Bestemmelser

 

Bestemmelser

 1. Hvor intet andet følger af sammenhængen, omfatter dette kapitel kun:

  a) isolerede grundstoffer og isolerende kemiske definerede forbindelser, også med indhold af urenheder

  b) de under litra a) nævnte stoffer opløst i vand

  c) de under litra a) nævnte stoffer opløst i andre opløsningsmidler end vand, når det af sikkerhedsmæssige eller transporttekniske grunde er sædvanlig og nødvendigt at opbevare disse stoffer i opløst stand, og forudsat at opløsningsmidlet ikke gør stoffet mere egnet til specielle formål end til almindelig anvendelse

  d) de under litra a), b) og c) nævnte stoffer tilsat stabiliseringsmidler (herunder stoffer til modvirkning af sammenklumpning), der er nødvendige for deres konservering eller transport

  e) de under litra a), b), c) og d) nævnte stoffer tilsat støvdæmpende middel eller tilsat farvestoffer for at lette deres identifikation eller af sikkerhedsmæssige grunde, forudsat at tilsætningen ikke gør stoffet mere egnet til specielle formål end til almindelig anvendelse.

 2. Foruden dithioniter og sulfoxylater, stabiliseret med organiske stoffer (pos. 2831), carbonater og peroxocarbonater af uorganiske baser (pos. 2836), cyanider, oxycyanider og cyanosalte af uorganiske baser (pos. 2837), fulminater, cyanater og thiocyanater af uorganiske baser (pos. 2842), organiske stoffer henhørende under pos. 2843-2846 og 2852 og carbider (pos. 2849) omfatter dette kapitel kun følgende carbonforbindelser:

  a) oxider af carbon, hydrogencyanid, fulminsyre, isocyansyre, thiocyansyre og andre enkle eller komplekse cyanosyrer (pos. 2811)

  b) oxidhalogenider af carbon (pos. 2812)

  c) carbondisulfid (pos. 2813)

  d) thiocarbonater, selenocarbonater, tellurocarbonater, selenocyanater, tellurocyanater, tetratiocyanatodiamminochromater (reineckater) og andre komplekse cyanater af uorganiske baser (pos. 2842)

  e) hydrogenperoxid, brag i fast form med urinstof (pos. 2847), carbonoxysulfid, thiocarbonylhalogenider, dicyan, cyanhalogenider samt cyanamid og dets metalderivater (pos. 2853), bortset fra calciumcyanamid, også kemisk rent (kapitel 31).

 3. For så vidt intet andet fremgår af bestemmelse 1 til afsnit VI, omfatter dette kapitel ikke:

  a) natriumchlorid og magnesiumoxid, også kemisk rene, samt andre stoffer henhørende under afsnit V

  b) uorganisk-organiske forbindelser, bortset fra de i bestemmelse 2 nævnte

  c) de i bestemmelse 2, 3, 4 og 5 til kapitel 31 nævnte stoffer

  d) uorganiske luminophorer henhørende under pos. 3206; glasfritte og andet glas i form af pulver, granulater eller flager henhørende under pos. 3207

  e) kunstig graphit (pos. 3801); ildslukkere og ladninger til ildslukningsapparater henhørende under pos. 3813; blækfjerningsmidler i detailsalgspakninger henhørende under pos. 3824; kunstigt fremstillede krystaller (bortset fra optiske artikler) af halogenider af alkalimetaller eller alkaliske jordarters metaller, af vægt 2,5 g eller derover pr. stk., henhørende under pos. 3824

  f) ædel- og halvædelsten (naturlige, syntetiske eller rekonstruerede) samt støv og pulver af sådanne sten (pos. 7102 - 7105), ædle metaller og legeringer deraf henhørende under kapitel 71

  g) metaller, også kemisk rene, metallegeringer eller cermets, herunder sintrede metalcarbider (metalcarbider sintret med et metal), henhørende under afsnit XV

  h) optiske artikler, fx af halogenider af alkalimetaller eller alkaliske jordarters metaller (pos. 9001). 

 4. Kemisk definerede komplekse syrer bestående af en ikke-metalsyre henhørende under underkapitel II og en metalsyre henhørende under underkapitel IV tariferes i pos. 2811.

 5. Pos. 2826-2842 omfatter kun salte og peroxysalte af metaller eller ammonium.

  Hvor intet andet følger af sammenhængen, tariferes dobbelte eller komplekse salte i pos. 2842.

 6. Pos. 2844 omfatter kun:

  a) technetium (atomnummer 43), promethium (atomnummer 61), polonium (atomnummer 84) og alle grundstoffer med atomnummer højere end 84

  b) naturlige eller kunstige radioaktive isotoper (herunder radioaktive isotoper af ædle eller uædle metaller henhørende under afsnit XIV og XV), også indbyrdes blandede

  c) uorganiske og organiske forbindelser af sådanne grundstoffer eller isotoper, også når de ikke er kemisk definerede, og også selv om de er indbyrdes blandede

  d) legeringer, dispersioner (herunder sintrede keramiske metaller (cermets)), keramiske stoffer og blandinger indeholdende sådanne grundstoffer eller isotoper eller uorganiske eller organiske forbindelser deraf, med en specifik radioaktivitet på over 74 Bq/g (0,002  microcurie pr. gram)

  e) brugte (bestrålede) brændstofelementer fra atomreaktorer

  f) radioaktive restprodukter, også genanvendelige.

  Som »isotoper« betragtes i denne bestemmelse og i pos. 2844 og 2845:

  - enkelte nuklider, undtagen kemiske grundstoffer, der i naturen forekommer som monoisotoper

  - blandinger af isotoper af samme grundstof, hvoraf en eller flere af isotoperne er berigede, dvs. grundstoffer, hvis naturlige isotopsammensætning er blevet kunstig ændret.

 7. Pos. 2853 omfatter kobberphosphid (phosphorkobber) indeholdende over 15 vægtprocent phosphor.

 8. Kemiske grundstoffer (fx silicium og selen), doteret til elektronisk brug, tariferes i dette kapitel, forudsat at de foreligger i ubearbejdet form efter fremstilling ved trækning eller i form af cylindre eller stænger. Såfremt varerne er tilskåret i form af skiver, plader (wafers) eller lignende, henføres de til pos. 3818.

Underpositionsbestemmelse

1. Ved »kemisk defineret« i underpos. 2852 10 forstås alle organiske eller uorganiske forbindelser af kviksølv, der opfylder bestemmelse 1, litra a)-e), til kapitel 28 eller bestemmelse 1, litra a)-h), til kapitel 29.

Supplerende bestemmelse

 1. For så vidt andet ikke er bestemt, omfatter de i en underposition nævnte salte også sure og basiske salte.
Generelle bestemmelser for afsnittet

Klik her for at se "Generelle bestemmelser for afsnit VI"