.

Fradrag for telefonudgifter

A har anvendt sine mobiltelefoner erhvervsmæssigt og privat. Han har derfor bevisbyrden for, hvilken del af samtalerne der vedrører virksomheden, og hvilke der er private.

For indkomståret 2003 har A selvangivet et fradrag på 22.653 kr. for telefonsamtaler, der har med virksomheden at gøre. Skatteforvaltningen har skønsmæssigt godkendt et fradrag på 5.000 kr.

Landsretten finder, at der ikke er fremkommet oplysninger, der giver grundlag for at ændre skatteforvaltningens skønsmæssigt godkendte fradrag. At A efter eget skøn har fremhævet de samtaler, der efter hans opfattelse ikke har erhvervsmæssig tilknytning, kan ikke føre til andet resultat.

Der er herefter ikke grundlag for at genoptage skatteansættelserne for så vidt angår fradrag for telefonudgifter.

Arbejdstøj

Forudsætningen for at opnå fradrag for udgifter til arbejdstøj er, at det dokumenteres, at udgifterne er merudgifter, der er nødvendige for indkomsterhvervelsen.

Der er ikke fremkommet oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde en ændring af skatteforvaltningens afgørelse om ikke at tillade fradrag for udgifter til arbejdstøj. Betingelsen for at genoptage skatteansættelserne for så vidt angår fradrag for disse udgifter er således ikke opfyldt.

Fradrag for rejse- og opholdsudgifter

Sammenholdes de af A håndskrevne opgjorte rejsedage dels med datoerne for, hvornår de pågældende entrepriser ifølge fakturaerne er udført, dels med tidspunkterne for, hvornår A ifølge kontoudtogene har hævet beløb fra pengeinstitutter på Færøerne, findes det sandsynliggjort, at A har haft flere af de rejsedage, han har anført at have haft.

Landsretten finder imidlertid, at der ikke er fremkommet nye oplysninger, der sandsynliggør, at udgifter til ophold og fortæring på Færøerne er betalt af A. At der er hævet beløb i færøske pengeinstitutter kan ikke i sig selv antages at udgøre tilstrækkelig dokumentation.

Der er herefter ikke grundlag for at genoptage skatteansættelserne for så vidt angår fradrag for udgifter til rejse og ophold i indkomstårene 2002 og 2003.

Skønsmæssig forhøjelse

Der er enighed om, at der ved privatforbrugsberegningen skal tages hensyn til husstandens samlede indkomst. Det er ubestridt, at skatteforvaltningen ved beregningen af privatforbruget ikke har taget hensyn til As samlevers indkomst. Henset til husstandens størrelse og det i øvrigt oplyste om samleverens indkomstforhold finder landsretten, at privatforbruget stadig er usandsynligt lavt. Der er ikke fremkommet oplysninger, der giver grundlag for at anfægte skatteforvaltningens tilsidesættelse af regnskabsmaterialet. Der er som følge heraf ikke belæg for at antage, at skatteforvaltningen vil ændre afgørelsen om, at der skal foretages en skønsmæssig forhøjelse af As indkomst for indkomståret 2003.

Størrelsen af den skønsmæssige forhøjelse er sket på baggrund af As privatforbrug i tidligere år, og skønnet kan derfor ikke anses for åbenbart urimeligt, ligesom det ikke kan anses udøvet på et klart fejlagtigt eller ufuldstændigt grundlag.

Der er herefter ikke fremkommet oplysninger, der sandsynliggør, at en genoptagelse vil medføre en ændring af ansættelsen. Betingelsen for at genoptage skatteansættelsen for så vidt angår den skønsmæssige forhøjelse af indkomst er således ikke opfyldt.

Efter det ovenfor anførte tager landsretten As påstand om, at Skatteministeriet tilpligtes at genoptage hans selvangivelser for indkomstårene 2002 og 2003, til følge for så vidt angår fradrag for udgifter til flybilletter.

I øvrigt tages Skatteministeriets frifindelsespåstand til følge.

Under hensyn til sagens udfald og forløb skal parterne hver især bære egne udgifter til advokatbistand for såvel byretten som landsretten. Udgifter til bevisførelse, ekstrakter, materialesamlinger og retsafgift i begge retter skal deles lige. A og Skatteministeriet har i den forbindelse opgjort udgifterne hertil til henholdsvis 16.953,80 kr. og 2.306,25. Herefter skal Skatteministeriet til A betale 7.323,75 kr.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes med den ændring, at Skatteministeriet tilpligtes at genoptage As skatteansættelser for indkomstårene 2002 og 2003 for så vidt angår spørgsmål om fradrag for udgifter til flybilletter.

I sagsomkostninger skal Skatteministeriet inden 14 dage betale 7.323,75 kr. til A.