Dato for udgivelse
01 Jul 2008 13:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 Jun 2008 10:49
SKM-nummer
SKM2008.602.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-089139
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Skattefri, fusion, grænseoverskridende, selskabsbeskatning
Resumé

Sagen vedrørte anmodning om bindende svar, hvorefter Skatterådet blev forespurgt om, det kunne bekræftes, at den i sagen beskrevne påtænkte skattefrie grænseoverskridende fusion mellem det danske selskab A A/S, som det ophørende selskab, og dette selskabs udenlandske moderselskab B, som det fortsættende selskab, kunne gennemføres skattefrit efter fusionsskattelovens regler, såfremt den ville blive gennemført på den beskrevne måde. Aktiviteten i A A/S påtænktes fortsat uændret efter fusionen, men skulle videreføres som en filial af B. Skatterådet besvarede bekræftende hertil. Endvidere blev Skatterådet spurgt om det kunne bekræftes, at samtlige aktiver og passiver tilhørende det danske ophørende selskab A A/S kunne anses for at forblive i Danmark, således at aktiverne og passiverne ville blive knyttet til det udenlandske moderselskabs danske filial. Skatterådet besvarede ligeledes bekræftende hertil.

Hjemmel
08-062184
Reference(r)

Fusionsskatteloven § 15, stk. 4
Fusionsskatteloven § 8

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-2 S.D.1
Spørgsmål
  1. Kan Skatterådet bekræfte, at den nedenfor beskrevne påtænkte skattefrie grænseoverskridende fusion mellem det danske selskab A A/S, som det ophørende selskab, og dette selskabs moderselskab B, som det fortsættende selskab, kan gennemføres skattefrit efter fusionsskattelovens regler, såfremt den gennemføres på den beskrevne måde?
  2. Kan Skatterådet bekræfte, at samtlige aktiver og passiver tilhørende det danske ophørende selskab A A/S  kan anses for at forblive i Danmark, således at aktiverne og passiverne knyttes til det udenlandske moderselskabs danske filial?

Svar

  1. Ja.
  2. Ja, se dog SKATs besvarelse og begrundelse.
Beskrivelse af de faktiske forhold

A A/S i Danmark er et 100 %-ejet datterselskab af selskabet B, som er hjemmehørende i et EU-land (X-land). Såvel det danske som det udenlandske selskabs virksomhed består i forskning, udvikling og konstruktion af X- og Y-produkter. Selskaberne arbejder tæt sammen og har i en vis udstrækning samme ledelse. Selskaberne i koncernen har arbejdet i en grænseoverskridende organisation, hvor selskaberne i X-land, Danmark og koncernens selskab i C-land på tværs af landegrænser er opdelt i forretningsområder og fælles gruppefunktioner.

Selskabet er licensudbyder og serviceudbyder af X- og Y-produkter. Selskabets hovedaktivitet er licensgivning og service, idet langt den største del af produktionen foregår hos eksterne licenstagere.

Med anmodningen om bindende svar er vedlagt selskabets seneste årsrapport. I årsrapporten er givet yderligere oplysninger om selskabets aktivitet.

A A/S ejer væsentlige immaterielle aktiver, der knytter sig til design, produktion og anvendelse af X-produkter, som er grundlaget for selskabets licenskontrakter. Licenskontrakterne er basis for både den hidtidige og fremtidige licensindtægt, som indtægtsføres i Danmark. De immaterielle aktiver fremgår ikke af balancen, idet udviklingsomkostningerne til de nuværende X-produkter er udgiftsført over de seneste mange år.

A A/S's og B's virksomhed vedrører således X- og Y-produkter. Virksomheden med X-produkter hører udelukkende til i A A/S, mens virksomheden vedrørende Y-produkter hører til i begge selskaber, fortrinsvis dog til B, jf. nærmere nedenfor.

X-produkter

Al udvikling af X-produkter i koncernen foregår i Danmark. I år 19xx blev det besluttet, at al udvikling af X-produkter skulle ske i Danmark, mens udvikling af Y-produktteknologi skulle ske i moderselskabets hjemland. Denne beslutning er ikke ændret siden da.

I 19xx var der stadig nogen egenproduktion i Danmark. I midten af 19xx'erne blev det besluttet, at det ikke var rentabelt at fortsætte produktionen af X-produkter i Danmark. En vis egenproduktion af X-produkter blev dog bibeholdt i Danmark, mens en væsentlig del er blevet fremstillet på licens hos en række eksterne producenter. Licensgivning indenfor X-produkter er i dag en vigtig del af den danske forretning.

Licensforretningen er typisk baseret på X-årige licenskontrakter med eksterne parter, som angiver rettigheder og pligter i henhold til aftalen. Licenstagerne har ret til at producere X-produkter efter A A/S's design, som er et resultat af A A/S's produktudvikling på området. A A/S udarbejder de nødvendige tegninger, tekniske specifikationer, supporterer produktionen hos licenstagerne med egne ingeniører og producerer visse dele.

Y-produkter

Opdelingen af ansvarsområder mellem X-land og Danmark i 19xx har haft betydning for Y-produkter. I 19xx'erne udviklede og introducerede det danske selskab Y-produkter. I dag produceres disse Y-produkter fortsat, men ingen Y-produkter  bliver egenproduceret i Danmark. Al produktion og salg foregår via eksterne licenstagere.

Alle licenskontrakter med eksterne producenter vedrørende produktion af Y- produkter  er indgået mellem B og de eksterne licenstagere. B står for opkrævningen af licensindtægten. Som følge af at det var A A/S, der stod for udviklingen af Y-produkter, overføres licensindtægterne efterfølgende 100 % til A A/S.

I midten af 19xx'erne blev den første af nogle nye Y-produkter introduceret på markedet.

De nye produkter er udviklet af moderselskabet. Inden introduktionen på markedet blev der indgået en samarbejdsaftale mellem moderselskabet og datterselskabet, som fordelte funktioner og risici. Samarbejdsaftalen definerer således de opgaver, A A/S skal løse og har ansvaret for.

Aflønningen af A A/S for de opgaver, som selskabet har ansvaret for, sker ved deling af licensindtægten fra eksterne licenstagere på de pågældende produkttyper samt en rabat på licensbetalingen til B i forhold til eksterne licenstagere, når A A/S egenproducerer Y-produkter.

Den primære aflønning af A A/S for ovenstående opgaver og ansvar vedrørende Y-produkter sker ved, at A A/S tildeles X % af den eksterne licens, som B modtager fra eksterne licenstagere.

Derudover afregner A A/S kun X% i licens beregnet som gennemsnittet af standardsatsen for alle eksterne licenstagere til B, som ejer af rettighederne til de nye produkter, når selskabet egenproducerer og sælger de pågældende produkter.

Derudover findes en aftale mellem B og A A/S vedrørende et Y-produkt, som oprindeligt er udviklet af B. Dette produkt er efterfølgende videreudviklet af A A/S. Aftalen indebærer, at licensindtægterne fra de eksterne licenstagere for dette produkt deles med X% til B og X% til A A/S som følge af den fælles udvikling af produktet.

Oplysninger om den påtænkte disposition

Spørgers repræsentant har oplyst, at A A/S ønskes fusioneret med sit moderselskabved en grænseoverskridende skattefri fusion. Fusionen vil blive gennemført med den 1. april 2008 som fusionsdato. Fra fusionsdatoen vil det udenlandske selskab drive virksomhed via et fast driftssted i Danmark, idet A A/S' hidtidige virksomhed i Danmark vil blive videreført i Danmark gennem den i forbindelse med fusionen oprettede filial af det fortsættende moderselskab, jf. registreringskravet i aktieselskabslovens § 147.

Der er i forbindelse med anmodning om bindende svar vedlagt udkast til fusionsplanen.

Der er tale om fusion af et dansk aktieselskab med det udenlandske moderselskab beliggende i X-land. Fusionen gennemføres selskabsretligt efter reglerne om grænseoverskridende fusion i aktieselskabslovens kapitel 15 a. Fusionen påtænkes vedtaget i juli 2008.

Skattemæssigt ønskes fusionen gennemført efter fusionsskattelovens § 15, stk. 4, der omhandler skattefri fusion mellem to selskaber beliggende i forskellige lande med det danske selskab som det ophørende selskab. Der kan ifølge denne bestemmelse opnås succession for aktiver og passiver, der ved fusionen bliver knyttet til det udenlandske selskabs faste driftssted eller faste ejendom i Danmark. For aktiver og passiver, der ved fusionen måtte forlade Danmark, er der ingen succession. Sådanne aktiver og passiver undergives derfor afståelsesbeskatning.

Der ydes intet vederlag i den påtænkte fusion, da der er tale om en direkte lodret fusion af et helejet datterselskab med sit moderselskab.

Alle aktiver og passiver i det danske selskab vil forblive i Danmark. De eksisterende produktionsenheder i Danmark opretholdes, ligesom forskning og udvikling opretholdes i det nuværende omfang, herunder A A/S' nuværende rolle i forhold til Y-produkter. Der vil således ikke være ændringer i de funktioner og risici, som A A/S hidtil har varetaget. Selskabets virksomhed kan naturligvis ændre og udvikle sig over tid, men dette vil i så fald ikke være en del af fusionen, men en del af den naturlige udvikling i virksomheden.

Efter fusionen vil alle afdelingerne i Danmark fortsætte uændret i forhold til situationen før fusionen. Den viden og know-how, der er opbygget i Danmark, forbliver i Danmark og alle medarbejderne fortsætter i uændret omfang uafhængig af den planlagte fusion.

I forbindelse med fusionen vil der blive gennemført følgende tiltag for at sikre den samme aflønning af aktiviteterne i Danmark som tidligere.

Alle licenskontrakter indenfor X-produkter er i dag indgået mellem den danske juridiske enhed og en ekstern producerende part. I forbindelse med fusionen ophører det danske selskab med at bestå, hvorfor der er udarbejdet et tillæg til samtlige licensaftaler, som sætter den i forbindelse med fusionen oprettede danske filial af B i det ophørende danske selskabs sted. Dette skal forstås således, at det også fremover alene er den danske enhed (filial), der kan indgå bindende licensaftaler for så vidt angår X- produkter. Al henvendelse fra licenstagerne vedrørende X-produkter skal fortsat ske til den danske filial, idet alle rettigheder og pligter forbliver i Danmark efter fusionen.

Den nye danske filial af det fusionerede selskab indtræder i enhver henseende i eksisterende og fremtidige kontraktlige forhold på samme måde som det nuværende A A/S. Al indkomst, der genereres i forbindelse med licensforretningen for X-produkter, vil således i fremtiden tilfalde den danske filial og indgå i den danske indkomstopgørelse for filialen.

Fusionen ændrer ikke på den nuværende fordeling af funktioner og risici vedrørende Y-produkter. Aktiviteten fortsætter uændret i filialen i forhold til før fusionen, og filialen vil blive aflønnet efter samme transfer pricing set-up som tidligere. Det indebærer, at den fulde licensindtægt fra eksterne licenstagere vedrørende bestemte Y-produkter, X % af licensindtægten fra eksterne licenstagere vedrørende andre Y-produkter og X % af licensindtægten fra eksterne licenstagere vedrørende andre igen Y-produkter vil blive allokeret til filialen og indgå i den danske indkomstopgørelse.

Den egenproduktion af de Y-produkter, hvor A A/S hidtil har fungeret som licenstager, opretholdes uændret. Filialen vil derfor fortsat indregne licens i den danske indkomstopgørelse svarende til X % af standardlicens for alle eksterne licenstagere.

Da B inden fusionen er licensgiver i alle licenskontrakter vedrørende Y-produkter, vil der i forbindelse med fusionen ikke ske overdragelse af kunder mv. fra A A/S til B.

Samtlige medarbejdere i det danske selskab overføres til den i forbindelse med fusionen oprettede filial af det fusionerede selskab på i øvrigt uændrede ansættelsesbetingelser med samme arbejdssted som før fusionen.

I forbindelse med fusionen vil det fusionerede selskab gennem den i forbindelse med fusionen oprettede danske filial indtræde i kontrakter og aftaler med det ophørende danske selskabs kontraktparter. Såfremt det vurderes påkrævet, vil der blive udarbejdet tillæg til eksisterende aftaler, der formelt beskriver denne ændring af kontraktforholdet fra A A/S til den nye filial. Den i forbindelse med fusionen oprettede danske filial af det fortsættende selskab vil således træde i det ophørende danske selskabs sted i enhver henseende, hvilket følger af den nu indførte nationale lovgivning i henholdsvis X-land og Danmark, jf. for Danmarks vedkommende aktieselskabslovens § 137 stk. 2 jf. § 134h sammenholdt med registreringskravet i aktieselskabslovens § 147.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Ad spørgsmål 1

Fusionen kan efter spørgers repræsentants opfattelse gennemføres som skattefri efter fusionsskattelovens § 15, stk. 4, jf. lovens kapitel 1.

Betingelserne for at gennemføre en skattefri fusion efter kapitel 1 er, at kravene til:

  • Fusionsvederlag
  • Fusionsdato
  • Indsendelse af dokumenter

opfyldes.

Fusionsvederlag

Som nævnt ovenfor ydes der ikke vederlag i fusionen. Dette er i overensstemmelse med fusionsskattelovens § 2, stk. 2. Efter denne bestemmelse skal der ikke ydes vederlag, når der er tale om direkte lodret fusion.

Fusionsdato

Fusionsdatoen bliver den 1. april 2008.

Ifølge fusionsskattelovens § 5 skal fusionsdatoen være den første dag i det modtagende selskabs regnskabsår. Det modtagende selskab har kalenderårsregnskab. Fusionen gennemføres således ikke på den første dag i det modtagende selskabs regnskabsår. Der har imidlertid dannet sig den praksis, at fusionsskattelovens krav til fusionsdato ikke gælder, når det modtagende selskab er et udenlandsk selskab. Bestemmelsen gælder alene, når det modtagende selskab er et dansk selskab. Repræsentanten har herom henvist til en afgørelse om en anden skattefri grænseoverskridende fusion, hvor det danske selskab var det ophørende selskab. Det drejer sig om afgørelsen offentliggjort i SKM2007.820.SR. Her udtalte Skatterådet følgende:

"Da reglerne i fusionsskattelovens § 5 alene har betydning i relation til danske selskaber, er det SKATs opfattelse, at fusionen også i den her foreliggende situation kan gennemføres skattefrit, selvom fusionsdatoen i X-land ikke er sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår."

På tilsvarende vis må den i den foreliggende sag påtænkte fusion kunne gennemføres som skattefri, selvom fusionsdatoen ikke er sammenfaldende med den første dag i det modtagende selskabs regnskabsår.

Repræsentanten har videre anført, at der således stiles efter en fusionsdato den 1. april 2008, der bliver fusionsdatoen i begge lande.

Fusionen vil medføre, at den hidtil i selskabsform drevne virksomhed i Danmark efter fusionen vil blive drevet som et fast driftssted. B's filial i Danmark vil blive registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest på det tidspunkt, hvor fusionens gennemførelse registreres i Danmark med sletning af A A/S til følge. Filialen kan ikke registreres med en startdato tilbage i tid, men vil få startdato på registreringsdatoen. Regnskabsmæssigt vil den danske virksomhed blive indregnet i det modtagende selskabs regnskab fra fusionsdatoen den 1. april 2008, idet fusionen har regnskabsmæssig virkning fra denne dato. Skattemæssigt vil fusionsdatoen også blive den 1. april 2008, idet A A/S beskattes af virksomheden i perioden fra den 1. januar til den 31. marts 2008, hvorefter filialen bliver beskattet i Danmark fra fusionsdatoen den 1. april 2008.

Indsendelse af dokumenter

De endelige selskabsretlige dokumenter vedrørende fusionen vil blive indsendt til SKAT senest 1 måned efter vedtagelsen af fusionen, idet ophævelsen af fusionsskattelovens § 6, stk. 1 om indsendelse af selskabsretlige dokumenter efter en fusion, hvis lovforslaget vedtages i den foreliggende form, først vil have virkning for fusioner med fusionsdato den 1. juli 2008 eller senere.

Ad spørgsmål 2

Som det fremgår af ovenstående sagsfremstilling vil den danske virksomhed ikke ændre sig som følge af fusionen. Den juridiske form for virksomheden ændrer sig fra at være et selskab til at være en filial, men bortset herfra opretholdes virksomheden i Danmark i uændret omfang. Dette sikres på den ovenfor omtalte måde ved at indgå tillæg til licenskontrakter, ansættelsesaftaler m.v. På denne baggrund er det repræsentantens opfattelse, at samtlige A A/S's aktiver og passiver, herunder de immaterielle aktiver, forbliver under dansk beskatning og ikke forlader landet i forbindelse med fusionen. Der kan derfor ikke indtræde afståelsesbeskatning for nogen aktiver eller passiver i forbindelse med den påtænkte fusion.

Det bemærkes, at den danske virksomhed selvsagt som led i en almindelig forretningsmæssig udvikling vil kunne ændre sig over tid. Dette vil være tilfældet, uanset om selskabet drives i selskabsform eller som en filial. Sådanne evt. ændringer vil imidlertid ikke være en del af den påtænkte fusion men netop et led i den sædvanlige forretningsudvikling.

SKATs indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1

SKAT, Center for Store Selskaber, Koncernbeskatningskontoret bemærker, at det fremgår af fusionsskattelovens § 15, stk. 4, at reglerne i fusionsskattelovens kapitel 1 finder anvendelse, når et selskab, der er hjemmehørende i Danmark, ophører ved fusion med et udenlandsk selskab, og såvel det indskydende som det modtagende selskab er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i artikel 3 i direktiv 90/434/EØF.

Eftersom det indskydende og det modtagende selskab er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i artikel 3 i direktiv 90/434/EØF, og når henset til SKATs besvarelse af spørgsmål 2, finder SKAT, at den beskrevne påtænkte grænseoverskridende fusion mellem det danske selskab A A/S, som det ophørende selskab, og dette selskabs moderselskab B, som det fortsættende selskab, kan gennemføres skattefrit efter fusionsskattelovens regler.

SKAT bemærker herved yderligere, at det følger af fusionsskattelovens § 5, at datoen for den åbningsstatus, der udarbejdes for det modtagende selskab i forbindelse med fusionen i skattemæssig henseende skal anses for fusionsdato, og at det er en betingelse for anvendelsen af reglerne i denne lov, at fusionsdatoen er sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår.

Efter det af repræsentanten oplyste, påtænkes den skattemæssige fusionsdato i Danmark som udgangspunkt at blive 1. april 2008, ligesom fusionsdatoen i X-land bliver den 1. april 2008. Det modtagende selskab har kalenderårsregnskab.

Det er derfor et spørgsmål, om betingelsen i fusionsskattelovens § 5 er opfyldt, når fusionsdatoen i X-land afviger fra skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår.

SKAT har i en sag offentliggjort som SKM2005.459.SKAT, behandlet en lignende problemstilling. Et dansk moderselskab ejede samtlige aktier i to tyske datterselskaber. Moderselskabet ansøgte SKAT om tilladelse til skattefri fusion af de to tyske datterselskaber med det ene datterselskab som det modtagende selskab. Selskaberne ønskede at gennemføre fusionen med virkning fra den 1. juli 2005. Dette kunne lade sig gøre efter de tyske regler, selvom begge selskaber havde kalenderårsregnskab, og fusionsdatoen således ikke var sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår, som det er påkrævet for fusion af danske selskaber efter den danske fusionsskattelov § 5. SKAT udtalte, at reglerne i fusionsskattelovens § 5 alene har betydning i relation til danske selskaber, hvorimod bestemmelsen ikke har betydning i relation til udenlandske fusionerende selskaber, der ikke er skattepligtige til Danmark. Det var derfor SKATs opfattelse, at der var tale om mindre afvigelser i forhold til en dansk fusionsprocedure, og at den påtænkte fusion derfor havde væsentlig lighed med en fusion efter danske regler, således at det ansøgte kunne imødekommes.

Da reglerne i fusionsskattelovens § 5 alene har betydning i relation til danske selskaber, er det SKATs opfattelse, at fusionen også i den her foreliggende situation kan gennemføres skattefrit, selvom fusionsdatoen i X-land ikke er sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmålet besvares med et "ja".

Ad spørgsmål 2

SKAT, Center for Store Selskaber, Koncernbeskatningskontoret bemærker, at det følger af fusionsskattelovens § 15, stk. 4, at for så vidt de aktiver og passiver, der forbliver under dansk beskatning, overdrages disse med succession i forbindelse med fusionen.

Fusionsskattelovens § 8, stk. 1-4 finder dog alene anvendelse på de af det indskydende selskabs aktiver og passiver mv., der som følge af fusionen er knyttet til det modtagende selskabs faste driftssted eller faste ejendom her i landet. Fortjeneste og tab på andre aktiver og passiver beskattes efter reglerne i selskabsskattelovens § 5.

SKAT har tidligere givet tilladelse til en grænseoverskridende fusion i henhold til fusionsskattelovens § 15, stk. 4 i en sag, offentliggjort som SKM2006.79.SKAT, hvorefter et dansk selskab fusionerede med søsterselskaber i Norge, Finland og Sverige. Selskaberne var alle ejet af et svensk holdingselskab. Ved fusionen omdannedes det svenske modtagende selskab til SE-selskab med hjemsted i Sverige. Tilladelsen til fusion blev således givet med forbehold om, at tilladelsen til fusion alene omfattede de aktiver og passiver, som forblev under dansk beskatning. For øvrige aktiver og passiver skulle der ske beskatning i henhold til selskabsskattelovens § 5.

Der er i nærværende anmodning om bindende svar fremlagt balancer for det indskydende selskab pr. 31. marts 2008 og for den kommende danske filial pr. 31. marts 2008. Det er i sagen oplyst, at samtlige aktiver og passiver i det indskydende selskab efter fusionen vil være at genfinde i den danske filial.

Endvidere er det oplyst, at der vil blive udarbejdet et tillæg til samtlige de licensaftaler, som er indgået af det danske selskab A A/S. Med tillæggene sættes den i forbindelse med fusionen oprettede danske filial af B i det ophørende danske selskabs sted, ligesom det i fusionsplanen pkt. 8 om "fusionens konsekvenser for medarbejderne" er fastsat, at alle det overtagne selskabs driftssteder opretholdes uændret og videreføres som udenlandske driftssteder for det overtagende selskab i Danmark efter fusionens ikrafttrædelse, og at fusionen ikke fører til nogen ændringer af den driftsmæssige struktur og den driftsmæssige organisation på driftsstederne i Danmark.

Under hensyn hertil, og idet SKAT lægger de af forespørgers repræsentant meddelte oplysninger til grund, hvorefter rettigheder og pligter, herunder særligt vedrørende licenskontrakter, samt i øvrigt eksisterende immaterielle rettigheder, efter det oplyste vil blive overført til den efter fusionen etablerede danske filial af B, finder SKAT, at aktiver og passiver tilhørende det danske ophørende selskab A A/S kan anses for at forblive i Danmark, således at aktiverne og passiverne knyttes til B's danske filial.

Det er herved under hensyn til besvarelsen af spørgsmål 1 om fusionsdatoen forudsat, at samtlige aktiver og passiver i det indskydende selskab, A A/S, pr. fusionsdatoen således forudsættes at kunne genfindes i den danske filial efter fusionen.

SKAT bemærker videre, at for selskaber m.v., der ikke er fuldt skattepligtige til Danmark, anvendes princippet om fast driftssted til at bestemme omfanget af den erhvervsindkomst, som er omfattet af begrænset skattepligt til Danmark.

Erhvervsindkomst som ikke kan henføres til et fast driftssted i Danmark, er ikke omfattet af begrænset skattepligt i medfør af selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a.

Den danske filial af B vil være omfattet af selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a, idet den vil udøve erhverv med fast driftssted her i landet.

Det bemærkes i den forbindelse, at anparterne i  E ApS efter SKATs opfattelse ikke kan indgå som aktiver i den danske filial af selskabet i X-land, jf. SEL § 2, stk. 1, litra a. Anparter i E ApS kan ikke anses for at være aktier i et selskab, hvis formål det er at fremme aktionærernes fælles erhvervsmæssige interesser gennem deres deltagelse som aftagere, leverandører eller på anden lignende måde som led i den skattepligtiges erhvervsmæssige virksomhed her i landet, hvorfor disse anparter ikke kan knyttes til det faste driftssted.

Idet anparterne ikke kan knyttes til det faste driftssted sker der ikke succession efter fusionsskatteloven, og eventuel avance/tab skal beskattes efter selskabsskattelovens § 5 og efter aktieavancebeskatningslovens regler.

SKAT indstiller på den baggrund, at spørgsmålet besvares med et "ja", dog med bemærkning om, at for så vidt angår anparterne i E ApS kan disse ikke knyttes til det faste driftssted.

Det skal endelig bemærkes, at SKAT ved besvarelsen herved ikke har taget stilling til, om den beskrevne fordeling af licensindtægterne vedr. Y-produkter, der sker mellem B og A A/S, fremover filialen, er i overensstemmelse med armslængdeprincippet.

Såfremt ligningen (og en evt. efterfølgende prøvelse heraf) medfører, at der skal fastlægges en anden fordeling af licensindtægterne, vil denne fordeling være gældende for A A/S henholdsvis filialen. En ændret fordeling, der alene sker med begrundelse i en konkret vurdering ud fra armslængdeprincippet, og således ikke angår substantiel allokering af delelementer af licensrettigheder, vil derimod ikke påvirke fusionen, der fortsat vil være en skattefri fusion, ligesom en sådan ændret fordeling ikke vil være udtryk for, at der er afstået aktiver ved fusionen med beskatning heraf til følge.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, jf. SFL § 25, stk. 1.