Dato for udgivelse
04 Jun 2008 15:46
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Feb 2008 14:24
SKM-nummer
SKM2008.520.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
06-03110
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Afgift + Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Energi og kuldioxid
Emneord
Fradrag for afgift, farvet fyringsolie
Resumé

En virksomhed var ikke berettiget til afgiftsgodtgørelse vedrørende fyringsolie anvendt til rustbeskyttelse af værktøj.

Reference(r)

Mineralolieafgiftsloven § 11, stk. 1, nr. 1

Klagen skyldes, at der ikke er godkendt fradrag for afgift af farvet fyringsolie anvendt til rustbeskyttelse af værktøj.

Landsskatterettens afgørelse

Skattecentrets afgørelse stadfæstes.

Sagens oplysninger

Klageren, der med enkeltmandsvirksomheden B er momsregistreret under branchekode: 31100 - Havfiskeri, driver virksomhed med ålefiskeri.

Klageren fratrak i perioden 1. januar 2003 - 31. december 2005 afgiften af farvet fyringsolie, som efter det oplyste blev anvendt til rustbeskyttelse af værktøj. Dette drejede sig ifølge skattecentrets sagsfremstilling om følgende mængder:

2003: 624 liter - 2004: 654 liter - 2005: 425 liter

Klageren har ved brev af 27. maj 2006 om bortskaffelse af den farvede fyringsolie oplyst:

"Den del af olien, der ikke fordamper, brændes af over knækkede rusepæle og bark fra nye rusepæle samt grene. Afbrændingen finder sted på bålpladsen på areal 1"

Klageren har over for Landsskatteretten præciseret, at fyringsolien anvendt til rustbeskyttelse er medgået til "vedligeholdelse af værktøjer, ankere, jernringe, motorer samt undervognsbehandling af biler". Klageren har endvidere oplyst, at rustbeskyttelsen er sket i form af indsmøring eller nedsænkning.

Skattecentrets afgørelse

Skattecentret har ikke anset klageren for berettiget til afgiftsgodtgørelse vedrørende fyringsolie anvendt til rustbeskyttelse af værktøjer.

Fyringsolie er et farvet olieprodukt, belagt med en specielt lav olieafgiftssats, og som kun må anvendes til fremstilling af varme, jf. mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 1 og § 1, stk. 7.

Der er henvist til farvningsbekendtgørelse nr. 97 af 12. februar 2003, farvningsbekendtgørelse nr. 983 af 18. oktober 2005 samt punktafgiftsvejledningen, afsnit F.1., bilag 2.

Klagerens påstand og argumenter

Klageren har nedlagt påstand om, at han kan fradrage afgiften af fyringsolie anvendt til rustbeskyttelse af værktøjer.

Klageren er bekendt med, at der ikke ydes tilbagebetaling for afgiften af varme og varer, der direkte eller indirekte anvendes til fremstilling af rumvarme og varmt vand.

Klageren er imidlertid ikke bekendt med, at der skulle findes en tilsvarende regel i afgiftslovgivningen om rustbeskyttelse.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Af meddelelse til visse momsregistrerede virksomheder af 9. april 2003 vedrørende "Farvning af gas- og dieselolier og petroleum", offentliggjort som sagsnummer 99703-331-00218, fremgår:

"Hvornår skal der bruges farvede olieprodukter?

  1. Fyringsformål, dvs. til fremstilling af varme (olie, hvoraf der er betalt afgift efter fyringsoliesatsen),
  2. ...
  3. ..."

  Af det næsten enslydende afsnit i Punktafgiftsvejledningen 2007, F.1., bilag 2, fremgår:

  "Der skal anvendes farvede olieprodukter til:

 1. Fyringsformål, dvs. til fremstilling af varme, hvor der er betalt afgift efter fyringsoliesatsen.
 2. ...
 3. ..."
 4. Som sagen er oplyst for Landsskatteretten lægges til grund, at den af klageren anvendte farvede fyringsolie er "olie, hvoraf der er betalt afgift efter fyringsoliesatsen".

  Af Punktafgiftsvejledningen 2007, F.1., bilag 2, fremgår endvidere:

  "Ordningen med afgiftsmærkning/oliefarvning ændrer ikke ved reglerne for godtgørelse af olie- og kuldioxidafgift".

  I den konkrete sag skal godtgørelsesspørgsmålet således behandles efter de almindelige regler i mineralolieafgiftslovens § 11.

  Mineralolielovens § 11, stk. 1, nr. 1, har følgende ordlyd (rettens fremhævning):

  "§ 11. Bortset fra afgiften af benzin kan virksomheder, der er registreret efter merværdiafgiftsloven, få tilbagebetalt afgiften efter denne lov,

   1. af de i virksomheden forbrugte varer og
   2. ..."

   Dette forbrugskriterium må, som en naturlig følge af energiafgiftslovgivningens system og struktur, begrænses til varer (mineralolieprodukter) forbrugt i virksomheden til netop de formål, som de blev indfarvede og afgiftsberigtigede til brug for.

   Dette følger også af mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 7, hvoraf fremgår:

   "Afgiftspligtige varer må ikke uden told- og skatteforvaltningens tilladelse blandes, sælges eller anvendes til andet formål end det, de er afgiftsberigtiget efter, jf. dog stk. 5, 2. pkt."

   En betingelse for at bringe godtgørelsesreglerne i mineralolieafgiftslovens § 11 i anvendelse er således, at den af klageren anvendte farvede fyringsolie, hvoraf der er betalt afgift efter fyringsoliesatsen, er anvendt i klagerens virksomhed til fyringsformål (fremstilling af varme).

   Det til Landsskatteretten påklagede spørgsmål vedrører fyringsolie anvendt til rustbeskyttelse, hvilket formål ligger uden for det, som olien oprindeligt blev indfarvet og afgiftsberigtiget til brug for.

   Der kan derfor ikke opnås afgiftsgodtgørelse for indkøb af farvet fyringsolie til rustbeskyttelse, hvorfor ansættelsen må stadfæstes.