►Lovforslag L 52, 2023-24, vedtaget som lov nr. 1795 af 28. december 2023, indeholder bl.a. sproglige ændringer af straffebestemmelser vedrørende overtrædelse af skatte-, moms-, afgifts- og toldlovgivningen. Formålet med ændringerne er alene at give mulighed for i bemærkningerne til lovforslaget at angive nærmere retningslinjer om strafniveaet. 

Ved lovændringen er der bl.a. foretaget sproglige ændringer i straffebestemmelserne i boafgiftsloven, dødsboskatteloven, kildeskatteloven, momsloven, opkrævningsloven, skatteindberetningsloven, skattekontrolloven og punktafgiftslovene. Der er tillige lavet en sproglig ændring i toldlovens § 73.

De ønskede ændringer af strafniveauer er angivet i bemærkningerne til lovforslag L 52 af 11. oktober 2023. Det gælder dels i de almindelige bemærkninger, dels i bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser. Det er ikke anført, at der skal være en prøvesagsproces for nogen af de områder, der er berørt af lovændringen. Der kan derfor administreres i overensstemmelse med tilkendegivelserne i lovforslagets bemærkninger, uden at der er behov for først at føre prøvesager.

Fastsættelsen af straffen vil fortsat bero på domstolenes konkrete vurdering i det enkelte tilfælde af samtlige omstændigheder i sagen. Det angivne strafniveau kan fraviges i op- eller nedadgående retning, hvis der i den konkrete sag foreligger skærpende eller formildende omstændigheder.

Ændringerne trådte i kraft den 1. januar 2024. Se "Ikrafttrædelse" nedenfor.

Se også

Den juridiske vejledning, 2023-2, afsnit A.C.3, hvor hidtidig praksis er beskrevet.

Afsnittet indeholder

 • Forhøjelse af minimumsgrænsen til 40.000 kr. i unddragelse (normalbøder)
  • Gentagelsestilfælde
  • Overtrædelse af toldloven
 • Indførelse af bøder på 5.000 kr. for førstegangsunddragelser mellem 20.000 kr. og 40.000 kr.
  • Gentagelsestilfælde
 • Afskaffelse af progressionsgrænsen på 60.000 kr. ved beregning af normalbøder
 • Forhøjelse af grænsen for frihedsstraf til 500.000 kr. i førstegangstilfælde
  • Gentagelsestilfælde
 • Fordobling af tillægsbøder
 • Indførelse af tillægsbøder i sager om overtrædelse af toldloven (smugleri)
 • Forenkling af praksis ved frivillig selvanmeldelse
  • Forsætlige unddragelser mellem 100.000 kr. og 500.000 kr.
  • Forsætlige unddragelser over 500.000 kr.
 • Om punktafgifter og bo- og gaveafgift
  • Unddragelse af punktafgifter
  • Unddragelse af bo- og gaveafgift
 • Ikrafttrædelse
  • Lempelser
  • Skærpelser
 • Eksempler
  • Overtrædelser begået før den 1. januar 2024
  • Overtrædelser begået den 1. januar 2024 eller senere

Forhøjelse af minimumsgrænsen til 40.000 kr. i unddragelse (normalbøder)

Minimumsgrænsen for at udmåle normalbøder forhøjes til 40.000 kr. i unddragelse i førstegangstilfælde. Det gælder, uanset om der er tale om unddragelse af skatter, herunder bo- og gaveafgift, moms, lønsumsafgift eller punktafgifter (herefter "skatter og afgifter"). Det gælder også, uanset om forholdet vurderes at være begået forsætligt eller groft uagtsomt.

Der er tale om en lempelse. Derfor finder forhøjelse af beløbsgrænsen til 40.000 kr. for beregning af normalbøder i unddragelsessager anvendelse på alle sager, der afsluttes med et bødeforelæg den 1. januar 2024 eller senere, uanset hvornår overtrædelsen er begået.

Gentagelsestilfælde

I gentagelsestilfælde kan der straffes med normalbøde uanset unddragelsens størrelse. Der er tale om gentagelse, hvis den pågældende, efter at være straffet for unddragelse af skatter eller afgifter, på ny unddrager skatter eller afgifter inden for samme lovområde. Gentagelsesvirkningen gælder i 10 år fra den forudgående bødedom eller bødevedtagelse. Se STRFL § 84, stk. 3. Se også afsnit A.C.3.5.6.

Overtrædelse af toldloven

Der ændres ikke i minimumsgrænserne for overtrædelse af toldloven. Se afsnit A.C.3.5.2.3 om beregning af normalbøder i toldsager. Toldlovens § 73, stk. 2 og stk. 3, er ændret ved § 34 i lov nr. 1795 af 28. december 2023. Det er sket med henblik på at indføre tillægsbøder i smuglerisager, jf. nedenfor om "Indførelse af tillægsbøder i sager om overtrædelse af toldloven (smugleri)".

Indførelse af bøder på 5.000 kr. for førstegangsunddragelser mellem 20.000 kr. og 40.000 kr.

Førstegangsovertrædelser vedrørende samlet unddragelse af skatter, moms, lønsumsafgift eller punktafgifter mellem 20.000 kr. og 40.000 kr. kan sluttes med en bøde på 5.000 kr. Det gælder, uanset om forholdet er begået forsætligt eller groft uagtsomt.

Der er tale om en lempelse. Muligheden for at afslutte sager med en bøde på 5.000 kr. i førstegangstilfælde, hvor unddragelsen er mellem 20.000 kr. og 40.000 kr., finder anvendelse på alle sager, der afsluttes med et bødeforelæg den 1. januar 2024 eller senere. Det gælder, uanset hvornår overtrædelsen er begået. 

Gentagelsestilfælde

I gentagelsestilfælde kan der straffes med normalbøde uanset unddragelsens størrelse. Der er tale om gentagelse, hvis den pågældende, efter at være straffet for unddragelse af skatter eller afgifter, på ny unddrager skatter eller afgifter inden for samme lovområde. Gentagelsesvirkningen gælder i 10 år fra den forudgående dom eller bødevedtagelse. Se STRFL § 84, stk. 3. Se også afsnit A.C.3.5.6.

Afskaffelse af progressionsgrænsen på 60.000 kr. ved beregning af normalbøder

Den hidtidige progressionsgrænse på 60.000 kr. ved beregning af normalbøder i unddragelsessager afskaffes.

Ændringen indebærer, at normalbøden i sager med grov uagtsom unddragelse af skatter eller afgifter bliver udmålt til én gang unddragelsen og i sager med forsætlig unddragelse til to gange unddragelsen.

Der er tale om en skærpelse. Ændringen finder derfor alene anvendelse for overtrædelser begået den 1. januar 2024 eller senere.

For overtrædelser begået før den 1. januar 2024 anvendes progressionsknækket på 60.000 kr. som hidtil ved bødeberegningen.

Forhøjelse af grænsen for frihedsstraf til 500.000 kr. i førstegangstilfælde

Grænsen for frihedsstraf forhøjes til unddragelse over 500.000 kr. Den hidtidige grænse er 250.000 kr. i sager om forsætlig unddragelse af skatter, moms og lønsumsafgift og 100.000 kr. i sager om forsætlig unddragelse af punktafgifter.

Ændringen indebærer, at Skattestyrelsen får kompetence til at afslutte sager med en normalbøde ved en samlet forsætlig unddragelse af skatter eller afgifter op til 500.000 kr. i førstegangstilfælde.

Ved opgørelse af unddragelsen sammenlægges forsætlige unddragelser på forskellige lovområder. En sag med forsætlig unddragelse af skat med 400.000 kr., af moms med 100.000 kr. og af punktafgift med 50.000 kr., kan således ikke afsluttes administrativt, da der samlet forsætligt er unddraget over 500.000 kr. Selv om der samlet er unddraget over 500.000 kr., henføres forholdene ikke under straffelovens § 289, da der ikke er unddraget over 500.000 kr. indenfor samme lovområde.

Der er tale om en lempelse. Beløbsgrænsen på 500.000 kr. finder derfor anvendelse for sager, der afsluttes den 1. januar 2024 eller senere, uanset hvornår overtrædelsen er begået.

For overtrædelser begået før den 1. januar 2024 anvendes progressionsknækket på 60.000 kr. i overensstemmelse med hidtidig praksis ved bødeberegningen. 

Gentagelsestilfælde

I gentagelsestilfælde er grænsen for frihedsstraf 250.000 kr. i samlet forsætlig unddragelse af skatter eller afgifter. Hvis den pågældende i en tidligere sag er straffet for samlet forsætlig unddragelse af skatter eller afgifter for mere end 250.000 kr., vil en ny samlet unddragelse over 250.000 kr. således medføre, at den pågældende kan straffes med fængsel og en tillægsbøde. Det gælder, uanset hvilke skatter eller afgifter, den tidligere straffesag vedrørte. Disse sager skal derfor afgøres ved domstolene.

Gentagelsesvirkningen ophører, når der er gået 10 år, efter at den tidligere straf er udstået, endeligt eftergivet eller bortfaldet. Hvis den tidligere straf er en bødestraf, regnes fristen fra datoen for den endelige dom eller bødevedtagelse. Hvis den tidligere straf var gjort betinget, regnes fristen fra den endelige dom. Se STRFL § 84, stk. 3. Se også afsnit A.C.3.5.6.

Fordobling af tillægsbøder

Efter hidtidig praksis er tillægsbøder, for forsætlig unddragelse af skatter eller afgifter i domme med frihedsstraf, udmålt til et beløb svarende til én gang de unddragne skatter eller afgifter.

Fremover udmåles tillægsbøder til et beløb svarende til to gange de unddragne skatter eller afgifter.

Der er tale om en skærpelse. Fordoblingen af tillægsbøder finder derfor anvendelse for overtrædelser begået den 1. januar 2024 eller senere.

For overtrædelser begået før den 1. januar 2024 er tillægsbøden én gang unddragelsen i overensstemmelse med hidtidig praksis.

Indførelse af tillægsbøder i sager om overtrædelse af toldloven (smugleri)

Ændringen indebærer, at der i smuglerisager med frihedsstraf fremover ved domstolene bliver udmålt en tillægsbøde svarende til to gange det unddragne told- og afgiftsbeløb, så tillægsbøder i sager om forsætlig unddragelse af told kommer til at svare til tillægsbøder i sager om forsætlig unddragelse af skatter eller afgifter.

Der er tale om en skærpelse. Ændringen finder derfor alene anvendelse for overtrædelser begået den 1. januar 2024 eller senere.

For overtrædelser begået før den 1. januar 2024 er der som hidtil ikke nogen tillægsbøde i smuglerisager.

Forenkling af praksis ved frivillig selvanmeldelse

Ved frivillig selvanmeldelse gøres der som hidtil ikke strafansvar gældende, hvis den selvanmeldte overtrædelse bliver vurderet til at være begået groft uagtsomt, eller hvis der forsætligt ikke er unddraget over 100.000 kr. 

Forsætlige unddragelser mellem 100.000 kr. og 500.000 kr.

Ved frivillig selvanmeldelse af en forudgående begået forsætlig unddragelse på mellem 100.000 kr. og 500.000 kr. kan sagen afsluttes af Skattestyrelsen med en bøde svarende til én gang unddragelsen.

Unddragelse mellem 100.000 kr. og 250.000 kr.

Bødeniveauet er uændret i forhold til hidtidig praksis for unddragelser mellem 100.000 kr. og 250.000 kr., hvor der dog hidtil har skullet føres prøvesager. Ændringen består således i, at Skattestyrelsen fra den 1. januar 2024 kan afslutte disse sager med et bødeforelæg på et beløb svarende til én gang unddragelsen. Der er derfor ikke længere behov for at føre prøvesager vedrørende frivillig selvanmeldelse.

Unddragelse mellem 250.000 kr. og 500.000 kr.

Der har hidtil været nedlagt påstand om en betinget fængselsstraf og en tillægsbøde svarende til halvdelen af det unddragne beløb. Fremover er bøden et beløb svarende til én gang det unddragne beløb.

Der er tale om en lempelse (ikke længere betinget frihedsstraf) for selvanmeldelse af en unddragelse mellem 250.000 kr. og 500.000 kr.

Skattestyrelsen kan fra den 1. januar 2024 afslutte sagerne med administrative bødeforelæg i overensstemmelse med den nye praksis om en bøde svarende til en gang det unddragne beløb, uanset hvornår overtrædelsen er begået, og uanset hvornår selvanmeldelsen finder sted.

Hvis bødeforelæg ikke bliver vedtaget

Hvis den pågældende ikke ønsker at vedtage Skattestyrelsens bødeforelæg, videresendes sagen til politiet med henblik på indbringelse for domstolene med påstand om en bøde svarende til én gang unddragelsen, uanset hvornår den selvanmeldte overtrædelse er begået. 

Forsætlige unddragelser over 500.000 kr.

I sager med frivillig selvanmeldelse af forsætlige unddragelser over 500.000 kr. skal sagen som hidtil afgøres ved domstolene. Domstolene udmåler en betinget eller ubetinget frihedsstraf og en tillægsbøde svarende til én gang det unddragne beløb.

Dette er en skærpelse, idet tillægsbøden hidtil har svaret til en halv gang det unddragne beløb i sager, hvor den forsætlige unddragelse har været over 500.000 kr.

Denne ændring finder derfor anvendelse for selvanmeldelse af overtrædelser begået den 1. januar 2024 eller senere.

For overtrædelser begået før den 1. januar 2024 er tillægsbøden en halv gang det unddragne beløb.

Om punktafgifter og bo- og gaveafgift 

Unddragelse af punktafgifter

Forsætlige unddragelser op til 100.000 kr. samt groft uagtsomme unddragelser

Hvis overtrædelsen er sket den 1. januar 2020 eller senere, har der hidtil været ført prøvesager ved domstolene med henblik på at få bødeniveauet og tillægsbødeniveauet hævet, så det kom til at svare til bøde- og tillægsbødeniveauet i øvrige straffesager om unddragelse af skatter, moms og lønsumsafgift. Grænsen for frihedsstraf var uændret på 100.000 kr. Se bemærkningerne til lov nr. 1126 af 19. november 2019 om ændring af registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (lovforslag L 24, 2019-20).

På grundlag af ændringerne ved lov nr. 1795 af 28. december 2023, er der ikke længere behov for at føre prøvesager om overtrædelse af punktafgiftslovgivningen for overtrædelser sket i perioden den 1. januar 2020 til og med den 31. december 2023. Sager med forsætlig unddragelse, der ikke overstiger 100.000 kr., kan derfor fra 1. januar 2024 afsluttes af Skattestyrelsen med et bødeforelæg.

I sager med forsætlig unddragelse er bøden to gange unddragelsen. For overtrædelser begået før den 1. januar 2024 dog kun én gang de første 60.000 kr., der er unddraget.

I sager med grov uagtsomhed er bøden én gang unddragelsen. For overtrædelser begået før den 1. januar 2024 dog kun ½ gang de første 60.000 kr., der er unddraget.

Se afsnit A.C.3.5.2.2 om praksis for udmåling af bøder for unddragelse af punktafgift, hvis gerningstidspunktet er før den 1. januar 2020.

Forsætlig unddragelse mellem 100.000 kr. og 500.000 kr.

Sager om forsætlig unddragelse af punktafgifter med over 100.000 kr. har efter hidtidig praksis skullet behandles ved domstolene med påstand om frihedsstraf og en tillægsbøde svarende til en gang unddragelsen. Dette gælder for overtrædelser begået den 1. januar 2020 eller senere.

Sager om forsætlig unddragelse af punktafgifter kan fra den 1. januar 2024 afsluttes af Skattestyrelsen med en normalbøde, hvis unddragelsen ikke overstiger 500.000 kr.

Der er tale om en lempelse (ikke længere frihedsstraf).

I sager med forsætlig unddragelse er bøden to gange unddragelsen. For overtrædelser begået før den 1. januar 2024 dog kun én gang de første 60.000 kr., der er unddraget.

Hvis den pågældende ikke ønsker at vedtage bødeforelægget, sendes sagen til politiet med henblik på indbringelse for domstolene med påstand om en normalbøde på to gange unddragelsen. For overtrædelser begået før den 1. januar 2024 dog kun én gang de første 60.000 kr., der er unddraget.

Bøden beregnes på samme måde, hvis overtrædelsen er sket før den 1. januar 2020.

Hvis ansvarssubjektet er en juridisk person, og hvis gerningstidspunktet er før den 1. januar 2020, beregnes bøden dog som beskrevet i afsnit A.C.3.5.2.2, også selv om en forsætlig unddragelse overstiger 500.000 kr.

For overtrædelser begået 1. januar 2024 eller senere er bøden to gange det unddragne beløb, uanset om sagen afsluttes af Skattestyrelsen med et bødeforelæg, eller om sagen afsluttes ved dom. 

Unddragelse af bo- og gaveafgift

Det fremgår af bemærkningerne til § 7 i lovforslag L 52, 2023-24, om ændringerne i boafgiftslovens § 41, stk. 1 og 3, at den hidtidige administrative praksis om udmåling af bøder for forsætlig eller grov uagtsom unddragelse af bo- eller gaveafgift ikke er fastlagt ved domstolene.

I hidtidig administrativ praksis er bøderne udmålt som normalbøder for overtrædelse af skattelovgivningen i øvrigt. Denne praksis kan videreføres på grundlag af bemærkningerne i lovforslaget.

Det fremgår af bemærkningerne til § 37 i lovforslaget (ikrafttrædelsesbestemmelsen), at den hidtidige administrative praksis, om normalbøder svarende til bøder for overtrædelse af skattelovgivningen i øvrigt, videreføres med lovændringen. Sanktionsniveauet for unddragelse af bo- og gaveafgift svarer derfor til sanktionsniveauet for unddragelse af skatter i øvrigt, uanset hvornår overtrædelsen er begået. Hvis overtrædelsen er begået før den 1. januar 2024, anvendes progressionsknækket på 60.000 kr.

Ikrafttrædelse

Lov nr. 1795 af 28. december 2023 trådte i kraft den 1. januar 2024. 

Lempelser

De ændringer, der indebærer en lempelse i forhold til hidtidig praksis, finder anvendelse fra den 1. januar 2024, uanset hvornår overtrædelsen er begået. Det følger af STRFL § 3.

Det drejer sig om følgende ændringer:

 • Forhøjelse af minimumsgrænsen til 40.000 kr. i unddragelse for udmåling af normalbøder i førstegangstilfælde
 • Indførelse af bøder på 5.000 kr. for førstegangstilfælde af unddragelser mellem 20.000 kr. og 40.000 kr.
 • Forhøjelse af grænsen for frihedsstraf til 500.000 kr.
  • Sager med forsætlig unddragelse op til 500.000 kr. kan afsluttes af Skattestyrelsen med et bødeforelæg (normalbøde)
  • Sager med frivillig selvanmeldelse af en forudgående forsætlig unddragelse mellem 100.000 kr. og 500.000 kr. kan sluttes af Skattestyrelsen med et bødeforelæg svarende til én gang unddragelsen.

Skærpelser

De ændringer, der indebærer en skærpelse i forhold til hidtidig praksis, finder anvendelse på overtrædelser begået den 1. januar 2024 eller senere. Det følger af STRFL § 3.

Det drejer sig om følgende ændringer:

 • Afskaffelse af progressionsgrænsen på 60.000 kr. ved beregning af normalbøder
 • Fordobling af tillægsbøder
 • Indførelse af tillægsbøder i sager om overtrædelse af toldloven (smugleri).

Eksempler 

Overtrædelser begået før den 1. januar 2024
 

Grænsen for frihedsstraf er hævet til 500.000 kr.

Eksempel 1

Forsætlig unddragelse af skat med 200.000 kr., moms med 100.000 kr. og punktafgift med 50.000 kr., altså en samlet unddragelse på 350.000 kr.:

Den samlede unddragelse er under grænsen for frihedsstraf. Sagen kan afsluttes af Skattestyrelsen med et bødeforelæg på 1 x 60.000 kr. + 2 x 290.000 kr. = 640.000 kr. 

Eksempel 2

Forsætlig unddragelse af skat med 300.000 kr., moms med 200.000 kr. og punktafgift med 50.000 kr., altså en samlet unddragelse på 550.000 kr.:

Den samlede unddragelse er over grænsen for frihedsstraf. Sagen skal afgøres ved domstolene med påstand om frihedsstraf og en tillægsbøde svarende til én gang de unddragne skatter og afgifter.

Eksempel 3

Skatteyderen er tidligere straffet for forsætlig unddragelse af 275.000 kr. I en ny sag med gerningstidspunkt før den 1. januar 2024 er der forsætligt unddraget 300.000 kr.:

Der er tale om et gentagelsestilfælde, hvor grænsen for frihedsstraf er 250.000 kr. Sagen skal afgøres ved domstolene med påstand om frihedsstraf og en tillægsbøde svarende til én gang unddragelsen.

Eksempel 4

Forsætlig unddragelse af skat med 400.000 kr. og moms med 300.000 kr. Den samlede unddragelse er over grænsen for frihedsstraf. Sagen skal afgøres ved domstolene med påstand om frihedsstraf og en tillægsbøde svarende til én gang den unddragne skat og moms.

Eksempel 5

Forsætlig unddragelse af skat med 600.000 kr. Forholdet er omfattet af straffelovens § 289. Sagen skal afgøres ved domstolene med påstand om frihedsstraf og en tillægsbøde svarende til én gang den unddragne skat.

Frivillig selvanmeldelse

Eksempel 6

Frivillig selvanmeldelse af en forudgående forsætlig unddragelse på 400.000 kr.:

Sagen er under grænsen for frihedsstraf og kan afsluttes af Skattestyrelsen med en bøde svarende til én gang unddragelsen.

Unddragelse mellem 20.000 kr. og 40.000 kr.

Eksempel 7

Groft uagtsom eller forsætlig unddragelse af skat med 30.000 kr.:

Sagen kan afsluttes af Skattestyrelsen med en bøde på 5.000 kr.

Eksempel 8

Unddragelse af skat med 30.000 kr. Den pågældende er tidligere straffet for unddragelse af skat. Da der er tale om gentagelse, kan den nye sag ikke sluttes med en bøde på 5.000 kr.

Den nye sag sluttes med en normalbøde. Progressionsknækket på 60.000 kr. finder anvendelse, da gerningstidspunktet er før den 1. januar 2024. Hvis forholdet vurderes at være begået groft uagtsomt, er bøden ½ x 30.000 kr. Hvis forholdet vurderes at være begået forsætligt, er bøden 1 x 30.000 kr.

Overtrædelser begået den 1. januar 2024 eller senere

Grænsen for frihedsstraf er hævet til 500.000 kr.

Eksempel 9

Forsætlig unddragelse af skat med 200.000 kr., moms med 100.000 kr. og punktafgift med 50.000 kr., altså en samlet unddragelse på 350.000 kr.:

Den samlede unddragelse er under grænsen for frihedsstraf. Sagen kan afsluttes af Skattestyrelsen med et bødeforelæg på 2 x 350.000 kr. = 700.000 kr.

Eksempel 10

Forsætlig unddragelse af skat med 300.000 kr., moms med 200.000 kr. og punktafgift med 50.000 kr., altså en samlet unddragelse på 550.000 kr.:

Den samlede unddragelse er over grænsen for frihedsstraf. Sagen skal afgøres ved domstolene med påstand om frihedsstraf og en tillægsbøde svarende til to gange de unddragne skatter og afgifter.

Eksempel 11

Skatteyderen er tidligere (før eller efter den 1. januar 2024) straffet for forsætlig unddragelse af 275.000 kr. I en ny sag med gerningstidspunkt efter den 1. januar 2024 er der forsætligt unddraget 300.000 kr.:

Der er tale om et gentagelsestilfælde, hvor grænsen for frihedsstraf er 250.000 kr. Sagen skal afgøres ved domstolene med påstand om frihedsstraf og en tillægsbøde svarende til to gange unddragelsen.

Eksempel 12

Forsætlig unddragelse af skat med 400.000 kr. og moms med 300.000 kr. Den samlede unddragelse er over grænsen for frihedsstraf. Sagen skal afgøres ved domstolene med påstand om frihedsstraf og en tillægsbøde svarende til to gange den unddragne skat og moms.

Eksempel 13

Forsætlig unddragelse af skat med 600.000 kr. Forholdet er omfattet af straffelovens § 289. Sagen skal afgøres ved domstolene med påstand om frihedsstraf og en tillægsbøde svarende til to gange den unddragne skat.

Frivillig selvanmeldelse

Eksempel 14

Frivillig selvanmeldelse af en forudgående forsætlig unddragelse på 400.000 kr.:

Sagen er under grænsen for frihedsstraf og kan afsluttes af Skattestyrelsen med en bøde svarende til én gang unddragelsen.

Unddragelse mellem 20.000 kr. og 40.000 kr.

Eksempel 15

Groft uagtsom eller forsætlig unddragelse af skat med 30.000 kr.:

Sagen kan afsluttes af Skattestyrelsen med en bøde på 5.000 kr.

Eksempel 16

Unddragelse af skat med 30.000 kr. Den pågældende er tidligere (før eller efter den 1. januar 2024) straffet for unddragelse af skat. Da der er tale om gentagelse, kan den nye sag ikke sluttes med en bøde på 5.000 kr.

Den nye sag sluttes med en normalbøde. Progressionsknækket på 60.000 kr. finder ikke længere anvendelse, da gerningstidspunktet er efter den 1. januar 2024. Hvis forholdet vurderes at være begået groft uagtsomt, er bøden 1 x 30.000 kr. Hvis forholdet vurderes at være begået forsætligt, er bøden 2 x 30.000 kr.

Smugleri

Grænsen for frihedsstraf er uændret unddragelse over 30.000 kr. i smuglerisager. I sager om erhvervsmæssigt smugleri er grænsen for frihedsstraf uændret unddragelse over 15.000 kr.

Eksempel 17

I en smuglerisag er der er unddraget 35.000 kr. Der nedlægges påstand om frihedsstraf og en tillægsbøde svarende til to gange de unddragne told- og afgiftsbeløb, hvis gerningstidspunktet er den 1. januar 2024 eller senere. ◄