Dato for udgivelse
21 feb 2008 12:35
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 dec 2007 15:42
SKM-nummer
SKM2008.177.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-028490
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsvurdering + Ejendomsavancebeskatning + Ekspropriation
Emneord
Ekspropriation, rådighedsbegrænsning
Resumé

Skatterådet gav bindende svar på, at spørger ville kunne oppebære erstatningssummen skattefrit efter pålæg om dyrkningsbegrænsning på sin landbrugsejendom fra Ålborg Kommune efter ejendomsavancebeskatningslovens § 11, 2.pkt.

Skattefriheden gælder for arealet i delindsatsplanens område benævnt "kildepladszone", mens der ikke var hjemmel til skattefritagelse for området beliggende i "sårbar nærzone.".
Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 11 stk. 2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-1 E.J.2.8

Spørgsmål

Vil en tinglyst dyrkningsdeklaration (erstatningssummen) pålagt ejendommen ved  frivillig aftale, være skattefritaget, jf. bestemmelserne i ejendomsavancebeskatningslovens § 11?

Svar

Ja, for arealet beliggende i "Kildepladszone", se sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A er ejer af en landbrugsejendom beliggende x-vej ved Aalborg. Ejendommen består af  et matrikulært areal på 68,16 ha og tilhørende bygninger. Den pågældende ejendom er omfattet af delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst området. Planen er vedtaget af Aalborg Byråd  d. 25. oktober 2004.

Arealet der er omfattet af planen er opdelt på zoneområder

  • En "kildepladszone" på 41,49 ha
  • En "sårbar nærzone" på 22,25

Omfattet areal

Bygningsparcellen er beliggende indenfor "sårbar nærzone". Ifølge delindsatsplanen påpeges det, at der i mangel af enighed kan eksproprieres dyrkningsdeklarationer for arealer beliggende i "kildeplads-zonen", hvorimod forudsættes frivillige aftaler i "sårbar nærzone".

Spørgeren ønsker principielt ikke denne dyrkningsdeklaration, men føler sig tvunget af  omstændighederne. Spørgeren indstillet på, at der skal indgås en frivillig aftale, på betingelse af, at hele erstatningen i sin nuværende form udbetales skattefrit.

Der er ikke på nuværende tidspunkt indgået nogen aftale på grundlag af det af kommunen forelagte tilbud.

Med henblik på skattefritagelse har kommunen henvist til en beslutning truffet af kommunen, der vedrører den omhandlede ejendom, x-vej.

"Såfremt frivillig aftale ikke indgås er betingelserne for pålæg om dyrkningsrestriktioner (ekspropriation) ifølge Miljølovens § 26 a opfyldt."

Kommunen oplyser, at den omhandlede delindsatplan i sin nuværende form beskriver, at der i mangel af enighed kan eksproprieres med  dyrkningsdeklarationer i "Kildeplads-zonen" men ikke i "Sårbar nærzone"

Kommunen har efterfølgende tilkendegivet, at byrådet kan udvide beslutningen til også at omfatte "Sårbar nærzone". Dette kræver en planændring.

Konkret vil der blive pålagt ejendommen en dyrkningsdeklaration efter samme procedure der er gældende for et tilsvarende område (Drastup-området.)

SKATs  indstilling og begrundelse

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næring ved handel med fast ejendom, medregnes som udgangspunkt ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven.

Beskatningsreglerne omfatter også fortjenester, der stammer fra afståelse af middelbare ejendomsrettigheder over fast ejendom, f. eks. servitutter, jf. LV 2007-4, afsnit E.J.2.1.

Det betyder derfor også, at modtagelse af en erstatning ved en pålagt indskrænkning i rådigheden over en ejendom kan sidestilles med et delsalg af ejendommen.

Det er SKATs udgangspunkt, at et pålæg, som myndigheden imod lodsejerens vilje foranlediger tinglyst på en ejendom, i relation til anvendelse af reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven må sidestilles med et ekspropriativt indgreb, jf. LV 2007-1, afsnit E.J.2.8.

Fortjeneste, der er indvundet ved modtagelse af en erstatningssum i anledning af ekspropriation af fast ejendom er dog omfattet af skattefritagelsesbestemmelsen i § 11, 1. pkt., i ejendomsavancebeskatningsloven (EBL). Reglen om skattefritagelse gælder efter lovens § 11, 2. pkt., også for fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen.

Det er ved en højesteretsdom fastslået, at det efter sammenhængen med EBL § 11, 1. pkt., må være en betingelse for anvendelse af EBL § 11, 2. pkt., at det på aftaletidspunktet må påregnes, at dispositionen vil blive gennemtvunget ved ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke bliver indgået, jf. SKM2006.438.SKAT og LV 2007- 4, afsnit E.J.2.8.

Følgende betingelser skal være opfyldt på aftaletidspunktet, for at overdragelsen af en fast ejendom kan anses for sket i en ekspropriationssituation:

a. Der skal på aftaletidspunktet være ekspropriationshjemmel i lovgivningen til det pågældende formål.

b. På aftaletidspunktet må det kunne påregnes, at ekspropriation vil ske i mangel af frivillig aftale, dvs. at den eksproprierende myndighed skal udvise vilje til at ekspropriere. Der skal foreligge ekspropriationsrealitet.

Det er derfor også tilsvarende en betingelse for skattefritagelse for vederlag ved indgåelse af en frivillig aftale om rådighedsindskrænkning på en ejendom, at der på aftaletidspunktet foreligger en ekspropriationssituation.

Det vil sige, at myndigheden på aftaletidspunktet skal have lovhjemmel til at tinglyse et pålæg på ejendommen (ekspropriation). Herudover skal myndigheden på aftaletidspunktet have udvist vilje til om nødvendigt ved en ekspropriation at ville gennemføre rådighedsindskrænkningen vedr. den pågældende ejendom.

Kommunalbestyrelsen i Aalborg Kommune har den 25.oktober 2004 vedtaget en delindsatsplan for området  for Aalborg Øst med henblik på at sikre nærområdet omkring Aalborg Kommune, Vandforsyningens Kildeplads i Aalborg Øst så det også i fremtiden kan anvendes til drikkevand uden permanente, videregående rensningsforanstaltninger.

Planen er udarbejdet i henhold til vandforsyningsloven og bekendtgørelsen om indsatsplaner.

Ifølge indsatsplanen er der i de tilfælde, hvor grundejeren ikke vil indgå frivillig aftale ulighed for at fastlægge restriktioner for arealanvendelsen efter Miljøbeskyttelseslovens § 26a.

På baggrund af ovenstående oplysninger, er det SKATs vurdering, at der på aftaletidspunktet er hjemmel til at pålægge ejendommen rådighedsindskrænkninger i medfør af § 26 a i miljøbeskyttelsesloven, for den del af ejendommen, der er omfattet af planens "Kildeplads" zone, mens der ikke efter det oplyse er hjemmel til at iværksætte

For så vidt angår myndighedens ekspropriationsvilje på aftaletidspunktet, er der som nævnt fremlagt en erklæring fra Ålborg Kommune. Dene erklæring er affattet med henblik på at varetage ekspropriationerne af fast ejendom i et andet område, Aalborg Øst (Drastrup).

En sådan erklæring udviser efter SKATs opfattelse, at såfremt en frivillig aftale ikke kan indgås om rådighedsindskrænkning, sker der  ekspropriation  af ejendommen. Derved er den ovenanførte betingelse om at, der skal foreligge ekspropriationsrealitet opfyldt.

Endelig fremgår det af det oplyste, at der ikke er hjemmel til at ekspropriere områder, der er beliggende i "Sårbar nærzone"  

Derved er betingelserne, for skattefritagelse efter § 11, 2. pkt., i ejendomsavancebeskatningsloven efter SKATs opfattelse kun opfyldt for det areal, der er beliggende i "kildepladszone".

SKAT indstiller, at der, til det stillede spørgsmål svares Ja, for arealet beliggende i "kildepladszone", se sagsfremstilling og begrundelse.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder svaret i henhold til dets grunde.