Dato for udgivelse
08 Apr 2008 13:59
SKM-nummer
SKM2008.329.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
08-053060
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Lønindeholdelse
Emneord
Tilbagekaldelse, lønindeholdelse, betalingsevne, lavindkomst, nettoindkomst, tabeltræk, ændring af indeholdelsesprocent, afgørelse, klagevejledning, fremadrettet virkning
Resumé

Der skal ske tilbagekaldelse af alle lønindeholdelser hos skyldnere uden betalingsevne, hvis afgørelse om lønindeholdelse er truffet før den 1. november 2005. Tilbagekaldelsen har alene fremtidig virkning, det vil sige at skyldner ikke har krav på genoptagelse af lønindeholdelsen med henblik på ændring af lønindeholdelsesprocenten med tilbagevirkende kraft, ligesom skyldner ikke har krav på tilbagebetaling af noget beløb.

Der skal ske en genoptagelse af alle lønindeholdelser hos skyldnere med betalingsevne, hvis afgørelse om lønindeholdelse er truffet før den 1. november 2005 med henblik på at vurdere den tidligere fastsatte lønindeholdelsesprocent efter reglerne i inddrivelsesbekendtgørelsen.
Hjemmel

Bekendtgørelse nr. 1510 af 13. december 2007 § 5, stk. 1, og § 8, stk. 3 og 4.

Reference(r)

Lov nr. 429 af 6. juni 2005 med senere ændringer om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer
Bekendtgørelse nr. 1510 af 13. december 2007 om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Henvisning
Inddrivelsesvejledningens afsnit I.3.

1 Indledning

Folketingets Skatteudvalg har efter ønske fra Line Barfod (EL) den 26. februar 2008 stillet spørgsmål nr. 157 - 160 (Alm. Del), om hvorvidt der kan ske genoptagelse af lønindeholdelser, der er iværksat hos en borger før 1. november 2005.

Skatteministeren har i svarene på spørgsmålene meddelt, at SKAT har besluttet, at gennemgå alle de lønindeholdelser, der er iværksat før den 1. november 2005 med henblik på, at 

 • få stoppet de lønindeholdelser, der foretages hos den gruppe af personer, der ikke har nogen betalingsevne efter de nugældende regler om tabeltræk i inddrivelsesbekendtgørelsen.
 • vurdere de afgørelser der vedrører skyldnere med en betalingsevne med henblik på evt. at ændre lønindeholdelsesprocenten i henhold til de nye regler om lønindeholdelse i inddrivelsesbekendt-gørelsen.  

2 Genoptagelse

Skattecentrene og Inddrivelsescentret skal genoptage alle afgørelser om lønindeholdelser, hvor afgørelsen er truffet før den 1. november 2005 efter de dagældende regler.

Der skal ikke ske genoptagelse af sager, hvor den oprindelige afgørelse er truffet før den 1. november 2005, men hvor SKAT efter dette tidspunkt har ændret afgørelsen og hvor lønindeholdelsesprocenten er fastsat efter de nugældende bestemmelser i inddrivelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1510 af 13. december 2007 om inddrivelse af gæld til det offentlige).

3 Personer uden betalingsevne

Der skal ske tilbagekaldelse af alle lønindeholdelser hos skyldnere uden betalingsevne, hvis afgørelse om lønindeholdelse er truffet før den 1. november 2005.

Tilbagekaldelsen har alene fremtidig virkning, det vil sige at skyldner ikke har krav på genoptagelse af lønindeholdelsen med henblik på ændring af lønindeholdelsesprocenten med tilbagevirkende kraft, ligesom skyldner ikke har krav på tilbagebetaling af noget beløb.

Dette er begrundet i, at afgørelsen om lønindeholdelse, truffet før den 1. november 2005, er truffet i overensstemmelse med den dagældende lovgivning og praksis. Der er derfor tale om en gyldig afgørelse. Som følge af at der foreligger en gyldig afgørelse om lønindeholdelse har skyldner ikke lidt noget retstab ved at have betalt gælden til det offentlige. Skyldner har endvidere ikke betalt noget, som den pågældende ikke skylder og skyldner har heller ikke betalt for meget til det offentlige.

3.1 Beregning af betalingsevnen

Fastlæggelsen af hvorvidt en skyldner har en betalingsevne skal ske efter reglerne i inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1.

Har en skyldner således en nettoindkomst, jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1, der ligger under den nedre indkomstgrænse i henhold til SKM2007.887.SKAT, skal der ske tilbagekaldelse af lønindeholdelsen.

Den nedre indkomstgrænse er i henhold til SKM2007.877.SKAT følgende beløb i 2008:

Ikke forsørgerpligt overfor børn

Forsørgerpligt overfor børn

Procent

Nettoindkomstinterval
pr. år.

Nettoindkomstinterval
pr. år

Procent

5 %

92.170

114.939

4 %

Med henblik på at sikre en ensartet behandling af sagerne på landsplan, skal skattecentrene og Inddrivelsescentret dels fastsætte nettoindkomsten efter de retningslinjer, der fremgår af SKM2008.5.SKAT, dels anvende oplysningerne om nettoindkomsten i TastSelv-systemet (Selvbetjening restance).

3.2 Hvilke lønindeholdelser

Tilbagekaldelsen skal vedrører alle lønindeholdelser før 1. november 2005, det vil sige 

 • Verserende lønindeholdelse i DFLS.
 • Bookede lønindeholdelser i DFLS.
 • Berostillede lønindeholdelser i DFLS.  

Dette betyder, at der også skal ske tilbagekaldelse af såvel bookede som berostillede lønindeholdelser fra før 1. november 2005.

4 Personer med betalingsevne

Der skal ske genoptagelse af alle lønindeholdelser hos skyldnere med betalingsevne, hvor afgørelse om lønindeholdelse er truffet før den 1. november 2005, med henblik på at vurdere den tidligere fastsatte lønindeholdelsesprocent efter reglerne i inddrivelsesbekendtgørelsen.

Hvis  

 • Lønindeholdelsesprocenten i henhold til afgørelsen fra før 1. november 2005 er mindre end lønindeholdelsesprocenten fastsat efter tabeltrækket i inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1, skal skattecentret/Inddrivelsescentret ikke foretage en ændring af lønindeholdelsesprocenten. Lønindeholdelsen hos skyldner skal i denne situation fortsættes med den oprindeligt fastsatte lønindeholdelsesprocent. 
 • Lønindeholdelsesprocenten i henhold til afgørelsen fra før 1. november 2005 er større end lønindeholdelsesprocenten fastsat efter tabeltrækket i inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1, skal skattecentret/Inddrivelsescentret foretage en ændring af lønindeholdelsesprocenten. Lønindeholdelsen skal i denne situation sættes ned til den lønindeholdelsesprocent, som kan fastsættes efter tabeltrækket i inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1. 

Ændringen af lønindeholdelsesprocenten har alene fremtidig virkning, det vil sige at skyldner ikke har krav på genoptagelse af lønindeholdelsen med henblik på ændring af lønindeholdelsesprocenten med tilbagevirkende kraft, ligesom skyldner ikke har krav på tilbagebetaling af noget beløb.

Dette er begrundet i, at afgørelsen om lønindeholdelse, truffet før den 1. november 2005, er truffet i overensstemmelse med den dagældende lovgivning og praksis. Der er derfor tale om en gyldig afgørelse. Som følge af at der foreligger en gyldig afgørelse om lønindeholdelse har skyldner ikke lidt noget retstab ved at have betalt gælden til det offentlige. Skyldner har endvidere ikke betalt noget, som den pågældende ikke skylder og skyldner har heller ikke betalt for meget til det offentlige. 

Det bemærkes for god ordens skyld, at der i henhold til pkt. 3 i Intern Meddelelse af 14. marts 2008 om "Stop af varsling om lønindeholdelse" som følge af implementeringen af lønindeholdelse over eSkattekortet, fortsat kan ske ændring/tilbagekaldelse af eksisterende lønindeholdelsesbegæringer, når forhold hos skyldner begrunder eller nødvendiggør dette.  

4.1 Fastlæggelse af betalingsevne

Fastlæggelsen af hvorvidt en skyldner har en betalingsevne sker efter reglerne i inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1.

Overstiger nettoindkomsten den nedre nettoindkomstgrænse i tabellen i inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1, og SKM2007.877.SKAT, kan der iværksættes inddrivelse hos skyldner i form af en lønindeholdelse. Restanceinddrivelsesmyndigheden fastsætter på baggrund af de skematiske regler i tabellen en lønindeholdelsesprocent, jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 8, stk. 4.

Der henvises for så vidt angår opgørelse af nettoindkomsten til det under pkt. 3.1 anførte.

4.2 Hvilke lønindeholdelser

Vurderingen skal vedrører alle lønindeholdelser før 1. november 2005, det vil sige 

 • Verserende lønindeholdelse i DFLS.
 • Bookede lønindeholdelser i DFLS.
 • Berostillede lønindeholdelser i DFLS.  

Dette betyder, at der også skal ske vurdering og evt. ændring af såvel bookede som berostillede lønindeholdelser fra før 1. november 2005.

5 Underretning af skyldner

Skyldner skal underrettes om henholdsvis tilbagekaldelsen, henholdsvis ændring (nedsættelsen) af lønindeholdelsesprocenten.

Der er som bilag vedlagt paradigmaer til brug for meddelelsen til skyldner om tilbagekaldelse af lønindeholdelse og ændring af lønindeholdelsesprocenten: 

 • Bilag 1 Tilbagekaldelse - tilbagekaldelse af lønindeholdelse hos personer uden betalingsevne.
 • Bilag 2 Ændring - ændring og nedsættelse af lønindeholdelsesprocenten hos personer med betalingsevne.

Da der er tale om en afgørelse skal der gives sædvanlig klagevejledning. Skyldner kan klage over tilbagekaldelsen eller ændringen af lønindeholdelsesprocenten i henhold til inddrivelsesbekendtgørelsens §§ 36 og 37.

Hovedreglen om klageadgang vedrørende afgørelser om inddrivelse fremgår af OIL § 4, stk. 1. Det fremgår af bestemmelsen, at klage over SKATs afgørelser om inddrivelse skal indbringes for Landskatteretten, medmindre andet er bestemt i lovgivningen. Inddrivelsesbekendtgørelsens § 36 indeholder nærmere bestemmelser om hvortil klage skal indgives, klagefristens længde og at en klage uanset en overskridelse af klagefristen kan behandles, hvis særlige omstændigheder taler derfor.

I henhold til § 38 i inddrivelsesbekendtgørelsen gælder hovedreglen om klageadgang til Landsskatteretten ikke sager, som er omfattet af reglerne i kapitel 9 i inddrivelsesbekendtgørelsen. Det vil sige sager vedrørende inddrivelse af bøder, konfiskationsbeløb og sagsomkostninger. Der henvises nærmere til bekendtgørelsen om klageadgang i sager om inddrivelse af bøder, konfiskationsbeløb og sagsomkostninger.

Også indsigelser mod pålæg om lønindeholdelse eller iværksættelse af modregning efter færdselslovens § 122b, stk. 3, radio- og fjernsynslovens § 71, stk. 5, HT-lovens § 6a, stk. 5, jernbanelovens § 23, stk. 6, lov om trafikselskaber § 29, stk. 5, og buskørselslovens § 5, stk. 7, er ikke omfattet af klageadgangen til Landsskatteretten. Der henvises nærmere til ovennævnte bestemmelsers love og bekendtgørelser med hensyn til klageadgang.

I de paradigmaer, der er vedhæftet meddelelsen, er der alene indsat klagevejledning til Landsskatteretten. Er der derfor tale om krav, hvor klageinstansen er en anden myndighed en Landsskatteretten, skal skattecentret/Inddrivelsescentret indsætte korrekt klagevejledning i meddelelsen til skyldner.

Udsøgning af sager

6.1 Udsendelse af lister

Hovedcentret har i Det Fælles Lønindeholdelsessystem (DFLS) foretaget en udsøgning af alle de sager, der er indberettet til DFLS med en dato for afgørelse om lønindeholdelse, der ligger før 1. november 2005.

Hovedcentret vil til hvert skattecenter og til Inddrivelsescentret udsende en liste over de skyldnere der   

 • Formentlig ikke har nogen betalingsevne. Der er ved udsøgning af de sager der optræder på denne del af listen taget udgangspunkt i, at skyldner har en nettoindkomst i henhold til årsopgørelsen for 2007 under 92.169 kr. og mellem 92.170 - 114.939 kr. Det har ikke været muligt at udsøge oplysninger om hvorvidt skyldner er forsørger, hvorfor skattecentrene og Inddrivelsescentret selv skal indhente indhente denne oplysning.   
 • Formentlig har en betalingsevne. Der er ved udsøgning af de sager, der optræder på denne del af listen taget udgangspunkt i, at skyldner har en nettoindkomst i henhold til årsopgørelsen for 2007 over 92.169 kr. og mellem 92.170 - 114.939 kr. Det har ikke været muligt at udsøge oplysninger om hvorvidt skyldner er forsørger, hvorfor skattecentrene og Inddrivelsescentret selv skal indhente indhente denne oplysning.  

Listen vil blive udsendt senest 2 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse.

6.2 Lønindeholdelser genoprettet i forbindelse med kommunalreformen

Den udsendte liste indeholder ikke de lønindeholdelser fra før 1. november 2005, der som følge af kommunalreformen, blev genfremsendt til DFLS med en ny afgørelsesdato og en uændret lønindeholdelsesprocent. 

Det fremgår af Intern Meddelelse af 18. december 2006 om "Lønindeholdelse i forbindelse med kommunalreformen", at alle trækaftaler hos kommuner, som var berørt af kommunalreformen, skulle ophøre pr. 31. december 2006. Trækaftalerne skulle herefter genindberettes og der skulle fremsendes nye trækkort for de ophørte.

Fremsendelsen af nye trækkort skete efter en manuel sagsbehandling. Det fremgår af den Interne Meddelelse af 18. december 2006, at sagsbehandlingen skulle tilrettelægges på følgende måde:

"Inddrivelsesmedarbejdere i skattecentrene og i RIS opfordres til så hurtigt som muligt at genoprette lønindeholdelsessagerne hos de nye kommuner. Dette blandt andet af hensyn til reglerne for varsling af lønindeholdelse. Forudsat den eneste ændring i lønindeholdelsessagen er ændring af oplysninger om indeholdelsespligtig kommune, er den umiddelbare vurdering, at hvis begæring om en lønindeholdelse i den nye kommune er etableret i umiddelbar forlængelse af at den tidligere lønindeholdelse er tilbagekaldt som følge af kommunalreformen, er det ikke nødvendigt at sende noget varsel om lønindeholdelse til skyldneren. Det betyder modsat, at hvis fornyet begæring om lønindeholdelse først fremsendes efter nogen tid eller der sker ændring i f.eks. indeholdelsesprocent, anses den som en ny begæring, og der skal derfor ske varsel om lønindeholdelse over for skyldner."

Det kan herefter ikke lægges til grund, at der i forbindelse med sagsbehandlingen vedrørende genoprettelsen af lønindeholdelser er sondret mellem lønindeholdelser iværksat før og efter 1. november 2005, eller at lønindeholdelsesprocenten for lønindeholdelser iværksat før 1. november 2005 ved genoprettelsen er fastsat efter inddrivelsesbekendtgørelsens regler. 

Skattecentrene skal derfor med henblik på enten tilbagekaldelse eller ændring af lønindeholdelsen, jf. ovenfor i denne meddelelse, selv udsøge eller fremfinde de sager, hvor

 • lønindeholdelse oprindeligt er iværksat før den 1. november 2005, men hvor sagen er indberettet med ny afgørelsesdato i DFLS som følge af kommunalreformen, og hvor lønindeholdelsesprocenten i forbindelse med genoprettelsen i DFLS ikke er fastsat efetr reglerne i inddrivelsesbekendtgørelsen, men fastholdt til den oprindelige lønindeholdelsesprocent, der er fassat på baggrund af reglerne før 1. november 2005.

6.3 Kompetencecenter Inddrivelse Grenaa (KIG)

I det omfang sager vedr. personer uden betalingsevne er overført til Kompetencecenter Inddrivelse Grenaa, er det dette kompetencecenter, der skal forestå udsøgningen og behandlingen af sager i overensstemmelse med retningslinjerne i denne meddelelse. Det vil ikke fremgå af listerne hvilke sager der er overført til KIG, hvorfor KIG skal koordinere arbejdet med de skattecentre, hvorfra der på nuværende tidspunkt er modtaget sager.

7 Den praktiske tilrettelæggelse af genoptagelsen

Skattecentrene og Inddrivelsescentret, skal prioritere arbejdet på følgende måde:

1. Prioritet: Sager hvor der skal ske tilbagekaldelse af lønindeholdelsen, fordi skyldner ikke har en betalingsevne skal prioriteres højest. Selvom det overfor Skatteudvalget oplyst, at gennemgangen af disse sager forventes påbegyndt 1. april 2008 og forventes afsluttet inden udgangen af 2008, bør disse være behandlet inden der sker konvertering af lønindeholdelser i eIndkomst, således at der ikke sker konvertering af sager, hvor lønindeholdelsen skal tilbagekaldes på grund af manglende betalingsevne.

2. Prioritet: Sager hvor der skal ske vurdering og evt. ændring af lønindeholdelsesprocenten, har prioritet efter gennemgangen og tilbagekaldelsen af lønindeholdelser hos personer uden betalingsevne. Det er oplyst overfor Skatteudvalget, at gennemgangen af disse sager vil blive påbegyndt straks efter, at der er foretaget en gennemgang af de lønindeholdelser, der foretages hos den gruppe af personer, der ikke har nogen betalingsevne og at gennemgangen forventes afsluttet inden udgangen af 2008.

Skattecentrene og Inddrivelsescentret skal herudover selv tilrettelægge den nærmere procedure for behandlingen af genoptagelsessagerne.

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Bilag 1: Paradigma - tilbagekaldelse af lønindeholdelse hos personer uden betalingsevne

Tilbagekaldelse af afgørelse om lønindeholdelse

SKAT foretager i øjeblikket indeholdelse i din løn til dækning af gæld til det offentlige. Lønindeholdelsesprocenten er fastsat før den 1. november 2005 og på baggrund af den dagældende lovgivning og praksis.

SKAT har vurderet din lønindeholdelse i forhold til de nugældende regler i inddrivelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1510 af 13. december 2007 om inddrivelse af gæld til det offentlige). For uddybning af love og paragraffer henvises til www.retsinfo.dk.

Vurderingen viser, at du efter de nugældende regler i inddrivelsesbekendtgørelsen ikke har økonomisk mulighed for, at SKAT kan fortsætte lønindeholdelsen. Vi tilbagekalder derfor lønindeholdelsen. Vi har samtidig underrettet din arbejdsgiver om, at lønindeholdelsen er tilbagekaldt.

At lønindeholdelsen er tilbagekaldt, betyder ikke at SKAT har opgivet kravet mod dig. Kravet mod dig fastholdes, ligesom en eventuel rentetilskrivning på kravet fortsætter.

SKAT skal opfordre dig til, at rette henvendelse til os hvis dine økonomiske forhold ændrer sig og du får mulighed for at genoptage afviklingen af din gæld.

Tilbagekaldelsen sker med fremtidig virkning

Tilbagekaldelsen af lønindeholdelsen sker med fremtidig virkning. Det vil sige, at du ikke har krav på tilbagebetaling af noget af det beløb, du har indbetalt til os igennem lønindeholdelsen. Dette er begrundet i, at du ikke har lidt noget retstab ved at have afdraget gælden til os eller ved at du har haft et mindre rådighedsbeløb end de nuværende regler om lønindeholdelse giver mulighed for. Du har endvidere ikke betalt noget, du ikke skylder og du har heller ikke betalt for meget til det offentlige.

SKAT forbeholder sig ret til at foretage udlæg for restancen, samt at modregne og indtræde i udbetalinger fra det offentlige, f. eks. i udbetaling af overskydende skat og moms. På tilsvarende vis forbeholder vi os ret til at indregne en eventuel skatterestance i din forskudsskat.

Ændring af din forskudsregistrering

Såfremt lønindeholdelsen vedrører betaling af underholdsbidrag til en tidligere ægtefælle eller betaling af bidrag til børn under 18 år, skal du være opmærksom på, at tilbagekaldelsen af lønindeholdelsen medfører, at der ikke længere sker betaling af bidraget, og at du derfor ikke længere har et ligningsmæssigt fradrag på årsopgørelsen. SKAT skal derfor opfordre dig til at ændre din forskudsopgørelse for 2008.

Klagevejledning

Du kan klage over denne afgørelse. Klagen skal være skriftligt og skal sendes til skattecentret/Inddrivelsescentret inden 3 måneder efter din modtagelse af denne afgørelse.

Skattecentret/Inddrivelsescentret kan på baggrund af din klage træffe en ny afgørelse i sagen. Den nye afgørelse får du besked om senest 14 dage efter at sagen er fuldt oplyst.

Hvis skattecentret/Inddrivelsescentret efter en ny vurdering af sagen fastholder afgørelsen sender vi din klage til Landsskatteretten sammen med en udtalelse om sagen.

Med venlig hilsen 

____________________________________________________________________________________

Bilag 2: Paradigma - ændring og nedsættelse af lønindeholdelsesprocenten hos personer med betalingsevne

Ændring af din lønindeholdelsesprocent

SKAT foretager i øjeblikket indeholdelse i din løn til dækning af gæld til det offentlige. Lønindeholdelsesprocenten er på XX %. Lønindeholdelsesprocenten er fastsat før den 1. november 2005 og på baggrund af den dagældende lovgivning og praksis.

Reglerne om fastsættelse af lønindeholdelsesprocenten er ændret pr. 1. november 2005. SKAT har derfor vurderet din lønindeholdelse i forhold til de nugældende regler i inddrivelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1510 af 13. december 2007 om inddrivelse af gæld til det offentlige). Vurderingen viser, at der efter de gældende regler alene kan ske lønindeholdelse hos dig med en mindre procent.

Afgørelse

SKAT skal meddele dig, at der fremover vil ske lønindeholdelse hos dig med ZZ % af din månedlige nettoløn.

Lønindeholdelsen er fastsat ud fra din nettoløn år «indkomstår» på «nettoårsløn» kr.

Afgørelsen er truffet efter «lovhenvis», jf. § 73 i kildeskatteloven. Beregningen er sket efter § 8, stk. 4, jf. § 5 stk. 1 i i inddrivelsesbekendtgørelsen. For uddybning af love og paragraffer henvises til www.retsinfo.dk.

Vi har samtidig hermed underrettet din arbejdsgiver om den ændrede lønindeholdelsesprocent.

Lønindeholdelsen sker til dækning af følgende gæld:

 

Restanceart

Beløb

 

«detaillinie»

 

 

 

«gebyrtekst»

«gebyr»

I alt

«ialt»

 

«fodnote»

 

Den rækkefølge, hvori restancerne dækkes, afhænger af restancens art. Restancer vedrørende personlig skat dækkes før andre restancer. 

Uanset denne lønindeholdelse, kan SKAT sikre restancen ved at gennemføre en udlægsforretning over for dig. Hvis dine økonomiske forhold ændrer sig, kan vi ændre den procent, vi lønindeholder med. En forhøjelse vil først ske efter fornyet varsel. Du kan på tilsvarende vis bede om at få foretaget en ny vurdering af afgørelsen, hvis dine økonomiske forhold ændrer sig væsentligt.

SKAT forbeholder sig ret til at foretage udlæg for restancen, samt at modregne og indtræde i udbetalinger fra det offentlige, f. eks. i udbetaling af overskydende skat og moms. På tilsvarende vis forbeholder vi os ret til at indregne en eventuel skatterestance i din forskudsskat. Vi vil stadig indeholde i din løn, selvom gælden nedbringes med sådanne ydelser.

Ændringen sker med fremtidig virkning

Ændringen af lønindeholdelsesprocenten sker med fremtidig virkning. Det vil sige, at du ikke har krav på at lønindeholdelsen ændres bagud i tid, ligesom du heller ikke har krav på tilbagebetaling af noget beløb.

Dette er begrundet i, at du ikke har lidt noget retstab ved at have afdraget gælden hurtigere, eller ved at have haft et mindre rådighedsbeløb end de nuværende regler om lønindeholdelse giver mulighed for. Du har endvidere ikke betalt noget, du ikke skyldner og du har heller ikke betalt for meget til det offentlige.

Ændring af din forskudsregistrering

Såfremt lønindeholdelsen vedrører betaling af underholdsbidrag til en tidligere ægtefælle eller betaling af bidrag til børn under 18 år, skal du være opmærksom på, at nedsættelsen af lønindeholdelsesprocenten medfører en mindre betaling og dermed et mindre ligningsmæssigt fradrag på årsopgørelsen. SKAT skal derfor opfordre dig til at ændre din forskudsopgørelse for 2007.

Klagevejledning

Du kan klage over denne afgørelse. Klagen skal være skriftligt og skal sendes til skattecentret/Inddrivelsescentret inden 3 måneder efter din modtagelse af denne afgørelse.

Skattecentret/Inddrivelsescentret kan på baggrund af din klage træffe en ny afgørelse i sagen. Den nye afgørelse får du besked om senest 14 dage efter at sagen er fuldt oplyst.

Hvis skattecentret/Inddrivelsescentret efter en ny vurdering af sagen fastholder afgørelsen sender vi din klage til Landsskatteretten sammen med en udtalelse om sagen.

Med venlig hilsen