Dato for udgivelse
02 Jun 2008 10:31
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 Mar 2008 15:07
SKM-nummer
SKM2008.492.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 9-1544/2007
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ejendomsavance, kontantværdiansættelse, overdragelsessum, konverterbar, obligationslån, kurs, 100, generelle, regler
Resumé

Skatteministeriet tager bekræftende til genmæle i sag om opgørelse af den skattepligtige avance på fast ejendom, hvor en del af købesummen blev berigtiget ved overtagelse af et kreditforeningslån, der kunne indfries til pari, men hvor børskursen var 103,99. Sagsøger fik medhold i sin påstand, som betød, at kurs 100,71 og ikke børskursen skulle lægges til grund ved opgørelsen af hendes skattepligtige avance.

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 4, stk. 4
TS-cirkulære 1998-32, punkt 3.5

Henvisning
Ligningsvejledning 2008-2 E.J.2.2.1
Henvisning
Ligningsvejledning 2008-2 E.C.1.2.1

Parter

A
(Advokat N. C. Strauss)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Lars Apostoli)

Afsagt af byretsdommer

Anders Stokbro Jensen

Sagens baggrund og parternes påstande

Under denne sag, der er modtaget i Retten den 27. juni 2007, har sagsøgeren, A, påstået sagsøgte, Skatteministeriet tilpligtet at anerkende, at sagsøgers skattepligtige avance efter Ejendomsavancebeskatningsloven ved salg af ejendommen ... i indkomståret 2003 nedsættes med 16.856,00 kr.

Sagsøgeren har nedlagt en subsidiær påstand om, at sagen hjemvises til behandling hos de lignende myndigheder.

Det fremgår af stævningens sagsfremstilling bl.a., at sagen omhandler kursomberegningen af et kreditforeningslån, som blev overtaget af køber i forbindelse med sagsøgers salg af erhvervsejendommen i 2003. Kursomregningen har betydning for opgørelsen af den ejendomsavance, som sagsøger beskattes af.

Rettens begrundelse og afgørelse

Da sagsøgte har taget bekræftende til genmæle overfor sagsøgers principale påstand, afsiges der dom efter sagsøgerens påstand.

Til brug for rettens fastsættelse af sagsomkostningerne har sagsøgeren udarbejdet et procesbrev af 19. marts 2008 og Kammeradvokaten har for sagsøgte udarbejdet et procesbrev af 25. marts 2008.

Retten afsagde den 26. oktober 2007 kendelse om, at der skal deltage 3 dommere i afgørelsen af sagen, jf. retsplejelovens § 12, stk. 3, nr. 1 og 2. Det fremgår af kendelsen, at sagen er af principiel karakter, og at dens udfald kan få væsentlig betydning for andre end parterne.

Sagsøgeren har med udgangspunkt heri gjort gældende, at sagsomkostningerne ikke bør tage udgangspunkt i de almindelige salærtakster efter sagens værdi, men ud fra det arbejde, der har været fornødent til sagens forsvarlige udførelse og har henvist til retsplejelovens § 316. Sagsøgers advokat har samtidig bemærket, at hans tidsforbrug har været ikke under 22 timer og gjort gældende, at sagsomkostningerne skal fastsættes i overensstemmelse hermed.

Kammeradvokaten har på sagsøgtes vegne gjort gældende, at sagsomkostningerne skal fastsættes med udgangspunkt i de almindelige salærtakster og skal fastsættes til 2/3 af den sædvanlige takst, idet sagsøgte har taget bekræftende til genmæle mere end 1 måned inden hovedforhandlingen, der var berammet til den 29. april 2008.

Sagsøgte tog bekræftende til genmæle ved Kammeradvokatens brev af 14. marts 2008 modtaget i retten den 17. marts 2008.

Under hensyn til sagens principielle karakter og sagsøgers advokats arbejde i forbindelse med forberedelsen af sagen, finder retten tilstrækkeligt grundlag for at fastsætte sagsomkostningerne højere end efter de sædvanlige retningslinier, som Kammeradvokaten har henvist til.

Efter en samlet bedømmelse finder retten, at salæret til sagsøgerens advokat passende kan fastsættes 12.500,00 kr. med tillæg af moms 3.125,00 kr. eller i alt 15.625,00 kr.

Sagsøgte skal erstatte sagsøgers udgift til advokatbistand og skal endvidere erstatte sagsøgers betaling af retsafgift på 500,00 kr. Det samlede omkostningsbeløb, som sagsøgte skal betale til sagsøgeren, fastsættes derfor til 16.125,00 kr.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at sagsøger, As skattepligtige avance efter ejendomsavancebeskatningsloven ved salg af ejendommen ... i indkomståret 2003 ned sættes med 16.856,00 kr.

Sagsøgte, Skatteministeriet, skal inden 14 dage betale 16.125,00 kr. i sagsomkostninger til sagsøgeren, A.