Dato for udgivelse
25 jun 2008 13:46
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 jun 2008 13:31
SKM-nummer
SKM2008.571.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-092601
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning + Ekspropriation
Emneord
Ekspropriation
Resumé
Skatterådet bekræftede, at salget af en ejendom til Kommunen vil være skattefrit i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 11.
Hjemmel

08-040558

Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 11
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-2 E.J.2.8
Spørgsmål

Vil beløbet modtaget i forbindelse med afståelse af en ejendom beliggende A være skattefrit for spørgeren i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 11?

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Det er oplyst, at spørgeren den 22. februar 2008 solgt sin ejendom, beliggende A, til kommunen.

Repræsentanten har oplyst, at salget er sket på ekspropriationslignende vilkår, idet kommunen har hjemmel til at ekspropriere, såfremt der ikke indgås en frivillig aftale.

Det er oplyst, at der i årene 1992-1993 i Kommunes regi blev gennemført separat kloakering af byen.

Spildvandet blev ved gravitation ført til renseanlægget i B mens regnvandet blev udledt til C uden forsinkelse, dvs. uden bassin.

Efterfølgende gjorde Amtet i bemærkningerne til spildevandsplanen opmærksom på, at der manglede en udledningstilladelse og at en tilladelse ville blive betinget af en reduktion af den udledte vandmængde via et bassin.

I 2006 blev derfor påbegyndt planlægning af et bassinanlæg og selve anlægsarbejdet blev færdiggjort i slutningen 2007.

Forinden var der ført forhandlinger med ejeren af ejendommen om køb af det nødvendige areal, i alt ca. 3300 m2.

Ved mødet den 19. december 2007 traf Byrådet beslutning om ekspropriation til fordel for bassinanlægget. Lovgrundlaget er Miljøbeskyttelseslovens kap. 8.

Tilladelse til etablering af regnvandsbassinet på den eksisterende udledning er meddelt af Kommunens miljøafdeling med skrivelse af 30. oktober 2007. Tilladelsen er meddelt i medfør af Miljøbeskyttelsesloven § 28.

Bassinet ejes og drives af Kommunens forsyningsafdeling.

Repræsentanten har fremlagt kopi af beslutning fra Kommunes Byråd, truffet på mødet den 19. december 2007.

"Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om ekspropriation i forbindelse med arealerhvervelse til anlæg af et regnvandsbassin [...].

Konsekvenser - Økonomi og personale

Byrådet har ved mødet den 31. oktober meddelt anlægsbevilling til projektet.

Afledte virkninger for andre politiske udvalg

Ingen bemærkninger.

Sagens indhold

Der har været afholdt forhandling med lodsejeren, hvor blev drøftet projektets udformning og jordkøb.

Der blev her opnået enighed om bassinanlæggets udformning og placering samt om en beløbsmæssig ramme for arealerhvervelsen.

Af hensyn til afklaring af de skattemæssige konsekvenser i forbindelse med afregning af købesummen er det imidlertid nødvendigt, at der foreligger en byrådsbeslutning om ekspropriation.

Endvidere anbefaler lodsejerens konsulent, at der indhentes et bindende skattesvar.

Kommunikation

Underretning til lodsejeren om eventuel ekspropriationsbeslutning.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik og Forsyningsudvalget anbefaler Byrådet, at der træffes beslutning om ekspropriation til fordel for bassinanlægget [...].

Beslutning fra Teknik- og Forsyningsudvalget den 10. december 2007

Indstilles til Byrådet til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 17. december 2007

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Byrådet den 19. december 2007

Godkendt."

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Repræsentanten er af den opfattelse, at afståelse af ejendommen til kommunen er omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 11, og derfor skattefri.

SKATs indstilling og begrundelse

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næring, skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven.

Dette gælder dog ikke fortjeneste, der er indvundet ved modtagelse af en erstatningssum i anledning af ekspropriation. Denne fortjeneste er skattefri efter § 11, 1. pkt., i ejendomsavancebeskatningsloven. Reglen om skattefritagelse gælder efter lovens § 11, 2. pkt., også for fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen.

Det er ved en Højesteretsdom TfS1995.575.HD fastslået, at det efter sammenhængen med ejendomsbeskatningslovens § 11, 1. pkt., må være en betingelse for anvendelse af ejendomsavancebeskatningslovens § 11, 2. pkt., at det på aftaletidspunktet må påregnes, at dispositionen vil blive gennemtvunget ved ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke bliver indgået, jf. SKM2006.438.SKAT og Ligningsvejledningen 2008-2, afsnit E.J.2.8.

Betingelserne for, at fortjeneste ved indgåelse af en frivillig aftale om afståelse af en fast ejendom (et jordareal) er omfattet af skattefritagelsesbestemmelsen, er herefter:

  1. Der skal på aftaletidspunktet være ekspropriationshjemmel i lovgivningen til det pågældende formål.
  2. På aftaletidspunktet må det kunne påregnes, at ekspropriation vil ske i mangel af frivillig aftale, dvs. at den eksproprierende myndighed skal udvise vilje til at ekspropriere. Der skal foreligge ekspropriationsrealitet.

Det er oplyst, at ekspropriationen er foretaget med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven. Miljøbeskyttelseslovens indeholder i kapital 8 følgende bestemmelse vedr. ekspropriation:

"§ 58. Kommunalbestyrelsen kan i nødvendigt omfang træffe afgørelse om ekspropriation til fordel for spildevandsanlæg og offentligt ejede affaldsbehandlings- og deponeringsanlæg, jf. dog stk. 2, når der er meddelt tilladelse til anlægget.

Stk. 2. Godkendelses- henholdsvis tilsynsmyndigheden kan i nødvendigt omfang træffe afgørelse om ekspropriation til fordel for anlæg for deponering af affald, der skal etablere moniteringsboringer med henblik på grundvandsmonitering eller foretage prøveboringer, jf. § 41 e, stk. 5.

Stk. 3. Ved ekspropriation kan der

1) erhverves ejendomsret til arealer, bygninger og indretninger, der er fast knyttet til arealer eller bygninger, samt tilbehør hertil,

2) endeligt eller midlertidigt pålægges indskrænkninger i ejerens rådighed eller erhverves ret til at udøve en særlig råden over faste ejendomme og

3) endeligt eller midlertidigt ske erhvervelse eller ophævelse af eller foretages begrænsninger i brugsrettigheder, servitutrettigheder samt andre rettigheder over faste ejendomme.

Stk. 4. Til fordel for private spildevandsanlæg kan der dog kun ved ekspropriation foretages foranstaltninger som anført i stk. 3, nr. 2 og 3.

Stk. 5. Til fordel for offentlige affaldsbehandlings- og deponeringsanlæg kan der kun ved ekspropriation foretages foranstaltninger som anført i stk. 3, nr. 1, jf. dog stk. 2.

§ 60. Ved ekspropriationens gennemførelse finder bestemmelserne i lov om offentlige veje § 45 og §§ 47-49 tilsvarende anvendelse."

SKAT må således konstatere, at Miljøbeskyttelseslovens § 58 indeholder hjemmel til at foretage ekspropriation, såfremt dette vil vise sig at være nødvendigt. Dette indebærer, at den første af de angivne betingelser for skattefritagelse er opfyldt.

Under henvisning til, at ekspropriation er et meget alvorligt indgreb, kræves det yderligere, for at der kan foreligge en ekspropriationssituation, at kommunalbestyrelsen, efter at ekspropriationshjemlen er blevet skabt, også har truffet en beslutning om at ville gennemføre en ekspropriation af den pågældende ejendom, hvis frivillig aftale ikke opnås. Dette blev fastslået i SKM2007.26.SR.

Kompetencen kan ikke delegeres fra kommunalbestyrelsen. Folketingets Ombudsmand har tilkendegivet, at et så væsentligt skridt som beslutning om ekspropriation bør træffes af selve kommunalbestyrelsen FOB 72.92 jf. 74.23. Denne henstilling har Indenrigsministeriet gjort til en forskrift SKR nr. 167 af 15. juli 1974, der stadig er gældende.

SKAT bemærker, at repræsentanten har fremlagt kopi af beslutning af 19. december 2007 fra Byrådet. Det fremgår af indstillingen, at Byrådet har accepteret at ekspropriere arealet.SKAT anser derefter den anden betingelse for opfyldt.

I konsekvens heraf indstiller SKAT, at spørgsmålet besvares bekræftende.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.