Værdisæt til indtægtsarter

Den fulde vejledning i brugen af indtægtarter fremgår under beskrivelsen af hvert enkelt felt i indberetningsvejledningen. 

Indtægtsart  i record 6000, felt nr 10

Typenr i underliggende record 

Indkomstbeskrivelse

0002

0038

Dagpenge, der er B-indkomst.

0003

0014

Dagpenge (ved sygdom og ulykke), der er A-indkomst og Dagpengegodtgørelser for 1. til 3. ledighedsdag (udbetalt af arbejdsgiver). Feltet udgår fra 31.12.2016. Erstattes af indtægtsart 0103 og 0104.

0004

0014

Engangsbeløb - opsat pension (Lov nr 319 af 5. maj 2004 - L128).

0005

0014

Arbejdsløshedsdagpenge.

0006

0014

Folke- og førtidspension.

0007

0013
0014

Lønmodtagernes Garantifond.

0008

0014

Udbetalinger fra private arbejdsløshedsforsikringer.

0009

0014

Arbejdsmarkedets TillægsPension - ATP.

0010

0014 Ældrecheck
0011 0038 Biblioteksafgift

0012

0014

SP løbende udbetalinger.

0013

0014

Efterløn - løbende udbetaling

0014

0014
0038

Kursusbeløb/kørselsgodtgørelse udbetalt af arbejdsløshedskassen.

0015

0014

Strejke- og lockoutgodtgørelse.

0016

0014

Anden understøttelse fra a-kasserne.

0018

0038

Rentetilskud til statsgaranteret studielån.

0019

0014

Uddannelsesydelser efter § 7a i lov om arbejdstilskud til ledige.

0020

0014

Udbetalt pension omfattet af Pensionsbeskatningslovens §15 (opsparingsordning for sportsudøvere).

0021

0013

Ikke skattepligtig indkomst til Danmark udbetalt af Danida m.fl.

0022

0014

Uddannelsesydelser til ledige over 25 år efter § 9 i lov om arbejdstilbud til ledige udbetalt af a-kasse.

0024

0014

Delpension.

0025

0014

Tjenestemandspension.

0027

0014

DIS-indkomst, anden Udenrigsfart- DIS (Dansk Internationalt Skibsregister).

0028

0013

Søindkomst Udenrigsfart - DAS (Dansk Almindelig Skibsregister).

0030

0013

A-indkomst for kommunale dagplejemødre.

0034

0014

Søindkomst, Færøerne/Grønland Sømænd i udenrigsfart fra Færøerne/Grønland.

0036

0013

Ydelser efter serviceloven, hvori der kan ske lønindeholdelse. 

0037

0038

Skattepligtig gruppelivsforsikring, som ikke er betalt via bortseelsesberettiget træk i løn.
Skal bruges af fagforeninger når præmien betales af fagforeningskontingent og af pensionsudbydere, når præmien ikke betales af indskud, der stammer fra løntræk - fx via bonus på en fradragsberettiget pensionsordning.
Beløbet indgår ikke i grundlaget for beskægftigelsesfradrag.
(Præmie, der betales af indskud, der stammer fra bortseelsesberettiget træk i løn til pensionsordning, henhører under felt 0091.)

0038

0014

Anden skattepligtig ydelse (orlov, service, aktiv) herunder også undervisningsgodtgørelse jf. Lov om integrationsgunduddannelse.

0039

0014

Efterlevelseshjælp/Pasning af døende § 57

0041

0014

Skattepligtig kontant- og engangshjælp (aktivlov § 25), kontantydelse og aktiveringsydelse.

0042

0014

Skattepligtig revalideringsydelse (aktivlov §52).

0044

0013

Bidragspligtig pension.

0045

0014
0069

Vederlag for afløsning af pensionstilsagn.

0049

0048

Skattefri uddannelsesydelse (LL § 31 stk.3, nr.3 og 4).

0050

0036 0040

Købe- og tegningsretter til aktier samt Aktier/Anparter efter LL § 16 skal indberettes i felt 36. I de tilfælde, hvor retten ikke er værdiansat skal der indberettes et kryds i felt 40.

0051

0036

Købe- og tegningsretter LL § 28.

0056

0014

Søindkomst, Færøerne og Grønland. Stenfiskere m.fl., skatten ej videre til Færøerne og Grønland

0057

0014

DIS-indkomst, Begrænset fart - DIS (sejldistance < 50 sømil).

0060

0019
0050
0051
0052

Personalegoder til direktør.

0061

0019
0036
0050
0051
0052

Personalegoder til hovedaktionær samt udloddet fri bil som udbytte.

0062

0040

Computer, anskaffet ved reduktion i bruttoløn.

0064

0014

0070

0071

Tilbagebetaling af bidrag vedr. Efterløns- og fleksydelsesbidrag (Engangsudbetaling) efter 30. juni 2007 (L154 - Lov nr 347 af 18. april 2007 - Forhøjelse af aldersgrænser og tilbagebetaling af efterløns- og fleksydelsesbidrag)

Beløb vedr. indbetalinger inden 2002 skal indberettes i felt 70 og beløb vedr. indbetalinger fra og med 2002 skal i felt 71.

0070

0038

Skattepligtige offentlige tilskud.

0071

0038

Skattefrie offentlige tilskud.

0072

0014

Rettelser indsendt af SU styrelsen

0073

0039

Skattefrit soldaterlegat. 

0074

0014

Anden pension. 
Alle pensionsudbetalinger, som ikke har en anden indtægtsart (kode 68), skal indberettes med indtægtsart 0074 i samme indberetning som selve pensionsindberetningen. 

0075

0038

Nettogevinstbeløb fra offentlig hassardspil (poker). 

0076

0038

Værdi af naturaliepræmier.

0077

0036

Pengepræmier.

0078

0014
0038

Barselsdagpenge og kompensation jf. Lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

0079

0036

Indkomst ved selvstændigt erhverv. Gældende fra 2013.
Bruges fx ved domstolenes indberetning af salær til beskikkede forsvarere.

0080

0090

Indskud til aldersopsparing. Aldersopsparingsudbyderes årlige indberetning af indskud, når beløbet skal til beskatning som B-indkomst. Gældende fra 2013.

0081

0090

Indskud til kapitalpension. Kapitalpensionsudbyderes årlige indberetning af indskud, når beløbet skal til beskatning som B-indkomst. Gældende fra 2013.

0082

0036

Vederlag for privat pasning. Dækker vederlag til privat pasningsordning for børn hvor pasningen foregår i vederlagsmodtagers eget hjem og  kommunen yder tilskud til forældrene efter dagtilbudslovens § 80. Gældende fra 2014.

0083

0014

Kommunalt flekslønstilskud udbetalt til lønmodtager.
Gældende fra 2013. 

0084

0014

Kommunalt ressourceforløbsydelse. Gældende fra 2013.

0086

0014

Fleksydelse - løbende udbetaling. Gældende fra 2013.

0087

0014

Uddannelseshjælp og aktivitetstillæg - udbetales af kommunen. Gældende fra 2014. 

0088

0014

Udbytte fra medarbejderinvesteringsselskab. 

0089

0014

Udlodning og avance fra medarbejderinvesteringsselskab.

0097

0038

Skattefrie uddelinger/legater fra fonde (B-indkomst). 

0101

0040

Købe- eller tegningsretter til aktier, skattefrie efter LL § 7 P.
Gældende fra 1. juli 2016  

0102

0013
0036

Vederlag i forbindelse med offentligt ombud og hverv.
Gældende fra 1. januar 2017

0103

0014

Sygedagpenge der er A-indkomst og udbetales af kommuner og arbejdsgivere. Gældende fra 1. januar 2017

0104

0014

Godtgørelse for 1. - 3. ledighedsdag (G-dage) fra arbejdsgivere.
Gældende fra 1. januar 2017

0105

0013


Tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social service og plejevederlag efter § 120 i lov om social service.
Gældende fra 1. januar 2017