Dato for udgivelse
30 maj 2008 11:10
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 apr 2008 11:16
SKM-nummer
SKM2008.488.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-064514
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Tilskud, skattepligtigt tilskud
Resumé
Skatterådet fandt, efter en konkret vurdering, at tilskud til udfasning af ældre centralvarmekedler kan anses skattefri.
Hjemmel
08-033259
Reference(r)
Statsskatteloven § 4
Henvisning

Ligningsvejledningen 2008-2 E.K.1.4.

Spørgsmål

Kan et tilskud udbetalt efter "Bekendtgørelse om tilskud til udfasning af mindre centralvarmekedler til fast brændsel" anses for skattefrit?

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Af spørgers anmodning om bindende svar fremgår følgende om faktiske forhold:

  • Udbetaling af tilskud til skrotning af brændekedler har hjemmel i finansloven. (23.27.08 Tilskudsordning vedrørende reduktion af partikeludslip fra brændefyring i private hjem (tekstanmærkning 106) (reservationsbev.) [2133].
  • Ordningen er et led i udmøntningen af en aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om en indsats mod partikelforurening samt borgerrettede miljøinitiativer.
  • Indsatsen omfatter to overordnede spor. Dels tilskud til udvikling og demonstration af teknologier, herunder oprettelse af innovationspartnerskaber, dels tilskud til udfasning af forurenende brændekedler.
  • Formål: Udbetaling af tilskud til skrotning af brændekedler har til formål at fremskynde udfasningen af gamle brændekedler.
  • Indhold: Brændekedler bruges til opvarmning af boliger i tyndtbefolkede områder, hor der ikke er mulighed for tilslutning til fjernvarme eller naturgasnet. Brænde er en billig energikilde og den er tilmed CO2-neutral. Men gamle brændekedler står for en stor del af partikelforureningen i Danmark. De har desuden en lav energiudnyttelse, og kræver derfor mere brænde end nye kedler. Kedlerne ønskes derfor udfaset.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Folketinget ønsker med tilskudsordningen at nedsætte energiforbruget og partikelforureningen fra gamle brændekedler.

Der udbetales dermed penge fra staten for at opnå en miljøeffekt. Hvis der betales skat af tilskuddet udhules miljøeffekten.

Det er den almindelige opfattelse blandt borgere og politikere, at tilskud fra staten bør være skattefri, da der ellers er tale om et bureaukrati, hvor pengene flyttes fra en statskasse til en anden. Puljen til udbetaling af tilskud afgøres af folketinget, og som sådan bør der ikke være noget behov for, at dele af pengene kommer retur til statskassen.

F.eks. er tilskud, der udbetales fra Elsparefonden skattefri. Disse tilskud har, som vores tilskud, det sigte, at gammelt udstyr med et højt energiforbrug bliver udskiftet med nyt, der er mere energieffektivt.

SKATs indstilling og begrundelse

Det påtænkte tilskud til udskiftning af brændekedler er ikke omfattet af skattefriheden i ligningslovens § 7 F, nr. 11, idet tilskuddet ikke udbetales efter den heri nævnte lov 1998-02-25 nr. 129 om statstilskud til produktrettede energibesparelser. Tilskuddet udbetales derimod efter en tekstanmærkning på finansloven og den dertil knyttede bekendtgørelse.

Tilskud er i almindelighed skattepligtige, hvilket fremgår af beskrivelsen herom i Ligningsvejledningens afsnit E.K.1.4., men det fremgår også heraf, at tilskud der fremtræder som en erstatning for et tab, som modtageren er blevet påført, i praksis ikke beskattes medmindre udgiften er fradragsberettiget.

Til belysning af denne praksis henvises til Landsskatterettens afgørelse offentliggjort i LSR 1944.39, hvor Landsskatteretten fandt, at en gårdejer ikke skulle beskattes af en godtgørelse, som han modtog fra elektricitetsværket som kompensation for, at forbindelsen blev inddraget under elektricitetsværkets hovedledning. Landmanden havde ikke haft fradrag for udgiften han i sin tid havde haft ved etablering af en elektricitetsforbindelse.

I ovennævnte afsnit i Ligningsvejledningen er der refereret en lignende situation, hvor der var tale om, at personer der tilsluttede sig et fjernvarmeanlæg inden en vis dato, ville modtage et engangstilskud på 2.400 kr. Ligningsrådet fandt, at beløbet kun skulle beskattes, hvis de pågældende havde fradrag for udgiften, fordi der var tale om en erstatning for de udgifter, der påførtes lodsejerne i forbindelse med omlægningen til fjernvarme.

Nærværende sag adskiller sig på fra ovenstående ved, at det ikke er et krav, at der skal ske udskiftning af en eksisterende funktionsdygtig brændekedel, men at det af hensyn til miljøet vil være hensigtsmæssigt.

Da modtagerne af dette tilskud, der medgår til delvis dækning af udgifter til udskiftning af funktionsdygtige eksisterende anlæg, hverken kan fratrække udgiften til udskiftning af brændekedlen eller afskrive herpå, indstilles det, at Skatterådet, efter en konkret vurdering, svarer ja til spørgsmålet om, hvorvidt tilskud udbetalt efter "Bekendtgørelse om tilskud til udfasning af mindre centralvarmekedler til fast brændsel" kan anses for skattefrit.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.