Dato for udgivelse
27 jun 2008 11:07
SKM-nummer
SKM2008.583.DEP
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
2007-78-0711
Dokument type
Kommentar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Fradrag og afskrivninger
Emneord
Konverterbare realkreditlån, kontantomregning, ejendom, afskrivning, kurs
Resumé
Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle i sagen, idet man mener, at det bør afspejle sig i retningslinierne for kontantomregning af overdragelses-summer, at  konverterbare realkreditlån altid kan indfries til kurs 100. Beslutningen indebærer en ændring af retningslinierne for kontantomregning af overdragelsessummer efter ejendomsavancebeskatningsloven og afskrivnings-loven. Endvidere har beslutningen betydning for opgørelse af gevinst og tab på konverterbare realkreditlån efter kursgevinstloven.
Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 4, stk. 2 og 4
Afskrivningsloven § 45, stk. 1
Kursgevinstloven § 26, stk. 4

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-2 E.C.1.2.1
Henvisning

Ligningsvejledningen 2008-2 A.D.2.15.1.1

Skatteministeriet har ved dom af 27. marts 2008 (SKM2008.492.BR) taget bekræftende til genmæle i en sag om kontantomregning af afståelsessummen ved salg af en fast ejendom. Køber overtog som led i betalingen et realkreditlån, der var indestående i ejendommen. Realkreditlånet var et konverterbart obligationslån. Sagen drejede sig om, hvorvidt obligationslånet skulle kontantomregnes på grundlag af de bagvedliggende obligationer, hvis kurs lå over pari, eller om der skulle tages højde for, at obligationslånet kunne indfries til pari. Sidstnævnte ville indebære, at kontantomregningen skulle ske til kurs 100 med tillæg af differencerente frem til næste indfrielsestermin.

Efter ejendomsavancebeskatningsloven omregnes afståelsessummen til kontantværdi ved at lægge den kontante del sammen med kursværdien af overdragne gældsposter på afståelsestidspunktet. I de tilknyttede retningslinier for kontantomregning er for obligationsbaserede lån angivet, at lån i fast ejendom, der er ydet i form af børsnoterede obligationer, ansættes til børskursen på overdragelsestidspunktet. Der sondres ikke mellem konverterbare og inkonverterbare obligationslån. 

Hvor de inkonverterbare obligationslån kun kan indfries ekstraordinært med de bagvedliggende obligationer, kan konverterbare obligationer tillige indfries kontant med et beløb svarende til obligationsrestgælden (indfrielse til pari) eller kontant med et beløb svarende til kursværdien af de bagvedliggende obligationer (kontantindfrielse).

Landskatteretten fandt, at realkreditlånet skulle kontantomregnes til børskursen på overdragelsestidspunktet, uanset at obligationslånet 5 måneder senere kunne indfries til kurs 100. Landsskatterettens kendelse er offentliggjort ved SKM2008.582.LSR.  

Sagen blev indbragt for domstolene, hvor Skatteministeriet besluttede at tage bekræftende til genmæle. Det er Skatteministeriets opfattelse, at Landsskatterettens kendelse var i overensstemmelse med gældende ret. Når man fra ministeriets side alligevel besluttede at tage bekræftende til genmæle, er begrundelsen, at man finder, at det bør afspejle sig i de fastlagte retningsliner for kontantomregning, at konverterbare realkreditlån altid kan indfries til kurs 100.

Skatteministeriets beslutning indebærer en ændring af retningslinierne for kontantomregning af overdragelsessummer. Dette gælder både for kontantomregning efter ejendomsavancebeskatningsloven og efter afskrivningsloven. Ændringen betyder, at obligationsbaserede realkreditlån, der er konverterbare, ved kontantomregning højest kan ansættes til kurs 100 med tillæg af en eventuel differencerente frem til næste indfrielsestermin.  

Skatteministeriets beslutning om at tage bekræftende til genmæle har endvidere betydning for opgørelse af gevinst og tab på konverterbare realkreditlån efter kursgevinstloven. Kursværdien af obligationsrestgælden på overtagelsestidspunktet eller indfrielsestidspunktet kan tilsvarende højest ansættes til kurs 100 med tillæg af en eventuel differencerente frem til næste indfrielsestermin.  

SKAT vil udsende en genoptagelsesmeddelelse og de relevante afsnit i Ligningsvejledningen vil blive uddybet og justeret som følge af dommen.