Dato for udgivelse
26 maj 2008 15:05
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 maj 2008 10:18
SKM-nummer
SKM2008.465.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 11/2007
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger + Virksomheder
Emneord
Kommanditist, 10-mandsprojekt, investeringsejendom, afskrivning, anskaffelsessum
Resumé

De af projektudbyderen afholdte udgifter til advokat og revisor samt udgifterne til markedsundersøgelser, som projektudbyderen havde foretaget, kunne fradrages af projektudbyderen. Men udgifterne kunne ikke fradrages af investorerne (kommanditisterne) i medfør af LL § 8 I og 8 J. For investorerne var der tale om en del af det samlede honorar til projektudbyderen.

Reference(r)

Ligningsloven § 8 I
Ligningsloven § 8 J

Henvisning

Ligningsvejledningen 2008-2 E.A.2.1.4.1

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-2 E.A.2.1.4.2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-4 E.A.2.1.3
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-4 E.A.2.7

Parter

A
(advokat Christian Schow Madsen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli)

Afsagt af højesteretsdommerne

Torben Melchior, Peter Blok, Lene Pagter Kristensen, Jytte Scharling og Vibeke Rønne

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 18. afdeling den 21. december 2006.

Påstande

Appellanten, A, har nedlagt påstand om, at indstævnte Skatteministeriet, skal anerkende, at hans personlige indkomst for indkomståret 1997 nedsættes med 46.200 kr.

A har frafaldet sin subsidiære og sin mere subsidiære påstand.

Skatteministeriet har principalt påstået stadfæstelse, subsidiært stadfæstelse, dog således at Skatteministeriet anerkender, at As skattepligtige indkomst for indkomståret 1997 nedsættes med 1.200 kr.

Supplerende sagafremstilling

I det prospekt af 23. december 1997, som I/S HH havde udarbejdet i forbindelse med indbydelse til tegning af andele i K/S H1, hedder det bl.a.:

"I/S HH indbyder Dem hermed til tegning af andele i K/S H1. Her bliver De sammen med op til 9 andre højtlønnede privatpersoner medejer af bygningen beliggende ....

[Udeladt.red.SKAT]

Omkostninger i forbindelse med handelen, herunder stempel, byggeteknisk gennemgang af projektet, prospektudarbejdelse, formidlingshonorar m.v. udgør ca. 6,4% af den samlede investering.

Selskabets etableringsomkostninger, herunder revisor, juridisk assistance og rådgivningshonorar i forbindelse med handelen indgår i driften for 1997."

I afsnittet "Beregninger" er medtaget en oversigt over de budgetforudsætninger, der har ligget til grund for beregningerne. Under posten "Investering" er medtaget et beløb på 6,8 mio. kr. vedrørende "Byggeteknisk gennemgang af projektet, prospektudarbejdelse, transaktionsomkostninger, formidlingshonorar, finansieringsomkostninger m.v." Under posten "Drift af ejendommen - 1998" er medtaget et beløb på 385.000 kr. vedrørende "Driftsomkostninger i forbindelse med etablering".

Vedtægter for K/S H1 indgik som en del af prospektmaterialet.

Advokat JS har i brev af 8. marts 2007 vedrørende K/S H1 meddelt

"Jeg skal på given foranledning bekræfte, at jeg som advokat bistod i forbindelse med stiftelsen af ovennævnte kommanditselskab.

Honoraret for stiftelsen er ikke faktureret separat, men har udgjort ca. kr. 10.000 ekskl. moms."

Højesterets begrundelse og resultat

I/S HH har som led i sin erhvervsvirksomhed udarbejdet et færdigt projekt vedrørende investering i en udlejningsejendom ved tegning af anparter i K/S H1. De omhandlede udgifter til markedsundersøgelse, advokat og revisor er afholdt af I/S HH som led i udarbejdelsen af investeringsprojektet og kan af interessentskabet fradrages som driftsudgifter. Beløbet på 385.000 kr., som er opkrævet hos K/S H1, har - ligesom beløbet på 6,8 mio. kr. for byggeteknisk gennemgang af projektet mv. - karakter af honorar til I/S HH i dets egenskab af projektudvikler og -udbyder. På denne baggrund tiltræder Højesteret, at kommanditisterne i K/S H1 ikke har fradragsret i medfør af ligningslovens § 8 I og § 8 J for nogen del af deres andel af beløbet på 385.000 kr. Med denne begrundelse stadfæster Højesteret dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal A betale 25.000 kr. til Skatteministeriet.

Sagsomkostningsbeløbene skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.