Dato for udgivelse
15 Jan 2008 10:36
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 Dec 2007 09:52
SKM-nummer
SKM2008.23.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-190323
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Ekspropriation
Emneord
Ekspropriationsituation, afståelse, frivillig aftale, afslag
Resumé

Skatterådet finder ikke, at betingelserne for skattefritagelse efter EBL § 11, 2. pkt. er opfyldt, da der hverken ses at foreligge ekspropriationshjemmel vedr. hele ejendommen eller den fornødne ekspropriationsrealitet i øvrigt. Endvidere afvistes spørgsmål 2-6, da de ikke kunne besvares med den fornødne sikkerhed.    

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 11, 2. pkt.

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-4 E.J.2.8.

Spørgsmål

  1. Kan frivilligt salg af landsbrugsejendommen, beliggende ... til K kommune i sin helhed anses for omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 11 om skattefrihed ved ekspropriation?
  2. Kan frivilligt salg af hele landbrugsejendommen, beliggende ..., til K kommune delvist anses for omfattet af ejendomsavance- beskatningslovens § 11 om skattefrihed ved ekspropriation - og i givet fald, i hvilket omfang?
  3. Vil det ændre på svaret på spørgsmål 1 og/eller 2, hvis kommunen vedtager en lokalplan for det område, der nu er kommuneplan for, inden den frivillige aftale indgås?
  4. Vil det ændre på svaret på spørgsmål 1 og/eller 2, hvis kommunen vedtager tillæg til kommuneplan, således at der foreligger kommuneplan for hele området inden for regionsplanen inden den frivillige aftale indgås?     
  5. Vil det ændre på svaret på spørgsmål 1 og/eller 2, hvis kommunen vedtager tillæg til kommuneplan, således at der foreligger kommuneplan efterfulgt af lokalplan for hele området inden for regionsplanen inden den frivillige aftale indgås?
  6. Hvis spørgsmål 1,3,4 og 5 besvares benægtende bedes Skatterådet tilkendegive, hvilke yderligere gennemførelser af planlovgivningen (kommuneplan, regionsplan, lokalplan eller strukturplan) eller andet, der kræves, for at forudsætningen for skattefrihed efter § 11 kan anses for opfyldt?

Svar

Ad spørgsmål 1.  Nej, se indstilling og begrundelse.

Ad spørgsmål 2.- 6. Afvises, se indstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgerens landbrugsejendom, ... med matriklerne ... på i alt ca. ... ha, og er noget af det mest bynære landsbrugsjord til ... by, som ikke er bebygget.

K kommune ønsker at erhverve ca. ... ha. af ejendommen for at kunne udvikle ... by. Iflg. K kommunes rammeplan ... for denne bydel ønskes området anvendt til boligformål, lav boligbebyggelse, og kollektive anlæg, som f.eks. børneinstitutioner og skoler.

Der er ikke vedtaget lokalplan for området. K kommunes tekniske forvaltning har endnu ikke påbegyndt dette arbejde.

På et medsendt kort over området over området, herunder spørgers ejendom, er der anført regionsplanens grænse, kommuneplanens ramme og strukturplanens ramme. Det fremgår heraf, at spørgers ejendom har arealer beliggende såvel indenfor som udenfor rammerne.

K kommune har overfor spørger udtrykt vilje til at fremme processen for vedtagelse af yderligere rammeplanlægning således at evt. yderligere nødvendig planlægning for, at spørger kan afstå ejendommen skattefrit, kan blive gennemført.

Kommunen har således mulighed for at vedtage tillæg til kommuneplan inden for regionplanens rammer. Endvidere har kommunen mulighed for at gennemføre lokalplan for det område, der er kommuneplan for.   

Derimod har K kommune ikke kompetence til at udvide området med regionplan, således at dennes indhold ændres. Denne kompetence ligger andetsteds og er, efter det oplyste, en proces som, hvis den gennemføres, vil tage mange år

K kommune har over for spørgers repræsentant oplyst, at områdets udbygning kan påbegyndes i mindre etaper som afrunding af det eksisterende boligområde. Området er landzone, men kan overføres til byzone ved en lokalplan  

K kommune har endvidere oplyst, at kommunen har vilje til ekspropriation, samt at Byrådet vil vedtage en hensigtserklæring om ekspropriation og foretage en egentlig ekspropriationsforretning, hvis den frivillige handel ikke kan gennemføres.

Byrådets vil således beslutte, at kommunen vil ekspropriere ejendommen, hvis den frivillige aftale ikke indgås. Byrådets beslutning vil foreligge før den frivillige aftale om ejendomshandel indgås, idet man er opmærksom på, at dette er et krav for skattefrihed efter reglerne i ejendomsavancebeskatningslovens § 11.

Kommuneplanen er kun vedtaget for en del af arealet på ....

Det vil umiddelbart alene være dette areal på de ca. ... ha. som kommunen ønsker at overtage i første omgang.

Det bemærkes herved, at bygningsparcellen - stuehus og driftsbygninger på ejendommen ... agtes nedrevet af K kommune, idet disse  indgår i ovennævnte areal, der er omfattet af 1. etape.

Spørger ønsker dog at udnytte sin ret iflg. planlovens § 48, stk. 2 og forlange hele ejendommen overtaget af kommunen, idet han ikke vil kunne udnytte restejendommen på en rimelig måde som selvstændig ejendom.    

Planlovens § 48, stk. 2 har følgende ordlyd:

"Når en lokalplan eller en byplanvedtægt har forbeholdt en del af en ejendom til et offentligt formål, kan ejeren forlange den pågældende del af ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. Hvis restejendommen ikke kan udnyttes på rimelig måde som selvstændig ejendom, kan ejeren forlange hele ejendommen overtaget af kommunen."

Iflg. landbrugsloven § 9 er det ikke lovligt at besidde en bygningsløs landbrugsejendom, med mindre denne kan samdrives med en anden landbrugsejendom, som ejeren også er ejer af.

Spørger ejer ikke andre landbrugsejendomme og kan således, efter K kommunes erhvervelse af ovennævnte ... ha., ikke lovligt eje restparcellen.  

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørgers repræsentant er af den opfattelse af spørgsmål 1 bør besvares med et Ja, hvorefter besvarelsen af de øvrige spørgsmål bortfalder. 

SKATs indstilling og begrundelse

Fortjeneste ved salg af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næring ved handel med fast ejendom, medregnes som udgangspunkt ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven.

Dette gælder dog ikke fortjeneste, der er indvundet ved modtagelse af en erstatningssum i anledning af ekspropriation. Denne fortjeneste er skattefri efter § 11,1. pkt. i ovennævnte lov.

Reglen om skattefritagelse gælder efter lovens § 11, 2.pkt. også for fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at eksproprier ejendommen.

Det er ved TFS 1995,575 HRD fastslået, at det efter sammenhængen med ejendomsbeskatningslovens § 11, 1.pkt. må være en betingelse for anvendelse af § 11. 2.pkt., at det på aftaletidspunktet må påregnes, at dispositionen vil blive gennemtvunget ved ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke bliver indgået, jf. SKM2006.438.SKAT og Ligningsvejledningen 2007 E.J.2.8.

Følgende betingelser skal således være opfyldt på aftaletidspunktet, for at overdragelse af fast ejendom kan anses for sket i en ekspropriationssituation.

1) Der skal på aftaletidspunktet være ekspropriationshjemmel i lovgivningen til det pågældende formål.

2) På aftaletidspunktet må det kunne påregnes, at ekspropriation vil ske i mangel af en frivillig aftale, dvs. at den eksproprierende myndighed skal udvise vilje til at ekspropriere. Der skal således foreligge ekspropriationsrealitet.

Iflg. planlovens § 47, kan kommunalbestyrelsen ekspropriere fast ejendom der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for at sikre gennemførelsen af en byudvikling i overensstemmelse med en kommuneplan eller for virkeliggørelsen af en lokalplan eller byplanvedtægt

I nærværende sag forefindes for øjeblikket alene K kommunes rammeplan ... for området. Der mangler således at blive vedtaget lokalplaner for området.

Endvidere omfatter kommuneplanen alene de ca. ... ha af ejendommens samlede areal på ... ha

Endelig må det kræves, at kommunalbestyrelsen, efter at ekspropriationshjemmelen er skabt, også træffer beslutning om at ville ekspropriere ejendommen, hvis frivillig aftale ikke opnås.

Det er således SKATs vurdering, at betingelserne for skattefritagelse efter EBL § 11. 2.pkt. ikke er opfyldt i ovennævnte situation, da der hverken ses at foreligge ekspropriationshjemmel vedr. hele ejendommen eller den fornødne ekspropriationsrealitet i øvrigt.   

På denne baggrund indstiller SKAT, at spørgsmål 1 besvares med et nej.

For så vidt angår spørgsmål 2 -6, er SKAT af den opfattelse, at disse først kan besvares med den fornødne sikkerhed, når der foreligger mere konkrete oplysninger omkring kommunens tiltag og tidshorisonten for disse tiltag.

SKAT indstiller derfor at spørgsmål 2-6 afvises, da de ikke ses at kunne besvares med den fornødne sikkerhed.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstillinger og begrundelser.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende i 5 år fra afgørelsens dato.