Dato for udgivelse
23 May 2008 08:53
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 May 2008 15:54
SKM-nummer
SKM2008.456.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-074311
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Motorkøretøjer + Fradrag + Indeholdelses- og registreringspligt + Personlig indkomst
Emneord
Moms, skat, indeholdelsespligt, gulpladebil, firmabil, specialindrettet
Resumé
Skatterådet har truffet afgørelse om, at kørsel i en specielindrettet firmabil på guleplader til og fra fitnesscenter i forbindelse med genoptræning af en arbejdsskade er erhvervsmæssigkørsel i momslovens forstand.
Hjemmel
07-177957
Reference(r)

Momsloven § 41, stk. 1
Ligningsloven § 16, stk. 3

Henvisning

Momsvejledningen 2008-2 J.4.2.1

Henvisning

Momsvejledningen 2008-2 Q.2.4.2

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-2 A.B.1.9.2
Spørgsmål
  1. Kan kørsel i firmabil til og fra et fitnesscenter i forbindelse med genoptræning, efter en arbejdsulykke, efter momsreglerne anses som erhvervsmæssig transport?
  2. Skal spørger indeholde A-skat af fri bil for kørsel i firmabil til og fra et fitnesscenter i forbindelse med genoptræning, efter ansattes arbejdsulykke?

Svar

  1. Ja.
  2. Nej.
Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har en medarbejder, der til udførelse af sine arbejdsopgaver har et køretøj af mærke og model "Nissan King Cab Navarro", stillet til sin rådighed. Køretøjet er to-sædet, med lad og har en tilladt totalvægt på ikke over 3 ton.

Spørger har oplyst, at vi ved besvarelsen ikke skal tage stilling til, om der er tale om en specialindrettet bil, men lægge til grund, at det er der tale om.

Spørger har taget fradrag for købsmomsen ved erhvervelse af køretøjet og medarbejderen bliver ikke beskattet af privatkørsel, da køretøjet ud fra dettes karakter, kan betragtes som specialindrettet og ud fra, at medarbejderen ikke anvender køretøjet til kørsel af privat karakter.

Den pågældende medarbejder har været ramt af en arbejdsulykke, som har medført betydelige ryggener. Ryggenerne er dokumenteret via læge. Medarbejderens gener kan imidlertid holdes nede ved gennemførsel af daglige fysiske træningsprogrammer. Spørger har herefter tilrettelagt en jobfunktion i samarbejde med fagforeningen som en integreret del af jobbet, hvorefter den pågældende medarbejder deltager i én times daglig træning i et fitnesscenter. I den forbindelse anvender medarbejderen det af spørger til rådighedsstillet køretøj til kørsel til og fra et fitnesscenter.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger har ikke sin anmodning anført sin opfattelse af hvorvidt kørsel af denne karakter, skal anses for værende erhvervsmæssig- eller privat kørsel i henholdsvis skatte- og momsmæssig forstand.

SKATs indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1

Af momslovens § 41, stk. 1 fremgår:

"Afgift, der vedrører anskaffelse af vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 t, kan ikke fradrages, medmindre køretøjerne udelukkende anvendes i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser".

Den citerede lovhjemmel medfører, at reglerne om delvis fradragsret for købsmoms ikke kan finde anvendelse for vare- og lastmotorkøretøjer med en tilladt totalvægt på ikke over 3 ton. Heraf følger, at køretøjet således udelukkende skal anvendes til brug for udførsel af virksomhedens momspligtige aktiviteter, førend fradragsret for moms i forbindelse ved anskaffelse af køretøjet kan indrømmes og opretholdes.

Det fremgår af momsvejledningen 2008-2, afsnit J.2.4.1, at det i den forbindelse ikke alene er kørsel mellem hjem og arbejdsplads, der anses som privat kørsel, men også enhver anden kørsel, der anses for at være den momspligtige virksomhed uvedkommende.

Det fremgår dog af SKM2008.354.SKAT, at medarbejdere kan foretage svinkeærinder i tilknytning til kørslen mellem hjem og arbejde på op til 1.000 km/år, i en sådan type køretøj. Da der i nærværende tilfælde ikke er tale om kørsel mellem hjem og arbejde, men derimod kørsel fra arbejdspladsen til fitnesscentret og retur til arbejdspladsen igen, efter endt genoptræning, er denne type kørsel ikke omfattet af meddelelsen.

Det er herefter SKATs opfattelse, at kørsel til og fra et fitnesscenter i forbindelse med genoptræning, ikke en har tilstrækkelig tilknytning til virksomhedens momspligtige aktiviteter og da betingelserne for, at være omfattet af SKM2008.354.SKAT ikke er opfyldt, er spørger ikke berettiget til at fradrage den købsmoms, der betales ved anskaffelse af køretøjet, hvis dette anvendes til kørsel mellem et fitnesscenter og arbejdspladsen.

Dette ses at være tilfældet uanset, om årsagen til, at genoptræning af medarbejderen sker i forlængelse af en arbejdsskade, idet anvendelsen af køretøjet til det nævnte formål ikke har et tilstrækkeligt tilsnit til virksomhedens erhvervsmæssige- og dermed momspligtige aktiviteter jf. momslovens ordlyd. 

Ad spørgsmål 2

Det indstilles, at Skatterådet svarer nej til spørgsmål 2, da spørger har ønsket, at det lægges til grund, at der er tale om et specialkøretøj, og da indkomster af denne art ikke er A-indkomst, da er denne ikke omfattet af kildeskattelovens § 43, stk. 1 og 2.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet har på mødet den 20. maj 2008 behandlet spørgsmålene. Skatterådet finder, at kørsel til og fra et fitnesscenter i forbindelse med genoptræning af en arbejdsskade kan anses for erhvervsmæssig kørsel i momslovens forstand. Spørgsmål 1 besvares derfor med "ja".