Dato for udgivelse
23 jun 2008 10:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 jun 2008 13:51
SKM-nummer
SKM2008.555.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-089499
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Moms - Forsikring - Momsfritagelse
Resumé
Skatterådet har truffet afgørelse om, at forsikringsydelser leveret i forbindelse med opbevaring af navlestrengsblod i en stamcellebank må anses for selvstændige, momsfritagne ydelser i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 10.
Hjemmel

08-053440

Lovbekendtgørelse nr. 966 af 14. oktober 2005
Reference(r)
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 10
Henvisning
Momsvejledning 2008-2 D.11.10

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at den (forsikrings)ydelse, som spørger leverer til sine kunder - i form af en sygdomsforsikring - er at anse som "forsikringsvirksomhed", der er momsfritaget i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 10?
  2. Kan Skatterådet bekræfte, at den (forsikrings)ydelse, som spørger leverer til sin kunder - i form af en insolvensforsikring - er at anse som "forsikringsvirksomhed", der er momsfritaget i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 10?
  3. Er det et krav for at ovennævnte forsikringer kan anses for omfattet af momsfritagelsen, at spørger i de til kunderne fremsendte fakturaer opgør forsikringsafgiften for hver forsikringstype for sig?

Svar

  1. Ja
  2. Ja
  3. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er en privatejet stamcellebank, der opbevarer nedfrosne navlestrengsstamceller for private. Virksomheden er certificeret af Lægemiddelstyrelsen.

Navlestrengsstamceller udtages i umiddelbar forlængelse af en fødsel, analyseres og nedfryses. Herefter opbevares de nedfrosne stamceller hos spørger med henblik på nuværende og eventuel fremtidig sygdomsbehandling. Stamcellerne opbevares i fryseposer med to kamre på henholdsvis 20 ml og 5 ml. Opbevaringen sker i henhold til vævslovens forskrifter og procedurer.

En aftale om opbevaring af stamcellerne hos spørger indgås for 1 år eller længere tid ad gangen. Opbevaringsaftalerne forlænges automatisk ved kundens indbetaling af den årlige opbevaringsafgift.

Hvis en livstruende sygdom opstår og behovet for anvendelse af stamcellerne bliver aktuelt, kan stamcellerne klargøres til forsendelse over hele jorden i flydende nitrogen inden for 12 timer.

Spørger har på vegne sine kunder tegnet en 50 års forsikring, der dækker kundens risici ved spørgers konkurs og dermed sikring af samtlige nedfrosne stamcelleportioner. Forsikringen er tegnet af spørger som en kollektiv forsikring med angivelse i policen af kunderne, som de forsikrede. Når en kunde således indgår aftale med spørger om langtidsopbevaring af de nedfrosne stamceller, optages kundens navn på listen over de forsikrede, som forsikringspolicen dækker. Forsikringen er obligatorisk for kunderne i forbindelse med indgåelse af aftale om opbevaring af stamcellerne. Forsikringsafgiften opkræves i forbindelse med den årlige opbevaringsafgift ved barnets fødselsdag. Der er således tale om bagudrettet betaling.

I tilfælde af insolvens/konkurs overtager forsikringen spørger, og indestår herefter for spørgers fortsatte drift i hele forsikringsperioden.

Spørger har tillige på vegne sine kunder tegnet en sygdomsforsikring hos et forsikringsselskab. Denne Forsikring dækker kundens omkostninger på indtil 150.000 kr., såfremt en stamcellebehandling med anvendelse af de nedfrosne stamceller måtte vise sig nødvendig. De dækkede omkostninger vedrører udgifterne til temperatursikret forsendelse af stamcellerne, rejse- og opholdsudgifter for hele familien samt økonomisk hjælp til behandling på privathospital overalt i verden.

Forsikringen indbefatter stamcellebehandling af mere end 100 potentielt livstruende sygdomme.

I lighed med insolvensforsikringen er sygdomsforsikringen tegnet af spørger, som en kollektiv forsikring med angivelse i policen af kunderne, som de forsikrede. Når en kunde således indgår aftale med spørger om langtidsopbevaring af de nedfrosne stamceller, omfattes kunden automatisk af forsikringen og kundens navn optages på listen over de forsikrede, som forsikringspolicen dækker. Forsikringen er obligatorisk for kunderne i forbindelse med indgåelse af aftale om opbevaring af stamcellerne. Forsikringsafgiften opkræves i forbindelse med den årlige opbevaringsafgift ved barnets fødselsdag. Der er således tale om bagudrettet betaling.

Forsikringsafgiften for henholdsvis insolvensforsikringen og sygdomsforsikringen opkræves som et samlet beløb.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger har bemærket, at der med begrebet "forsikringsvirksomhed" i henhold til momsloven skal forstås ydelser, hvis afgørende kendemærke er, at de består i mod vederlag at dække bestemte risici i overensstemmelse med vilkår fastsat i en forsikringspolice, jf. TfS 1996, 118.

EF-domstolen har i en række sager udtalt sig tilsvarende om begrebet "forsikringstransaktion", jf. eksempelvis C-349/96, Card Protection Plan. Sagen vedrørte et selskab, der ved tegning af en forsikring hos et forsikringsselskab havde opnået en bloc-dækning vedrørende erstatning til kortkunder, hvis kreditkort var blevet stjålet eller var bortkommet. I forsikringspolicen var angivet CPP's kunder, som de forsikrede. Når en kortindehaver blev kunde hos CPP, blev den pågældendes navn optaget på listen over de forsikrede, som policen dækkede. CPP betalte forskudsvis præmier til forsikringsselskabet i begyndelsen af det år, for hvilket policen var tegnet. Alle nødvendige tilpasninger skete ved årets udgang på grundlag af antallet af kunder, som havde tilsluttet sig eller forladt ordningen i den pågældende periode. Sagen vedrørte blandt andet spørgsmålet om, hvorvidt den ydelse, som CPP tilbød sine kunder udgjorde en forsikringstransaktion i 6. momsdirektivs artikel 13, punkt B, litra a)'s forstand.

EF-domstolen udtalte følgende i præmis 17 samt 21-25 følgende:

"17. Det bemærkes for det første vedrørende fortolkningen af begrebet »forsikringstransaktioner«, at direktiv 73/239 heller ikke indeholder nogen definition af begrebet forsikring. Som generaladvokaten har anført i punkt 34 i forslaget til afgørelse, er en forsikringstransaktion efter almindelig opfattelse kendetegnet ved, at forsikringsgiveren påtager sig mod betaling af en præmie og i tilfælde af forsikringsbegivenhedens indtræden til den forsikrede at betale den ydelse, der er blevet aftalt ved kontraktens indgåelse.

21. Herefter må det fastslås, at CPP har tegnet en kollektiv forsikring med sine kunder som forsikrede. Dem yder det formedelst vederlag på egne vegne og for egen regning og fuldt ud, for så vidt som der er tale om de i Continentals police omhandlede tjenesteydelser, forsikringsdækning gennem en forsikringsgiver. Hvad angår momsen, præsteres de gensidige ydelser således dels mellem Continental og CPP, dels mellem CPP og dette selskabs kunder, idet den omstændighed, at Continental efter den med CPP indgåede aftale direkte giver CPP's kunder forsikringsdækning er uden betydning i denne henseende.

22. Det bemærkes, at en sådan tjenesteydelse fra CPP's side udgør en forsikringstransaktion som omhandlet i artikel 13, punkt B, litra a). De fritagelser, som er fastsat i sjette direktivs artikel 13, skal ganske vist fortolkes indskrænkende (jf. Stichting Uitvoering Financiële Acties-dommen, a.st., præmis 13). Udtrykket »forsikringstransaktioner« er imidlertid principielt vidt nok til at omfatte præstering af forsikringsdækning gennem en momspligtig person, der ikke selv er forsikringsgiver, men som i forbindelse med en kollektiv forsikring til sine kunder præsterer en sådan dækning ved at benytte ydelser fra en forsikringsgiver, som har påtaget sig at dække den forsikrede risiko.

23. Denne fortolkning støttes af formålet med sjette direktiv, hvorefter forsikringstransaktioner er momsfritaget, mens medlemsstaterne ifølge direktivets artikel 33 kan opretholde eller indføre en afgift på forsikringskontrakter. Såfremt udtrykket »forsikringstransaktioner« kun gælder transaktioner, der udføres af forsikringsgiverne selv, kan den endelige forbruger komme til at betale ikke blot sidstnævnte afgift, men, for så vidt som der er tale om en kollektiv forsikring, også moms. Dette ville være i strid med formålet med fritagelsen ifølge artikel 13, punkt B, litra a).

24. På baggrund af det anførte er det ufornødent at undersøge spørgsmålet, om CPP har udøvet virksomhed som forsikringsformidler som omhandlet i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra a).

25. Det tredje spørgsmål skal derfor besvares med, at sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra a), skal fortolkes således, at en afgiftspligtig person, som ikke er forsikringsgiver, og som i forbindelse med en kollektiv forsikring med ham som forsikringstager til sine kunder som forsikrede, tilvejebringer en forsikringsdækning ved at benytte en forsikringsgiver, som påtager sig den dækkede risiko, udfører en forsikringstransaktion som omhandlet i denne bestemmelse. Udtrykket »forsikring« i denne bestemmelse omfatter assistancevirksomhed af den art, der er omhandlet i bilaget til direktiv 73/239, som affattet ved direktiv 84/641."

Spørger har på baggrund af dommen konkluderet, at et selskab som spørger, der tegner en kollektiv forsikring med selskabet som forsikringstager og selskabets kunder som de forsikrede, udfører en forsikringstransaktion i direktivets forstand.

På baggrund heraf, er det spørgerens opfattelse, at der i relation til såvel insolvensforsikringen som sygdomsforsikringen er tale om forsikringsvirksomhed i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 10, samt at de to forsikringer følgelig er momsfritagne.

Med hensyn til det tredje spørgsmål er det spørgerens opfattelse, at forsikrings-afgiften for begge forsikringstyper kan opgøres som en samlet afgift.

SKATs indstilling og begrundelse

Som anført af spørger er forsikringstransaktioner kendetegnet ved, at forsikringsgiveren påtager sig mod betaling af en præmie og i tilfælde af forsikringsbegivenhedens indtræden til den forsikrede at betale den ydelse, der er blevet aftalt ved kontraktens indgåelse.

EF-domstolen har i sagen C-349/96 (Card Protection Plan) udtalt, at når en momspligtig person, som ikke er forsikringsgiver, i forbindelse med en kollektiv forsikring med ham som forsikringstager til sine kunder som forsikrede, tilvejebringer en forsikringsdækning ved at benytte en forsikringsgiver, som påtager sig den dækkede risiko, så udfører den momspligtige person en forsikringstransaktion som omhandlet i momsfritagelsen.

Det er på denne baggrund SKATs opfattelse, at både spørgers tilvejebringelse af en sygdomsforsikring og en insolvensforsikring til kunderne må anses for moms-fritagne forsikringstransaktioner i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 10.

Det bemærkes, at forsikringstransaktionerne endvidere må anses for selvstændige ydelser, idet ydelserne for den gennemsnitlige forbruger må anses for at udgøre et mål i sig selv, og derved ikke blot et middel til at udnytte spørgerens hovedydelse, som består i opbevaring af nedfrosne navlestrengsstamceller.

Forsikringsydelserne skal derfor momsmæssigt ikke behandles på samme måde som hovedydelsen, der i henhold til gældende retspraksis er momspligtig, jf. SKM2005.486LSR.

Det er endelig SKATs opfattelse, at det ikke er et krav for momsfritagelsen, at spørger foretager en opdeling af de to forsikringsydelser på fakturaerne.

Det indstilles på denne baggrund, at spørgsmål 1 besvares med "ja", at spørgsmål 2 besvares med "ja", samt at spørgsmål 3 besvares med "nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.