Dato for udgivelse
04 Jan 2008 11:45
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12 Dec 2007 14:35
SKM-nummer
SKM2008.4.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
2. afdeling, 62/2006
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
Driftsudgifter, udstedte, fakturaer, usædvanlig, omstændigheder, skærpet, bevisbyrde
Resumé

Et revisionsselskab havde udbetalt større beløb til en regnskabsassistent, end de beløb, der var angivet i de løbende udstedte fakturaer fra regnskabsassistenten. Højesteret fandt det ikke godtgjort, at de overskydende beløb var afholdt for at erhverve, sikre eller vedligeholde revisionsselskabets indkomst, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Reference(r)

Statsskatteloven § 6 stk. 1, litra a

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-2 E.A.2.1.2

Parter

H1 Revision ApS
(direktør, revisor A)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Per Lunde Nielsen)

Afsagt af højesteretsdommerne

Poul Sørensen, Børge Dahl, Lene Pagter Kristensen, Niels Grubbe og Michael Rekling.

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 23. afdeling den 20. januar 2006.

Påstande

Appellanten, H1 Revision ApS, har gentaget sine påstande, dog således at det er selskabets momstilsvar for de pågældende år, der påstås nedsat.

lndstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Parterne er enige om, at afgørelsen vedrørende moms følger afgørelsen vedrørende skat.

Højesterets begrundelse og resultat

Højesteret tiltræder af de grunde, der er anført af landsretten, at det ikke er godtgjort, at udbetalingerne til BB med beløb ud over de beløb, der er angivet i de løbende udstedte fakturaer, var afholdt for at erhverve, sikre eller vedligeholde H1 Revision ApS' indkomst, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Herefter stadfæster Højesteret dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal H1 Revision ApS betale 35.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.