Dato for udgivelse
19 Feb 2008 11:19
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 Dec 2007 11:05
SKM-nummer
SKM2008.167.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-023510
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning + Salg + Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
Ejendomsavance, salg, parcelhusreglen, to boliger
Resumé

Skatterådet finder, at der ikke skal betales skat af en eventuel avance ved salg af en ejendom, da ejendommen reelt har tjent til bolig for spørger, og salget dermed er omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1.

Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-1 E.J.1.1.
Spørgsmål

Kan spørger afhænde ejendommen A i B skattefrit i henhold til bestemmelserne i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1?

Svar

Ja, se indstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger erhvervede ejendommen A med overtagelse den 1. august 2004. Ejendommen, der ligger i B, i landzone, er bebygget med et enfamiliehus. Ejendommen har et areal på 20.000m2.

Spørger har anmodet X Kommune, Planlægning og Byggeri (Teknisk Afdeling) om stillingtagen til, om der kan gives tilladelse til at frastykke en del af ejendommen i B til selvstændig bebyggelse.

Ifølge svaret fra Teknisk Afdeling vil en udstykning og opførelse af ny bebyggelse kræve landzonetilladelse i henhold til planlovens § 35, stk. 1, hvilket med henvisning til kommuneplanens rammebestemmelser ikke kan forventes meddelt.

Baggrunden for købet af ejendommen var, at spørger som administrerende direktør for C var ansvarlig for beslutningen om at købe D A/S i Y i slutningen af 2003 og begyndelsen af 2004.

Denne beslutning indebar, at C-koncernens hovedkvarter blev flyttet fra Ø til Y i foråret 2004, hvilket samtidig indebar, at spørger have brug for et privat domicil i området.

Spørger ejer ligeledes en skovejendom på ca. 120ha, beliggende K i U som indtil 1. august 2004 var den eneste bolig.

Spørger har i uger med en vis rejseaktivitet boet i B med let adgang til C kontor i Y samt let adgang til lufthavne og motorveje. I uger med lettere rejeaktivitet og så ofte som muligt i weekender, har spørger boet på ejendommen i U.

Spørger har oplyst, at han efter bedste skøn i perioden 1. august 2004 til 1. maj 2005 har beboet ejendommen B ca. 2/3 af tiden og ejendommen i U ca. 1/3 af tiden. Fra og med 1. maj 2005 har fordelingen været ca. 50/50.

Spørger forlod C den 1. maj 2005 efter 18 års ansættelse i koncernen.

Der er fremlagt dokumentation i form af kontoudskrift fra spørgers konto i Å-pengeinstitut dækkende perioden fra 1. august 2004 til 31. december 2005, hvoraf det fremgår, hvornår spørger har foretaget indkøb i B, X og nærmeste omegn - dvs. når han har opholdt i sig i ejendommen i B. Der er ligeledes fremlagt dokumentation af el- og vandforbrug vedrørende ejendommen.

Ligeledes er der fremlagt dokumentation vedrørende udgifter til telefon installeret på ejendommen i B samt på ejendommen i U, samt for afholdte omkostninger til ugentlig rengøringshjælp vedrørende ejendommen i B.

Herudover er der fremlagt pressemeddelelser, fondsbørsmeddelelser mv. fra C A/S, hvoraf det kan udledes, at hovedkontoret flyttes fra Ø til Y i forbindelse med sammenlægningen med D A/S samt forsikringsoversigt fra M, hvoraf det fremgår, at der er tegnet ejendoms- og indboforsikring vedrørende ejendommen i B.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Der henvises til SKM2007.147.HR, SKM2007.217.DEP og SKM2007.510.SR som udtryk for gældende praksis vedrørende forståelsen af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, når der foreligger to helårsboliger.

Praksis kan supplerende sammenfattes således:

Salg af en supplerende helårsbolig kan sælges skattefrit efter parcelhusreglen i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, hvis ejendommen i ejerperioden har været anvendt af ejeren af arbejdsmæssige årsager. Det er i den forbindelse uden betydning, om ejendommen er anskaffet af arbejdsmæssige årsager eller ej, blot den supplerende ejendom faktisk har tjent til bolig for ejeren af arbejdsmæssige årsager.

Med henvisning til ovenstående vurderes det, at et salg af ejendommen A i B, vil være omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, og at ejendommen kan sælges skattefrit, idet

  • der i henhold til den indhentede udtalelse fra X Kommune ikke fra ejendommen kan udstykkes grund til selvstændig bebyggelse,
  • spøger, har erhvervet den supplerende ejendom af arbejdsmæssige årsager, og
  • ejendommen har tjent til bolig for spørger i ikke uvæsentligt omfang i ejerperioden.

Det er derfor repræsentantens vurdering, at svaret på det stillede spørgsmål skal være et "ja".

SKATs indstilling og begrundelse

I henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 1, skal fortjeneste ved afståelse af fast ejendom medregnes til den skattepligtige indkomst.

Loven indeholder en undtagelse til denne regel, idet ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, bestemmer, at fortjeneste ved afståelse af en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder ikke skal medregnes, hvis huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvor denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit.

Det fremgår ikke af lovbestemmelsen, om en ejer på samme tid kan have to ejendomme, der tjener til bolig for ejeren i ejendomsavancebeskatningslovens forstand.

Ifølge praksis, jf. SKM2007.217.DEP, er der dog intet til hinder for, at en supplerende helårsejendom vil kunne sælges skattefrit i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1 (parcelhusreglen), hvis ejendommen i ejerperioden har været anvendt af ejeren af arbejdsmæssige årsager. Det er i den forbindelse uden betydning, om skatteyder anskaffede ejendommen af arbejdsmæssige årsager eller ej, blot den supplerende ejendom faktisk har tjent til bolig for ejeren af arbejdsmæssige årsager.

Ud fra en samlet vurdering af den fremlagte dokumentation, er det SKATs opfattelse, at det må lægges til grund, at spørger i perioden 1. august 2004 til 1. maj 2005 af arbejdsmæssige årsager har benyttet A ca. 2/3 af tiden, samt fra og med 1. maj 2005 ca. ½ af tiden.

SKAT vurderer således, at boligen af arbejdsmæssige årsager har tjent til bolig for spørger i ovennævnte periode.

Det indstilles derfor, at spørgsmålet besvares bekræftende.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende for skattemyndighederne i 5 år fra afgørelsens dato.