Dato for udgivelse
14 jan 2008 15:06
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 aug 2007 14:21
SKM-nummer
SKM2008.20.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-174556
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
Fri båd, formodningsregel
Resumé
Skatterådet bekræftede, at  hovedanpartshaver A efter omstændighederne ikke vil skulle beskattes af fri lystbåd efter formodningsreglen for hovedanpartshaver.
Reference(r)
Ligningsloven § 16
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-4 S.F.2.2.1
Spørgsmål

Kan det bekræftes at A, under hensyntagen til nedennævnte forhold, ikke vil skulle beskattes af fri lystbåd efter formodningsreglen for hovedanpartshaver ?

Svar

Ja, jf. nedenfor.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A ejer 100 pct. selskabet B.

B påtænker at opstarte ny aktivitet med bådudlejning af 1 stk. båd, model katamaran til event- og reklameformål. Båden er bygget som en udelukkende højhastighedsbåd, der kan transporteres direkte verden over via en normal 40 fods container og er alene bygget i et fåtal, hvilket gør båden relevant for event- og reklameformål. Båden vil forventeligt ligge forskellige steder afhængig af de enkelte kunders ønsker. Billede af båd er vedlagt som bilag 1.

Båden kan ikke sejles af en person alene og er ikke funktionsdygtig til for eksempel sommerferierejser, weekend ture m.m. da der for eksempel ikke er kahyt- eller opbevaringsfaciliteter ombord. Billede af båd er vedlagt som bilag 1.

Det kan derudover oplyses, at A i forvejen har båd som dækker hans og hans families private behov.

Ved sagens forberedelse er der indhentet supplerende oplysninger. Der er således oplyst:

  1. Der vil ikke blive ført logbog.
  2. Der vil alene blive tegnet forsikring dækkende erhvervsmæssig anvendelse af båden.
  3. Båden markedsføres via www.cccccc1c.org
  4. Der samarbejdes med D( www.dddddd1d.dk)
  5. Besætningen incl. skipper A aflønnes direkte af D, der formidler udlejning henholdsvis events.
  6. A er selskabets direktør.
Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er vor vurdering at formodningsreglen ikke vil skulle anvendes fordi båden ikke er egnet til privat brug.

SKATs indstilling og begrundelse

I SKM2001.363.DEP redegjorde skatteministeriets departement nærmere for formodningsreglen og rådighedsbegrebet i ligningslovens § 16, stk. 6 om fri lystbåd.

Med begrebet rådighed sigtes således til en bredere anvendelse af reglen end begrebet begrebet anvendelse.

Afgørelsen af hvorvidt en ansat hovedaktionær har rådighed over en lystbåd afhænger af en konkret skønsmæssig vurdering, ligesom det understreges, at det forhold, at et selskab ejer en lystbåd ikke i sig selv medfører, at en ansat hovedaktionær beskattes af fri båd.

Såfremt et selskab har anskaffet en lystbåd med salg eller udleje for øje, må det vurderes, om selskabet forsøger at udnytte båden til dets økonomiske fordel, herunder om hvorvidt der er udfoldet fornødne udlejebestræbelser. Såfremt en ansat hovedaktionær alene anvender båden i selskabets erhvervsøjemed, beskattes denne ikke af fri bål.

Ved sagens forberedelse er bl.a. gennemgået driftsbudgetter for en fireårig periode. Disse udviser ikke ubetydelige positive resultater, hvori er indeholdt afskrivninger med 75 % af bådens værdi. Det er konstateret, at der er udfoldet udlejebestræbelser materialiseret ved hjemmesider og brochurer. Båden vil alene være forsikret mod skader og forlis mv. i forbindelse med erhvervsmæssig anvendelse.

På baggrund af en samlet vurdering af de foreliggende omstændigheder er det skønsmæssigt vurderet, at det ikke kan formodes, at A vil have rådighed over båden.

Der er herved bl.a. lagt vægt på at de forsikringsmæssige forhold synes at afkræfte en formodning om rådighed. Således vil en skade opstået ved ikke-erhvervsmæssig anvendelse ikke være forsikringsmæssigt dækket, hvilket efter selskabslovene medfører, at en sådan ikke erhvervsmæssig anvendelse for den pågældende ville kunne medføre et betydeligt personligt erstatningsansvar overfor selskabet henholdsvis dets kreditorer eller et tilsvarende regreskrav fra selskabets forsikringsselskab. Herudover er der bl.a. henset til karakteren af det forretningsmæssige setup, der forekommer rentabelt og således sagligt.

Spørgsmålet bør således besvares bekræftende.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstillingen.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

5 år.