Dato for udgivelse
26 Mar 2008 15:36
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Mar 2008 12:29
SKM-nummer
SKM2008.275.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-047336
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Skattefri aktieombytning, skattefri spaltning, objektive regler
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at den dobbelte aktieombytning med efterfølgende spaltning af det øverste holdingselskab (se beskrivelsen under påtænkte dispositioner) kan ske skattefrit i henhold til hhv. Aktieavancebeskatningsloven § 36 a og Fusionsskattelovens § 15 a og b, selvom der ikke søges om tilladelse.

Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 36 A
Fusionsskatteloven § 15 a og b

Henvisning

Ligningsvejledningen 2008-1 S.D.7.3

Henvisning

Ligningsvejledningen 2008-1 S.D.7.5

Spørgsmål

Kan den dobbelte aktieombytning med efterfølgende spaltning af det øverste holdingselskab (se beskrivelsen under påtænkte dispositioner) ske skattefrit i henhold til hhv. Aktieavancebeskatningsloven § 36 A og Fusionsskattelovens § 15 a og b, selvom der ikke søges om tilladelse?

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

X A/S ejes af A og B med 50% til hver.

Selskabet er stiftet den 6. juni 2002 ved en skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab som interessenterne ejede 50/50.

Den skattemæssige anskaffelsessum for aktierne udgør  - 139.910 kr. for hver af aktionærene.

Ifølge revideret intern halvårsrapport pr. 30. juni 2007, er der en bogført egenkapital på 3.246.799 kr. ud af en balancesum på 18.853.329 kr. Den nominelle aktiekapital er på 500.000 kr.

Den nuværende ejerstruktur kan beskrives således:

Visning af billede: Image1

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Aktionærerne ønsker en ejerstruktur, hvor A og B ejer hver sit holdingselskab, der ejer et holdingselskab, der ejer driftsselskabet.

Den ejendom der findes i driftsselskabet skal eventuelt senere udskilles i et særskilt selskab.

Den fremtidige struktur kan beskrives således:

Visning af billede: Image2

Omstruktureringerne påtænkes foretaget i følgende step:

Step 1

X Holding ApS stiftes ved en skattefri aktieombytning efter reglerne i ABL § 36 A uden ansøgning - betingelserne anses alle for opfyldt.

Aktierne i X Holding ApS anses således for A's vedkommende anskaffet den 6. juni 2002 for en skattemæssig anskaffelsespris på -139.910 kr.

Step 2

Når denne ombytning er registreret og selskabet eksisterer, foretages der endnu en aktieombytning efter reglerne i ABL § 36 A til et "Mellemholding ApS" - betingelserne anses alle for opfyldt.

Aktierne i Mellemholding ApS anses således for A's vedkommende anskaffet den 6. juni 2002 for en skattemæssig anskaffelsespris på -139.910 kr.

Step 3

Dette "Mellemholding ApS" spaltes umiddelbart efter stiftelsen til A Holding ApS og til B Holding ApS efter reglerne i fusionsskattelovens § 15a og 15 b.

Aktierne i A Holding ApS anses således for A's vedkommende anskaffet den 6. juni 2002 for en skattemæssig anskaffelsespris på -139.910 kr.

Step 4

Ejendommen udskilles evt. senere til et selvstændigt selskab ved hjælp af reglerne om "Grenspaltning". Step 4 er ikke omfattet af forespørgslen men er udelukkende vist for at anskueliggøre helheden i den påtænkte omstrukturering.

Alle de nye selskaber vil i lighed med A og B succedere i den oprindelige anskaffelsessum for aktierne, hvilket indebærer, at der ved et salg af driftsselskabet inden 3 år efter ombytningstidspunktet vil ske beskatning, da udgangspunktet er negativ anskaffelsessum for aktierne.

Der er udbyttebegrænsning, der indebærer, at der ikke må udloddes udbytte i en periode på 3 år fra ombytningstidspunktet, der overstiger det ordinære resultat i den godkendte årsrapport. Der er specielle regler vedr. året før omdannelsen og hvordan underskud behandles.

Ovennævnte regler og de problemer, der kan komme i forbindelse med opfyldelsen af dem er ikke omfattet af spørgsmålet.

Spørgsmålet stilles da klientens advokat har udtrykt tvivl om at disposition kan gennemføres skattefrit uden ansøgning.

Repræsentanten argumenter videre, at i forbindelse med fremsættelse af L110 fremgik det af forslaget til Fusionsskattelovens § 15 a stk. 1, 7. pkt.  "Uanset om selskabsdeltageren har erhvervet aktierne i det indskydende selskab med skattemæssig succession, anses selskabsdeltageren ved anvendelsen af 6. pkt. for at have været selskabsdeltager fra det tidspunkt, hvor selskabsdeltageren har erhvervet aktierne."  Dette indebar at der ikke kunne laves en aktieombytning med efterfølgende spaltning.

Dette punkt blev fjernet således, at det ikke er med i den endelige vedtagelse af L110A. Fjernelsen skete netop med den begrundelse, at kombinationsomstruktureringer skulle være tilladt.

Dette indebærer at 3 års begrænsningen i den vedtagne Fusionsskattelovs § 15a stk. 1 6 pkt. ikke finder anvendelse, når der er succederet i en ejertid på over 3 år f.eks. i forbindelse med en aktieombytning i henholdt til ABL § 36 eller § 36 A.

Efter vor opfattelse gælder successionen også ved den dobbelte aktieombytning med efterfølgende spaltning, der er beskrevet ovenfor.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmålet vedrører problemstillingen med hensyn til to på hinanden følgende skattefri aktieombytninger efterfulgt af en ophørsspaltning.

Reglerne om skattefri aktieombytning uden tilladelse følger af aktieavancebeskatningslovens (ABL) § 36 A. Efter ABL § 36 A, stk. 1 kan der foretages en skattefri aktieombytning uden tilladelse fra told- og skatteforvaltningen, når både det erhvervende og det erhvervede selskab er omfattet af begrebet selskab i medlemsstat i artikel 3 i direktiv 90/434/EØF og værdien af vederlagsaktierne med tillæg af eventuel kontant udligningssum svarer til handelsværdien af de ombyttede aktier.

Efter det oplyste om den påtænkte aktieombytning er det SKATs opfattelse, at betingelserne efter ABL § 36 A opfyldt. Dette medfører, at de modtagne aktier opnår fuld succession i anskaffelsessum og -tid jfr. ABL § 36 A, stk. 4.

Idet reglerne om skattefri aktieombytning uden tilladelse ikke er underlagt ejertidskrav, er det SKATs opfattelse, at der er mulighed for at foretage to på hinanden følgende aktieombytningen uden tilladelse såfremt de almindelige betingelser er opfyldt. Dette er alene gældende, såfremt det er det ombyttende selskab, der igen ønskes ombyttet.

Den efterfølgende spaltning er omfattet af fusionsskattelovens (FUL) § 15a. Efter FUL § 15a, stk. 1, 6. pkt. kan reglerne om skattefri spaltning ikke benyttes i tilfælde, hvor det indskydende selskab har mere end en selskabsdeltager og en eller flere af disse har været selskabsdeltagere i mindre end 3 år uden at have rådet over flertallet af stemmerne og de pågældende selskabsdeltagere samtidig er selskabsdeltagere i det modtagende selskab, hvor de tilsammen råder over flertallet af stemmerne. I sådanne situationer kræves der tilladelse fra SKAT inden der kan foretages en skattefri spaltning.

Under behandlingen af lovforslag L 110 A udgik den foreslåede FUL § 15 a, stk. 1, 7. pkt., som forhindrede, at der uden tilladelse kunne gennemføres først en skattefri aktieombytning og umiddelbart efter en skattefri spaltning af det ved ombytningen etablerede holdningsselskab. Det fremgår af bilag 14 § 3, nr. 14 og bilag 22 § 3, stk. 14.

Ejertid opnået ved succession kan således medregnes ved opgørelsen af, om aktionærerne i selskaber har været selskabsdeltagere i mere end tre år.

I den forbindelse henviser SKAT til bindende svar af 6. november 2007 (gengivet i SKM2007.791.SR)

SKAT er herefter enig med rådgiver i, at "Mellemholding ApS" kan ophørsspaltes ved en skattefri spaltning uden tilladelse umiddelbart efter de to aktieombytningers gennemførelse med fuld succession for aktionærerne.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Rådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.