Dato for udgivelse
20 dec 2007 16:31
SKM-nummer
SKM2007.941.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
07-191098
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Forældelse + Lønindeholdelse
Emneord
Forældelse, Lønindeholdelse, Registering
Resumé

Forældelsesloven træder i kraft den 1. januar 2008. I henhold til loven afbryder pålæg til skyldnerens arbejdsgiver om indeholdelse i løn mv. forældelsesfristen på den gæld, der foretages lønindeholdelse for. I denne meddelelse fastlægges sammenhængen mellem dette forældelsesafbrydende skridt og registreringerne i det fælles lønindeholdelsesregister.

Reference(r)

Lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer (forældelsesloven), Lovbekendtgørelse nr. 601 af 19. august 1998 om Det Fælles Lønindeholdelsesregister (DFLS)

1. Indledning

Den 1. januar 2008 træder lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer (forældelsesloven) i kraft. I henhold til loven kan en offentlig myndigheds pålæg til skyldnerens arbejdsgiver om indeholdelse i løn mv. afbryde forældelsen.

I denne meddelelse fastlægges sammenhængen mellem dette forældelsesafbrydende skridt og lov om det fælles lønindeholdelsesregister.

2. Lovgrundlaget

2.1 Forældelsesloven

Det fremgår af § 18, stk. 4, i lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer (forældelsesloven), der træder i kraft den 1. januar 2008, at en offentlig myndigheds pålæg til skyldnerens arbejdsgiver om indeholdelse i løn mv. afbryder forældelsen.

I tilfælde, hvor forældelsen er afbrudt ved pålæg om lønindeholdelse efter forældelseslovens § 18, stk. 4, skal den nye forældelsesfrist regnes fra det tidspunkt, da lønindeholdelse i henhold til pålægget ophører, jf. forældelseslovens § 19, stk. 6, 2. pkt.

2.2 Lov om det fælles lønindeholdelsesregister

Det fremgår af § 1, stk. 2 i lovbekendtgørelse 1998-08-19 nr. 601 om Det Fælles Lønindeholdelses-register (DFLS), at registreret har til formål at koordinere den indeholdelse i løn mv. (lønindeholdelse), der finder sted på grundlag af de afgørelser om lønindeholdelse, som offentlige myndigheder træffer i forbindelse med restanceinddrivelse.

DFLS har således i henhold til lovens § 2 til opgave, at

registrere og ajourføre oplysninger om myndighedernes afgørelser om lønindeholdelse

 • udsende og ajourføre trækkort til told- og skatteforvaltningen,
 • modtage indbetalinger fra told- og skatteforvaltningen samt fordele og afregne indbetalingerne til myndighederne og
 • styre og kontrollere tidspunktet for lønindeholdelsens ophør

I henhold til lovens § 3, skal afgørelser om lønindeholdelse indberettes til DFLS. Registret har ikke nogen selvstændig afgørelseskompetence og kan udelukkende reagere på grundlag af de indberetninger, som SKAT afgiver.

I henhold til § 4, stk. 1, i lov om det fælles lønindeholdelsesregister sker der en prioritering af afgørelser om lønindeholdelse i forhold til, hvilket krav, der foretages lønindeholdelse for:

 • Lønindeholdelse for skattekrav efter kildeskatteloven sker forud for lønindeholdelse for alle andre krav, hvis samtidig indeholdelse ikke er mulig (Kategori 1-krav).
 • Lønindeholdelse for krav på betaling af bidrag efter lov om inddrivelse af underholdsbidrag sker efter lønindeholdelse for skattekrav, men forud for andre krav, hvis samtidig indeholdelse ikke er mulig (Kategori 2-krav).
 • I tilfælde af flere afgørelser om lønindeholdelse for andre krav end skattekrav og underholdsbidrag sker dækningen i den rækkefølge, i hvilken DFLS har modtaget indberetning om afgørelserne, hvis samtidig indeholdelse ikke er mulig (Kategori 3-krav).

3. DFLS udsendelse af restancetrækkort til arbejdsgiveren

På baggrund af de indberettede indeholdelser vil DFLS udsende restancetrækkort til arbejdsgiveren indeholdende:

Identifikation af skyldneren
Indeholdelsesprocent
Evt. restgæld
Vejledning til arbejdsgiveren

Restancens art og restancemyndighed oplyses ikke til arbejdsgiveren.

DFLS udsteder restancetrækkort til arbejdsgiver. Restancetrækkortet omfatter de indeholdelser, der er aktive i forhold til den pågældende skyldner. Arbejdsgiveren får et nyt restancetrækkort hvis der sker ændringer i indholdet af trækkortet eksempelvis i indeholdelsesprocenten eller restgælden.

4. Afbrydelse ved pålæg om lønindeholdelse

Det fremgår af forældelseslovens § 18, stk. 4, at en offentlig myndigheds pålæg til skyldnerens arbejdsgiver om indeholdelse i løn mv. afbryder forældelsen.

4.1 Pålæg til arbejdsgiver

Afbrydelsen sker ved myndighedens pålæg til skyldnerens arbejdsgiver. Pålæg til arbejdsgiveren foreligger derimod når DFLS, på baggrund af en indberettet afgørelse om lønindeholdelse, udsender restancetrækkort til arbejdsgiveren, jf. afsnit 3.

Det vil sige, at der ikke sker afbrydelse af forældelsen ved

 • Fremsendelse af varsel om lønindeholdelse til skyldner, jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 8, stk. 2.
 • Fremsendelse af afgørelse til skyldner, jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 8.

4.2 Arbejdsgiverbegrebet

Arbejdsgiver må forstås som et overordnet begreb for alle, der kan pålægges at indeholde i en skyldners løn mv. Arbejdsgivere omfatter derfor ikke kun egentlige arbejdsgivere, men også A-kasser, kommuner og pensionskasser.

Pålægget skal sendes til den arbejdsgiver, hvor skyldner er ansat eller hvorfra skyldner modtager a-indkomst på afgørelsestidspunktet.

4.3 Aktive indeholdelse og bookede indeholdelser

I henhold til § 4 i lov om det fælles lønindeholdelsesregister sker der en prioritering af afgørelser om lønindeholdelse i forhold til, hvilket krav, der foretages lønindeholdelse for. DFLS prioriterer således afgørelser om lønindeholdelse således:

Kategori 1: Skat

Kategori 2: Underholdsbidrag

Kategori 3: Andre fordringer efter reglen "først i tid, først i ret".

Resultatet kan være:

 1. Indeholdelsen kan umiddelbart imødekommes, da der ikke er andre højere prioriterede krav. Der bliver dannet advis "Nyt pålæg aktivt" og indeholdelsen får status "Aktiv". En aktiv indeholdelse er således en lønindeholdelse, hvor hele den ønskede indeholdelsesprocent kan efterkommes.
 2. Indeholdelsen kan ikke imødekommes, da der er aktive, bedre prioriterede indeholdelser. Indeholdelsen bliver booket. Der bliver dannet advis "Nyt pålæg booket" og indeholdelsen får status "Booket". En booket indeholdelse, er således en lønindeholdelse, der kan efterkommes, men må afvente at en bedre prioriteret lønindeholdelse bliver indfriet eller tilbagekaldt.
 3. Indeholdelsen kan imødekommes delvist. Der er andre aktive indeholdelser som anvender en mindre indeholdelsesprocent, end den der ønskes på det aktuelle krav. Der bliver dannet advis "Nyt pålæg delvist aktivt" og indeholdelsen får status "Aktiv". Indeholdelsen bliver delvist aktiv og indeholdelsen sker med en mindre procent end ønsket.

Prioriteringen af afgørelserne om lønindeholdelse har betydning for hvornår og i hvilket omfang en lønindeholdelse har forældelsesafbrydende virkning.

Eksempel 1:

SKAT træffer en afgørelse om lønindeholdelse. Lønindeholdelsen kan umiddelbart gennemføres, da der ikke er andre krav til lønindeholdelse hos den pågældende skyldner.

DFLS sender restancetrækkort til arbejdsgiveren og der gives samtidig advis "Nyt pålæg aktivt" til SKAT.

SKAT kan registrere afbrydelse af forældelsen, når advis "Nyt pålæg aktivt" er modtaget.

Eksempel 2:

SKAT træffer afgørelse om lønindeholdelse for et kategori 3-krav. Afgørelse om lønindeholdelse kan ikke gennemføres, idet der allerede er en aktiv lønindeholdelse vedr. et kategori 2-krav.

Lønindeholdelsen for kategori 3-kravet bliver booket i DFLS. Der er ikke sket afbrydelse af forældelsen af kategori 3-kravet ved at lønindeholdelsen er blevet booket i DFLS.

SKAT skal derfor særskilt påse at der ikke indtræder forældelse af kravet, og i denne forbindelse foretage anden afbrydelse af forældelsen enten i form af skyldners erkendelse, ved suspensionserklæring eller ved foretagelse af retslige skridt.

Eksempel 3:

SKAT træffer afgørelse om lønindeholdelse for et kategori 1-krav. Der er en aktiv lønindeholdelse i gang for et kategori 3-krav. På grund af prioriteringen i DFLS fortrænger kategori 1-kravet kategori 3-kravet.

Der bliver vedrørende kategori 1 kravet dannet advis "Nyt pålæg aktivt", der sendes til SKAT.

Vedrørende kategori 3-kravet dannes advis "Pålæg booket - skift fra aktivt til booket". 

I denne situation succederer lønindeholdelsen for kategori 1-kravet i lønindeholdelsen for kategori 3-kravet, jf. principperne i lov om det fælles lønindeholdelsesregister. Selvom arbejdsgiveren ikke modtager et nyt restancetrækkort er der ved successionen sket afbrydelse af forældelsen af kategori 1-kravet. Afbrydelsen regnes fra SKATs modtagelse af advis "Nyt pålæg aktivt"

For så vidt angår kategori 3-kravet ophører lønindeholdelsen for dette krav ved kategori 1-kravet fortrænger kravet, uden at der er sket indfrielse af kategori 3-kravet. Dette betyder at der løber en ny forældelsesfrist, jf. forældelseslovens § 19, fra dette ophørstidspunkt. Den nye frist regnes fra det tidspunkt, hvor DFLS modtager advis "Pålæg booket - skift fra aktivt til booket" vedrørende kategori 3-kravet.

Eksempel 4:

SKAT træffer afgørelse om lønindeholdelse for et kategori 3-krav. Der er en aktiv lønindeholdelse i gang for et kategori 2-krav. På grund af prioriteringen i DFLS kan der ikke ske lønindeholdelse for kategori 3-kravet. Dette bliver derfor booket i DFLS.

På et tidspunkt er kategori 2-kravet indfriet, og det betyder, at der skal igangsættes lønindeholdelse for kategori 3-kravet.

I denne situation succederer lønindeholdelsen for kategori 3-kravet i lønindeholdelsen for kategori 2-kravet, jf. principperne i lov om det fælles lønindeholdelsesregister. Selvom arbejdsgiveren ikke modtager et nyt restancetrækkort, er der ved successionen sket afbrydelse af forældelsen af kategori 3-kravet. Afbrydelsen regnes fra SKATs modtagelse af advis "Nyt pålæg aktivt" fra DFLS.

5. Foreløbig afbrydelse af forældelsen

Hvis SKAT har truffet afgørelse om lønindeholdelse på baggrund af oplysninger fra MIA om ansættelsesforhold og arbejdsgiver, men lønindeholdelsen aldrig bliver sat i værk, idet skyldner i mellemtiden er fratrådt ansættelsesforholdet, vil der være tale om, at der er sket foreløbig afbrydelse, jf. forældelseslovens § 20, stk. 3.

Forholdet er det, at SKAT på afgørelsestidspunktet havde viden om, at skyldner var ansat og havde viden om identiteten af skyldners arbejdsgiver. På tidspunktet for fremsendelse af trækkortet til arbejdsgiveren er skyldner imidlertid fratrådt, hvilket betyder, at lønindeholdelsen ikke kan gennemføres.

SKAT er i denne situation uden skyld i, at lønindeholdelsen ikke kunne gennemføres. På det tidspunkt, hvor SKAT traf afgørelse om lønindeholdelse var skyldner, ifølge de oplysninger som SKAT har adgang til, ansat og oppebar en indkomst og det beror således ikke på SKATs forhold, at lønindeholdelse ikke kan iværksættes.

Eksempel:

SKAT træffer 5 måneder før, der indtræder forældelse af et krav afgørelse om lønindeholdelse for kravet.

3 måneder før der indtræder forældelse modtager arbejdsgiveren et trækkort fra DFLS. Arbejdsgiveren meddeler SKAT, at skyldneren er fratrådt.

I denne situation er der foretaget foreløbig afbrydelse af forældelsen fra det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren må antages at have modtaget trækkortet. SKAT har herefter 1 år til at foretage afbrydelse af kravet på én af de i forældelsesloven angivne måder. 1-års fristen regnes fra modtagelsen af advis "Arbejdsgiverforhold ophørt"

Hvor et pålæg om lønindeholdelse ikke kan gennemføres og der derfor sker foreløbig afbrydelse af forældelsen indtræder forældelse tidligst 1 år efter at SKAT fik meddelelse om, at pålæg om lønindeholdelse ikke kan gennemføres.

1-års fristen regnes fra SKATs modtagelse af advis "Arbejdsgiverforhold ophørt".

Hvis skyldner fratræder, mens et krav er booket, sker der ikke foreløbig afbrydelse af forældelsen. SKAT skal derfor særskilt påse at der ikke indtræder forældelse af kravet, og i denne forbindelse foretage anden afbrydelse af forældelsen enten i form af skyldners erkendelse, ved suspensionserklæring eller ved foretagelse af retslige skridt.

6. Begyndelsestidspunktet for den nye forældelsesfrist

I tilfælde, hvor forældelsen er afbrudt ved pålæg om lønindeholdelse efter § 18, stk. 4, skal den nye forældelsesfrist regnes fra det tidspunkt, da lønindeholdelse i henhold til pålægget ophører, jf. forældelseslovens § 19, stk. 6, 2. pkt.

Eksempel 1:

SKAT træffer afgørelse om lønindeholdelse for et kategori 3-krav. Afgørelse om lønindeholdelse kan ikke gennemføres, idet der allerede er en aktiv lønindeholdelse vedr. et kategori 2-krav.

Lønindeholdelsen for kategori 3-kravet bliver booket i DFLS. Der er ikke sket afbrydelse af forældelsen af kravet ved at lønindeholdelsen af blevet booket i DFLS. Der løber endvidere ikke en ny forældelsesfrist fra bookingtidspunktet.

SKAT skal derfor særskilt påse at der ikke indtræder forældelse af kravet, og i denne forbindelse foretage anden afbrydelse af forældelsen enten ved skyldners erkendelse, ved suspensionserklæring eller ved foretagelse af retslige skridt.

Eksempel 2:

SKAT træffer afgørelse om lønindeholdelse for et kategori 1-krav. Der er en aktiv lønindeholdelse i gang for et kategori 3-krav. På grund af prioriteringen i DFLS fortrænger kategori 1-kravet kategori 3-kravet.

For så vidt angår kategori 3-kravet ophører lønindeholdelsen for dette krav på grund af kategori 1-kravets bedre prioritet. Dette betyder at der løber en ny forældelsesfrist for restgælden på kategori 3-kravet, jf. forældelseslovens § 19, fra ophørstidspunkt. Den nye frist regnes fra det tidspunkt, hvor SKAT modtaget advis "Pålæg booket - skift fra aktivt til booket" fra DFLS.

7. Den nye forældelsesfrist

Når lønindeholdelsen ophører løber der en ny forældelsesfrist jf. forældelseslovens § 19, stk. 1. Den nye frists længde bestemmes af forældelseslovens regler.

Når forældelsesfristen afbrydes ved lønindeholdelse har den nye frist altid samme længde, som den frist der blev afbrudt ved lønindeholdelsen.

Bemærk, at forældelsesfristen for renter, omkostninger og gebyrer altid er 3 år, uanset om forældelsesfristen for hovedstolen er på 10 år, jf. forældelseslovens § 5, stk. 2.

8. Overgangsregler vedrørende lønindeholdelse

Forældelsesloven træder i kraft den 1. januar 2008 og får fra dette tidspunkt virkning for alle fordringer, der ikke er forældede på ikrafttrædelsesdatoen.

Selvom pålæg om lønindeholdelse til skyldners arbejdsgiver ikke afbryder forældelsen efter hverken 1908-loven eller DL 5-14-4, betyder overgangsreglerne i forældelsesloven, at pålæg om lønindeholdelse til arbejdsgivere, der udsendt til arbejdsgiver før 1. januar 2008 også er forældelsesafbrydende.

Forældelseslovens overgangsregler medfører således, at alle lønindeholdelser for uforældede fordringer, der er aktive den 1. januar 2008, bliver forældelsesafbrydende samtidig med, at loven træder i kraft.

For disse fordringer løber der således ny forældelsesfrist, når lønindeholdelsen ophører uden at restancen er inddrevet, jf. forældelseslovens § 19, stk. 6.

I disse situationer, skal SKAT således ikke foretage andre forældelsesafbrydende skridt vedr. de krav, der er omfattet af sådanne aktive lønindeholdelser.

9. Oversigt over advis'er i DFLS og deres forældelsesmæssige konsekvens

Advis fra DFLS

Forældelsesmæssig konsekvens

02

Nyt pålæg aktivt

Afbryder forældelsen

Forældelsen er afbrudt den dato, hvor advis'et modtages fra DFLS.

04

Nyt pålæg delvis aktivt

Afbryder forældelsen

Forældelsen er afbrudt den dato, hvor advis'et modtages fra DFLS.

08

Arbejdsgiverforhold ophørt

Ny forældelsesfrist løber - men kun ved skift fra "Pålæg aktivt" til "arbejdsgiverforhold ophørt".

Ny frist regnes efter følgende regler:

Hvis der er registreret indbetalinger: Ny frist regnes fra seneste indbetalingsdato.

Hvis der ikke er registreret indbetalinger: Der kan eventuelt beregnes tillægsfrist på 1 år, hvis SKAT er uden skyld i, at afgørelsen om lønindeholdelse er truffet på baggrund af forkerte oplysninger om arbejdsgiver og ansættelsesforhold.

Der beregnes en tillægsfrist på 1 år fra den dato, hvor advis'et modtages fra DFLS.

(Skulle der efterfølgende blive registreret indbetalinger, så beregnes der i stedet en ny frist på henholdsvis 3 eller 10 år fra datoen for den seneste indbetaling.)

13

Pålæg aktivt - skift fra booket til aktivt

Afbryder forældelsen

Forældelsen er afbrudt den dato, hvor advis'et modtages fra DFLS.

14

Pålæg booket - skift fra aktivt til booket

Ny forældelsesfrist løber

Fristen regnes fra den dato, hvor advis'et modtages fra DFLS.

15

Pålæg delvis aktivt med xx % - skift fra aktivt til delvist aktivt eller skift fra booket til delvist aktivt

Afbryder forældelsen - men kun ved skift fra "Booket" til "Pålæg delvist aktivt med xx %".

Forældelsen er afbrudt den dato, hvor advis'et modtages fra DFLS.

24

Pålæg tilbagekaldt

Eventuelt ny forældelsesfrist - men kun ved skift fra "Pålæg aktivt" til "Pålæg tilbagekaldt".

Der skal foretages en manuel vurdering efter følgende retningslinier:

Hvis der er registreret indbetalinger: Ny frist regnes fra seneste indbetalingsdato.

Hvis der ikke er registreret indbetalinger:  Der kan eventuelt beregnes tillægsfrist på 1 år, hvis pålægget tilbagekaldes, fordi skyldner henvender sig og oplyser, at arbejdsgiverforholdet er ophørt. Tillægsfrist kan beregnes, hvis SKAT er uden skyld i, at afgørelsen om lønindeholdelse er truffet på baggrund af forkerte oplysninger om arbejdsgiver og ansættelsesforhold. Tillægsfristen regnes fra modtagelsen af oplysningen fra skyldner.

I andre situationer annulleres en allerede registreret afbrydelse af forældelsen. Afbrydelse af forældelse skal ske på anden vis.