Dato for udgivelse
22 Feb 2008 14:14
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Feb 2008 11:09
SKM-nummer
SKM2008.187.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-029710
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ejendomsavance, genanbringelse, skov
Resumé

Skatterådet fandt ikke, at der kunne ske genanbringelse af ejendomsavance i skov i Sverige på kun 4 ha.

Hjemmel
07-180 654
Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 6 A
Henvisning

Ligningsvejledningen 2008-1 E.J.2.6.

Spørgsmål

Er spørger berettiget til at modregne opnået ejendomsavance, ved salg af frijord i 2007, i anskaffelsessummen efter reglerne i EBL § 6 A i en ny ejendom, som er beliggende i Sverige. Og i givet fald kan anskaffelsessummen reduceres fuldt ud, eller hvis forholdsmæssigt, med hvor meget? 

Svar

Nej, se sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har i 2007 opnået en avance ved salg af ca. ... ha landbrugsjord til en pris af kr. ... Jorden havde siden ... været forpagtet ud avlsbrug og græsning.

Spørger har i oktober måned 2007 købt matrikel ...  for i alt 400.000 skr.

Købesummen er specificeret således:

 Hytte fra ca. år 1900 på ... m2

 100.000 skr.

 Jord og skov ha 1,9621

 300.000 skr.

Skoven drives af et firma som driver i alt 5.700 ha.

Endvidere har spørger forkøbsret til matrikel ... Denne består af  2,1130 ha. jord og skov, som ligger i umiddelbar forlængelse af  matrikel ovennævnte matrikel.

Købesummen vil i givet fald andrage 300.000 skr.  

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er repræsentantens opfattelse at der herefter bør kunne ske genanbringelse i såvel de to arealer som i bygningen.

SKATs indstilling og begrundelse

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næring, skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven.

Efter § 6 A i ejendomsavancebeskatningsloven kan en skattepligtig, der er omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens regler, dog i visse tilfælde ved at genanskaffe en ny ejendom i forbindelse med afståelse af en fast ejendom udskyde beskatningen af fortjeneste ved afståelse af en fast ejendom til en senere ejendomsafståelse.

Den skattepligtige kan således vælge mellem at lade sig beskatte ved afståelsen af ejendommen eller at udskyde beskatningen til en senere afståelse ved at modregne fortjenesten i anskaffelsessummen for den nyerhvervede ejendom.

SKAT skal bemærke, at der alene kan ske genanbringelse af den del af fortjenesten, der vedrører den del af den afståede ejendom, som blev anvendt i ejerens eller den samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed, dvs. den skattepligtige del af fortjenesten. Endvidere kan fortjenesten kun anvendes til at nedsætte anskaffelsessummen for den del af den erhvervede ejendom, der anvendes erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevende ægtefælles virksomhed.

Det fremgår som nævnt af oplysninger fra spørgers repræsentant, at det drejer sig avancen vedr. salget af et areal der har været udlejet til benyttelse i et landbrug.  Betingelsen om erhvervsmæssig anvendelse må således anses for opfyldt i nærværende tilfælde.

Det er endvidere en betingelse, at den skattepligtige senest for det indkomstår, hvori erhvervelsen finder sted, begærer nedsættelsesreglen anvendt ved indsendelse af rettidig selvangivelse eller, såfremt erhvervelsen af fast ejendom finder sted i det seneste indkomstår forud for afståelsesåret, begærer reglen anvendt senest ved indsendelse af rettidig selvangivelse for afståelsesåret.

Der gælder særlige regler for genanbringelse i fast ejendom i udlandet. Genanbringelse i udenlandsk ejendom er således yderligere betinget af, at ejeren, når denne er en fysisk person på nedsættelsestidspunktet er skattepligtig til Danmark efter kildeskattelovens § 1 uden at være hjemmehørende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland i henhold til bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Herudover skal de øvrige betingelser for genanbringelse som nævnt i EBL § 6 A være opfyldt, for at reglerne kan finde anvendelse.

Det er som nævnt oplyst, at spørger ikke selv vil drive de to skove, men vil lade et firma ... drive dem. Som følge heraf forudsætter SKAT, at spørger vil forblive fuldt skattepligtig til Danmark.

Endvidere er det som nævnt en betingelse for at kunne genanbringe en ejendomsavance, at de omhandlede skove bliver anvendt erhvervsmæssigt i spørgers erhvervsvirksomhed.

Svenske skove har en betydelig mindre træproduktion end danske skove, og de to skove er kun på i alt ca. 4 ha. (Det vil sige et areal på blot ca. 200 m gange 200 m).  

Disse forhold peger i retning af, at der vil kunne gå flere år mellem hver skovning, idet det vil være forholdsmæssigt omkostningskrævende at i værksætte skovning hvert år.

Efter SKATs vurdering vil der således være tale om erhvervelse af et fritidshus med to små skovarealer, som er så små, at dette ikke kan betegnes som en ejendom der kan drives erhvervsmæssigt.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmålet besvares med et Nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret, jf. skatteforvaltningslovens § 25, stk. 1.