Dato for udgivelse
07 May 2008 10:43
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Apr 2008 13:08
SKM-nummer
SKM2008.405.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-057000
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Lejlighed, fritidsbolig, salg, ejendomsavancebeskatning
Resumé

Der skal betales skat af en eventuel avance ved salg af en lejlighed, da spørger ikke har dokumenteret, at lejligheden er købt alene med henblik på anvendelse som fritidsbolig.

Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-2 E.J.1.1
Spørgsmål

Vil spørgers lejlighed, som er uden bopælspligt, kunne sælges skattefrit i henhold til sommerhusreglen i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2?

Svar

Nej, se fremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger købte i 2004 sammen med sin bror og deres respektive familier et dobbelthus i T, som de anvender som fælles bolig. Samme år købte de ligeledes sammen en lejligheden i et lejlighedskompleks i København til overtagelse i juli 2006. Skødedato er d. 8. marts 2006. Lejligheden, der er på 90 kvm, er uden bopælspligt og skulle ifølge det oplyste benyttes i weekender og ferier.

For at få mest mulig ud af boligen var det vigtigt for ejerne, at den lå relativt tæt på egen bolig og arbejde, samt at vedligeholdelsen skulle være minimal. Efter at have set på hus ved Roskilde fjord, bestemte de sig for at købe en lejlighed i København, tæt ved vand, natur, attraktioner, hjem og arbejde.

Spørger og hans bror havde ifølge det oplyste arbejdet mandag til torsdag samt søndag i København.

Det fremgår af en tidligere og nu tilbagetrukken anmodning, at ejerne ønskede, at kombinere weekendarbejdet med opholdet i ferielejligheden. Dette mener spørger er en misforståelse. I den forbindelse har spørger fremsendt en E-mail fra sin og broderens nu tidligere arbejdsgiver, som oplyser, at spørger og hans bror havde fri fredag og lørdag. Hvilket ifølge spørger var tidspunktet han og hans bror og deres respektive familier holdt weekend i stedet for lørdag og søndag.

Det er oplyst, at ejernes planer, da de købte lejligheden, var, at de ville tage ind til lejligheden torsdag aften eller fredag eftermiddag, alt efter om børnene skulle i institution. Weekenden ville afslutte enten lørdag aften eller søndag formiddag, hvor de kunne køre hjem til T med familien og derefter fortsætte på arbejde i København.

Det er ligeledes oplyst, at spørgers kæreste arbejder som stewardesse i Københavns lufthavn, hvor hun har en del standby vagter. Dette betyder, at hun kan blive kaldt og skal møde inden for 1 ½ time. Valget af en lejlighed så tæt på hjemmet blev også taget, for at hun skulle kunne nå hjem og hente sine ting og køre videre på arbejde. Dette er ifølge Kraks vejviser muligt at nå inden for 1½ time.

Ovenstående scenarier blev dog aldrig en realitet, da ejerne inden overtagelsen af lejligheden opsagde deres arbejde, og da der aldrig opstod en situation, hvor spørgers kæreste blevet kaldt på vagt, mens de ophold sig i lejligheden.

Bestyrelsen i lejlighedskomplekset har efter spørgers køb af lejligheden besluttet, at man ikke må have husdyr i bebyggelsen og efter gentagne skrivelser og direkte konfrontationer ønsker spørger og hans bror nu at sælge lejligheden, da deres husdyr er en del af deres familier.

Der er fremlagt dokumentation for brug af lejligheden i form af a conto betaling af vand og varme samt el. Der er ligeledes fremlagt nyhedsbrev for lejlighedskomplekset, hvoraf det fremgår, at det ikke er tilladt at have husdyr.

Spørger har ligeledes fremsendt "Ordensregler for lejlighed", der fastsætter hvorledes spørger og hans bror hver for sig kan benytte lejligheden. Det fremgår af aftalen, at der skal betales et fast beløb for brug af el og vand, samt at lejligheden skal "bookes" i god tid både til weekender og ferier. Ordensreglerne er underskrevet af begge ejere men ikke dateret.

Lejligheden er ifølge det oplyste blevet brugt 15-20 gange i forbindelse med weekender og ferie. 

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er spørgers opfattelse, at lejligheden kan sælges skattefrit efter sommerhusreglen, da den udelukkende er købt og benyttet til brug i ferier og weekender.

SKATs indstilling og begrundelse

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens (EBL) § 1.

Efter EBL § 8, stk. 1, skal fortjeneste ved afståelse af en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder dog ikke medregnes, hvis huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit.

Efter EBL § 8, stk. 2, gælder disse regler også for sommerhusejendomme og lignende, som ejeren eller dennes husstand har benyttet til privat formål i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit.

For at reglerne i EBL § 8, stk. 2, kan anvendes ved afståelse af en ejendom, kræves det, at der er tale om afståelse af sommerhusejendomme eller lignende.

Parcelhusreglen i EBL § 8, stk. 1 og 2, fandtes tidligere i lov om særlig indkomstskat mv. § 2A, stk. 1 og 2.

Hverken forarbejderne til ejendomsavancebeskatningsloven eller til lov om særlig indkomstskat mv. indeholder en afgrænsning af, hvilken typer ejendomme der er omfattet af henholdsvis stk. 1 og 2.

Told- og Skattestyrelsen har i en kommentar, jr. TfS1998,122, til en Ligningsrådsafgørelse(TfS1998,118) udtalt, at det er Styrelsens opfattelse, at helårshuse kun kan omfattes af EBL § 8, stk. 2, hvis huset er købt som og rent faktisk anvendt som sommerbolig. Der er ejeren, der må sandsynliggøre, at helårshuset er erhvervet til brug for sommerbolig.

Landsretten har således også i SKM2006.144.ØLR lagt til grund, at det er skattemyndighedernes praksis, at skattefrihed efter EBL § 8, stk. 2, ved af afhændelse af en ejendom, der har status som helårshus, alene kan opnås, når ejendommen er erhvervet med henblik på anvendelse som fritidshus og herefter anvendt således.

Det følger således af praksis, at der kan opnås skattefrihed efter EBL § 8, stk. 2, ved afhændelse af en ejendom, når ejendommen er erhvervet med henblik på anvendelse som fritidsbolig og herefter er anvendt således.

I den konkrete sag er der efter det oplyste tale om en ejerlejlighed uden bopælspligt, som formelt kun kan anvendes til helårsbeboelse, hvis der sker folkeregistertilmelding på adressen. Det er ved en tilmelding til Folkeregistret muligt at få ændret lejlighedens status til helårsbolig med bopælspligt, og det er derfor SKATs opfattelse, at der er tale om en helårsbolig omfattet af EBL § 8, stk. 1.

Hvorvidt ejerlejligheden vil kunne omfattes af EBL § 8, stk. 2, afhænger af, om lejligheden er købt med henblik på anvendelse som sommerbolig, og om lejligheden rent faktisk også er anvendt som sommerbolig, jf. ovenstående.

Det er spørger, der har bevisbyrden for, at ejendommen er erhvervet med henblik på anvendelse til ferieophold.

Ifølge det oplyste fremgår det, at hovedformålet med lejligheden har været at benytte den som fritidsbolig. Men da spørger gentagne gange selv har bemærket over for SKAT, at beliggenheden af fritidsboligen også var vigtig i forhold til arbejdspladsen, er det SKATs opfattelse, at spørger ikke har dokumenteret, at lejligheden er købt alene med henblik på anvendelse som fritidsbolig. Som følge heraf vil lejligheden ikke kunne betragtes som en sommerbolig i henhold til ejendomsavancebeskatningsloven, hvorfor den ikke vil kunne sælges skattefrit i henhold til ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 2. SKAT indstille derfor, at spørgsmålet besvares med et nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende for skattemyndighederne i 5 år.