Dato for udgivelse
19 May 2008 11:33
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 Mar 2008 10:22
SKM-nummer
SKM2008.443.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
5. afdeling, B-669-08
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Retspleje, henvisning, landsretten, principiel karakter, værdiansættelse
Resumé

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt der ved værdiansættelsen af et antikvitetsvarelager ved overgang til den private formue skulle ske reduktion med en udgift, der sædvanligvis afholdes, men ikke konkret var afholdt. Skatteministeriet begærede sagen henvist til landsretten, jf. retsplejelovens § 226, stk. 1. Københavns Byret tog ikke ministeriets henvisningsbegæring til følge, hvilken kendelse blev indbragt for Østre Landsret. Til støtte for henvisningsbegæringen gjorde ministeriet bl.a. gældende, at værdiansættelsesspørgsmål er af væsentlig skatteretlig betydning, og at den indbragte landsskatteretskendelse kunne opfattes som en underkendelse af fast administrativ praksis. Endvidere måtte det tillægges vægt, at resortministeriet mente, at sagen var principiel og derfor burde henvises til landsretten.

Østre Landsret omgjorde byrettens kendelse og henviste sagen til fortsat behandling ved landsretten af de grunde, der var anført af Skatteministeriet.

Reference(r)

Retsplejeloven § 226, stk. 1

Henvisning
Processuelle regler 2008-2 I.1

Parter

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Steffen Sværke)

mod

A
(advokat Keld Parsberg)

Afsagt af landsdommerne

Bloch Andersen, Knud Knudsen og Jacob Scherfig (kst.)

----------

Byrettens kendelse af 5. Marts 2008, BS 45C-7178/2007

Parterne har samstemmende begæret sagen henvist til Østre Landsret under henvisning til, at sagen er af principiel karakter.

Sagsøgeren har blandt andet anført, at hvis Landsskatterettens kendelse ikke ændres, vil det have genoptagelseskonsekvenser for afgørelser afsagt efter 2001.

Retten afsagde følgende kendelse

Retten finder ikke, at sagen er af en sådan principiel karakter, at den bør henvises til landsretten.

T h i   b e s t e m m e s

Sagsøgerens og sagsøgtes begæring om henvisning af sagen til Østre Landsret tages ikke til følge.

Parterne bedes senest den 31. marts 2008 meddele retten deres eventuelle bemærkninger til, at sagen behandles af 3 dommere i byretten, jf. retsplejelovens § 12, stk. 4.

Sagsøgerens processkrift skal være retten og sagsøgte i hænde senest den 31. marts 2008.

----------

Østre Landsrets kendelse af 28. marts 2008, 5. afdeling, B-669-08

Der fremlagdes kæreskrift af 12. marts 2008, hvorved Kammeradvokaten v/advokat Steffen Sværke på vegne af Skatteministeriet har kæret Københavns Byrets kendelse af 5. marts 2008 (BS 45C-7178/2007) om nægtelse af henvisning af sagen til Østre Landsret, dommerens fremsendelsesbrev af 13. marts 2008 og udskrift af retsbogen indeholdende den kærede kendelse.

Indkærede har ikke udtalt sig vedrørende kæren.

Dommeren har ved sagens fremsendelse henholdt sig til den trufne afgørelse.

De modtagne bilag var til stede.

Efter votering afsagdes sålydende kendelse

Af de grunde, der er anført af kærende,

b e s t e m m e s

Byrettens kendelse ændres således, at sagen henvises til Østre Landsret.

Kæreafgiften tilbagebetales kærende