Dato for udgivelse
15 May 2008 10:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
04 Apr 2008 09:03
SKM-nummer
SKM2008.429.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 3-1496/2007
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
Tilsidesættelse, regnskab, skønsmæssig, ansættelse, udeholdte, indtægter, udlejning, ejendom, massagepiger, bogføringslov
Resumé

Skatteyderen har i 2002 - 2004 udlejet sin ejendom, et parcelhus, til massagepiger til udlejning på dagsbasis. Indtægterne og udgifterne ved udlejningen var oplistet i en kassekladde uden nogen form for afstemning, herunder kasseafstemning.

Retten fandt ikke, at skatteyderens regnskabsgrundlag levede op til bogføringslovens krav om løbende bogføring og afstemning, og skattemyndighederne har derfor været berettiget til at foretage en skønsmæssig ansættelse af indtægterne ved udlejning.

Skattemyndighedernes skøn over størrelsen af den daglige leje er understøttet ved politiets og skattemyndighedernes indhentede oplysninger fra adspurgte lejere antruffet på ejendommen, og ved at skatteyderen i 2007 på et opslag i ejendommen krævede kr. 1.200,- i leje pr. dag. Der er derfor intet grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skøn.

Reference(r)

Bogføringsloven § 7
Skattekontrolloven § 1
Skattekontrolloven § 3
Skattekontrolloven § 5
Momsloven § 49

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-2 E.B.1.4
Redaktionelle noter

Sagen er anket til Landsretten

Sagen er efterfølgende hævet

Parter

A
(Advokat Klaus Ewald)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/adv.fm Karina Kim Elgaard)

Afsagt af byretsdommer

Dorit Kring

Sagen er anlagt den 26. juni 2007.

Parternes påstande

Sagsøgeren, A, har påstået sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtet at anerkende, at hans skattepligtige indkomst for indkomståret 2002 nedsættes med 60.405 kr., at hans skattepligtige indkomst for indkomståret 2003 nedsættes med 107.759 kr. og at hans skattepligtige indkomst for indkomståret 2004 nedsættes med 79.559 kr.

Sagsøgte har påstået frifindelse.

Oplysninger i sagen

Af landsskatterettens kendelse af 29. marts 2007 fremgår, at sagsøgerens skattepligtige indtægter for årene 2002 - 2004 af skattevæsenet skønsmæssigt er forhøjet med de beløb, der fremgår af sagsøgerens påstand. Landsskatteretten har anført:

"...

Klageren har i de omhandlede indkomstår udlejet værelser i sin ejendom beliggende ...1, på dagsbasis til intim massagevirksomhed. Ejendommen er et parcelhus beliggende nær et vejkryds. Klageren har ikke selv haft bopæl på ejendommen.

Det fremgår af regnskaberne vedlagt selvangivelserne for indkomståret 2002-2004, at klageren har selvangivet et overskud af selvstændig virksomhed før renter på henholdsvis 13.518 kr., 5.607 kr. og 27.110 kr. Lejeindtægterne har ifølge regnskaberne udgjort henholdsvis 40.625 kr., 35.655 kr. og 60.950 kr. I de omhandlede år er der fratrukket driftsudgifter på henholdsvis 27.107 kr., 30.048 kr. og 33. 840 kr. Driftsudgifterne er f. eks. i 2003 fordelt på skatter og afgifter, indbo, forsikringer, varme/vand/el, reparation og revision/administration på henholdsvis 4.783 kr., 1.000 kr., 3.388 kr., 13.343 kr., 6.085 kr. og 1.447 kr.

Bogføringen foreligger beskrevet i form af håndskrevne opgørelser af indtægter noteret i en kasserapport. Der er ikke bogført annonceudgifter i kasserapporterne i 2002-2004. Der ikke er foretaget nogen afstemninger eller optællinger af kassebeholdninger.

I januar måned 2002 er der f. eks. selvangivet en udlejning i 24 dage til i alt 3.275 kr. svarende til en dagspris på ca. 136 kr. I samme måned i 2003-2004 er der selvangivet en lejeindtægt på henholdsvis 2.250 kr. og 4.475 kr. for en udlejning i henholdsvis 18 dage og 24 dage. Dagsprisen kan beregnes til henholdsvis 125 kr. og 186 kr.

Kontrolgruppen har med bistand fra politiet foretaget besøg på ejendommen ...1. De antrufne piger har bl.a. forklaret, at de har lejet sig ind på dagsbasis og betale en husleje på mellem 500 kr. og 1.400 kr. pr. dag. De har herudover betalt et annoncetillæg.

Til beskrivelse af, at klageren har afholdt annonceudgifter er derfor retten fremlagt en opgørelse fra Ekstra Bladet fra den ... 2002 - ... 2005. Det fremgår heraf, at der er foretaget a conto indbetalinger for annoncering på kundenummer .... Der er f. eks. den ... 2002 modtaget en ordre på 1.930, 50 kr.

Landsskatteretten har bedt klagerens repræsentant om at fremsende dokumentation for betaling af annoncer i Ekstra Bladet (pengestrøm), eventuel aftale om oprettelse af konto, underliggende fakturaer samt kopi af ordre af ... 2002.

For retten er det bl. a. forklaret, at der ikke findes nogen skriftlige aftaler mellem Ekstra Bladet om annoncering. Bladet har oprettet en konto med kunde nr. .... Klageren har indbetalt acontobeløb til kontoen. Han har telefonisk meddelt bladet, hvilken annoncetekst, der skal indrykkes. Han er derfor ikke i besiddelse af ordren af ... 2002. Indbetalingerne er foretaget kontant på posthuset. Han er ikke i besiddelse af kvitteringer for 2002-2004. Han er i besiddelse af 4 kontante bankindsætningsbilagforetaget i 2006 til en konto Politikkens Hus.

Der er endvidere fremlagt en håndskreven opgørelse over afholdte udgifter til bl. a. vådservietter, vaskeklude, kaffe/te, viskestykker/håndklæder og rengøringsmidler i 2006.

Skattecentrets afgørelse

Kasseregnskabet har bestået af kassebogsblade, hvor der er oplistet indtægter og udgifter uden nogen form for afstemning. Dette er ikke i overensstemmelse med bogføringslovens § 7, herunder især reglerne i stk. 3. Bogføringen har derfor ikke udgjort et egnet grundlag for en nøjagtig indkomstopgørelse.

Skattecenteret har skønsmæssigt forhøjet klagerens indkomst i 2002-2004 med udeholdt omsætning ved udlejning til massageklinik på dagsbasis. Omsætningen er opgjort på grundlag af de dage, hvor der ifølge klagerens egne notater er sket udlejning sammenholdt med oplysninger om, hvad der er modtaget fra lejerne. Der er regnet med en anslået dagspris i 2002-2004 på henholdsvis 400 kr., 500 kr. og 600 kr.

 

2002

2002

2003

2003

2004

2004

Januar

24

9.600 kr.

18

9.000 kr.

24

14.400 kr.

Februar

24

9.600 kr.

16

8.000 kr.

22

13.200 kr.

Marts

24

9.600 kr.

31

15.500 kr.

27

16.200 kr.

April

22

8.800 kr.

30

15.500 kr.

20

12.000 kr.

Maj

24

9.600 kr.

31

15.500 kr.

21

12.600 kr.

Juni

25

10.000 kr.

30

15.000 kr.

24

14.400 kr.

Juli

25

10.000 kr.

31

15.500 kr.

25

15.000 kr.

August

27

10.800 kr.

31

15.500 kr.

23

13.800 kr.

September

25

10.000 kr.

30

15.000 kr.

24

14.400 kr.

Oktober

28

11.200 kr.

31

15.500 kr.

19

11.400 kr.

November

27

10.800 kr.

30

15.000 kr.

25

15.000 kr.

December

 26

 10.400 kr.

 31

 15.500 kr.

 24

 14.400 kr.

l alt

301

120.400 kr.

340

170.000 kr.

278

166.800 kr.

Moms

 

-24.080 kr.

 

-34.000 kr.

 

-33.360 kr.

Ex. moms

 

96.320 kr.

 

136.000 kr.

 

133.440 kr.

 

Selvangivet

 

13.518 kr.

 

5.607 kr.

 

27.110 kr.

Beregnet

 

96.320 kr.

 

136.000 kr.

 

133.440 kr.

Moms udg.

 

5.260 kr.

 

6.609 kr.

 

7.109 kr.

Medregnet

 

-41.175 kr.

 

-34.850 kr.

 

-60.950 kr.

Ansat

 

73.923 kr.

 

113.366 kr.

 

106.709 kr.

Forhøjelse

 

60.405 kr.

 

107.759 kr.

 

79.599 kr.

Der kan ikke gives fradrag for udgifter til annoncering i Ekstra Bladet. Dette skyldes, at dagslejen ved skønsudøvelsen er fastsat efter fradrag af annoncetillæg. Såfremt der indrømmes fradrag for annonceudgifter, skal indtægtssiden reguleres for annoncetillæg.

Klagerens privatforbrug i 2002-2004 opgjort til henholdsvis - 39.348 kr., - 5.377 kr. og 14.935 kr. Ved opgørelsen er der ikke taget hensyn til indkomst og formue hos klagerens samleverske, idet dennes indkomst anses medgået til eget personligt forbrug. Privatforbrugsopgørelsen er ved skønsudøvelsen ikke tillagt selvstændig betydning.

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at de skønsmæssige forhøjelser af indkomsten i 2002-2004 nedsættes til det selvangivne. Der er ikke oppebåret en større leje end den, der fremgår af regnskaberne. Der har ikke foreligget faste aftaler med brugerne om betaling af leje, idet lejen har været afhængig af brugen. Lejeren har lagt et passende beløb i en dertil indrettet boks. Det er subsidiært gjort gældende, at der ved opgørelsen af indkomsten skal gives fradrag for annonceudgifter og udgifter til rengøring. Udgifterne til annoncering har i 2002-2004 udgjort henholdsvis 45.000 kr., 63.700 kr. og 60.000 kr. Udgifterne til rengøring har årligt udgjort mellem 8.000 kr. og 10.000 kr. De årlige driftsudgifter ekskl. udgifter til annoncering i Ekstra Bladet har i 2006 udgjort ca. 50.000 kr. Der er afholdt tilsvarende udgifter i 2002-2004. I regnskaberne er der ikke taget højde for klagerens annonceudgifter. Der har været tale om udlæg, der er blevet tilbagebetalt.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Skattepligtige skal selvangive deres indkomst til skattemyndighederne. Det fremgår af skattekontrollovens § 1. Erhvervsdrivende skal indgive et skattemæssigt årsregnskab i overensstemmelse med de regler, skatteministeren har fastsat. Det fremgår af skattekontrollovens § 3.

Regnskabet skal være udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt kasseregnskab. Kravene til regnskabet fremgår af bekendtgørelse om skattemæssige krav til regnskab (bekendtgørelse nr. 1068 af 17. december 1999), bogføringsloven (lov nr. 1006 af 23. december 1998) og årsregnskabsloven (lov nr. 448 af 7. juni 2001).

Hvis regnskabet ikke er udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, kan indkomsten fastsættes skønsmæssigt. Det fremgår af skattekontrollovens § 5.

Af de grunde, der er anført af SKAT, er kravene til regnskabsgrundlaget ikke opfyldt. SKAT har derfor været berettiget til at tilsidesætte regnskabet og fastsætte indkomsten skønsmæssigt. Det er ikke sandsynligt, at klageren har udlejet ejendommen ...1 til massageklinik til den selvangivne dagspris. Dette understøttes af forklaringerne fra de piger, som har lejet sig ind hos klageren, samt af opgørelserne af klagerens privatforbrug. Klagerens repræsentant har ikke på objektivt bestyrket grundlag kunnet påvise, at de skønsmæssige ansættelser helt eller delvist kan tilsidesættes som åbenbart urimelige eller, at de er udøvet på et klart fejlagtigt eller ufuldstændigt grundlag. Der kan derfor ikke gives klageren medhold i den nedlagte principale påstand. Der findes ikke grundlag for at nedsætte forhøjelsen med udgifterne til annoncering, ligesom der ikke findes grundlag for at nedsætte forhøjelsen med udgifter til rengøring. SKATs ansættelse af klagerens indkomst for 2002-2004 stadfæstes derfor.

..."

Sagsøgeren har under sagens behandling ved retten frafaldet sit anbringende om, at der skal meddeles fradrag for annonceudgifter og udgifter til rengøring.

Der er udarbejdet en samlet privatforbrugsopgørelse for sagsøgeren, hans samlever og hendes datter, udvisende et samlet rådighedsbeløb til privatforbrug på 91.535 kr. i 2002, 93.260 kr. i 2003 og 132.345 kr. i 2004. Af kontrol- og udsøgningsblanket for 2004 fremgår, at sagsøgeren udover ejendommen ...1 ejer sin bolig beliggende ...2 og et sommerhus beliggende ...3 samt at han i 2003 anskaffede en ny bil mrk. Toyota Avensis. Sagsøgerens revisor har udarbejdet resultatopgørelser for udlejning af ...1 for 2005 udvisende et negativt resultat efter renter på 28.006 kr. og for 2006 udvisende et positivt resultat efter renter på 28.475,62 kr.

Forklaringer

Sagsøgeren har forklaret, at han købte ejendommen omkring år 2000. Han ville renovere den og sælge den senere. Han vil gerne have en familie til at bo i der, men det kunne ikke rigtigt forenes med den løbende renovering, som han selv foretager. Han blev foreslået at leje ud til piger. Formålet var, at det skulle løbe rundt. Der blev sat en annonce i Ekstra Bladet. Pigerne skulle putte et beløb i en kasse, der stod i huset. Kassen var låst. For at det kunne løbe rundt skulle han have cirka 5.500 kr. ind om måneden. Der blev udlejet til en pige af gangen. Hans samlever, BA, førte kasserapport. Nogle gange blev der betalt 150 kr., nogen gange 125 kr., nogen gange 300 kr. Når pigerne ikke havde noget at lave, fik han ikke leje. Det var et nyt sted og der var de første år heller ikke så mange kunder. Han eller BA kom hver dag og hentede pengene fra kassen. Han ville gerne havde 300 kr. pr. dag, men hvis pigerne ikke havde noget at lave, kunne de nøjes med et beløb på udgifterne på ejendommen. Hans revisor, TN, og BA talte om, hvordan hun skulle føre kasserapporten, som blev afleveret til revisoren. Politiet har talt med nogle af pigerne. De beløb, som pigerne har nævnt, indeholder også udgifter til annoncering mv. Annoncer er dyre. Lejen er blevet hævet over årene. Efterhånden lærte de branchen at kende. Han er ikke bekendt med, om de piger, der lejede huset, havde en vagt tilknyttet. På en typisk måned er der måske 10 piger, der har haft lejet huset. Han og BA har været samlevende i 18 år, de er ikke gift, de har fælles økonomi. Han arbejder på G1, det gjorde han også i årene 2002-2004. BA får nu pension. Hun har en datter, der bor hos dem. Datteren er autist. De beregninger som SKAT har foretaget er fuldstændig forkerte. Pigerne betalte det, som de havde råd til. Han mener, at lejen i 2004 var fastsat til 300 kr. om dagen. Det er rigtigt, at der i 2007 er sat et opslag op på ejendommen om at lejen er 1200 kr. pr. dag. Det er SKAT, der har nævnt beløbet 1.200 kr., men det får de ikke ind. Hvis han stiller sig på bagbenene og forlanger, at pigerne betaler den høje leje, kommer de slet ikke. Pengene fra udlejning har ikke været adskilt fra hans økonomi i øvrigt. Han har på nuværende tidspunkt renoveret de to badeværelser og er i gang med køkkenet. Han har ikke sagt til SKAT, at pigerne betalte 50 kr. pr. dag.

Revisor TN har forklaret, at han har arbejdet som revisor i en årrække. Han rådgiver mindre og mellemstore virksomheder. Han har haft A som kunde fra 2001. Han har revideret og bogført udarbejdet regnskaber, der har været vedlagt sagsøgerens selvangivelser. Han har fået papirerne i marts/april for det forgående år. Sagsøgeren valgte efter samråd med ham at bruge de reelle indtægter og udgifter vedrørende ejendommen, frem for standardfradrag. Så længe lejeindtægterne ikke var over 50.000 kr. skulle sagsøgeren ikke momsregistreres. Det skete først fra 2005. Afstemning af bogføringen er sket på årsbasis og er foretaget af ham Han har også lavet regnskaber for 2005 og 2006.

BA har forklaret, at hun har levet sammen med sagsøgeren i 18 år. Hun modtager pension, det har hun gjort i et par år. I 2002-2004 havde hun arbejde ind imellem. Hendes datter er 7½ år. Samlivet mellem hende og A har været ophævet i en periode. De har fælles økonomi. Hun har udgifter på 3.000-4.000 kr. om måneden og skylder ikke noget væk. De har en bil. De lever spartansk og har sagtens kunnet klare sig for omkring 8.000 kr. om måneden. Det er hende, der har lavet kasserapporterne. Det har hun ikke nogen særlige forudsætninger for, men man kan næsten se, hvordan der der skal gøres. Hun har ikke foretaget afstemninger, det er overladt til revisoren. Bilagene har hun samlet sammen i en plastiklomme, der er blevet afleveret til revisoren sammen med kasserapporten. Der har været udlejet til een pige af gangen. Prisen var 500 kr./dag. Pengene blev lagt i en kasse. Det er rigtigt, at der nu er sat skilt op om, at de gerne vil have 1.200 kr. pr. dag, men det får de ikke ind. Det skulle bare løbe rundt. De har ikke i årene 2002-2004 fået mere ind end de beløb, som hun har ført i kasserapporten. I de beløb, som pigerne har oplyst til politiet, har de indregnet øvrige udgifter f.eks. til annoncering.

Parternes procedure

Sagsøgeren har til gjort gældende, at det foreliggende regnskabsgrundlag ikke lider af sådanne fejl og mangler, at der er hjemmel til at tilsidesætte det. Allerede af den grund er der heller er basis for at skattemyndighederne kan foretage skønsmæssige ansættelser.

Der er foretaget opgørelser over lejeindtægter i kasserapporter og således foretaget de lovpligtige registreringer af omsætningen. Bogføringen har i vidt omfang været foretaget i overensstemmelse med de i bogføringsloven opstillede betingelser, herunder reglen i bogføringslovens § 7, og har udgjort et egnet grundlag for en nøjagtig indkomstopgørelse. Mindre, ubetydelige fejl kan ikke i sig selv føre til en sidesættelse af regnskabsgrundlaget, når det samtidigt må konstateres, at der ikke kan påvises konkrete udeholdte indtægter. Sagsøgerens regnskaber for årene 2002 til 2004 må på den baggrund anses for fyldestgørende og indeholdende en nøjagtig angivelse af sagsøgerens indkomstforhold og der er ikke grundlag for en skønsmæssig forhøjelse, som foretaget af skattemyndighederne. Sagsøgeren var ikke registreringspligtig efter momslovens § 49, idet de samlede afgiftspligtige leverancer ikke oversteg 50.000 kr. årligt jf. lovens § 49, stk. 1. Krav til bogføring i meget små virksomheder som sagsøgerens bør ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt, for at kunne dokumentere skatte- eller momsregnskabet. Sagsøgerens resultatopgørelser for årene 2005 og 2006 bør indgå i vurderingen af grundlaget for skattefastsættelsen for årene 2002 til 2004, idet der er direkte sammenlignelige faktorer for så vidt angår både udgifter og indtægter. Efter de nu foretagne beregninger over sagsøgeren og hans husstands rådighedsbeløb, må det lægges til grund, at sagsøgerens regnskaber efterlader tilstrækkelige midler til et rimeligt privatforbrug.

Subsidiært har sagsøgeren gjort gældende, at de foreliggende skønsmæssige ansættelser er foretaget på et ukorrekt og udokumenteret grundlag. Der foreligger ingen dokumentation for, at der er udeholdt indtægter. Sagsøgte har ikke under sagen ført vidner vedrørende lejens størrelse eller i øvrigt fremlagt andre beviser, der bestyrker grundlaget for skattemyndighedernes skøn. Skønnet har ført til en åbenbart urigtig ansættelse af den skattepligtige indkomst og også af den grund kan de foreliggende skønsmæssige ansættelser ikke fastholdes.

Sagsøgte har gjort gældende, at sagsøgerens regnskabsgrundlag er tilsidesætteligt og dermed ikke er egnet til at danne grundlag for en nøjagtig opgørelse af hans skattepligtige indkomst. Skattemyndighederne har derfor været berettiget til at ansætte sagsøgerens indkomst skønsmæssigt og sagsøgeren har ikke godtgjort, at det af skattemyndighederne udøvede skøn er udøvet på et klart fejlagtigt eller ufuldstændigt grundlag eller har ført til et åbenbart urimeligt resultat. For at et regnskab skal kunne anses for tilstrækkelig dokumentation for størrelsen af den skattepligtige indkomst og formue, må det som udgangspunkt forudsættes, at regnskabet er udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt kasseregnskab, i overensstemmelse med lovgivningens regler herom. Sagsøgerens regnskabsgrundlag opfylder ikke disse krav, idet sagsøgeren ikke har foretaget kasseafstemninger af indtægter og udgifter ved udlejningen af ejendommen. Sagsøgerens selvangivne indtægter levner ikke plads til et antageligt privatforbrug og det er udokumenteret, at sagsøgerens samlever skulle have bidraget bidraget til hans privatforbrug i de omhandlede år. Manglen på et rimeligt beløb til privatforbrug understøttes af, at sagsøgeren løbende har haft udgifter til bil og 3 faste ejendomme og af at samleverens indtægter må anses for alene at være medgået til hendes og hendes datters underhold.

Skattemyndighederne har herefter været berettiget til at tilsidesætte sagsøgerens regnskabsgrundlag og ansætte indkomsten skønsmæssigt. Det er uden betydning for skønnet, hvorvidt skattemyndighederne konkret kan påvise, at sagsøgeren har udeholdt indtægter, men lejerne af ejendommen har oplyst, at lejen var betydeligt større end selvangivet. Ved udøvelsen af skønnet har skattemyndighederne taget udgangspunkt i sagsøgerens egen opgørelse over antallet af udlejede dage ifølge sagsøgerens kassserapporter sammenholdt med lejernes oplysninger størrelsen af leje pr. dag. På baggrund af de ved kontrolbesøgene indhentede oplysninger fra lejerne selv, har skattemyndighederne udøvet et lempeligt skøn over huslejen pr. dag. Sagsøgerens økonomiske opgørelser for 2005 og 2006, er ikke relevante og kan ikke tillægges bevisværdi. Sagsøgeren har ikke godtgjort, at skønnet kan tilsidesættes som værende åbenbart urimeligt eller udøvet på et klart fejlagtigt eller ufuldstændigt grundlag.

Rettens begrundelse og afgørelse

Den bogføring, der har dannet grundlag for sagsøgerens regnskaber, lever ikke op til bogføringslovens krav om løbende bogføring og afstemning, hvorefter skattemyndighederne har været berettiget til at foretage en skønsmæssigt ansættelse af sagsøgerens indtægter ved udlejning.

Skattemyndighederne har ved sit skøn alene medregnet leje for de dage, hvor sagsøgeren selv i sine kasserapporter har anført, at ejendommen ...1, Odense har været udlejet. Skattemyndighedernes skøn over størrelsen af den daglige leje findes understøttet ved politiets og skattevæsenets oplysninger fra lejere af ejendomme og ved at sagsøgeren i 2007, ifølge opslag i den udlejede ejendom, forlangte 1.200 kr./pr. dag i leje og sagsøgeren findes ikke at have godtgjort, at skattemyndighedernes skønsmæssige ansættelser er åbenbart urimelige eller i øvrigt fejlagtige.

Oplysningerne om sagsøgeren og hans husstands samlede rådighedsbeløb til privatforbrug og sagsøgerens regnskaber for årene 2005-2006 findes ikke at gøre nogen forskel heri.

Som følge af det anførte tages sagsøgtes frifindelsespåstand til følge.

De omkostninger, som sagsøgeren skal betale til sagsøgte, er fastsat sådan at 663 kr. med tillæg af moms udgør godtgørelse for sagsøgtes udgift til materialesamling, resten vedrører sagsøgtes udgift til advokatbistand.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes for den påstand, som sagsøgeren, A, har nedlagt.

Inden 14 dage skal sagsøgeren betale sagsomkostninger til sagsøgte med 19.500 kr.